Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om jernbanesikkerhed m.v.

 

Herved bekendtgøres lov nr. 336 af 1. maj 1996 om jernbanesikkerhed m.v. med de ændringer, der følger af lov nr. 1120 af 29. december 1999 og lov nr. 404 af 6. juni 2002.

§ 1. Trafikministeren kan fastsætte regler om sikkerhed på jernbaneområdet.

Stk. 2. Trafikministeren kan fastsætte regler med henblik på anvendelse eller gennemførelse af EF-forordninger og EF-direktiver om sikkerhed på jernbaneområdet.

Stk. 3. Trafikministeren kan bemyndige Jernbanetilsynet til delvis at udøve den beføjelse, der er tillagt ministeren i stk. 1.

Jernbanetilsynet

§ 2. Jernbanetilsynet fører tilsyn med,

1)    at de sikkerhedsregler, som gælder for jernbaneinfrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder, overholdes,

2)    at jernbanemateriel og -anlæg opfylder de sikkerhedskrav, der gælder herom,

3)    at personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner, besidder de nødvendige helbredsmæssige og faglige kvalifikationer,

4)    at jernbaneinfrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder har en forsvarlig og effektiv sikkerhedsorganisation samt råder over de nødvendige sikkerheds- og kontrolsystemer i forhold til de pågældende typer infrastruktur, materiel, trafik m.v., og

5)    at jernbaneinfrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder overholder de gældende regler vedrørende befordring af farligt gods med jernbane.

Stk. 2. Jernbanetilsynet kan fastsætte nærmere regler og træffe afgørelse om, hvilke opgaver og funktioner der anses for at have et sikkerhedsmæssigt indhold.

Stk. 3. Trafikministeren kan henlægge andre tilsynsopgaver til Jernbanetilsynet.

§ 3. Jernbanetilsynet godkender efter indstilling fra de pågældende jernbaneinfrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder ændringer i de i § 2, stk. 1, nr. 1-4, nævnte krav til sikkerheden.

Stk. 2. Jernbanetilsynet godkender efter indstilling fra de pågældende jernbaneinfrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder, som etableres efter lovens ikrafttræden, de i § 2, stk. 1, nr. 1-4, nævnte krav til sikkerheden.

Stk. 3. Jernbanetilsynet godkender ved udstedelsen af sikkerhedscertifikater de internationale sammenslutninger af jernbanevirksomheder, der ønsker at udføre transittrafik i Danmark, og de udenlandske jernbanevirksomheder, der ønsker at udføre jernbanetrafik i Danmark.

Stk. 4. Trafikministeren kan fastsætte regler om, at andre end de i stk. 1 og 2 nævnte forhold skal godkendes, og om, at andre end de i stk. 3 nævnte jernbanevirksomheder skal godkendes ved sikkerhedscertifikat.

§ 3 a. Rullende materiel må ikke tages i brug, før Jernbanetilsynet har udstedt en ibrugtagningstilladelse.

Stk. 2. Jernbanetilsynet kan udstede typegodkendelser for rullende materiel. Typegodkendelsen giver ikke ret til at ibrugtage det rullende materiel.

Stk. 3. Læsseenheder, herunder containere, veksellad m.v., må ikke tages i brug, før Jernbanetilsynets godkendelse foreligger.

Stk. 4. Delsystemer, der anvendes i jernbaneanlæg, godkendes ved typegodkendelser udstedt af Jernbanetilsynet. Delsystemer må ikke tages i brug, før typegodkendelsen foreligger.

Stk. 5. Jernbanetilsynet kan kræve, at virksomheder, der ønsker tilsynets godkendelse af anlæg eller rullende materiel m.v., skal bruge sagkyndig bistand, herunder assessorbistand, i forbindelse med godkendelsen.

Stk. 6. Jernbanetilsynet kan fastsætte nærmere regler og træffe afgørelser om godkendelse af rullende materiel og læsseenheder.

Undersøgelser m.v.

§ 4. Jernbanetilsynet undersøger på baggrund af underretning fra pågældende jernbaneinfrastrukturforvalter eller jernbanevirksomhed sikkerhedsmæssige hændelser på dansk territorium med henblik på at forebygge sådanne hændelser. Jernbanetilsynet kan endvidere iværksætte undersøgelser her i landet i forbindelse med sikkerhedsmæssige hændelser i udlandet, såfremt den kompetente udenlandske myndighed anmoder herom.

Stk. 2. Trafikministeren kan, hvis denne skønner det påkrævet på grund af hændelsens karakter og omfang eller af andre grunde, bestemme, at en særlig havarikommission foretager undersøgelsen. Havarikommissionen skal bestå af en dommer som formand og medlemmer med indgående jernbaneteknisk sagkundskab. Medlemmernes antal fastsættes, og medlemmerne udnævnes af trafikministeren i den enkelte sag.

Stk. 3. Jernbanetilsynet eller havarikommissionen bestemmer omfanget af og formen for de undersøgelser, der skal foretages i anledning af en sikkerhedsmæssig hændelse.

Stk. 4. Jernbanetilsynet eller havarikommissionen kan forlange fremlagt al dokumentation af betydning for undersøgelsen, jf. § 5, stk. 2, og kan foretage afhøringer af enhver person, som må formodes at kunne give oplysninger af betydning for undersøgelsen.

Stk. 5. Jernbanetilsynet eller havarikommissionen kan forlange retligt forhør efter reglerne i retsplejelovens § 1018.

Stk. 6. Politiets bistand kan kræves til undersøgelse, i det omfang det skønnes fornødent.

Stk. 7. Foreligger der mistanke om strafbart forhold, kan politiet selvstændigt foretage de efterforskningsskridt, der af anklagemyndigheden skønnes fornødne, og kan hertil kræve bistand af Jernbanetilsynet eller havarikommissionen.

Stk. 8. Når undersøgelsen er afsluttet, udarbejder Jernbanetilsynet eller havarikommissionen en rapport om undersøgelsens resultater, som for havarikommissionens vedkommende sendes til trafikministeren. Rapporten offentliggøres, medmindre afgørende hensyn taler imod offentliggørelse.

Stk. 9. Jernbanetilsynet, havarikommissionen, tilkaldte sagkyndige og andre, der medvirker i en undersøgelse, som foretages af Jernbanetilsynet eller havarikommissionen, er under ansvar efter straffelovens §§152-152 e forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de bliver vidende om i forbindelse med undersøgelsen.

§ 5. Jernbanetilsynet og personer, der af Jernbanetilsynet er bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation adgang til områder, der hører til jernbaneinfrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder eller private, med henblik på at udøve de beføjelser, loven eller regler fastsat med hjemmel i loven tillægger tilsynet.

Stk. 2. Jernbanetilsynet kan, jf. stk. 1, for de pågældende jernbaneinfrastrukturforvalteres og jernbanevirksomheders regning udføre eller kræve udført afprøvninger, målinger og kontrol, forlange udtalelser fra jernbaneinfrastrukturforvalternes og jernbanevirksomhedernes ledelse og medarbejdere samt kræve al dokumentation udleveret.

Stk. 3. Jernbanetilsynet kan udstede påbud til jernbaneinfrastrukturforvalterne og jernbanevirksomhederne om, at disse straks eller inden for en nærmere angivet tidsfrist skal foretage de nødvendige foranstaltninger for at opfylde de krav, der følger af § 2. Efter udløbet af tidsfristen kan Jernbanetilsynet om nødvendigt lade disse foranstaltninger udføre for den pågældendes regning. Hvis de sikkerhedsmæssige forhold er klart uforsvarlige, kan det i et påbud fastsættes, at driften skal indstilles, indtil påbudet er efterkommet.

Stk. 4. Ved konstatering af forhold, der udgør en risiko for jernbanesikkerheden, kan Jernbanetilsynet udstede påbud til jernbaneinfrastrukturforvalterne og jernbanevirksomhederne om, at disse straks eller inden for en nærmere angivet tidsfrist skal foretage de efter Jernbanetilsynets vurdering nødvendige foranstaltninger. I påbuddet kan fastsættes, at driften skal indstilles, indtil påbuddet er efterkommet. Efter udløbet af tidsfristen kan Jernbanetilsynet om nødvendigt lade disse foranstaltninger udføre for den pågældendes regning.

Stk. 5. Jernbanetilsynet kan, såfremt de sikkerhedsmæssige forhold er klart uforsvarlige, umiddelbart nedlægge forbud mod drift på en nærmere angiven strækning eller med nærmere angivet rullende materiel. Forbudet, der kan meddeles mundtligt, har virkning fra modtagelsen. Et forbud gælder i indtil 14 dage. Et mundtligt meddelt forbud gælder dog kun i indtil 3 dage.

Alkohol og andre bevidsthedsforstyrrende midler m.v.

§ 5 a. En person, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner, må ikke udføre eller forsøge at udføre disse funktioner, når den pågældende har indtaget spiritus eller andre bevidsthedsforstyrrende midler i et sådant omfang, at den pågældende er ude af stand til at gøre tjeneste på fuldt betryggende måde, eller såfremt den pågældende har en alkoholkoncentration i blodet på 0,20 promille eller derover.

Stk. 2. Ingen må udføre eller forsøge at udføre sikkerhedsklassificerede funktioner, når den pågældende på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at den pågældende er ude af stand til at udføre sikkerhedsklassificerede funktioner på fuldt betryggende måde.

Stk. 3. Det er forbudt at lade nogen udføre sikkerhedsklassificerede funktioner i forbindelse med driften af jernbanevirksomhed eller jernbaneinfrastrukturforvaltning, når den pågældende befinder sig i en tilstand som nævnt i stk. 1 eller 2.

Stk. 4. Har en arbejdsgiver eller en anden foresat formodning om, at en person udfører eller forsøger at udføre sikkerhedsklassificerede funktioner i forbindelse med jernbanevirksomhed eller jernbaneinfrastrukturforvaltning i en sådan tilstand som nævnt i stk. 1 og 2, skal arbejdsgiveren eller den foresatte sørge for, at den pågældende fritages for de sikkerhedsklassificerede funktioner.

Stk. 5. Politiet kan med henblik på at konstatere en eventuel overtrædelse af stk. 1 til enhver tid forlange, at en person foretager udåndingsprøve.

Stk. 6. Politiet kan fremstille en person til udtagelse af blod- eller urinprøve, hvis der er grund til at antage, at den pågældende har overtrådt bestemmelsen i stk. 1 og ikke er i stand til eller nægter at deltage i en udåndingsprøve. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan politiet tillige fremstille den pågældende til undersøgelse hos en læge.

Midlertidig inddragelse

§ 5 b. Jernbanetilsynet kan midlertidigt inddrage retten til at udføre sikkerhedsklassificerede funktioner, såfremt der under udøvelsen af tjenesten sker væsentlig tilsidesættelse af gældende regler og krav.

Straffebestemmelser

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1)    undlader at efterkomme et påbud eller overtræder et forbud efter loven,

2)    påbegynder eller driver virksomhed uden godkendelse efter loven,

3)    tilsidesætter vilkår knyttet til en godkendelse efter loven eller

4)    hindrer Jernbanetilsynet i at foretage tilsyn eller undersøgelser efter loven.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1)    forvoldt skade på personer, materiel eller miljø eller fremkaldt fare herfor eller

2)    opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Med fængsel indtil 2 år straffes den, som overtræder § 5 a, stk. 1-4, eller den, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner for en jernbanevirksomhed eller jernbaneinfrastrukturforvalter til trods for, at retten hertil er midlertidigt inddraget efter § 5 b eller frakendt den pågældende efter § 6 a. Under særlig formildende omstændigheder kan dog straf i form af bøde anvendes.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. I forskrifter, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 6 a. Ret til at udføre sikkerhedsklassificerede funktioner skal frakendes, når

1)    der ved tjenestens udførelse er blevet tilsidesat væsentlige hensyn til jernbanesikkerheden eller

2)    den pågældende har udført eller forsøgt at udføre sikkerhedsklassificerede funktioner efter at have indtaget spiritus eller andre bevidsthedsforstyrrende midler, jf. § 5 a, stk. 1.

Stk. 2. Frakendelsen sker ubetinget, medmindre der foreligger særlig formildende omstændigheder. Ubetinget frakendelse sker for et bestemt tidsrum af ikke under 6 måneder eller for bestandig. Betinget frakendelse sker på vilkår, at den pågældende i en prøvetid på indtil 3 år fra endelig dom ikke udfører sikkerhedsklassificerede funktioner under sådanne omstændigheder, at ret dertil skal frakendes.

Stk. 3. Er en person, der enten har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller er ansat i en dansk jernbanevirksomhed eller hos en dansk jernbaneinfrastrukturforvalter, i fremmed stat straffet for et forhold, der bedømt efter denne lov ville have medført frakendelse af ret til at udføre sikkerhedsklassificerede funktioner, kan sådan frakendelse ske efter offentlig påtale her i landet.

Stk. 4. Er en person, der har ret til at fremføre tog, i medfør af færdselsloven frakendt retten til at føre motordrevet køretøj ubetinget, kan Jernbanetilsynet, for det tidsrum frakendelsen er sket, fratage den pågældende ret til at fremføre tog, såfremt det strafbare forhold, for hvilket vedkommende er dømt, begrunder en nærliggende fare for misbrug af denne ret. Den pågældende kan forlange fratagelsen indbragt for domstolene. Jernbanetilsynet skal i forbindelse med fratagelsen vejlede den pågældende herom.

§ 7. Trafikministeren kan fastsætte nærmere regler for Jernbanetilsynets og havarikommissionens virksomhed.

Stk. 2. Trafikministeren kan fastsætte regler om begrænsning af klageadgangen vedrørende afgørelser truffet af Jernbanetilsynet.

§ 8. Trafikministeren kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af Jernbanetilsynets og havarikommissionens omkostninger ved administration og tilsyn i forbindelse med loven.

§ 9. De eksisterende regler om sikkerhed på jernbaneområdet gælder, indtil trafikministeren fastsætter andet.

§ 10. Loven træder i kraft den 1. august 1996.

Stk. 2. Ved lovens ikrafttræden ophæves følgende lovbestemmelser:

1)    Lov nr. 291 af 15. april 1919 angaaende Tilsynet med Privatbanerne.

2)    Kapitel 8 i lov om DSB, jf. lovbekendtgørelse nr. 285 af 2. maj 1995.

 

Lov nr. 1120 af 29. december 1999 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

 

Lov nr. 404 af 6. juni 2002 (Jernbanetilsynets kompetencer m.v., promillegrænser) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2002.

Trafikministeriet, den 8. august 2002

Flemming Hansen

/Henrik Holtermann