Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om en generel arbejdsmiljøafgift

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov nr. 1247 af 20. december 2000 om en generel arbejdsmiljøafgift ophæves.

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003. § 3 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. De hidtil gældende regler finder fortsat anvendelse vedrørende afgift for 2001 og 2002, herunder i forbindelse med den endelige opgørelse og fordeling af afgiften efter § 5 for 2001 og 2002 senest i henholdsvis 2007 og 2008.

§ 3

Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelsen af den erstatningsbaserede afgift efter § 5, stk. 1, i lov om en generel arbejdsmiljøafgift, for 2001 og 2002, og kan i den forbindelse fastsætte, at afgiften opgøres svarende til de acontobeløb, som betales af de afgiftspligtige efter § 5, stk. 2, i henholdsvis 2001 og 2002.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen