Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og
specialforeninger, lov om innovationsforeninger, lov om tilsyn
med firmapensionskasser, lov om sparevirksomheder, lov om
et skibsfinansieringsinstitut, lov om banker og sparekasser
m.v. samt realkreditloven m.v.1)

(God skik, bidrag til humanitære organisationer, Det Finansielle Virksomhedsråd, realkreditforeninger)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om investeringsforeninger og specialforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 7. marts 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Investeringsforeninger kan give et årligt bidrag på højst 2 pct. af formuen til humanitære eller almennyttige organisationer, som de har indgået aftale med herom.«

2. I § 2 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Specialforeninger kan give et årligt bidrag på højst 2 pct. af formuen til humanitære eller almennyttige organisationer, som de har indgået aftale med herom.«

3. I § 3 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Investeringsforeninger og afdelinger heraf kan kun omdannes eller fraspaltes til andre investeringsforeninger, der er reguleret af denne lov.«

4. I § 10, stk. 1, indsættes som nr. 22:

»22) bidrag til humanitære eller almennyttige organisationer, såfremt foreningen eller afdelingen yder sådanne.«

5. § 23 affattes således:

»§ 23. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisionschefer og vicerevisionschefer i en forening må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger, jf. dog stk. 5. Det samme gælder for andre ledende medarbejdere med ansvar for fonds- og valutafunktioner.

    Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilke formuedispositioner der udgør spekulationsforretninger.

    Stk. 3. Bestyrelsen skal for personer omfattet af stk. 1 udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner.

    Stk. 4. På baggrund af de foretagne indberetninger skal den valgte revision i revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten afgive erklæring om, hvorvidt indberetningerne har givet anledning til bemærkninger, jf. stk. 3.

    Stk. 5. Spekulationsforretninger i stk. 1 omfatter ikke lån i euro mod registreret pant i fast ejendom, såfremt ejendommen ikke anvendes til erhvervsmæssige formål.«

6. § 24 affattes således:

»§ 24. Medlemmer af ledelsen af en forening, af dens depotselskab eller eventuelle administrationsselskab må ikke uden samtykke fra foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra foreningen. Samtykke skal gives i hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol.

    Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller søgsmål mod tredjemand eller om aftaler mellem foreningen og tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.

    Stk. 3. En direktør kan ikke bestride hverv som direktør i en forening, såfremt den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering eller der er indledt forhandling om tvangsakkord.«

7. I § 25 ændres »§ 24, stk. 1« til: »§ 23, stk. 3«.

8. I § 26 ændres »§ 23, stk. 1-3, og §§ 24 og 25« til: » § 23, stk. 1-5, og § 25«.

9. § 30, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Vedtægterne kan bestemme, at:

1) en forening eller afdeling ud over den i stk. 1 og 2 besluttede udlodning kan udlodde af formuen for at sikre en stabil udlodningsprocent,

2) en forening eller afdeling yder et årligt bidrag på højst 2 pct. af den regnskabsmæssige formue til humanitære eller almennyttige organisationer.«

10. I § 45 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Når en forening eller dennes administrationsselskab opfordrer til køb af andele som nævnt i stk. 1 og selv forestår formidlingen af andele eller i øvrigt formidler køb af egne andele, skal den udbede sig oplysning hos kunderne om deres finansielle stilling, investeringserfaring og målsætninger, som er relevante for gennemførelsen af købet. Endvidere skal foreningen eller dennes administrationsselskab meddele de for kunden relevante oplysninger i sine kontrakter eller forretningsbetingelser.«

11. § 73, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Som depotselskab kan godkendes banker og sparekasser med hjemsted her i landet samt herværende filialer af tilsvarende udenlandske kreditinstitutter med hjemsted i en anden stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med.«

12. I § 76 ændres »§ 23, stk. 1 og 3« til: »§ 23, stk. 1 og 2«.

13. Efter § 76 indsættes:

»§ 76 a. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet med investeringsforeninger og specialforeninger med den kompetence, som rådet er tillagt i medfør af § 65, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.«

14. § 77 a, stk. 5, nr. 13, ophæves.

Nr. 14 og 15 bliver herefter nr. 13 og 14.

15. § 77 a, stk. 5, nr. 14, der bliver nr. 13, affattes således:

»13) Finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, der har ansvaret for tilsyn med investeringsinstitutter, finansielle virksomheder, finansieringsinstitutter eller kapitalmarkederne, og organer, der medvirker ved finansielle virksomheders likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af investeringsinstituttets regnskaber under forudsætning af, at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelsen af deres opgaver.«

16. § 77 a, stk. 5, nr. 15, der bliver nr. 14, affattes således:

»14) Finansielle tilsynsmyndigheder i lande uden for Den Europæiske Union og uden for lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, der har ansvaret for tilsyn med investeringsinstitutter, finansielle virksomheder, finansieringsinstitutter eller kapitalmarkederne, og organer, der medvirker ved finansielle virksomheders likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af investeringsinstituttets regnskaber, jf. dog stk. 9 og 10.«

17. I § 77 a indsættes som stk. 9 og 10:

»Stk. 9. Videregivelse efter stk. 5, nr. 14, kan alene ske

1) på baggrund af international samarbejdsaftale og

2) under forudsætning af, at modtagerne mindst er underlagt en lovbestemt tavshedspligt, der svarer til tavshedspligten i medfør af stk. 1, og har behov for oplysningerne til varetagelse af deres opgaver.

    Stk. 10. Videregivelse efter stk. 5, nr. 14, af fortrolige oplysninger, der hidrører fra lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, kan endvidere alene ske, såfremt de myndigheder, som har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse, og må udelukkende benyttes til det formål, som tilladelsen vedrører.«

18. I § 86, stk. 1, 2 og 5, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 2

I lov nr. 1328 af 20. december 2000 om innovationsforeninger foretages følgende ændringer:

1. § 20 affattes således:

»§ 20. Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisionschefer og vicerevisionschefer i en forening må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger, jf. dog stk. 5. Det samme gælder for andre ledende medarbejdere med ansvar for fonds- og valutafunktioner.

    Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilke formuedispositioner der udgør spekulationsforretninger.

    Stk. 3. Bestyrelsen skal for personer omfattet af stk. 1 udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner.

    Stk. 4. På baggrund af de foretagne indberetninger skal den valgte revision i revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten afgive erklæring om, hvorvidt indberetningerne har givet anledning til bemærkninger, jf. stk. 3.

    Stk. 5. Spekulationsforretninger i stk. 1 omfatter ikke lån i euro mod registreret pant i fast ejendom, såfremt ejendommen ikke anvendes til erhvervsmæssige formål.«

2. § 21 affattes således:

»§ 21. Medlemmer af ledelsen af en innovationsforening må ikke uden samtykke fra foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra foreningen. Samtykke skal gives i hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol.

    Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller søgsmål mod tredjemand eller om aftaler mellem foreningen og tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.

    Stk. 3. En direktør kan ikke bestride hverv som direktør i en forening, såfremt den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering eller der er indledt forhandling om tvangsakkord.«

3. I § 22 ændres »§ 21, stk. 1« til: »§ 20, stk. 3«.

4. Efter § 49 indsættes:

»§ 49 a. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet med innovationsforeninger med den kompetence, som rådet er tillagt i medfør af § 65, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.«

5. I § 61, stk. 1, 2 og 4, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 3

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 159 af 8. marts 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 65 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet med firmapensionskasser med den kompetence, som rådet er tillagt i medfør af § 65, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.«

§ 4

I lov om sparevirksomheder og udstedere af forudbetalte betalingskort, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 11. januar 2002, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet med sparevirksomheder med den kompetence, som rådet er tillagt i medfør af § 65, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.«

2. I § 14, stk. 1, 3 og 5, ændres »hæfte« til: »fængsel med indtil 4 måneder«.

§ 5

I lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 264 af 4. maj 1999, som ændret ved § 5 i lov nr. 392 af 30. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet med skibsfinansieringsinstituttet med den kompetence, som rådet er tillagt i medfør af § 65, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.«

§ 6

I lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 4. september 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 52 e indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse, hvis sparekasseaktieselskabet er afviklet efter § 47 og sparekasseaktieselskabet ikke kan anses for at være videreført.

    Stk. 5. Efter afvikling af sparekasseaktieselskabet, jf. stk. 4, anses fonden fortsat som en erhvervsdrivende fond, jf. § 52 c, stk. 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal som fondsmyndighed tillade de ændringer i fondens vedtægter, som er nødvendige efter lov om erhvervsdrivende fonde.«

§ 7

I realkreditloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 28. august 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 75 af 12. februar 2002, foretages følgende ændring:

1. Efter § 69 indsættes:

»§ 69 a. En forening som nævnt i § 69, der ikke længere ejer et realkreditaktieselskab, skal indsende et årsregnskab til Finanstilsynet. Regler fastsat i medfør af § 75, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 2. Ændringer i vedtægterne for en forening som nævnt i § 69, der ikke længere ejer et realkreditaktieselskab, kan kun ske med økonomi- og erhvervsministerens godkendelse. Økonomi- og erhvervsministeren godkender vedtægtsændringerne, hvis ændringerne ikke er i strid med stk. 1 og 3 og i øvrigt ikke strider mod medlemmernes interesser.

    Stk. 3. § 76 finder tilsvarende anvendelse for en forening som nævnt i § 69, der ikke længere ejer et realkreditaktieselskab.

    Stk. 4. En forening som nævnt i § 69, der ikke længere ejer et realkreditaktieselskab, skal indsende årsregnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.«

§ 8

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 299 af 27. april 2000, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 1294 af 20. december 2000 og senest ved § 2 i lov nr. 1033 af 17. december 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, nr. 5 b, ændres »realkreditlovens § 69, stk. 1 og 2« til: »realkreditlovens § 69, stk. 1 og 2, og § 69 a«.

§ 9

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

    Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1 og 2, har virkning fra den 1. januar 2002.

    Stk. 3. Lovens §§ 7 og 8 har virkning fra den 1. oktober 2000.

§ 10

    Stk. 1. Loven gælder med undtagelse af § 6 ikke for Færøerne og Grønland. Finanstilsynet kan tillade, at § 6 fraviges i forbindelse med långivning på Færøerne og i Grønland, i det omfang de særlige forhold i disse landsdele tilsiger det.

    Stk. 2. §§ 1, 2 og 4 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

    Stk. 3. § 3 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/64/EF af 7. november 2000, EF-Tidende L 290 s. 27 (udveksling af oplysninger) og dele af Rådets direktiv nr. 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer, EF-tidende nr. L 375 s. 3 (investeringsinstitutter).