Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Skattefrihed for lommepenge og gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 8. oktober 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 7, litra a, affattes således:

»a) Gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, forudsat at gaven alene har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester eller er ydet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst eller er ydet til personer, der har været udsat for en ulykke eller katastrofe, eller til disses efterladte. Det er ligeledes en forudsætning, at gaven er oppebåret én gang for alle og ikke har karakter af vederlag, samt at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ.«

2. I § 7, litra j, indsættes efter »lovens § 28 a«: », ydelser efter lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser«.

3. § 7, litra l, affattes således:

»l) Beløb, der af kommunen ydes som lommepenge eller til beklædning til børn og unge under 18 år, som er anbragt uden for hjemmet, jf. lov om social service § 40, stk. 2, nr. 11, i det omfang beløbene ikke overstiger de vejledende satser udsendt af Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i Danmark. Skattefriheden omfatter ikke beløb, der udbetales som honorering af personligt arbejde på opholdsstedet m.v.«

4. § 31, stk. 1, 5. og 6. pkt., affattes således:

»Tilsvarende gælder for ydelser omfattet af stk. 3, der ydes af et uddannelsessted til personer, der deltager i uddannelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Tilsvarende gælder for tilskud til deltagerbetaling, som ydes efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), samt for tilskud til deltagerbetaling, som ydes efter lov om støtte til voksenuddannelse (VUS), herunder støtte, der ydes efter § 23, stk. 3 og 4, jf. stk. 2, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).«

5. § 31, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Udgifter omfattet af stk. 3, der ikke dækkes af en arbejdsgiver m.v., jf. stk. 1, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen, medmindre dette følger af skattelovgivningens almindelige regler.«

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1, nr. 1, 3 og 5, har virkning fra og med 1. januar 2002.

    Stk. 3. § 1, nr. 2 og 4, har virkning fra og med 1. januar 2001. Bestemmelsen i § 1, nr. 4, om tilskud til deltagerbetaling, som ydes efter lov om støtte til voksenuddannelse (VUS), har dog virkning fra og med 1. januar 2000.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. marts 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand