Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af realkreditlov1)

 

Herved bekendtgøres realkreditloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 28. august 2001, med de ændringer, der følger af lov nr. 75 af 12. februar 2002, lov nr. 197 af 9. april 2002, lov nr. 233 af 29. april 2002 og lov nr. 428 af 6. juni 2002.

Kapitel 1

Virksomhedsområde m.v.

§ 1. Denne lov gælder for realkreditinstitutter og realkreditvirksomhed.

    Stk. 2. Realkreditinstitutter er her i landet registrerede institutter, der driver realkreditvirksomhed efter denne lov.

    Stk. 3. Ved realkreditvirksomhed forstås ydelse af lån mod registreret pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer.

    Stk. 4. Realkreditlån må ikke ydes mod sikkerhedsstillelse i form af ejerpantebreve og skadesløsbreve. I de tilfælde, hvor der til sikkerhed for realkreditlån tillige gives pant i løsøre, kan skadesløsbreve dog anvendes for løsørepantet.

    Stk. 5. Ved realkreditobligationer forstås omsættelige massegældsbreve eller fondsaktiver, som bærer betegnelsen realkreditobligationer, som er udstedt ved realkreditvirksomhed efter denne lov, og som er optaget til offentlig notering på en fondsbørs.

§ 2. Realkreditinstitutter kan yde lån mod pant i fast ejendom, jf. dog § 1, stk. 4, på grundlag af udstedelse af andre værdipapirer end realkreditobligationer.

    Stk. 2. Realkreditinstitutter kan herudover drive virksomhed, der må anses for accessorisk til instituttets realkreditvirksomhed.

    Stk. 3. Finanstilsynet kan bestemme, at accessorisk virksomhed skal udøves af et andet selskab registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

    Stk. 4. Realkreditinstitutter må drive forsikringsvirksomhed og pengeinstitutvirksomhed gennem datterselskaber.

    Stk. 5. Et realkreditinstitut kan i fællesskab med andre virksomheder drive anden virksomhed end angivet i stk. 1-4, såfremt

1) realkreditinstituttet ikke direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på virksomheden,

2) realkreditinstituttet ikke driver virksomheden sammen med pengeinstitutter, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber eller realkreditinstitutter, der indgår i koncern med realkreditinstituttet, og

3) virksomheden udøves i et andet selskab end realkreditinstituttet.

    Stk. 6. Hvis et realkreditinstitut eller en koncern ved erhvervelse, fusion m.v. kommer til at drive anden virksomhed i strid med § 1, stk. 3, eller § 2, stk. 5, kan Finanstilsynet fastsætte en frist for afhændelsen af den anden virksomhed, hvis en umiddelbar afhændelse vil være forbundet med et økonomisk tab.

    Stk. 7. Realkreditinstitutter må ikke drive anden virksomhed end virksomhed efter stk. 1-5.

§ 3. Realkreditvirksomhed kan foruden af realkreditinstitutter udøves af et udenlandsk kreditinstitut gennem en filial her i landet eller som grænseoverskridende aktivitet, såfremt det opfylder følgende betingelser:

1) hovedparten af instituttets aktiviteter skal være udlån mod pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af obligationer eller andre værdipapirer,

2) instituttets långivning og obligationsudstedelse skal være reguleret af et balanceprincip, og

3) realkreditobligationer, som instituttet udsteder her i landet, skal efter hjemlandets lovgivning give indehaveren samme retsstilling, som indehavere af realkreditobligationer har efter § 59.

    Stk. 2. For realkreditvirksomhed efter stk. 1 gælder lovens § 1, stk. 3 og 4, § 5, stk. 3, § 12, kapitlerne 4-6, og §§ 94, 101 og 102.

    Stk. 3. For udenlandske selskaber, der er koncernforbundne med danske realkreditinstitutter, jf. § 2, stk. 1, nr. 4-6, i lov om finansiel virksomhed, og som udøver realkreditvirksomhed her i landet, gælder tillige lovens § 2, stk. 7, og kapitel 7.

§ 4. Institutter, der driver realkreditvirksomhed her i landet, er eneberettigede til at udstede realkreditobligationer her i landet.

    Stk. 2. Et udenlandsk kreditinstitut kan dog udstede realkreditobligationer her i landet som led i udlån mod pant i fast ejendom i udlandet, hvis instituttet opfylder betingelserne i § 3.

§ 5. Realkreditinstitutter er eneberettigede til at anvende betegnelser som realkreditinstitut, realkreditaktieselskab, kreditforening, realkreditfond eller reallånefond, herunder oversættelse til fremmede sprog af disse betegnelser. KommuneKredit kan dog fortsat benytte betegnelsen Kreditforeningen af Kommuner i Danmark.

    Stk. 2. Et realkreditinstitut, der i medfør af § 67 omdannes til aktieselskab, er berettiget til at betegne sig som forening eller fond, idet dog ordet aktieselskab eller deraf dannede forkortelser skal tilføjes navnet.

    Stk. 3. Andre værdipapirer end realkreditobligationer må ikke bære denne betegnelse eller betegnelser, der er egnede til at fremkalde det indtryk, at de er realkreditobligationer.

§ 6. Aktieselskabsloven gælder for realkreditinstitutter organiseret som aktieselskaber med de afvigelser, der følger af nærværende lov.

    Stk. 2. Aktieselskabslovens bestemmelser om anmeldelse og registrering gælder tilsvarende for realkreditinstitutter, der ikke er aktieselskaber.

Kapitel 2

Godkendelse m.m.

§ 7. Realkreditinstitutter skal være aktieselskaber.

    Stk. 2. Realkreditinstitutter skal godkendes af Finanstilsynet.

    Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for de realkreditinstitutter, der ved lovens ikrafttræden er godkendt til at drive realkreditvirksomhed.

    Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder ikke for Dansk Landbrugs Realkreditfond.

§ 8. Ansøgning om godkendelse skal være ledsaget af en driftsplan med nærmere angivelse af arten af de påtænkte forretninger og af realkreditinstituttets organisation.

    Stk. 2. Ansøgningen skal desuden indeholde oplysninger om alle, der direkte eller indirekte ejer mindst 10 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne eller en kapitalandel, der giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af realkreditinstituttet, eller som i øvrigt har snævre forbindelser til realkreditinstituttet, jf. § 9, stk. 4, samt om størrelsen af disse kapitalejeres kapitalandel.

§ 9. Godkendelse er betinget af, at realkreditinstituttet har en aktiekapital på mindst 150 mio. kr., som skal være indbetalt, inden instituttet registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

    Stk. 2. Godkendelse kan nægtes, hvis et medlem af realkreditinstituttets direktion eller bestyrelse

1) må skønnes ikke at have fyldestgørende erfaring til at udøve stillingen eller hvervet,

2) er dømt for strafbart forhold, og det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, eller

3) i stilling eller hverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage stillingen eller hvervet forsvarligt.

    Stk. 3. Godkendelse kan endvidere nægtes, hvis der foreligger snævre forbindelser, jf. stk. 4, mellem realkreditinstituttet og andre virksomheder eller personer, og såfremt dette vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver.

    Stk. 4. Ved snævre forbindelser forstås

1) direkte eller indirekte forbindelser af den i lov om finansiel virksomhed § 2, stk. 1, nr. 6, angivne art,

2) kapitalinteresser, jf. § 2, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, eller

3) flere virksomheders eller personers fælles forbindelse, jf. nr. 1, med en virksomhed.

    Stk. 5. Godkendelse kan endvidere nægtes, såfremt lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, vedrørende en virksomhed eller en person, som realkreditinstituttet har snævre forbindelser med, jf. stk. 4, vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver.

    Stk. 6. Godkendelse kan desuden nægtes, hvis de i § 8, stk. 2, nævnte kapitalejere skønnes at ville modvirke en forsvarlig drift af realkreditinstituttet.

§ 9 a. Når Finanstilsynet har meddelt godkendelse til at drive realkreditvirksomhed, skal realkreditinstituttet registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Med anmeldelse til registrering skal realkreditinstituttet indsende et dateret eksemplar af vedtægterne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der videresender en kopi til Finanstilsynet.

    Stk. 2. Ved anmeldelse af vedtægtsændringer skal realkreditinstituttet indsende et dateret eksemplar med den fuldstændige nye affattelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der videresender en kopi til Finanstilsynet.

§ 10. Finanstilsynet kan efter de procedurer, der er fastsat i direktiver vedtaget af De Europæiske Økonomiske Fællesskaber, suspendere behandlingen af ansøgninger om godkendelse af realkreditinstitutter, som direkte eller indirekte ejes af selskaber med hjemsted uden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftaler med.

§ 11. Har Finanstilsynet ikke senest 6 måneder efter modtagelsen af en ansøgning om godkendelse til at drive realkreditvirksomhed afgivet udtalelse om ansøgningen, kan ansøgeren indbringe sagen for domstolene.

    Stk. 2. En afgørelse om nægtelse af godkendelse kan af ansøgeren og af den, afgørelsen vedrører, indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 12. Et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med, kan begynde at udøve realkreditvirksomhed her i landet gennem en filial 2 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget meddelelse herom fra de kompetente myndigheder i hjemlandet.

    Stk. 2. Meddelelsen fra hjemlandets myndigheder skal indeholde følgende oplysninger:

1) et program for filialens virksomhed, herunder oplysninger om organisation og de forretninger, der påtænkes,

2) filialens adresse,

3) navnene på de ansvarlige medlemmer af filialens ledelse,

4) størrelsen af kreditinstituttets ansvarlige kapital og solvensnøgletal og

5) oplysninger om en eventuel garantiordning i hjemlandet omfattende ejerne af de udstedte realkreditobligationer.

    Stk. 3. Et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med, kan begynde at udøve realkreditvirksomhed her i landet som grænseoverskridende tjenesteydelser, når Finanstilsynet har modtaget meddelelse herom fra de kompetente myndigheder i hjemlandet.

    Stk. 4. Et finansieringsinstitut kan udøve den i stk. 1 og 3 nævnte virksomhed på de betingelser, der er fastsat i direktiver vedtaget af De Europæiske Fællesskaber eller lande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftaler med.

    Stk. 5. I tilfælde af ændring af et forhold, der er givet meddelelse om efter stk. 2, nr. 1-3 og 5, skal kreditinstituttet give meddelelse herom til Finanstilsynet, senest en måned før ændringen foretages.

    Stk. 6. Lovens bestemmelser gælder for filialer af kreditinstitutter med hjemsted uden for Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftaler med, som agter at drive realkreditvirksomhed her i landet, med de afvigelser, filialforholdet nødvendiggør, eller som er fastsat i eller i medfør af international aftale.

    Stk. 7. Aktieselskabslovens bestemmelser om filialer af udenlandske aktieselskaber finder anvendelse på de i stk. 1, 4 og 6 nævnte filialer.

    Stk. 8. Et udenlandsk kreditinstitut, der etablerer repræsentationskontor her i landet, skal give Finanstilsynet meddelelse herom, inden kontoret etableres. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om

1) repræsentationskontorets adresse og

2) navne på repræsentationskontorets ledelse.

    Stk. 9. Et udenlandsk realkreditinstitut med repræsentationskontor her i landet skal give Finanstilsynet meddelelse herom, såfremt der sker ændringer i de i henhold til stk. 8 anmeldte forhold.

    Stk. 10. Finanstilsynet fastsætter regler i henhold til stk. 6 samt regler om tilladelse til de i stk. 6 nævnte filialer af udenlandske kreditinstitutter, herunder om, at Finanstilsynet kan undtage fra reglerne.

Kapitel 3

Ledelse

§ 13. Indkaldelse til generalforsamling skal ske offentligt. Pressen skal have adgang til generalforsamlingen.

§ 14. Bestyrelsen skal bestå af mindst 4 medlemmer, dog mindst 5, såfremt realkreditinstituttet ikke har medarbejderrepræsentation.

    Stk. 2. Direktionen skal bestå af mindst 2 personer.

§ 15-18 a. (Ophævet).

§ 18 b. En direktør kan ikke bestride hverv som direktør i et realkreditinstitut, såfremt den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandling om tvangsakkord.

§ 18 c 18 i. (Ophævet).

§ 19. Den tegningsret, der tilkommer medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i et realkreditinstitut, kan kun udøves af mindst to i forening.

§ 20. Aktieselskabslovens kapitel 9 og § 115, stk. 1, gælder for realkreditinstitutter organiseret som foreninger eller fonde med de nødvendige tilpasninger og med de afvigelser, der følger af nærværende lov.

    Stk. 2. Aktieselskabslovens § 51, stk. 2, gælder dog ikke for realkreditinstitutter.

    Stk. 3. Aktieselskabslovens § 115, stk. 1, gælder dog ikke for ydelse af realkreditlån.

Kapitel 4

Løbetider og afdragsprofiler

§ 21-23. (Ophævet).

§ 24. Den maksimale løbetid er 30 år, jf. dog stk. 2. Ved fastsættelse af lånets løbetid skal der tages hensyn til pantets forventede værdiforringelse og lånets afdragsprofil.

    Stk. 2. Den maksimale løbetid er 35 år for lån til alment boligbyggeri, ungdomsboliger og private andelsboliger, såfremt långivningen sker på grundlag af tilsagn om støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

§ 25. Lån til ejerboliger til helårsbrug og fritidshuse kan uanset den sikkerhedsmæssige placering ikke ydes, så de amortiseres langsommere end et 30-årigt lån, der amortiseres over løbetiden med en ydelse, som udgør en fast procentdel af hovedstolen (annuitetslån).

Kapitel 5

Lånegrænser m.v.

Generelle bestemmelser

§ 26. Inden for en lånegrænse på 80 pct. kan ydes lån til følgende ejendomskategorier:

1) Ejerboliger til helårsbrug,

2) private andelsboliger,

3) private beboelsesejendomme til udlejning,

4) alment boligbyggeri,

5) ungdomsboliger,

6) ældreboliger m.v. samt

7) ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål.

    Stk. 2. Inden for en lånegrænse på 60 pct. kan ydes lån til følgende ejendomskategorier:

1) Fritidshuse,

2) kontor- og forretningsejendomme,

3) industri- og håndværksejendomme samt

4) kollektive energiforsyningsanlæg.

    Stk. 3. Inden for en lånegrænse på 40 pct. kan ydes lån til andre ejendomme, herunder ubebyggede grunde.

    Stk. 4. Til etablering af alment boligbyggeri kan lånegrænsen forhøjes mod garanti for den del af lånet, der ligger over 65 pct.

    Stk. 5. Inden for en lånegrænse på 70 pct. kan der ydes lån til landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier m.v.

§ 27. Lån kan ydes ud over lånegrænsen mod garanti eller selvskyldnerkaution fra stat eller kommune for den del af långivningen, der ligger ud over lånegrænsen.

Konvertering

§ 28. Lån kan ydes ud over lånegrænsen til indfrielse af såvel realkreditlån i eget institut som foranstående lån. Lån efter 1. pkt. udmåles med et kontantprovenu maksimalt svarende til indfrielsesbeløbet og omkostningerne i forbindelse med indfrielse og ydelse af lån.

    Stk. 2. Realkreditinstituttets bestyrelse skal udfærdige skriftlige retningslinier, der sikrer, at pantsikkerheden ikke forringes væsentligt ved konverteringer efter stk. 1.

    Stk. 3. Ved lån, der ydes til indfrielse af lån i visse almennyttige boligafdelinger, jf. lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v., kan ikke betalte, forfaldne terminsydelser med påløbne renter heraf indgå i låneudmålingsgrundlaget.

§ 29-39. (Ophævet).

Udbetaling mod garanti m.v.

§ 40. Til opførelse samt om- og tilbygning m.v. kan lån ydes på grundlag af ejendommens forventede værdi (forhåndslån), såfremt der stilles sikkerhed for, at lånet vil blive indfriet eller nedbragt, hvis lånet ikke efter udløbet af fristen for byggeriets færdiggørelse kunne være ydet med det bevilgede beløb.

    Stk. 2. Når betingelserne for at udbetale lånet i øvrigt er opfyldt, kan der ydes lån uden registreret pantebrev, såfremt der stilles sikkerhed for fremkomst af registreret pantebrev.

    Stk. 3. Når betingelserne for at udbetale lån i øvrigt er opfyldt, kan der ydes lån uden det i § 42, stk. 3, nævnte dokument, såfremt der stilles sikkerhed for fremkomst af dette dokument.

    Stk. 4. Når betingelserne for at udbetale lånet i øvrigt er opfyldt, kan der ydes lån, selv om låntager ikke har tinglyst adkomst til ejendommen, såfremt der stilles sikkerhed for, at låntager får endelig adkomst til ejendommen.

    Stk. 5. Når betingelserne for at udbetale lånet i øvrigt er opfyldt, kan der ydes lån, selv om pantebrevet er behæftet med præjudicerende retsanmærkninger, såfremt der stilles sikkerhed for, at disse slettes.

    Stk. 6. I sikkerhedsgrundlaget for realkreditinstituttets forpligtelser kan pantebreve for lån i alment boligbyggeri, der omprioriteres i medfør af lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v., samt pantebreve for inkonverterbare lån, der overtages af Finansstyrelsen i medfør af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v., erstattes med en tilsvarende fordring på statskassen. Fordringen kan helt eller delvis indfries ekstraordinært ved statskassens indlevering til realkreditinstituttet af de til de pågældende lån svarende realkreditobligationer.

    Stk. 7. Indehavere af rettigheder over obligationer udstedt i de serier, hvis sikkerhedsgrundlag er omfattet og ændret af stk. 6, kan ikke kræve obligationerne indfriet eller på anden måde gøre krav gældende over for realkreditinstituttet.

    Stk. 8. Et realkreditinstitut kan indgå aftale med låntager om at yde lån til en kurs fastsat på tilbudstidspunktet eller senere (fastkursaftale).

    Stk. 9. Finanstilsynet kan fastsætte regler om ydelse af lån m.v. efter stk. 1-6.

Kapitel 6

Værdiansættelse og låneudmåling

§ 41. Instituttet skal ansætte en kontantværdi af ejendommen til brug for låneudmålingen.

    Stk. 2. Værdien skal ligge inden for det beløb, som en kyndig erhverver med kendskab til pris- og markedsforholdene for den pågældende type ejendom må skønnes at ville betale for ejendommen. Forhold, der betinger en særlig høj pris, må ikke indgå i værdiansættelsen.

    Stk. 3. Instituttet skal ved værdiansættelsen tage hensyn til eventuel risiko for ændringer i markeds- eller strukturforhold.

§ 42. Lån kan ydes på grundlag af fast ejendom, der ejes af låntager. Samtlige adkomsthavere skal som debitorer være påført pantebrevet, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., kan fraviges, hvis lånet ydes i henhold til særlig lovgivning inden for jordbrugsområdet.

    Stk. 3. Lån kan ydes på grundlag af en ideel anpart af en fast ejendom, såfremt der foreligger et tinglyst dokument, der knytter en tinglyst eksklusiv brugsret til anparten. Samtlige adkomsthavere til den ideelle anpart skal som debitor være påført pantebrevet.

    Stk. 4. Ud over grund og bygninger kan bygningstilbehør, jf. tinglysningslovens § 38, samt det i tinglysningslovens § 37, stk. 1, nævnte tilbehør, der er omfattet af tinglyst pantebrev i den faste ejendom, medtages i låneudmålingsgrundlaget.

    Stk. 5. I låneudmålingsgrundlaget kan uanset stk. 4 medtages det til ejendommen hørende tilbehør, der ikke er omfattet af tinglyst pantebrev i den faste ejendom, jf. tinglysningslovens §§ 37 og 38, såfremt dette alene skyldes, at tilbehøret ejes af en anden end ejeren af den faste ejendom, og såfremt der til sikkerhed for lånet i den faste ejendom opnås pant i dette tilbehør i medfør af tinglysningslovens § 47 eller § 47 b, stk. 2.

    Stk. 6. Indekslån til ejendomme bortset fra kollektive energiforsyningsanlæg kan alene ydes på grundlag af værdien af grund og bygninger samt bygningstilbehør, jf. tinglysningslovens § 38.

§ 43. Finanstilsynet fastsætter regler om værdiansættelse.

§ 44. Lånet udmåles således, at det kontante provenu ligger inden for de i §§ 26-28 anførte lånegrænser for den pågældende ejendomskategori.

    Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter regler om låneudmåling.

§ 45. Finanstilsynet fastsætter regler om, hvilke ejendomme der hører til de enkelte ejendomskategorier, samt om indfrielse af lån, hvis ejendommen overgår til anden ejendomskategori.

    Stk. 2. Såfremt en ejendom består af flere ejendomskategorier, skal værdiansættelse og låneudmåling ske særskilt for de enkelte ejendomskategorier.

    Stk. 3. Såfremt en ejendomskategori udgør mindst 80 pct. af ejendommens samlede bruttoetageareal, kan hele ejendommen dog belånes efter reglerne for denne ejendomskategori.

§ 46. Ethvert lånetilbud skal være ledsaget af oplysninger til bedømmelse af lånets effektive debitorrente.

§ 47. Instituttets satser for gebyrer, indskud og løbende bidrag til administration og reservefondsopbygning for lån, hvortil der ydes statsstøtte, skal, bortset fra lån inden for jordbrugsområdet, godkendes af økonomi- og erhvervsministeren efter forhandlinger med by- og boligministeren.

§ 47 a. Det skal fremgå af låneaftalen, at låntager skal være forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlægning af et realkreditlån til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlånet er ydet i strid med bestemmelserne i lovens kapitel 4-6 eller regler udfærdiget i medfør af lovens kapitel 4-6.

    Stk. 2. Alle omkostninger i forbindelse med omlægningen påhviler realkreditinstituttet, medmindre det af realkreditinstituttet godtgøres, at låntageren vidste eller burde vide, at realkreditlånet var ydet i strid med bestemmelserne nævnt i stk. 1.

Kapitel 7

Obligationsudstedelse og balanceprincip

§ 48. Midler fremkommet ved udstedelse af realkreditobligationer eller andre værdipapirer kan alene anvendes til udlån mod pant i fast ejendom, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, at midler i begrænset omfang kan anvendes til andet end udlån mod pant i fast ejendom.

§ 49. Finanstilsynet fastsætter regler om opgørelse af og grænser for

1) forskellen mellem de fremtidige betalinger på udstedte realkreditobligationer og andre værdipapirer på den ene side og pantebreve og finansielle instrumenter på den anden side,

2) den renterisiko, der følger af den i nr. 1 nævnte forskel, og

3) forskellen mellem indfrielsesvilkårene for udstedte realkreditobligationer og andre værdipapirer på den ene side og pantebreve og finansielle instrumenter på den anden side.

Kapitel 8

Virksomhed i udlandet

§ 50. Et realkreditinstitut, der ønsker at etablere en filial i et andet land, skal meddele dette til Finanstilsynet sammen med følgende oplysninger om filialen:

1) i hvilket land filialen ønskes etableret,

2) et program for filialen, herunder oplysninger om organisation og de forretninger, der påtænkes,

3) filialens adresse og

4) navnene på de ansvarlige medlemmer af filialens ledelse.

    Stk. 2. Ved etablering af en filial i et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, videresender Finanstilsynet de i stk. 1 nævnte oplysninger samt oplysninger om instituttets ansvarlige kapital til tilsynsmyndighederne i værtslandet senest 3 måneder efter modtagelsen af oplysningerne og underretter realkreditinstituttet herom. Samtidig fremsendes erklæring om, at de planlagte aktiviteter er omfattet af realkreditinstituttets tilladelse.

    Stk. 3. Finanstilsynet kan dog undlade at fremsende de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger, hvis der er grund til at betvivle, at realkreditinstituttets administrative strukturer og finansielle situation er forsvarlige under hensyntagen til den påtænkte etablering. Finanstilsynet giver instituttet meddelelse herom senest 3 måneder fra modtagelsen af alle de i stk. 1 nævnte oplysninger.

    Stk. 4. Hvis Finanstilsynet finder ikke at kunne videresende de nævnte oplysninger, kan instituttet indbringe denne afgørelse for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt instituttet.

    Stk. 5. Realkreditinstituttet er forpligtet til at meddele Finanstilsynet enhver ændring af de i stk. 1 nævnte forhold. Meddelelsen skal være modtaget senest en måned før ændringen foretages. Realkreditinstituttet er tilsvarende forpligtet over for værtslandets tilsynsmyndighed, såfremt værtslandet er et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med.

§ 51. Et realkreditinstitut, der ønsker at udøve virksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelser i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, skal give Finanstilsynet meddelelse herom med angivelse af, hvilke aktiviteter der ønskes udøvet.

    Stk. 2. Finanstilsynet videresender den i stk. 1 omhandlede meddelelse samt en erklæring om, at de planlagte aktiviteter er omfattet af realkreditinstituttets tilladelse, til tilsynsmyndighederne i værtslandet, senest en måned efter modtagelsen af denne meddelelse.

    Stk. 3. Finanstilsynet kan forbyde et realkreditinstitut at udøve realkreditvirksomhed i et andet land gennem filial eller i form af grænseoverskridende tjenesteydelser, hvis instituttet groft eller gentagne gange har overtrådt de lovbestemmelser, som det pågældende værtsland har vedtaget i medfør af direktiver om kreditinstitutter vedtaget af De Europæiske Økonomiske Fællesskaber, og det ikke ved påbud eller sanktioner har været muligt at bringe lovovertrædelserne til ophør.

§ 52. Ved långivning i andre lande gælder bestemmelserne i §§ 25, 46 og 47 ikke. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne om maksimale løbetider.

    Stk. 2. Realkreditinstituttet kan yde lån i andre lande inden for de i kapitel 5 fastsatte højeste lånegrænser for hver ejendomskategori, inden for hvilke instituttet kan yde lån uden supplerende sikkerhed. Lån kan ydes ud over disse lånegrænser mod selvskyldnergaranti fra en offentlig myndighed, et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.

    Stk. 3. Er garantien for lån efter stk. 2, 2. pkt., stillet af et pengeinstitut eller forsikringsselskab, kan lånet alene ydes på grundlag af udstedelse af andre værdipapirer end realkreditobligationer, jf. § 2, stk. 1.

    Stk. 4. Ved långivning i udlandet kan Finanstilsynet undtage fra forbudet i § 1, stk. 4, 1. pkt.

Kapitel 9

Solvens

§ 53.2)  I et realkreditinstitut skal den ansvarlige kapital og den kortfristede supplerende kapital, jf. § 53 g, stk. 1, til enhver tid mindst udgøre 8 pct. af realkreditinstituttets risikovægtede aktiver m.v., herunder poster med markedsrisiko, dog mindst 150 mio. kr. For så vidt angår poster med markedsrisiko, vedrører kravet efter 1. pkt. alene realkreditinstituttets handelsbeholdning, jf. § 53 h, stk. 1, samt valutapositioner.

    Stk. 2. Kravet til den ansvarlige kapital og den kortfristede supplerende kapital, bortset fra kravet om mindst 150 mio. kr., skal være opfyldt både i de enkelte serier med seriereservefonde og i realkreditinstituttet i øvrigt.

    Stk. 3. Finanstilsynet kontrollerer mindst to gange om året, om realkreditinstituttet opfylder kravene i stk. 1 og stk. 2.

    Stk. 4. Såfremt et realkreditinstitut ikke opfylder kravet i stk. 1 eller stk. 2, kan Finanstilsynet fastsætte en frist, inden for hvilken disse krav skal være opfyldt.

    Stk. 5. Finanstilsynet fastsætter regler om risikovægtning af aktiver m.v., herunder poster med markedsrisiko, samt om kontrol med opfyldelsen af solvenskravet. Finanstilsynet kan tillade, at et realkreditinstitut ved opgørelse af de vægtede poster med markedsrisiko kan anvende interne modeller. Finanstilsynet fastsætter endvidere regler om opgørelse og indberetning af realkreditinstituttets samlede renterisici.

§ 53 a.3)  Et realkreditinstituts ansvarlige kapital beregnes som summen af kernekapitalen opgjort efter § 53 b og § 53 e og den supplerende kapital opgjort efter § 53 c og § 53 e, med fradrag af de i § 53 d nævnte beløb.

    Stk. 2. Den supplerende kapital må sammen med den kortfristede supplerende kapital ikke medregnes med mere end 100 pct. af kernekapitalen opgjort efter § 53 b og § 53 e.

    Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte bestemmelser om opgørelsen af den ansvarlige kapital, herunder om medregning af og vilkår for optagelse af andre kapitalelementer og betingelser for medregning af den kortfristede supplerende kapital, jf. § 53 g, stk. 1.

§ 53 b.4)  Kernekapitalen består af

1) realkreditinstituttets seriereservefonde i serier, hvor der ikke er tilbagebetalingspligt til låntagerne,

2) den del af seriereservefondene i serier med tilbagebetalingspligt, jf. § 57, stk. 2, som ikke kan komme til udbetaling,

3) indbetalt aktiekapital,

4) overkurs ved emission og

5) andre reserver.

    Stk. 2. Kernekapitalen reduceres med realkreditinstituttets beholdning af egne aktier, immaterielle aktiver, skatteaktiver og årets løbende underskud.

§ 53 c.5)  Den supplerende kapital består af

1) opskrivningshenlæggelser,

2) den del af seriereservefondene i serier med tilbagebetalingspligt, der modsvarer kravet i § 53, stk. 2, og

3) værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud.

    Stk. 2. Udstedes kapital som nævnt i stk. 1, nr. 3, i form af massegældsbreve, skal realkreditinstituttet benævne disse kapitalbeviser.

§ 53 d. Har et realkreditinstitut en kapitalandel i et andet kredit- eller finansieringsinstitut, der overstiger 10 pct. af sidstnævntes aktie-, garanti- eller andelskapital, skal andelen fradrages ved beregningen af realkreditinstituttets ansvarlige kapital. Endvidere fradrages realkreditinstituttets efterstillede kapitalindskud i det pågældende kredit- eller finansieringsinstitut.

    Stk. 2. Har et realkreditinstitut andre end de i stk. 1 nævnte kapitalandele samt efterstillede kapitalindskud i kredit- og finansieringsinstitutter, der tilsammen overstiger 10 pct. af realkreditinstituttets ansvarlige kapital før de i stk. 1 og 4 nævnte fradrag, fradrages den overskydende del.

    Stk. 3. Et realkreditinstitut skal ikke fradrage kapitalandele og efterstillede kapitalindskud i andre kredit- og finansieringsinstitutter som sammen med realkreditinstituttet er omfattet af konsolidering.

    Stk. 4. Et realkreditinstitut, der ejer kapitalandele i et datterselskab eller en associeret virksomhed, der driver forsikringsvirksomhed, skal ved beregning af realkreditinstituttets ansvarlige kapital fradrage et beløb svarende til den andel af forsikringsselskabets solvensmargen, som svarer til den direkte eller indirekte ejede andel af forsikringsselskabets selskabskapital. Såfremt et datterforsikringsselskab ikke har tilstrækkelig basiskapital, fratrækkes et beløb svarende til hele solvensmargenen. Har forsikringsselskabet ikke vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark, anvendes ved beregningen den solvensmargen, der fremkommer efter hjemlandets regler, dog mindst den solvensmargen, der fremkommer ved anvendelsen af de her i landet gældende regler for forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet.

§ 53 e.6)  Et realkreditinstituts kernekapital, opskrivningshenlæggelser samt eventuelle andre kapitalelementer, jf. § 53 a, stk. 3, skal være fratrukket enhver form for skat, der kan forudses på det tidspunkt, hvor beløbet beregnes, eller det skal være behørigt tilpasset, i det omfang skat reducerer det beløb, hvormed denne kapital kan anvendes til dækning af risici eller tab.

§ 53 f. I serier med tilbagebetalingspligt, der er åbnet før den 1. januar 1973, kan kravet til den ansvarlige kapital opfyldes med den i § 53 c, stk. 1, nr. 2, nævnte kapital.

    Stk. 2. I serier med tilbagebetalingspligt, der er åbnet før den 1. januar 1973, kan den i § 53 b, stk. 1, nr. 2, nævnte kapital, som ikke medgår til dækning af kravet til seriens ansvarlige kapital, medregnes som kernekapital ved opfyldelsen af kravet til den ansvarlige kapital for realkreditinstituttet i øvrigt. Det beløb, som medregnes efter 1. pkt., må dog ikke overstige kernekapitalen i realkreditinstituttet i øvrigt.

§ 53 g.7)  Ved kortfristet supplerende kapital forstås kapitalindskud med en oprindelig løbetid eller et opsigelsesvarsel på mindst 2 år.

    Stk. 2. Kortfristet supplerende kapital kan alene medregnes til kapitaldækning af poster med markedsrisiko. Kortfristet supplerende kapital kan højst medregnes med 5,7 pct. af de vægtede poster med markedsrisiko.

§ 53 h.8)  Finanstilsynet fastsætter bestemmelser om, hvilke poster der indgår i handelsbeholdningen.

    Stk. 2. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde tillade, at et instituts nettofortjeneste ved handelsbeholdningen indregnes i den kortfristede supplerende kapital. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for opgørelse af nettofortjenesten ved handelsbeholdningen.

Kapitel 10

Hæftelsesforhold m.v.

§ 54. Realkreditinstituttet kan yde lån og udstede realkreditobligationer og andre værdipapirer til finansiering heraf.

    Stk. 2. Ydelse af lån og udstedelse af realkreditobligationer og andre værdipapirer kan ske i serier. Udstedelse af realkreditobligationer og andre værdipapirer, jf. § 2, stk. 1, kan ikke ske i samme serie.

    Stk. 3. Det kan i vilkårene for en serie bestemmes, at indehaverne af realkreditobligationer eller andre værdipapirer alene kan rette deres krav mod den pågældende serie eller serier, som hæfter solidarisk hermed, jf. § 56, stk. 4.

§ 55. For lånet hæfter låntagerne både med det pantsatte og personligt over for serien henholdsvis realkreditinstituttet i øvrigt.

    Stk. 2. For de forpligtelser, realkreditinstituttet i øvrigt har påtaget sig, hæfter låntagerne ikke.

§ 56. Det kan i vilkårene for en serie fastsættes, at låntagerne ud over lånet hæfter solidarisk over for serien for et beløb svarende til en nærmere fastsat andel af pantebrevets hovedstol med fradrag af en forholdsmæssig andel af seriereservefondens midler. Låntagerne hæfter ikke personligt for dette beløb.

    Stk. 2. En serie kan optage supplerende kapital i form af værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud, jf. § 53 c, stk. 1, nr. 3. Den solidariske hæftelse efter stk. 1 kan ikke gøres gældende over for låntagerne til dækning af krav fra indskydere af supplerende kapital i form af værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud, jf. § 53 c, stk. 1, nr. 3. For serier med tilbagebetalingspligt åbnet før den 1. januar 1973 finder 1. pkt. ikke anvendelse.

    Stk. 3. En serie hæfter ikke for de forpligtelser, realkreditinstituttet i øvrigt har påtaget sig.

    Stk. 4. Det kan i vilkårene for en serie fastsættes, at serien hæfter for andre seriers forpligtelser. Et sådant vilkår kan kun fastsættes, hvis disse andre serier indeholder tilsvarende vilkår. I serier, som efter 1. pkt. hæfter indbyrdes, må der alene være udstedt realkreditobligationer, jf. § 54, stk. 2, 2. pkt.

§ 57. For serier, hvori låntagerne hæfter solidarisk, eller hvor der er truffet bestemmelse efter § 54, stk. 3, skal realkreditinstituttet oprette en seriereservefond. For andre serier eller grupper af serier kan instituttet vælge at oprette en seriereservefond.

    Stk. 2. Det kan i vedtægterne eller lånevilkårene bestemmes, at låntagerne ved indfrielse af lånet har krav på at få udbetalt en andel af seriereservefonden.

    Stk. 3. Seriens indtægter består af rente og lignende af pantebreve, indskud, bidrag, gebyr og lignende indtægter samt afkast af seriens aktiver og ikke-balanceførte poster. Seriens udgifter består af rente og lignende af obligationer og andre værdipapirer, udbetalinger af reservefondsandele, udgifter til administration og lignende udgifter forbundet med optagelse og forrentning af supplerende kapital i form af værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud, jf. § 53 c, stk. 1, nr. 3, tab og hensættelser til sandsynliggjorte tab på seriens aktiver og ikke-balanceførte poster samt andelen af realkreditinstituttets skat.

§ 58. Seriereservefondens midler skal holdes adskilt fra øvrige midler i realkreditinstituttet.

    Stk. 2. Der skal ske overførsel af midler til en serie fra realkreditinstituttet i øvrigt, såfremt det er nødvendigt for at opfylde kravet til seriens ansvarlige kapital, jf. § 53, stk. 2, medmindre en sådan overførsel medfører, at realkreditinstituttet i øvrigt ikke længere vil kunne opfylde kravet i § 53, stk. 2.

    Stk. 3. Realkreditinstituttet kan i vedtægterne eller lånevilkårene fastsætte, at der skal overføres midler fra seriereservefonden til realkreditinstituttet i øvrigt, såfremt seriereservefonden er eller bliver større end fastsat i § 53, stk. 2.

    Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om serier.

§ 59. Erklæres et realkreditinstitut konkurs, anvendes seriernes midler opgjort efter fradrag af udgifter til konkursboets behandling og lignende, herunder udgifter til kurator, personale m.v., til betaling af krav fra indehavere af realkreditobligationer og andre værdipapirer, jf. § 1, stk. 3, og § 2, stk. 1, i den pågældende serie eller gruppe af serier med seriereservefonde samt krav på de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på de nævnte fordringer. Derefter dækkes de i § 57, stk. 2, nævnte krav. Overskydende midler indgår herefter i konkursmassen, jf. konkurslovens § 32.

    Stk. 2. Erklæres et realkreditinstitut konkurs, anvendes midler opgjort efter fradrag af udgifter til konkursboets behandling og lignende, herunder udgifter til kurator, personale m.v., i instituttet i øvrigt til betaling af krav fra indehavere af realkreditobligationer og andre værdipapirer, der ikke er udstedt i serier med seriereservefonde, samt krav på de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på de nævnte fordringer. Midler, der anvendes efter 1. pkt., kan dog højst udgøre de til realkreditobligationerne og andre værdipapirer svarende pantebreve, jf. § 1, stk. 3, og § 2, stk. 1, samt et beløb svarende til 8 pct. af pantebrevenes risikovægtede værdi. Overskydende midler indgår herefter i konkursmassen, jf. konkurslovens § 32.

    Stk. 3. Konkursboet kan ikke erlægge en ydelse til opfyldelse af krav fra indehavere af realkreditobligationer og andre værdipapirer på et tidligere tidspunkt, end realkreditinstituttet var berettiget til at frigøre sig ved erlæggelse af ydelsen.

    Stk. 4. Konkursboet kan ikke opsige låneaftaler sikret ved tinglyst pantebrev i fast ejendom i videre omfang, end der tilkom realkreditinstituttet.

    Stk. 5. Konkursboet kan ikke ændre bidrag og lignende.

    Stk. 6. Modregning fra en fordringshaver som omhandlet i konkurslovens § 42 kan ikke finde sted til opfyldelse af en fordring, som tilkommer realkreditinstituttet.

    Stk. 7. Konkursmassen anvendes til betaling af krav i overensstemmelse med reglerne i konkurslovens kapitel 10. Krav fra indehavere af realkreditobligationer og andre værdipapirer samt krav på de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på de nævnte fordringer betales dog i lige forhold efter de i konkurslovens § 96 nævnte krav, men før de i konkurslovens § 97 nævnte fordringer.

Kapitel 11

Placeringsregler m.v.

§ 60. Et realkreditinstitut skal mindst have anbragt midler i børsnoterede obligationer opgjort til kursværdi svarende til 60 pct. af realkreditinstituttets ansvarlige kapital med fradrag af det beløb, hvormed den solidariske hæftelse er medregnet i denne kapital, og med tillæg af midler i serier med tilbagebetalingspligt, der ikke medtages i den ansvarlige kapital.

§ 61. Et realkreditinstitut må ikke erhverve ejerandele i en erhvervsvirksomhed eller virksomheder i samme koncern, der driver anden virksomhed end realkreditvirksomhed eller virksomhed efter § 2, stk. 4, for et beløb svarende til mere end 15 pct. af instituttets ansvarlige kapital.

    Stk. 2. Et realkreditinstitut må ikke eje fast ejendom eller have ejerandele i ejendomsselskaber for et beløb svarende til mere end 20 pct. af instituttets ansvarlige kapital. Ejendomme, som et realkreditinstitut har erhvervet for derfra at drive realkreditvirksomhed eller virksomhed efter § 2, stk. 2 eller 4, er dog ikke omfattet af bestemmelsen.

§ 62. (Ophævet).

§ 62 a. Midler i serier må ikke indskydes som supplerende kapital i form af værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud, jf. § 53 c, stk. 1, nr. 3, i andre serier eller i realkreditinstituttet i øvrigt.

    Stk. 2. Midler i realkreditinstituttet i øvrigt må ikke indskydes i serier som supplerende kapital i form af værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud, jf. § 53 c, stk. 1, nr. 3, medmindre der mindst er optaget supplerende kapital i form af værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud, jf. § 53 c, stk. 1, nr. 3, for et tilsvarende beløb i realkreditinstituttet i øvrigt.

§ 63.9)  Et realkreditinstitut må ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet indgå engagementer, jf. § 65 c, stk. 1, med virksomheder eller personer, som gennem aktiebesiddelse eller på anden måde direkte eller indirekte har afgørende indflydelse på realkreditinstituttets dispositioner, eller som er domineret af virksomheder med en sådan indflydelse.

    Stk. 2. Såfremt tilsynet skriftligt meddeler et realkreditinstitut, at tilladelse efter stk. 1 er fornøden, må transaktionen ikke gennemføres, forinden tilsynets afgørelse er ændret. Det påhviler instituttet at godtgøre, at transaktionen lovligt kan foretages.

§ 64. Finanstilsynet fastsætter regler om opgørelse af og grænser for renterisikoen på realkreditinstituttets midler svarende til den ansvarlige kapital med fradrag af det beløb, hvormed solidarisk hæftelse er medregnet, og med tillæg af hensættelser til tab på udlån og midler i serier med tilbagebetalingspligt, samt renterisikoen på ikke balanceførte poster.

§ 65. Finanstilsynet fastsætter regler for realkreditinstituttets opgørelse af og grænser for de samlede valutarisici.

Kapitel 11 a

Engagementsgrænser

§ 65 a.10)  Et realkreditinstituts engagement uden for handelsbeholdningen, jf. § 65 b, med en kunde eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder må ikke overstige 25 pct. af realkreditinstituttets ansvarlige kapital, jf. § 53 a.

    Stk. 2. Det samlede beløb af et realkreditinstituts engagementer uden for handelsbeholdningen, der udgør 10 pct. eller mere af den ansvarlige kapital, må ikke overstige 800 pct. af realkreditinstituttets ansvarlige kapital.

    Stk. 3. Engagementer uden for handelsbeholdningen, der udgør 10 pct. eller mere af den ansvarlige kapital, skal indberettes til Finanstilsynet hvert kvartal. Tilsynet fastsætter nærmere bestemmelser om indberetningerne, herunder om undtagelse for indberetning af visse engagementer uden for handelsbeholdningen.

    Stk. 4. Et realkreditinstitut skal til enhver tid overholde de i stk. 1 og 2 fastsatte øvre engagementsgrænser. Overstiger engagementerne uden for handelsbeholdningen de fastsatte grænser, skal Finanstilsynet omgående underrettes. Finanstilsynet kan under særlige omstændigheder give et realkreditinstitut en tidsfrist til atter at overholde grænserne.

    Stk. 5. De i stk. 1 og 2 nævnte grænser finder ikke anvendelse for engagementer uden for handelsbeholdningen med virksomheder, der indgår fuldt i konsolideringen i henhold til § 41, stk. 1 og 2, § 42, stk. 2, § 43, stk. 1, eller § 46 i lov om finansiel virksomhed.

    Stk. 6. Såfremt et engagement uden for handelsbeholdningen er garanteret af et kreditinstitut i zone A, betragtes den garanterede del af engagementet uden for handelsbeholdningen som et engagement uden for handelsbeholdningen med det pågældende kreditinstitut. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter alene garantier, der er påkrævet i henhold til realkreditlovgivningen.

    Stk. 7. Kapitalandele og efterstillede kapitalindskud i et datterselskab, der driver forsikringsvirksomhed, medregnes ikke ved opgørelsen efter stk. 1 og 2 af realkreditinstituttets engagement med det pågældende datterselskab. Realkreditinstituttet kan dog højst undlade at medregne et beløb svarende til fradraget i realkreditinstituttets kapital efter § 53 d, stk. 4.

    Stk. 8. Finanstilsynet kan fastsætte bestemmelser om, at der ved beregningen af de i stk. 1 og 2 nævnte grænser kan ses bort fra særlig sikre krav.

§ 65 b.11)  Ved et engagement uden for handelsbeholdningen forstås summen af følgende:

1) udlån efter kapitel 5,

2) reservefondslån,

3) realkreditobligationer og andre værdipapirer udstedt af kunden,

4) kapitalandele,

5) garantier og andre poster under stregen,

6) rente- og valutarelaterede poster samt

7) andre mellemværender, der indebærer en kreditrisiko for instituttet.

    Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser herom.

§ 65 c.12)  Ved et engagement forstås summen af engagementet uden for handelsbeholdningen, jf. § 65 b, stk. 1, med tillæg af engagementet inden for handelsbeholdningen. Finanstilsynet fastsætter regler om, hvilke poster der indgår i engagementet inden for handelsbeholdningen.

    Stk. 2. Et realkreditinstituts engagement, jf. stk. 1, med en kunde eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder må ikke overstige 25 pct. af realkreditinstituttets ansvarlige kapital med tillæg af kortfristet supplerende kapital, jf. § 53 a.

    Stk. 3. Det samlede beløb af et realkreditinstituts engagementer, der udgør 10 pct. eller mere af den ansvarlige kapital med tillæg af kortfristet supplerende kapital, må ikke overstige 800 pct. af realkreditinstituttets ansvarlige kapital med tillæg af kortfristet supplerende kapital.

    Stk. 4. Engagementer, der udgør 10 pct. eller mere af den ansvarlige kapital med tillæg af kortfristet supplerende kapital, skal indberettes til Finanstilsynet hvert kvartal. Tilsynet fastsætter nærmere bestemmelser om indberetningerne, herunder om undtagelse for indberetning af visse engagementer.

    Stk. 5. De i stk. 2 og 3 nævnte grænser finder ikke anvendelse på engagementer med virksomheder, der indgår fuldt i konsolideringen i henholdsvis § 41, stk. 1 og 2, § 42, stk. 2, § 43, stk. 1, eller § 46 i lov om finansiel virksomhed.

    Stk. 6. Såfremt et engagement er garanteret af et kreditinstitut i zone A, betragtes den garanterede del af engagementet som et engagement med det pågældende kreditinstitut. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter alene garantier, der er påkrævet i henhold til realkreditlovgivningen.

    Stk. 7. Et realkreditinstitut skal til enhver tid overholde de i stk. 2 og 3 fastsatte øvre engagementsgrænser. Overstiger engagementerne de fastsatte grænser, skal Finanstilsynet omgående underrettes. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde tillade, at grænsen i stk. 2 for engagementet inden for handelsbeholdningen midlertidigt overskrides. Overskridelsen medfører et tillæg til de vægtede aktiver m.v., herunder poster med markedsrisiko, jf. stk. 8.

    Stk. 8. Finanstilsynet fastsætter bestemmelser om tillæg til de vægtede aktiver m.v., herunder poster med markedsrisiko, for engagementet inden for handelsbeholdningen ved midlertidige overskridelser af grænsen i stk. 2, jf. stk. 7, samt bestemmelser om, at der ved beregningen af de i stk. 2 og 3 nævnte grænser kan ses bort fra særlig sikre krav.

§ 65 d.13)  Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om indregning af garantier i engagementsopgørelsen, jf. § 65 a, stk. 6, 2. pkt., og § 65 c, stk. 6, 2. pkt.

Kapitel 12

Fusion, deling og omdannelse til aktieselskab

§ 66. Sammenlægning og deling af realkreditinstitutter kan ske med økonomi- og erhvervsministerens godkendelse.

§ 67. De ved lovens ikrafttræden eksisterende realkreditinstitutter samt de i § 103, stk. 7, nævnte institutter, kan med økonomi- og erhvervsministerens godkendelse omdannes til aktieselskaber efter reglerne i §§ 68-76 c.

    Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for Dansk Landbrugs Realkreditfond.

§ 68. Ved omdannelsen overdrages instituttets aktiver og gæld som helhed til et af instituttet ejet eller oprettet aktieselskab.

    Stk. 2. Samtidig kan aktiver og gæld videreoverdrages til et aktieselskab, der ejes 100 pct. af det i stk. 1 nævnte aktieselskab.

§ 69. Er det eksisterende realkreditinstitut en fond, modtager fonden aktier i det i § 68, stk. 1, nævnte aktieselskab svarende til værdien af de overdragne aktiver efter fradrag af instituttets gæld. Fonden, der herefter ikke er et realkreditinstitut, anses som en erhvervsdrivende fond.

    Stk. 2. Er det eksisterende realkreditinstitut en forening, modtager foreningen aktier i det i § 68, stk. 1, nævnte aktieselskab svarende til værdien af de overdragne aktiver efter fradrag af instituttets gæld. Foreningen er herefter ikke et realkreditinstitut.

    Stk. 3. En kreditforening kan i stedet gennemføre omdannelsen ved, at foreningen opløses uden likvidation, og at aktier i det i § 68, stk. 1, nævnte aktieselskab svarende til værdien af de overdragne aktiver efter fradrag af instituttets gæld overdrages til en fond, der anses som en erhvervsdrivende fond.

§ 69 a. En forening som nævnt i § 69, der ikke længere ejer et realkreditaktieselskab, skal indsende et årsregnskab til Finanstilsynet. Regler fastsat i medfør af § 75, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 2. Ændringer i vedtægterne for en forening som nævnt i § 69, der ikke længere ejer et realkreditaktieselskab, kan kun ske med økonomi- og erhvervsministerens godkendelse. Økonomi- og erhvervsministeren godkender vedtægtsændringerne, hvis ændringerne ikke er i strid med stk. 1 og 3 og i øvrigt ikke strider mod medlemmernes interesser.

    Stk. 3. § 76 finder tilsvarende anvendelse for en forening som nævnt i § 69, der ikke længere ejer et realkreditaktieselskab.

    Stk. 4. En forening som nævnt i § 69, der ikke længere ejer et realkreditaktieselskab, skal indsende årsregnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 70. I realkreditinstitutter, som har oprettet seriereservefonde, må den nominelle aktiekapital i realkreditaktieselskabet på tidspunktet for overdragelsen af aktierne til fonden eller foreningen ikke overstige værdien af egenkapitalen fratrukket værdien af seriereservefondene.

§ 71. De rettigheder og forpligtelser, som obligationsejere og låntagere har i forhold til en serie og seriereservefond i et eksisterende realkreditinstitut, berøres ikke af en omdannelse i henhold til § 67.

§ 72. Beslutning om omdannelse efter § 67 træffes af de pågældende institutters øverste myndighed med samme flertal, som i de enkelte institutters vedtægter kræves til instituttets opløsning. Overdragelserne efter § 68 kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

§ 73. Aktieselskabslovens §§ 134-134 i gælder med de nødvendige tilpasninger for overdragelserne, jf. § 68, af instituttets aktiver og gæld til et aktieselskab.

    Stk. 2. Den i aktieselskabslovens § 134 b nævnte fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance udarbejdes efter de for realkreditinstitutter gældende regnskabsregler.

    Stk. 3. Dokumenter, der ifølge aktieselskabslovens §§ 134-134 i skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, indsendes tillige til Finanstilsynet.

§ 74. En fond eller forening, der ejer et realkreditaktieselskab, jf. § 69, ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer.

    Stk. 2. Låntagerne i realkreditaktieselskabet og indehaverne af realkreditobligationer og andre værdipapirer udstedt af realkreditaktieselskabet vælger hver et eller flere medlemmer af bestyrelsen. Disse medlemmer skal tilsammen udgøre mere end halvdelen af bestyrelsen. Medlemmer valgt af indehaverne af realkreditobligationer m.v. kan ikke udgøre mere end halvdelen af bestyrelsen.

    Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om valg og sammensætning af bestyrelsen.

    Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på Industriens Realkreditfond.

§ 75. En fond eller forening, der ejer et realkreditaktieselskab, jf. § 69, skal på forhånd underrette Finanstilsynet om direkte eller indirekte erhvervelse af bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed samt om afhændelse af en sådan indflydelse.

    Stk. 2. Fonden eller foreningen indsender et årsregnskab til Finanstilsynet.

    Stk. 3. § 90 gælder tilsvarende for fonden eller foreningen.

    Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelsen.

§ 76. I tilfælde af opløsning af en forening, der ejer et realkreditaktieselskab, kan egenkapitalen ikke udloddes til foreningens medlemmer.

§ 76 a. I realkreditinstitutter, der er fonde, kan instituttets øverste myndighed beslutte, at fonden opløses uden likvidation ved overdragelse af fondens aktiver og passiver som helhed til et af fonden ejet eller oprettet aktieselskab, der har tilladelse til at drive realkreditvirksomhed. Der oprettes i aktieselskabet en bunden fondsreserve svarende til værdien af de indskudte aktiver efter fradrag af fondens gæld, jf. §§ 76 b og 76 c.

    Stk. 2. §§ 72 og 73 finder tilsvarende anvendelse.

§ 76 b. Den bundne fondsreserve kan bruges til dækning af underskud, der ikke dækkes af beløb, der kan anvendes til udbytte i aktieselskabet.

    Stk. 2. I tilfælde af realkreditinstituttets ophør kan udlodning til aktionærerne kun finde sted, når forpligtelserne efter stk. 4 er opfyldt.

    Stk. 3. Ved fusion med et andet realkreditinstitut overtager det fortsættende selskab fondsreserven på de samme vilkår, som var gældende indtil fusionen.

    Stk. 4. I tilfælde af realkreditinstituttets ophør anvendes fondsreserven til almennyttige eller velgørende formål efter nærmere regler fastsat i omdannelsesbeslutningen efter § 76 a, stk. 1.

§ 76 c. Der skal henlægges 10 pct. af årets overskud, der ikke medgår til dækning af underskud fra tidligere år, til fondsreserven. Henlæggelsen kan dog ikke overstige den forrentning af fondsreserven, der svarer til den af skatteministeren fastsatte mindsterente med fradrag af en forholdsmæssig andel af årets selskabsskat.

Kapitel 13

Koncern- og ejerforhold

§ 77.14)  Et realkreditinstitut kan oprette eller erhverve bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed, der udøver funktioner i forbindelse med realkreditvirksomhed eller accessorisk virksomhed. Der skal senest samtidig med selskabets oprettelse eller erhvervelse ske indberetning herom til Finanstilsynet. Lovens bestemmelser gælder for sådanne virksomheder med de nødvendige tilpasninger.

    Stk. 2. Bestemmelsen i § 2, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Virksomheder, der har den i lov om finansiel virksomhed § 2, stk. 1, nr. 4, angivne tilknytning til et finansielt holdingselskab, jf. stk. 5, eller til et kreditinstitut, er dattervirksomheder.

    Stk. 4. Et moderselskab og dets dattervirksomheder udgør en koncern.

    Stk. 5. En virksomhed anses for at være et finansielt holdingselskab, hvis virksomheden er et finansieringsinstitut, hvis aktivitet udelukkende eller hovedsagelig består i at besidde kapitalandele i dattervirksomheder, der er kreditinstitutter eller finansieringsinstitutter, og hvoraf mindst ét datterselskab er et kreditinstitut.

    Stk. 6. Ved kapitalinteresser forstås en virksomheds direkte eller indirekte besiddelse af 20 pct. eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed.

    Stk. 7. Ved opgørelsen af stemmerettigheder og rettigheder til at udnævne eller afsætte medlemmer af ledelsesorganer medregnes rettigheder, der besiddes af såvel moderselskabet som dets datterselskaber.

    Stk. 8. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i en dattervirksomhed ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af virksomheden selv eller dennes dattervirksomheder.

    Stk. 9. I koncerner, hvor moderselskabet er et finansielt holdingselskab eller et realkreditinstitut finder kapitel 15 også anvendelse på koncernen.

    Stk. 10. Bestemmelserne i kapitel 15 finder ikke anvendelse for selskaber, der driver forsikringsvirksomhed, jf. dog § 90, stk. 2. Finanstilsynet kan dog beslutte, at bestemmelserne finder anvendelse.

    Stk. 11. Finanstilsynet kan undtage fra bestemmelsen i stk. 9.

    Stk. 12. Finanstilsynet kan bestemme, at stk. 9 finder anvendelse i andre tilfælde, hvor realkreditinstitutter alene eller i fællesskab har en sådan direkte eller indirekte tilknytning til en virksomhed, at det må anses for påkrævet at anvende de nævnte regler.

§ 77 a.15)  Finanstilsynet fastsætter regler om regnskabsaflæggelse for koncerner, hvor moderselskabet, jf. § 77, stk. 2, ikke er et finansielt holdingselskab, jf. § 77, stk. 5, og hvor moderselskabets virksomhed udelukkende eller hovedsageligt består i et eje kapitalandele i finansielle virksomheder.

§ 77 b-79 b. (Ophævet).

Kapitel 14

Inddragelse af godkendelse og opløsning

§ 80. Finanstilsynet inddrager den til et realkreditinstitut udstedte godkendelse,

1) hvis realkreditvirksomheden ikke påbegyndes senest 12 måneder efter godkendelsens meddelelse, eller

2) hvis realkreditvirksomhed ikke udøves i en periode på over 6 måneder.

    Stk. 2. Finanstilsynet kan inddrage den til et realkreditinstitut udstedte godkendelse,

1) hvis realkreditinstituttet groft eller gentagne gange overtræder bestemmelser i denne lov eller regler udstedt i medfør af loven,

2) hvis et medlem af realkreditinstituttets direktion eller bestyrelse ikke opfylder de i § 9, stk. 2, nævnte krav til erfaring og vandel,

3) hvis et realkreditinstitut indgår en forbindelse som nævnt i § 9, stk. 3 eller 5, eller

4) hvis et realkreditinstitut eller en koncern ikke opfylder kravet til den ansvarlige kapital, jf. § 53, stk. 1 eller 2, og ikke har tilvejebragt den foreskrevne ansvarlige kapital inden for den i § 53, stk. 4, fastsatte frist.

    Stk. 3. Afgørelser om inddragelse af godkendelse kan af instituttet og af den, afgørelsen vedrører, indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 81. Hvis et realkreditinstituts bestyrelse, direktion eller revisorer må formode, at instituttet ikke længere opfylder kravet til den ansvarlige kapital, jf. § 53, stk. 1 eller 2, skal de pågældende straks meddele dette til Finanstilsynet.

    Stk. 2. Såfremt kravet til den ansvarlige kapital ikke længere er opfyldt, jf. § 53, stk. 1 eller 2, kan Finanstilsynet bestemme, at bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist uanset vedtægternes bestemmelser herom skal indkalde generalforsamlingen eller den efter vedtægterne øverste myndighed og redegøre for instituttets økonomiske forhold.

§ 82. Finanstilsynet kan anmelde betalingsstandsning for et realkreditinstitut, når hensynet til obligationsejernes interesser tilsiger det.

    Stk. 2. En anmeldelse om betalingsstandsning kan ikke tilbagekaldes af instituttet uden samtykke fra Finanstilsynet.

§ 83. Inddrages godkendelsen af et realkreditinstitut, skal realkreditvirksomheden afvikles, jf. dog stk. 2, 2. pkt. Anden virksomhed må ikke optages, før afviklingen er afsluttet.

    Stk. 2. Sker afviklingen på anden måde end ved likvidation, konkurs eller i henhold til § 67, skal afviklingens form, indhold og gennemførelse godkendes af Finanstilsynet. I stedet for afvikling kan Finanstilsynet godkende andre løsninger.

§ 84. Er ikke andet fastsat i lovgivningen, træffes beslutning om opløsning af et realkreditinstitut af generalforsamlingen eller i realkreditinstitutter organiseret som foreninger eller fonde af den øverste myndighed og gennemføres ved likvidation, jf. dog § 69, stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte en frist for denne beslutnings vedtagelse. Overskrides fristen, kan Finanstilsynet beslutte, at realkreditinstituttet træder i likvidation.

    Stk. 2. De for aktieselskaber gældende opløsningsbestemmelser gælder med de nødvendige tilpasninger for realkreditinstitutter organiseret som foreninger eller fonde.

§ 85. Et realkreditinstitut kan kun likvideres af likvidatorer, der udnævnes af Finanstilsynet. Finanstilsynet kan suspendere realkreditinstituttets vedtægter om ledelsesmæssige beføjelser under likvidationen.

§ 86. Bliver et realkreditinstitut insolvent, skal Finanstilsynet indgive konkursbegæring.

    Stk. 2. Uanset konkurslovens § 17, stk. 2, anses et realkreditinstitut, der ikke kan opfylde sine forpligtelser på efterstillet kapital optaget som værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud samt kortfristet supplerende kapital, ikke for at være insolvent.

    Stk. 3. Efter afsigelse af konkursdekret beskikker skifteretten efter forhandling med Finanstilsynet en eller flere kuratorer.

    Stk. 4. Finanstilsynet har ret til at deltage i møder i kreditorudvalg og i skiftesamlinger. Udkast til regnskab og udlodning i konkursboet skal sendes til udtalelse hos Finanstilsynet.

§ 87. Finanstilsynet fastsætter regler om gennemførelse af opløsning og konkursbehandling af realkreditinstitutter.

    Stk. 2. Bestemmelserne i denne lov om økonomi- og erhvervsministerens og Finanstilsynets beføjelser og om realkreditinstitutters pligter over for økonomi- og erhvervsministeren og Finanstilsynet gælder med de nødvendige tilpasninger realkreditinstitutter, der har standset deres betalinger eller er under opløsning.

Kapitel 15

Regnskab, revision og konsolidering

§ 88.16)  For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelse og direktion i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes regler herom et årsregnskab. Årsregnskabet består af balance (status), resultatopgørelse, noter og årsberetning.

    Stk. 2. Årsregnskabet skal underskrives af bestyrelsen og direktionen. Mener et medlem af bestyrelse eller direktion, at årsregnskabet ikke bør godkendes, eller ønsker et medlem at gøre instituttets øverste myndighed bekendt med andre indvendinger mod årsregnskabet, skal det fremgå af påtegningen på regnskabet, og en redegørelse herfor skal gives i årsregnskabet.

§ 89.17)  Årsregnskabet skal give et retvisende billede af realkreditinstituttets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.

    Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter regler om realkreditinstitutters regnskabsaflæggelse, herunder om årsregnskabets opstilling, indhold af resultatopgørelsens og balancens poster, noter, værdiansættelse og årsberetning samt regler om aflæggelse af koncernregnskab for koncerner, hvor moderselskabet enten er et finansielt holdingselskab eller et realkreditinstitut, herunder regler om konsolidering samt om krav til årsregnskabets oplysninger om koncerninterne transaktioner. Lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., bortset fra kapitel 8 a, finder ikke anvendelse på disse selskaber.

    Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter endvidere regler for regnskaber for filialer af kreditinstitutter med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et andet land, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftaler med.

    Stk. 4. I en note til årsregnskabet skal der samlet gives oplysninger om realkreditinstituttets engagementer med henholdsvis bestyrelsen og direktionen, jf. § 18 b, stk. 1.18)  Oplysningerne skal vedrøre samtlige engagementer i det pågældende regnskabsår.

    Stk. 5. I en note til årsregnskabet skal der gives oplysninger om hverv, som bestyrelsen har godkendt, jf. §§ 18 e-18 h.19)  Oplysningerne, som skal vedrøre samtlige hverv i det pågældende regnskabsår, skal omfatte en angivelse af hvervet samt navnet på den pågældende, som har påtaget sig dette.

§ 90.20)  Et realkreditinstituts årsregnskab skal revideres af mindst to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. De øvrige revisorer skal enten være statsautoriserede eller registrerede. Revisorernes bemærkninger indføres i en revisionsprotokol.21)

    Stk. 2. Revisorerne i et realkreditinstitut skal tillige være revisorer i realkreditinstituttets dattervirksomheder. Har realkreditinstituttet et moderselskab, der er et finansielt holdingselskab, jf. § 77, stk. 5, 22)  skal realkreditinstituttets revisorer tillige være revisorer i det finansielle holdingselskab og i dette selskabs øvrige dattervirksomheder.

    Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor dattervirksomheden eller moderselskabet ikke er hjemmehørende i Danmark.

    Stk. 4. Kapitel 8 a i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. gælder for realkreditinstitutter. For realkreditinstitutter organiseret som fonde eller foreninger anvendes disse regler med de nødvendige tilpasninger.

    Stk. 5. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde udpege yderligere en statsautoriseret revisor. Realkreditinstituttet kan pålægges at afholde udgifterne til revisorens honorar. Finanstilsynet godkender honorarets størrelse.

    Stk. 6. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om revisionens gennemførelse i realkreditinstitutter, herunder om oprettelse af interne revisionsafdelinger og om revisionens medvirken ved kontrollen af instituttets overholdelse af de i kapitlerne 4-6 fastsatte bestemmelser og bestemmelser fastsat i medfør heraf.

§ 91.23)  Finanstilsynet kan forlange en revisor, der findes uegnet til sit erhverv, udskiftet og i stedet udpege en anden revisor, der fungerer, indtil nyt valg kan afholdes.

    Stk. 2. Ved revisorskifte skal realkreditinstituttet og revisor give Finanstilsynet hver sin redegørelse for skiftet.

    Stk. 3. Finanstilsynet kan pålægge revisorerne herunder den fratrædende revisor enten alene eller sammen med den interne revisionschef at give oplysninger om realkreditinstituttets forhold.

    Stk. 4. (Ophævet).

    Stk. 5. Et realkreditinstitut eller selskaber inden for samme koncern må ikke bevilge engagement til eller modtage sikkerhedsstillelse fra den valgte revision eller den interne revisions- eller vicerevisionschef.

    Stk. 6. Stk. 3 og 5 samt § 90, stk. 5, gælder tilsvarende for et realkreditinstituts dattervirksomheder samt for et finansielt holdingselskab, jf. § 77, stk. 5,24)  eller et moderselskab omfattet af § 77 a, stk. 1,25)  og sådanne selskabers dattervirksomheder.

    Stk. 7. Finanstilsynet kan kræve gennemført en ekstraordinær revision i et realkreditinstitut. Realkreditinstituttet kan pålægges at betale for revisionens udførelse.

§ 92.26)  Det reviderede og af bestyrelsen godkendte årsregnskab skal tillige med kopi af revisionsprotokollen og bestyrelsesprotokollen, såfremt denne er påtegnet af revisor, senest 8 dage efter afholdelse af det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen, dog senest 3 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, være modtaget af Finanstilsynet.

    Stk. 2. Realkreditinstituttet skal straks efter generalforsamlingen eller det repræsentantskabsmøde, hvor årsregnskabet er forelagt til godkendelse, skriftligt meddele Finanstilsynet, om regnskabet er vedtaget uden ændringer. Hvis generalforsamlingen eller repræsentantskabet foretager ændringer i det af bestyrelsen godkendte regnskab, skal det endelige årsregnskab som godkendt af generalforsamlingen eller repræsentantskabet og med angivelse af de ændringer, der er foretaget, være modtaget af Finanstilsynet senest 8 dage efter generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet. Generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet skal finde sted senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

    Stk. 3. Realkreditinstituttet skal indsende årsregnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

    Stk. 4. Den reviderede resultatopgørelse og balance skal af realkreditinstituttet senest to uger efter afholdelse af generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet, hvor årsregnskabet er godkendt, offentliggøres i et eller flere dagblade, der udkommer på realkreditinstituttets hjemsted. Tilsvarende offentliggørelse af regnskabet for første halvår skal ske senest 8 uger efter halvårets udløb.

§ 93.27)  Realkreditinstituttet og dettes valgte revisorer skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for instituttets fortsatte virksomhed. Pligten gælder tilsvarende for forhold, som de valgte revisorer måtte konstatere, hvis de varetager hvervet som revisor i en virksomhed, som realkreditinstituttet har snævre forbindelser med, jf. § 9, stk. 4.

Kapitel 16

Tilsyn

§ 94. Finanstilsynet påser, at institutterne overholder bestemmelserne i loven og regler udfærdiget i medfør af loven.

    Stk. 2. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet med institutterne inden for rådets kompetenceområde, jf. lov om finansiel virksomhed § 65, stk. 2.

    Stk. 3. Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med bestemmelserne i loven og regler udfærdiget i medfør af loven.

    Stk. 4. Finanstilsynet kan efter de procedurer, der er fastsat i direktiver vedtaget af De Europæiske Økonomiske Fællesskaber, forbyde et udenlandsk kreditinstitut at udøve realkreditvirksomhed her i landet gennem en filial eller i form af grænseoverskridende tjenesteydelser, hvis instituttet groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser i denne lov eller regler udfærdiget i medfør af loven eller anden lovgivning, der vedrører instituttet, og det ikke ved påbud eller sanktioner efter denne lov har været muligt at bringe overtrædelserne til ophør.

§ 95. Realkreditinstitutterne under tilsyn efter denne lov betaler afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter kapitel 7 a i lov om finansiel virksomhed.

§ 96. (Ophævet).

§ 97. Finanstilsynet kan indhente oplysninger om fast ejendom fra andre offentlige myndigheder til brug for administrationen af denne lov.

§ 98. (Ophævet).

§ 98 a. Som part i forholdet til Finanstilsynet anses alene det realkreditinstitut, som en afgørelse truffet af Finanstilsynet retter sig mod, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. I nedenstående tilfælde anses andre end instituttet tillige som part i Finanstilsynets afgørelse, for så vidt angår den del af sagen, som vedrører den pågældende:

1) Den, der overtræder lovens forbud mod at drive realkreditvirksomhed, jf. § 4 og § 5, stk. 1, 1. pkt.

2) En virksomhed, som ansøger om tilladelse til at drive realkreditvirksomhed, jf. § 7, stk. 2, og § 8, eller hvis ansøgning suspenderes, jf. § 10.

3) Et medlem af et realkreditinstituts bestyrelse eller direktion eller en kapitalejer, når Finanstilsynet nægter et institut tilladelse eller inddrager denne, jf. § 9, stk. 2 og 6, samt § 80, stk. 2, nr. 2.

4) Modervirksomheden hvor denne er et realkreditinstitut eller en finansiel holdingvirksomhed, jf. § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed.

5) Virksomheder, som Finanstilsynet finder har snævre forbindelser til et realkreditinstitut, hvorfor tilladelse nægtes eller inddrages, jf. § 9, stk. 3 og 5, samt § 80, stk. 2, nr. 3.

6) Modervirksomheder, dattervirksomheder og virksomheder, der er knyttet til realkreditinstituttet, og hvor Finanstilsynet kan indhente oplysninger og få adgang til, jf. § 97, stk. 1.

    Stk. 3. Som part anses i øvrigt et bestyrelsesmedlem, en revisor, en direktør eller andre ledende medarbejdere i et realkreditinstitut, hvis Finanstilsynets påtale eller pålæg i medfør af loven eller dennes forskrifter er rettet direkte mod pågældende.

    Stk. 4. Partsstatus og partsbeføjelser efter stk. 2-4 er begrænset til forhold, hvor tilsynets afgørelser træffes efter den 20. oktober 1998.

§ 99. (Ophævet).

§ 100. Økonomi- og erhvervsministeren kan overlade sine beføjelser efter loven til Finanstilsynet.

    Stk. 2. Overlader økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser til Finanstilsynet efter stk. 1, kan ministeren fastsætte regler om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

    Stk. 3. Afgørelser truffet af Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

    Stk. 4. Påbud fra Finanstilsynet, jf. § 94, stk. 3, om berigtigelse af lån, der er ydet i strid med bestemmelserne i lovens kapitel 4-6 eller regler udfærdiget i medfør af lovens kapitel 4-6, kan indbringes for domstolene senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelser indbragt for Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn kan indbringes for domstolene senest 4 uger efter, at Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn har meddelt den pågældende nævnets afgørelse.

§ 100 a. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

    Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

    Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

    Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

    Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.

§ 100 b. (Ophævet).

Kapitel 17

Straffebestemmelser m.v.

§ 101. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 4, 1. pkt., § 2, stk. 7, §§ 3-5, § 7, stk. 2, §§ 18 b, 19, 25-28 og 40-42, § 44, stk. 1, § 45, stk. 2 og 3, §§ 46, 47 a og 48-52, § 53 c, stk. 2, § 57, stk. 1, 1. pkt., § 58, stk. 1 og 2, §§ 60-64, § 65 a, stk. 1-4, § 75, § 81, stk. 1, § 89, stk. 1, 4 og 5, § 91, stk. 2 og §§ 92 og 93 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

    Stk. 2. Overtrædelse af § 20 straffes efter aktieselskabslovens § 161, stk. 1 og 2. Overtrædelse af § 65 a, stk. 1-4, straffes ikke, såfremt overtrædelsen alene skyldes fald i den ansvarlige kapital, jf. § 53 a.

    Stk. 3. I forskrifter udfærdiget i medfør af loven kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

    Stk. 5. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser eller regler udfærdiget i medfør af loven er 5 år.

§ 102. Undlader et realkreditinstituts bestyrelse, direktion eller revisorer i rette tid at efterkomme de pligter, der efter loven eller bestemmelser fastsat i henhold til loven påhviler dem over for Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan Finanstilsynet henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

    Stk. 2. Finanstilsynet kan som tvangsmiddel pålægge et realkreditinstituts bestyrelse eller direktion daglige eller ugentlige bøder, hvis bestyrelsen eller direktionen undlader at efterkomme påbud fra Finanstilsynet om berigtigelse af lån, der er ydet i strid med bestemmelserne i lovens kapitel 4-6 eller regler udfærdiget i medfør af lovens kapitel 4-6.

Kapitel 18

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 103. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Samtidig ophæves lov om realkreditinstitutter, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 15. august 1989, og lov om indeksregulerede realkreditlån, jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 15. august 1989, jf. dog stk. 3-6.

    Stk. 3. (Udeladt).

    Stk. 4. Bestemmelserne i lov om realkreditinstitutter §§ 10 b, 20 a-20 d, § 22, § 23 g og § 28 c, samt de heri nævnte bestemmelser gælder sammen med bestemmelserne i lov om indeksregulerede realkreditlån § 2, stk. 2, 4. pkt., § 3, stk. 6 og 7, § 4, stk. 10-13 og stk. 20-21, og § 5, stk. 7, samt de heri nævnte bestemmelser fortsat i den periode, hvori der kan opnås tilladelse til refinansiering i henhold til lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme.

    Stk. 5. Bestemmelserne i lov om realkreditinstitutter § 10 c, § 13, stk. 1, nr. 13, og § 15 a, stk. 5, og bestemmelserne i lov om indeksregulerede realkreditlån § 2, stk. 14, § 4, stk. 1, 1. pkt., § 4, stk. 1, nr. 2, § 4, stk. 23, § 4, stk. 26, § 5, stk. 4, nr. 2, § 10 b og § 10 c gælder fortsat for lån ydet efter § 10 c i lov om realkreditinstitutter.

    Stk. 6. Lov om realkreditinstitutter og lov om indeksregulerede realkreditlån gælder fortsat for lån ydet i henhold til loven.

    Stk. 7. § 7, stk. 1, gælder ikke Landsbankernes Reallånefond og Provinsbankernes Reallånefond, såfremt de inden 3 år efter lovens ikrafttræden ansøger om godkendelse til at genoptage at drive realkreditvirksomhed.

    Stk. 8. Bestemmelserne i §§ 57-59 gælder også for seriereservefonde, der er oprettet inden lovens ikrafttræden, og kan ikke af realkreditinstituttets kreditorer gøres gældende som årsag til førtidigt forfald af betalingsforpligtelser.

    Stk. 9. Har låntagerne i en serie, der er oprettet inden lovens ikrafttræden, påtaget sig solidarisk hæftelse også for realkreditinstituttets forpligtelser, kan denne hæftelse kun gøres gældende for kreditorer, hvis krav mod realkreditinstituttet er stiftet inden lovens ikrafttræden.

    Stk. 10. (Udeladt).

    Stk. 11. (Udeladt).

§ 103 a. Statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge lov om realkreditinstitutter § 28 c ydet statsgaranti kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning.

    Stk. 2. Finanstyrelsen kan inddrive de i stk. 1 nævnte beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

    Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

    Stk. 4. Finanstyrelsen kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

    Stk. 5. Finanstyrelsens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren.

§ 104. (Ophævet).

§ 105. Finanstilsynet kan tillade, at lovens bestemmelser fraviges i forbindelse med långivning på Færøerne og i Grønland i det omfang, de særlige forhold i disse landsdele tilsiger det.

 

§ 103 i lov nr. 841 af 20. december 1989 er sålydende:

§ 103. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende28)

    Stk. 2. Samtidig ophæves lov om realkreditinstitutter, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 15. august 1989, og lov om indeksregulerede realkreditlån, jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 15. august 1989, jf. dog stk. 3-7.

    Stk. 3. Bestemmelserne i lov om indeksregulerede realkreditlån §§ 2 a - 2 f samt de heri nævnte bestemmelser gælder fortsat.

    Stk. 4. (Udeladt).

    Stk. 5. Bestemmelserne i lov om realkreditinstitutter §§ 10 b, 20 a-20 d, § 22, § 23 g og § 28 c, samt de heri nævnte bestemmelser gælder sammen med bestemmelserne i lov om indeksregulerede realkreditlån § 2, stk. 2, 4. pkt., § 3, stk. 6 og 7, § 4, stk. 10-13 og stk. 20-21, og § 5, stk. 7, samt de heri nævnte bestemmelser fortsat i den periode, hvori der kan opnås tilladelse til refinansiering i henhold til lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme.

    Stk. 6. Bestemmelserne i lov om realkreditinstitutter § 10 c, § 13, stk. 1, nr. 13, og § 15 a, stk. 5, og bestemmelserne i lov om indeksregulerede realkreditlån § 2, stk. 14, § 4, stk. 1, 1. pkt., § 4, stk. 1, nr. 2, § 4, stk. 23, § 4, stk. 26, § 5, stk. 4, nr. 2, § 10 b og § 10 c gælder fortsat for lån ydet efter § 10 c i lov om realkreditinstitutter.

    Stk. 7. Lov om realkreditinstitutter og lov om indeksregulerede realkreditlån gælder fortsat for lån ydet i henhold til loven.

    Stk. 8. § 7, stk. 1, gælder ikke Landsbankernes Reallånefond og Provinsbankernes Reallånefond, såfremt de inden 3 år efter lovens ikrafttræden ansøger om godkendelse til at genoptage at drive realkreditvirksomhed.

    Stk. 9. Bestemmelserne i §§ 57-59 gælder også for seriereservefonde, der er oprettet inden lovens ikrafttræden, og kan ikke af realkreditinstituttets kreditorer gøres gældende som årsag til førtidigt forfald af betalingsforpligtelser.

    Stk. 10. Har låntagerne i en serie, der er oprettet inden lovens ikrafttræden, påtaget sig solidarisk hæftelse også for realkreditinstituttets forpligtelser, kan denne hæftelse kun gøres gældende for kreditorer, hvis krav mod realkreditinstituttet er stiftet inden lovens ikrafttræden.

    Stk. 11. (Udeladt).

    Stk. 12. Lån i henhold til lånetilbud efter de hidtidige regler skal være udbetalt senest den 30. november 1990.

 

§ 3 i lov nr. 269 af 2. maj 1990 er sålydende:

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1990. (Udeladt).

    Stk. 2. (Udeladt).

    Stk. 3. (Udeladt).

 

§ 6 i lov nr. 367 af 8. juni 1990 er sålydende:

§ 6

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.29)

    Stk. 2. § 1, nr. 2, og § 4, nr. 3, finder anvendelse på lån til ejerskifte, hvorom der er indgået bindende skriftlig aftale i perioden fra 16. maj 1990 til og med den 1. september 1990. Overdragelsesdokumentet skal være indleveret til påtegning om stempelfrihed senest den 28. september 1990.

    Stk. 3. § 1, nr. 3, og § 4, nr. 1, finder anvendelse på lån, hvortil der er givet tilbud senest den 30. juni 1991. Lånet skal være udbetalt senest den 30. juni 1992.

    Stk. 4. (Udeladt).

    Stk. 5. (Udeladt).

 

§ 3 i lov nr. 417 af 13. juni 1990 er sålydende:

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.30)

    Stk. 2. Lån i henhold til lånetilbud afgivet efter de hidtidige regler skal være udbetalt senest et år efter lovens ikrafttræden.

    Stk. 3. Bestemmelserne i § 24, stk. 5, § 36 og § 103, stk. 3, i realkreditloven, jf. lov nr. 841 af 20. december 1989, gælder fortsat for lån ydet af institutter omfattet af realkreditloven. Bestemmelserne i § 6 i lov nr. 850 af 20. december 1989 om Dansk Landbrugs Realkreditfond gælder fortsat for lån ydet af Dansk Landbrugs Realkreditfond.

 

§ 5 i lov nr. 584 af 20. august 1990 er sålydende:

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.31)

    Stk. 2. § 1 og § 3, nr. 3, finder anvendelse på lån til ejerskifte, hvorom der er indgået bindende skriftlig aftale i perioden fra den 16. maj 1990 til og med den 31. december 1990. Overdragelsesdokumentet skal være indleveret til påtegning om stempelfrihed senest den 28. januar 1991.

 

§ 6 i lov nr. 900 af 28. december 1990 er sålydende:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

 

§ 4 i lov nr. 229 af 13. april 1991 er sålydende:

§ 4

    Stk. 1. Lovens § 1, nr. 1-18, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 37, 39, 46, 48-50, 52, 54, 59, 61 og 65, samt lovens § 2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.32)

    Stk. 2. (Udeladt).

    Stk. 3. (Udeladt).

    Stk. 4. (Udeladt).

 

§ 3 i lov nr. 254 af 24. april 1991 er sålydende:

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.33)

 

§ 3 i lov nr. 377 af 6. juni 1991 er sålydende:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 1991.

 

§ 33 i lov nr. 380 af 6. juni 1991 er sålydende:

§ 33

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende34)  og finder også anvendelse på fordringer forfaldne før lovens ikrafttræden.

 

§§ 2 og 3 i lov nr. 932 af 27. december 1991 er sålydende:

§ 2

§ 59 gælder også for realkreditobligationer og andre værdipapirer udstedt som led i udlånsvirksomheden, jf. § 1, stk. 3, og § 2, stk. 1, inden lovens ikrafttræden og kan ikke af realkreditinstituttets kreditorer gøres gældende som årsag til førtidigt forfald af betalingsforpligtelser.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

 

§ 3 i lov nr. 378 af 20. maj 1992 er sålydende:

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.35)

 

§ 3 i lov nr. 1042 af 23. december 1992 er sålydende:

§ 3

    Stk. 1. Lovens § 1, nr. 1-16 og nr. 32, samt lovens § 2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.36)

    Stk. 2. Lovens § 1, nr. 18-27, træder i kraft den 1. januar 1993.

    Stk. 3. Lovens § 1, nr. 17 og 28-31, træder i kraft den 1. april 1993. Bestemmelserne i § 1, nr. 17 og 28-31, gælder for lånetilbud, der afgives efter dette tidspunkt.

 

§ 3 i lov nr. 253 af 6. maj 1993 er sålydende:

§ 3

Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af boligministeren.37)

 

§ 2 i lov nr. 255 af 6. maj 1993 er sålydende:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.38)

 

§ 4 i lov nr. 440 af 30. juni 1993 er sålydende:

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

    Stk. 2. De hidtil gældende regler i lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer med handicap og realkreditloven finder dog fortsat anvendelse for byggeri, hvortil der er givet tilsagn om støtte inden den 1. januar 1994.

 

§ 5 i lov nr. 441 af 30. juni 1993 er sålydende:

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

    Stk. 2. (Udeladt).

 

§§ 2 og 3 i lov nr. 279 af 27. april 1994 er sålydende:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.39)

§ 3

Har realkreditinstituttet på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden på grundlag af en bindende aftale indgået engagementer, der indebærer, at de i § 65 a, stk. 1 og 2, nævnte grænser overskrides, kan disse uanset bestemmelsen i § 65 a, stk. 4, 1. pkt., videreføres indtil forfaldstidspunkt.

 

§ 15 i lov nr. 282 af 27. april 1994 er sålydende:

§ 15

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.40)

 

§§ 3 og 4 i lov nr. 353 af 6. juni 1995 er sålydende:

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni 1995, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. § 1, nr. 15-20, 23, 26, 30, 33-37 og 39, træder i kraft den 1. januar 1996.

§ 4

    Stk. 1. Realkreditlovens § 18, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, gælder ikke for virksomhed, som udøves af de i bestemmelsen nævnte personer inden den 5. april 1995.

    Stk. 2. Har realkreditinstituttet inden den 29. april 1994 på grundlag af en bindende aftale indgået engagementer uden for handelsbeholdningen, der indebærer, at de i § 65 a, stk. 1 og 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 33 og 34, nævnte grænser er overskredet, kan disse uanset bestemmelsen i § 65 a, stk. 4, 1. pkt., videreføres indtil forfaldstidspunkt, jf. § 3 i lov nr. 279 af 27. april 1994 om ændring af realkreditloven. (Store engagementer m.v.).

    Stk. 3. Har realkreditinstituttet 1. januar 1996 på grundlag af en bindende aftale indgået engagementer, der indebærer, at de i § 65 c, stk. 2 og 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 39, nævnte grænser er overskredet, kan disse uanset bestemmelsen i § 65 c, stk. 7, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 39, videreføres indtil forfaldstidspunkt.

    Stk. 4. § 54, stk. 2, 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 24, gælder ikke for realkreditobligationer og værdipapirer i øvrigt, som finansierer udlån ydet før 15. juni 1995.

    Stk. 5. Uanset bestemmelsen i § 42, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, kan lånetilbud afgivet inden den 15. juni 1995 effektueres.

 

§ 9 i lov nr. 354 af 6. juni 1995 er sålydende:

§ 9

Loven træder i kraft den 15. juni 1995.

 

§ 3 i lov nr. 363 af 14. juni 1995 er sålydende:

§ 3

Boligministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.41)

 

§ 4 i lov nr. 220 af 27. marts 1996 er sålydende:

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 1996, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. (Udeladt).

    Stk. 3. (Udeladt).

 

§§ 2 og 3 i lov nr. 434 af 28. maj 1996 er sålydende:

§ 2

Personer, der i medfør af § 4, stk. 1, i lov nr. 353 af 6. juni 1995 om ændring af realkreditloven og lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond (finansielle datterselskaber, implementering af kapitalkravsdirektivet, præcisering af pantesikkerhed m.v.) uden tilladelse kan deltage som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end realkreditinstituttet, kan fortsætte hermed indtil udløbet af den valg- eller funktionsperiode, der var påbegyndt inden den 13. december 1995. Hvis en af bestemmelsen omfattet person påbegynder en valg- eller funktionsperiode efter denne dato, skal den pågældende fratræde senest 1 måned efter lovens ikrafttræden, medmindre tilladelse til at fortsætte opnås.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juni 1996.

 

§ 18 i lov nr. 1048 af 11. december 1996 er sålydende:

§ 18

Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

 

§ 3 i lov nr. 314 af 14. maj 1997 er sålydende:

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.42)

 

§§ 9 og 10 i lov nr. 475 af 10. juni 1997 er sålydende:

§ 9

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1998. § 42 b, stk. 4, i lov om banker og sparekasser m.v., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 17, har dog virkning for anskaffelser, der foretages fra og med den 9. april 1997. § 3, nr. 1-4, 7-12, 14 og 17, træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.43)

    Stk. 2. (Udeladt).

    Stk. 3. (Udeladt).

    Stk. 4. (Udeladt).

    Stk. 5. De filialer, der allerede udøver virksomhed i henhold til § 211, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed og § 6 a, stk. 1, i lov om banker og sparekasser m.v., og som omfattes af § 1, nr. 11, og § 2, nr. 1, skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 1. juli 1998. De filialer af udenlandske fondsmæglerselskaber og kredit- og finansieringsinstitutter, der ikke er organiseret som aktieselskaber, kommanditaktieselskaber eller en tilsvarende retsform, som allerede udøver virksomhed i henhold til § 6, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber eller § 12, stk. 1 eller 4, i realkreditloven, og som omfattes af § 3, nr. 3, og § 5, nr. 1, skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 1. juli 1998.

    Stk. 6. Personer ansat i Kommunernes Revisionsafdeling kan dog uanset § 180, stk. 2, i lov om forsikringsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, § 34, stk. 1, 2. pkt., i lov om banker og sparekasser som affattet ved denne lovs § 2, nr. 11, § 90, stk. 1, 2. pkt., i realkreditloven som affattet ved denne lovs § 3, nr. 14, § 9, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond som ændret ved denne lovs § 7, nr. 3, og § 25 c, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som ændret ved denne lovs § 8, nr. 3, fortsat udøve hvervet som medrevisor til den første ordinære generalforsamling efter udgangen af 1999, på hvilken der træffes afgørelse om godkendelse af et årsregnskab.

    Stk. 7. Personer, der lovligt før 1. januar 1998 er valgt til at forestå den lovpligtige revision i finansielle institutter omfattet af denne lov, men som ikke er statsautoriseret eller registreret revisor, kan fortsætte med deres hverv til den første ordinære generalforsamling efter 1. januar 1998, på hvilken der træffes afgørelse om godkendelse af et årsregnskab.

§ 10

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 3, men §§ 2, 4 og 5 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

    Stk. 2. (Udeladt).

    Stk. 3. § 3 gælder for Færøerne og Grønland.

 

§§ 15 og 16 i lov nr. 414 af 26. juni 1998 er sålydende:

§ 15

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998.

    Stk. 2. (Udeladt).

    Stk. 3. (Udeladt).

    Stk. 4. (Udeladt).

    Stk. 5. (Udeladt).

    Stk. 6. (Udeladt).

    Stk. 7. (Udeladt).

    Stk. 8. (Udeladt).

    Stk. 9. (Udeladt).

    Stk. 10. (Udeladt).

    Stk. 11. (Udeladt).

    Stk. 12. Reguleringen af afdrag på indekslån type IS, herunder lån ydet før lovens ikrafttræden, sker første gang på basis af udviklingen i det i § 23, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 6, nr. 1, nævnte lønindeks pr. 1. januar 1999.

    Stk. 13. (Udeladt).

    Stk. 14. § 6, nr. 2-7, har virkning for byggeri, hvortil der er meddelt tilsagn om offentlig støtte efter den 31. december 1997.

    Stk. 15. § 6, nr. 8-11, har virkning for tilsagn om offentlig støtte, der er meddelt efter den 31. december 1997.

§ 16

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2, men §§ 1, 2, 4 og 5 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

    Stk. 2. § 6 gælder for Færøerne og Grønland.

 

§ 3 i lov nr. 491 af 1. juli 1998 er sålydende:

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juli 1998.

    Stk. 2. (Udeladt).

 

§§ 4 og 5 i lov nr. 1051 af 23. december 1998 er sålydende:

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1999, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. (Udeladt).

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

§ 5 i lov nr. 1054 af 23. december 1998 er sålydende:

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1999. (Udeladt).

    Stk. 2. (Udeladt).

    Stk. 3. (Udeladt).

    Stk. 4. De tidligere regler i §§ 21, 23, 24, 28 og 30-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 8. september 1997, som ændret ved § 6 i lov nr. 414 af 26. juni 1998 og § 2 i lov nr. 491 af 1. juli 1998, finder forsat anvendelse på byggeri, hvortil der inden den 1. januar 1999 er meddelt tilsagn om støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., tidligere love om boligbyggeri samt den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, såfremt långivningen sker på grundlag af det meddelte støttetilsagn.

    Stk. 5. De tidligere gældende regler i §§ 21, 23, 24 og 28, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 8. september 1997, som ændret ved § 6 i lov nr. 414 af 26. juni 1998 og § 2 i lov nr. 491 af 1. juli 1998, finder forsat anvendelse på private andelsboliger, hvortil der efter den 31. december 1998 og inden den 1. januar 2000 meddeles tilsagn om støtte efter § 160 b i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., såfremt långivningen sker på grundlag af det meddelte tilsagn.

    Stk. 6. De tidligere gældende regler i § 39, stk. 1-6, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 8. september 1997, som ændret ved § 6 i lov nr. 414 af 26. juni 1998 og § 2 i lov nr. 491 af 1. juli 1998, finder forsat anvendelse, og de tidligere gældende regler i §§ 21, 23 og 24, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 8. september 1997, som ændret ved § 6 i lov nr. 414 af 26. juni 1998 og § 2 i lov nr. 491 af 1. juli 1998, finder fortsat anvendelse, for så vidt angår de i § 39, stk. 1-6, omhandlede låneformål, hvortil kommunalbestyrelsen inden den 1. januar 2000 har meddelt tilsagn om støtte.

    Stk. 7. De tidligere gældende regler i § 21, § 22, § 26, stk. 1 og 2, § 28, stk. 1-3 og 5, § 29, stk. 1 og 2, § 30, stk. 1-5 og stk. 7, 1. pkt, § 31, stk. 1-3 og 5, § 32 a, § 33, stk. 1 og 2, § 34, stk. 1, 3, 4, 6 og 7, § 35, stk. 1 og 2, § 36, stk. 1-8 og 11, § 36 a, § 37, stk. 1-4, og § 39, stk. 1, 1. og 3. pkt., samt stk. 2-7, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 8. september 1997, som ændret ved § 6 i lov nr. 414 af 26. juni 1998 og § 2 i lov nr. 491 af 1. juli 1998, finder forsat anvendelse på indekslån, der er ydet på grundlag af indeksobligationer hidrørende fra obligationsfondskoder, hvor udstedelse er afsluttet senest 31. december 1998.

    Stk. 8. (Udeladt).

 

§§ 5 og 6 i lov nr. 328 af 31. maj 1999 er sålydende:

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 1999.

    Stk. 2. (Udeladt).

    Stk. 3. (Udeladt).

§ 6

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. § 3 gælder for Færøerne og Grønland.

    Stk. 3. (Udeladt).

    Stk. 4. (Udeladt).

 

§§ 2 og 3 i lov nr. 333 af 16. maj 2000 er sålydende:

§ 2

Loven træder i kraft den 18. maj 2000.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

§§ 6 og 7 i lov nr. 348 af 17. maj 2000 er sålydende:

§ 6

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

    Stk. 2. Lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 1. februar 1999, ophæves.

    Stk. 3. Lån i henhold til lånetilbud afgivet efter de hidtidige regler, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 1. februar 1999, skal være udbetalt senest et år efter lovens ikrafttræden.

    Stk. 4. For Dansk Landbrugs Realkreditfond gælder bestemmelserne i § 1, stk. 1, 2. pkt., § 2, stk. 2 og 3, § 2 a, § 4 a og § 4 b i lov om et finansieringsinstitut for landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 699 af 5. november 1987, som ændret bl.a. ved lov nr. 373 af 6. juli 1988, samt de heri nævnte bestemmelser dog fortsat i den periode, der medgår til afvikling af de lån til refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme, som instituttet har ydet i henhold til lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme. § 103, stk. 4 og 6 i realkreditloven gælder også for jordbrugslån ydet af instituttet i forbindelse med refinansiering.

    Stk. 5. For Dansk Landbrugs Realkreditfond gælder § 103, stk. 6, i realkreditloven fortsat for jordbrugslån med og uden afdragsbidrag ydet af instituttet.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

§§ 2 og 3 i lov nr. 389 af 30. maj 2000 er sålydende:

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2000.

    Stk. 2. Uanset bestemmelserne i § 1, nr. 1, kan realkreditinstitutter, der ved lovens ikrafttræden driver anden erhvervsvirksomhed sammen med pengeinstitutter, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber eller realkreditinstitutter, der indgår i koncern med realkreditinstituttet, fortsætte denne drift. Finanstilsynet skal inden 30. juni 2000 underretttes herom.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

§§ 9 og 10 i lov nr. 1327 af 20. december 2000 er sålydende:

§ 9

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2001, jf. dog stk. 2-5.

    Stk. 2. § 2, nr. 1, § 3, nr. 1, § 4, nr. 1, og § 6, nr. 1, 2 og 3, træder i kraft den 1. januar 2001.

    Stk. 3. § 1, nr. 14, § 2, nr. 2, § 3, nr. 2 og 3, § 4, nr. 2, § 5, § 6, nr. 4 og §§ 7 og 8 træder i kraft den 1. januar 2001. Beregning af bidrag sker første gang på grundlag af oplysninger fra regnskabsår, der afsluttes i 2000.

    Stk. 4. (Udeladt).

    Stk. 5. (Udeladt).

§ 10

    Stk. 1. §§ 1, 2, 4, 5, 7 og 8 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

    Stk. 2. (Udeladt).

 

§§ 79, 81, 84 og 91 i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed er sålydende:

§ 79. Loven træder i kraft d. 1. juli 2001, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. Lovens §§ 4-9, § 10, stk. 1, 2 og 4, § 85, nr. 22, § 86, nr. 16, § 87, nr. 19, og § 88, nr. 15, træder i kraft den 1. januar 2002.

    Stk. 3.(Udeladt).

    Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens kapitel 6, § 85, nr. 14, § 86, nr. 6, § 87, nr. 11, og § 88, nr. 11.

    Stk. 5. På tidspunktet for ikrafttrædelsen af kapitel 6, jf. stk. 3, ophæves bank- og sparekasselovens §§ 37 a og 37 b som affattet ved § 85, nr. 15, lov om fondsmæglerselskaber § 23, stk. 1 og 2, som affattet ved § 86, nr. 5 og 7, samt realkreditlovens § 77, stk. 3-12, og § 77 a som affattet ved § 88, nr. 9.

    Stk. 6. Uanset stk. 4 forbliver kravet om, at der skal være mindst 2 revisorer i visse finansielle virksomheder i kraft for regnskabsår, der senest påbegyndes den 1. januar 2004, jf. § 34, stk. 1, i lov om banker og sparekasser m.v., § 23, stk. 2, i lov om fondsmæglerselskaber, § 179, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed og § 90, stk. 1, i realkreditloven.

§ 81. (Udeladt).

    Stk. 2. (Udeladt).

    Stk. 3. (Udeladt).

    Stk. 4. Engagementer og sikkerhedsstillelser omfattet af § 9, stk. 9, i lov nr. 475 af 10. juni 1997 om ændring af lov om forsikringsvirksomhed, lov om banker og sparekasser m.v., realkreditloven, lov om værdipapirhandel, lov om fondsmæglerselskaber, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lov om Arbejdsmarkeders Tillægspension. (Ledelsesregler, placeringsregler m.v.), kan fortsætte til den oprindeligt aftalte udløbsdato.

§ 84. Direktører i realkreditinstitutter, der ved lovens ikrafttræden lovligt varetager hverv i medfør af § 18 h, stk. 3, i realkreditloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 738 af 4. august 2000, kan vedblive hermed.

    Stk. 2. Personer, som ved lovens ikrafttræden varetager hverv i medfør af § 2, i lov nr. 434 af 28. maj 1996 om ændring af realkreditloven. (Implementering af BCCI-direktivet, ændring af engagementsregler m.v.), kan uanset § 24 fortsætte hermed.

§ 91. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2, men kan sættes i kraft for disse landsdele ved kongelig anordning med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

    Stk. 2. Loven gælder dog umiddelbart for Grønland, for så vidt angår realkreditinstitutter. Finanstilsynet kan tillade, at lovens bestemmelser fraviges i forbindelse med långivning i Grønland, i det omfang de særlige forhold i denne landsdel tilsiger det.

 

§§ 4 og 5 i lov nr. 504 af 7. juni 2001 er sålydende:

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft d. 1. juli 2001.

    Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, nr. 10, § 2, nr. 11, og § 3, nr. 7, der præciserer, at efterstillet kapital ikke indgår ved bedømmelsen af, om et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et fondsmæglerselskab er insolvent, gælder kun for efterstillet kapital, der er udstedt efter lovens ikrafttræden.

§ 5

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

    Stk. 2. §§ 1 og 3 gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

§ 3 i lov nr. 75 af 12. februar 2002 er sålydende:

§ 3

    Stk. 1. Loven44)  træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende45) .

    Stk. 2. (Udeladt).

 

§§ 4, 5 og 6 i lov nr. 197 af 9. april 2002 er sålydende:

§ 4

Loven46)  træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende47) .

§ 5

Bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af økonomiministeren henholdsvis økonomi- og erhvervsministeren, fortsætter med at varetage hvervet indtil den 31. december 2003, medmindre udnævnelsesperioden udløber forinden.

§ 6

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

    Stk. 2. Loven gælder dog umiddelbart for Grønland, for så vidt angår realkreditinstitutter.

 

§§ 9 og 10 i lov nr. 233 af 29. april 2002 er sålydende:

§ 9

    Stk. 1. Loven48)  træder i kraft den 1. juli 2002.

    Stk. 2. (Udeladt).

    Stk. 3. Lovens §§ 7 og 8 har virkning fra den 1. oktober 2000.

§ 10

    Stk. 1. Loven gælder med undtagelse af § 6 ikke for Færøerne og Grønland. (Udeladt).

    Stk. 2. (Udeladt).

    Stk. 3. (Udeladt).

 

§§ 19 og 21 i lov nr. 428 af 6. juni 2002 er sålydende:

§ 19

    Stk. 1. Loven49)  træder i kraft d. 1. juli 2002, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. (Udeladt).

    Stk. 3. § 2, nr. 1-10 og 15, § 3, nr. 1-9, 11 og 12, samt § 5, nr. 1-14, træder i kraft den 1. januar 2003.

    Stk. 4. (Udeladt).

§ 21

    Stk. 1. Bortset fra § 1, nr. 13, gælder loven ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. (Udeladt).

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 10. juli 2002

Bendt Bendtsen

/Henrik Bjerre-Nielsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 86/635/EØF, EF-Tidende nr. L 372 s. 1 (årsregnskaber og konsoliderede regnskaber), Rådets direktiv nr. 89/117/EØF, EF-Tidende nr. L 44 s. 40 (offentliggørelse af årsregnskabsdokumenter for filialer fra ikke-medlemslande), Rådets direktiv nr. 93/6/EØF, EF-Tidende nr. L 141 s. 1 ("kapitalkravs-direktivet") og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2000/12/EF, EF-Tidende L 126 s. 1 ("kreditinstitut-direktivet"). Teksten til direktiverne kan søges via Finanstilsynets hjemmeside www.Finanstilsynet.dk.

2) I medfør af § 5, nr. 1, jf. § 19, stk. 3, i lov nr. 428 af 6. juni 2002 ændres stk. 1 og 2 pr. 1. januar 2003.

3) I medfør af § 5, nr. 2 og 3, jf. § 19, stk. 3, i lov nr. 428 af 6. juni 2002 ophæves stk. 2, og stk. 3, der bliver stk. 2, ændres pr. 1. januar 2003.

4) I medfør af § 5, nr. 4, jf. § 19, stk. 3, i lov nr. 428 af 6. juni 2002 ændres stk. 1 pr. 1. januar 2003.

5) I medfør af § 5, nr. 5, jf. § 19, stk. 3, i lov nr. 428 af 6. juni 2002 ændres bestemmelsen pr. 1. januar 2003.

6) I medfør af § 5, nr. 6, jf. § 19, stk. 3, i lov nr. 428 af 6. juni 2002 ændres bestemmelsen pr. 1. januar 2003.

7) I medfør af § 5, nr. 7, jf. § 19, stk. 3, i lov nr. 428 af 6. juni 2002 ophæves bestemmelsen pr. 1. januar 2003.

8) I medfør af § 5, nr. 8 og 9, jf. § 19, stk. 3, i lov nr. 428 af 6. juni 2002 ophæves stk. 2, og § 53 i indsættes pr. 1. januar 2003.

9) I medfør af § 5, nr. 10, jf. § 19, stk. 3 i lov nr. 428 af 6. juni 2002 ændres stk. 1 pr. 1. januar 2003.

10) I medfør af § 5, nr. 11, jf. § 19, stk. 3, i lov nr. 428 af 6. juni 2002 ændres bestemmelsen pr. 1. januar 2003.

11) I medfør af § 5, nr. 12, jf. § 19, stk. 3, i lov nr. 428 af 6. juni 2002 ændres stk. 1 pr. 1. januar 2003.

12) I medfør af § 5, nr. 13, jf. § 19, stk. 3, i lov nr. 428 af 6. juni 2002 ophæves bestemmelsen pr. 1. januar 2003.

13) I medfør af § 5, nr. 14, jf. § 19, stk. 3, i lov nr. 428 af 6. juni 2002 ændres bestemmelsen pr. 1. januar 2003.

14) I medfør af § 79, stk. 5, i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed fastsætter økonomi- og erhvervsministeren tidspunktet for ikrafttræden af ophævelsen af bestemmelsens stk. 3-12. Økonomi- og erhvervsministeren har ikke fastsat regler herom.

15) I medfør af § 79, stk. 5, i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed fastsætter økonomi- og erhvervsministeren tidspunktet for ikrafttræden af ophævelsen af bestemmelsen. Økonomi- og erhvervsministeren har ikke fastsat regler herom.

16) I medfør af § 79, stk. 4, i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed fastsætter økonomi- og erhvervsministeren tidspunktet for ikrafttræden af ophævelsen af bestemmelsen. Økonomi- og erhvervsministeren har ikke fastsat regler herom.

17) I medfør af § 79, stk. 4, i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed fastsætter økonomi- og erhvervsministeren tidspunktet for ikrafttræden af ophævelsen af bestemmelsen. Økonomi- og erhvervsministeren har ikke fastsat regler herom.

18) I medfør af § 88, nr. 6, jf. § 79, stk. 1, i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed ophæves bestemmelsen den 1. juli 2001 og erstattes af § 20, stk. 1, i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed.

19) I medfør af § 88, nr. 6, jf. § 79, stk. 1, i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed ophæves bestemmelsen den 1. juli 2001 og erstattes af §§ 25-30 og § 84, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

20) I medfør af § 79, stk. 4, i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed fastsætter økonomi- og erhvervsministeren tidspunktet for ikrafttræden af ophævelsen af bestemmelsen. Økonomi- og erhvervsministeren har ikke fastsat regler herom.

21) I medfør af § 79, stk. 6, i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed forbliver kravet om, at der skal være mindst 2 revisorer i visse finansielle virksomheder i kraft for regnskabsår, der senest påbegyndes den 1. januar 2004.

22) Bestemmelsen er ophævet og erstattet af § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed, jf. lov nr. 501 af 7. juni 2001.

23) I medfør af § 79, stk. 4, i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed fastsætter økonomi- og erhvervsministeren tidspunktet for ikrafttræden af ophævelsen af bestemmelsen. Økonomi- og erhvervsministeren har ikke fastsat regler herom.

24) Bestemmelsen er ophævet og erstattet af § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed, jf. lov nr. 501 af 7. juni 2001.

25) Bestemmelsen er ophævet og erstattet af § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed, jf. lov nr. 501 af 7. juni 2001.

26) I medfør af § 79, stk. 4, i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed fastsætter økonomi- og erhvervsministeren tidspunktet for ikrafttræden af ophævelsen af bestemmelsen. Økonomi- og erhvervsministeren har ikke fastsat regler herom.

27) I medfør af § 79, stk. 4, i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed fastsætter økonomi- og erhvervsministeren tidspunktet for ikrafttræden af ophævelsen af bestemmelsen. Økonomi- og erhvervsministeren har ikke fastsat regler herom.

28) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 21. december 1989.

29) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 9. juni 1990.

30) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 14. juni 1990.

31) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 21. august 1990

32) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 15. april 1991.

33) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 25. april 1991

34) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 7. juni 1991.

35) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 21. maj 1992.

36) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 24. december 1992.

37) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 1. juli 1993.

38) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 8. maj 1993.

39) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 28. april 1994.

40) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 28. april 1994.

41) Loven trådte i kraft den 12. december 1995, jf. bekendtgørelse nr. 942 af 11. december 1995 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om statsgaranti til lån til skoler og forsøgsbyggeri m.v.

42) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 15. maj 1997.

43) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 11. juni 1997.

44) Lovændringen vedrører § 26, stk. 4.

45) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 15. februar 2002.

46) Lovændringen vedrører § 14, stk. 1.

47) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 10. april 2002.

48) Lovændringen vedrører § 69 a.

49) Lovændringen vedrører §§ 53, stk. 1 og 2, 53a, stk. 2 og 3, 53 b, stk. 1, 53 c, 53 e, 53 g-i, 63, stk. 1, 65 a-d, og 95.