Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af ændringer af vedtægt om
advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede
midler

 

I medfør af § 127 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 14. september 2001, har Justitsministeriet den 26. august 2002 godkendt ændringer i vedtægt af 27. maj 1983 om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler, jf. bekendtgørelse nr. 1074 af 19. december 1997 om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler. Ændringerne, der træder i kraft den 1. januar 2003, og en sammenskrivning af den samlede vedtægt efter ændringerne er optaget som bilag 1 og 2 til denne bekendtgørelse.

Justitsministeriet, den 26. august 2002

Lene Espersen

/Anne Tønnes


Bilag 1

Ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler

§ 1. I vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1074 af 19. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Klienttilsvarskontoen efter stk. 1 skal omfatte samtlige de beløb, som en advokat som led i advokatvirksomhed oppebærer for tredjemands regning. Beløb til opfyldelse af aftaler om køb og salg af fast ejendom, forretning, fly, skibe o.lign. eller beløb i forbindelse med formueforvaltning, herunder administration af fast ejendom, skal dog ikke henregnes til advokatens klienttilsvarskonto, såfremt sådanne beløb indsættes på særlige konti i et pengeinstitut. Sådanne konti oprettes for og i klientens navn og omfattes af reglerne om nøjagtig registrering, jf. § 8.«

2. I § 1 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Advokatens bogholderi skal føres hver arbejdsdag.«

3. I § 2, stk. 2, tilføjes »i et pengeinstitut« efter »En klientkonto«.

4. § 2, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der skal dag for dag være overensstemmelse mellem tilsvarskontoen og indestående på klientkonti i et pengeinstitut, bortset fra de i dagens løb forekommende til- og afgange, som advokaten først er i stand til at regulere over klientkonti i vedkommende pengeinstitut den efterfølgende arbejdsdag. Det skal kunne dokumenteres, at reglen i første punktum er overholdt.«

5. § 2, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Advokatrådet kan meddele advokatkontorer med beskedne daglige bevægelser på klienttilsvarskontoen dispensation fra reglerne i stk. 4 og i § 1, stk. 5, såfremt det efter omstændighederne findes ubetænkeligt. Det skal kunne dokumenteres, at dispensationen er overholdt.«

6. § 3, stk. 1, litra b, affattes således:

»b. På en klientkonto må bortset fra interne overførsler mellem advokatens klientkonti kun hæves:

1. ved checks, eller

2. ved edb-overførsel, hvor det af betalingsafsenderens konto fremgår, hvem der har beordret overførslen, og til hvilken konto beløbet er overført.«

7. I § 4, stk. 1, tilføjes »i et pengeinstitut« efter »På klientkonto«.

8. I § 4, stk. 4, tilføjes »i et pengeinstitut« efter »På klientkonto«.

9. I § 5, stk. 1, 1. pkt., tilføjes »i et pengeinstitut« efter »På klientkonto«.

10. I § 6, 2. pkt., tilføjes »i et pengeinstitut« efter »på klientkontoen«:

11. § 10, stk. 1, affattes således:

»Stk. 1. Advokatrådet fastsætter med passende varsel en frist, inden for hvilken ethvert advokatselskab og enhver advokat, der har haft beskikkelse siden kalenderårets begyndelse, til Advokatrådet skal indsende en erklæring om størrelsen af advokatselskabets eller advokatens samlede tilsvar af betroede penge pr. 31/12 i det foregående år.«

12. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis advokatselskabet eller advokaten har eller i det forløbne år har haft tilsvar af betroede penge, skal erklæringen være forsynet med oplysninger og attest fra en statsautoriseret eller registreret revisor. Advokatselskabet eller advokaten skal til brug for udarbejdelsen af den i 1. pkt. nævnte erklæring meddele sin revisor de fornødne oplysninger, jf. § 15.«

13. Efter § 11 indsættes en ny bestemmelse:

»§ 11 a

Når en advokat deponerer sin beskikkelse som advokat, skal advokaten afgive en klientkontoerklæring pr. deponeringsdatoen. For EU-advokater, som har ladet sig registrere her i landet under hjemlandets titel, jf. § 2, i bekendtgørelse nr. 276 af 14. april 2000, skal erklæringen afgives pr. datoen for afmelding af registrering i Advokatsamfundet. Erklæringen skal være Advokatrådet i hænde senest én måned efter deponeringsdagen eller afmeldingsdatoen.«

14. § 17, affattes således:

»Såfremt det med føje må antages, at en advokat groft har tilsidesat klientkontovedtægtens bestemmelser, kan Advokatrådet bestemme, at den pågældende ikke uden samtykke af en advokat, der udpeges af rådet, må hæve på konti, hvorpå betroede penge indestår.«

15. § 19, affattes således:

»Denne vedtægt omfatter personer og selskaber, der udøver advokatvirksomhed, jf. retsplejelovens kapitel 12, og personer omfattet af retsplejelovens § 142. Reglerne i denne vedtægt finder for et tidsrum af 6 måneder fortsat anvendelse for en person, der er udelukket fra at udøve advokatvirksomhed, jf. retsplejelovens §§ 141 og 147 c, stk. 3, eller hvis ret hertil er ophørt i medfør af retsplejelovens §§ 137-139, jf. § 142.«

§ 2. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2003.

Godkendes

Justitsministeriet, den 26. august 2002

Lene Espersen

/ Anne Tønnes


Bilag 2

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler

A. Betroede penge

§ 1

    Stk. 1. Enhver advokat, jf. dog § 20, som oppebærer penge for tredjemands regning, skal foruden de personlige konti, som omfatter de enkelte mellemværender, føre en fælleskonto, som viser størrelsen af advokatens samlede tilsvar af betroede penge.

    Stk. 2. Såfremt en advokat fra et andet EU-medlemsland udøver sin virksomhed her i landet fra en dansk advokats herværende kontor, anses ethvert beløb, der indgår til kontoret for tredjemands regning, som indgået til den danske advokat, medmindre det klart fremgår af omstændighederne, at beløbet er indgået til den pågældende advokat fra et andet EU-medlemsland.

    Stk. 3. Fra den fælles klienttilsvarskonto kan enkelte mellemværender udskilles, når disses omfang eller andre særlige forhold gør det ønskeligt. Et sådant mellemværendes konto i advokatens bogholderi er da også en klienttilsvarskonto, og kontoen skal udtrykkelig betegnes som klienttilsvarskonto.

    Stk. 4. Klienttilsvarskontoen efter stk. 1 skal omfatte samtlige de beløb, som en advokat som led i advokatvirksomhed oppebærer for tredjemands regning. Beløb til opfyldelse af aftaler om køb og salg af fast ejendom, forretning, fly, skibe o.lign. eller beløb i forbindelse med formueforvaltning, herunder administration af fast ejendom, skal dog ikke henregnes til advokatens klienttilsvarskonto, såfremt sådanne beløb indsættes på særlige konti i et pengeinstitut. Sådanne konti oprettes for og i klientens navn og omfattes af reglerne om nøjagtig registrering, jf. § 8.

    Stk. 5. Advokatens bogholderi skal føres hver arbejdsdag.

§ 2

    Stk. 1. Hvad en advokat efter klienttilsvarskontoens udvisende skal kunne tilsvare tredjemand, skal indestå på en særlig som klientkonto betegnet konto i bank, sparekasse eller postgiro.

    Stk. 2. En klientkonto i et pengeinstitut oprettes i advokatens navn og er advokatens rådighed undergivet.

    Stk. 3. En advokats samlede klienttilsvar kan indestå på flere klientkonti i et eller flere pengeinstitutter, herunder på konti oprettet til brug for tilsvaret over for en enkelt klient. Sådanne konti oprettes også i advokatens navn, men kan have vedtegning om den pågældende klients navn.

    Stk. 4. Der skal dag for dag være overensstemmelse mellem tilsvarskontoen og indestående på klientkonti i et pengeinstitut, bortset fra de i dagens løb forekommende til- og afgange, som advokaten først er i stand til at regulere over klientkonti i vedkommende pengeinstitut den efterfølgende arbejdsdag. Det skal kunne dokumenteres, at reglen i første punktum er overholdt.

    Stk. 5. Advokatrådet kan meddele advokatkontorer med beskedne daglige bevægelser på klienttilsvarskontoen dispensation fra reglerne i stk. 4 og i § 1, stk. 5, såfremt det efter omstændighederne findes ubetænkeligt. Det skal kunne dokumenteres, at dispensationen er overholdt.

§ 3

    Stk. 1. Klientkonti kan kun oprettes i pengeinstitutter, som ved en af Advokatrådet godkendt erklæring har forpligtet sig til at overholde følgende bestemmelser:

a. Uanset muligt andet mellemværende med advokaten eller nogen af dennes klienter skal pengeinstituttet ikke ved modregning eller på anden måde kunne disponere over noget på en klientkonto indestående beløb, som er fornødent for at dække advokatens tilsvar til tredjemand for betroede midler.

b. På en klientkonto må bortset fra interne overførsler mellem advokatens klientkonti kun hæves:

1. ved checks, eller

2. ved edb-overførsel, hvor det af betalingsafsenderens konto fremgår, hvem der har beordret overførslen, og til hvilken konto beløbet er overført.

c. Beslutninger truffet af Advokatrådet i medfør af § 17.

    Stk. 2. Klientkonti kan oprettes således, at der ikke kan disponeres over dem ved checks, men ved overførsel til en for advokaten oprettet klientkonto, hvortil klientkontochecks er udleveret.

    Stk. 3. Klientkonto må kun oprettes i pengeinstitut, såfremt der i henhold til lov om en indskydergaranti ydes fuld dækning for kontoens indestående i tilfælde af pengeinstituttets konkurs.

§ 4

    Stk. 1. På klientkonto i et pengeinstitut skal uden unødigt ophold indsættes alle indgåede betroede penge, herunder beløb, der indbetales til advokaten til afholdelse af udlæg for klienter eller som forskud på salær.

    Stk. 2. Undtaget herfra et beløb, som umiddelbart efter modtagelsen anvendes til udbetaling for vedkommende berettigedes regning.

    Stk. 3. Penge, som en advokat oppebærer for et interessentskab, hvori han selv er interessent, skal behandles som betroede penge, jf. stk. 1.

    Stk. 4. På klientkonto i et pengeinstitut må alene indsættes beløb, som advokaten har modtaget som led i advokatvirksomhed.

§ 5

    Stk. 1. På klientkonto i et pengeinstitut må kun hæves:

a. Beløb, som udbetales til en klient eller for en klients regning.

b. Beløb, som advokaten har til gode hos en klient i henhold til bogført mellemværende, der berettiger til modregning.

c. Beløb, som efter rigtig opgørelse og afstemning overstiger advokatens samlede tilsvar, og som derfor tilhører advokaten.

    Stk. 2. Beløb, som hæves i henhold til litra a eller b, må ikke overstige, hvad der indestår på klientkontoen som tilkommende pågældende klient.

    Stk. 3. Beløb, som hæves i henhold til litra b eller c, skal indsættes på advokatens konto i pengeinstitut.

    Stk. 4. Salærer må, selv om de er indtjent, ikke hæves på klientkontoen, uden at salæret samtidig bogføres.

    Stk. 5. På klientkonto må kun hæves på den i § 3, stk. 1, litra b, beskrevne måde.

§ 6

En advokat skal mindst 1 gang hver måned foretage en afstemning af, om summen af tilsvaret på de enkelte klienters konti stemmer med klienttilsvarskontoen ifølge advokatens bogholderi. Eventuelle uoverensstemmelser skal straks reguleres ved bogføring på klienttilsvarskontoen og tilsvarende indsættelse eller hævning på klientkontoen i et pengeinstitut. Bilag vedrørende afstemningen skal af advokaten opbevares i mindst 2 år.

§ 7

    Stk. 1. Enhver advokat har pligt til, medmindre særlig aftale foreligger, at afgive indvundne renter af sit tilsvar over for en klient efter de i stk. 2-8 anførte regler samt i øvrigt, hvor undladelse af at afgive rente ville føre til et for klienten urimeligt resultat.

    Stk. 2. I tilfælde, hvor en advokat har et tilsvar på over 10.000 kr. over for en klient, forrentes tilsvaret til klienten eller anden rette vedkommende.

    Stk. 3. Har en advokat, der ikke fører samlekonti for inkassoklienter, i en inkassosag et tilsvar, som overstiger 5.000 kr., forrentes tilsvaret over for klienten. Reglen i stk. 2 finder herefter kun anvendelse i inkassosager, når advokaten fører samlekonti for inkassoklienter.

    Stk. 4. Der afgives ikke rente, såfremt afregning sker senet 14 kalenderdage efter beløbets modtagelse.

    Stk. 5. I alle tilfælde, hvor advokaten skal betale rente til klienten, tager forrentningen sin begyndelse 2 kalenderdage efter beløbets indbetaling eller efter, at beløbet har overskredet de i stk. 2 og 3 anførte beløbsgrænser, og pligten til forrentning består indtil den dag, beløbet udbetales eller nedbringes under de foran angivne grænser.

    Stk. 6. Har klienters midler været separeret på særskilt konto, er renten til klienten den på den særskilte konto indvundne rente.

    Stk. 7. Har en klients midler ikke været separeret på særskilt konto, er renten til klienten den rente, advokaten oppebærer af sin klientcheckkonto.

    Stk. 8. Rentebeløb under 100 kr. er ikke omfattet af pligten til at afgive rente til klienten.

B. Betroede værdipapirer m.v.

§ 8

    Stk. 1. Enhver advokat, som forvalter eller bortset fra sagsekspedition er legitimeret til at råde over trediemand tilhørende værdipapirer m.v., skal foretage nøjagtig registrering af disse. Registreringspligten omfatter værdipapirer af enhver art, og omfatter således obligationer, aktier, pantebreve, gældsbreve. Såfremt advokaten forvalter midler, som er indsat på særskilt konto i bank, sparekasse eller postgiro, jf. § 1, stk. 4, vil sådanne konti være omfattet af registreringspligten efter første punktum.

    Stk. 2. Såfremt en advokat fra et andet EU-medlemsland udøver sin virksomhed her i landet fra en dansk advokats herværende kontor, anses værdipapirer, som kontoret forvalter på trediemands vegne, for betroet den danske advokat til forvaltning, medmindre det klart fremgår af omstændighederne, at værdipapirerne er betroet den pågældende advokat fra et andet EU-medlemsland.

    Stk. 3. Registreringen skal indeholde en nøjagtig angivelse af, hvad der er registreret, og fra hvem det registrerede er modtaget. Værdipapirer, som advokaten besidder, skal opbevares på en sådan måde, at det let kan konstateres, hvem de pågældende papirer tilhører.

    Stk. 4. Værdipapirer, som er indskrevet eller som forvaltes i åbent depot (herunder obligationer registreret i Værdipapircentralen), kan ved advokatens registrering opføres med deres betegnelse og samlede beløb uden specifikation af eventuelle numre, men med bemærkning om, at de er indskrevet henholdsvis forvaltes i åbent depot, og med angivelse af fuldstændig betegnelse af indskrivningsbeviset eller depotbeviset.

§ 9

    Stk. 1. Inden for den samme frist, som fastsættes af Advokatrådet i medfør af § 10, stk. 1, skal advokaten drage omsorg for, at enhver klient, for hvem advokaten har værdipapirer til forvaltning, modtager en fortegnelse over disse papirer.

    Stk. 2. Fortegnelsen skal underskrives af advokaten og attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

    Stk. 3. Den af advokaten og revisor underskrevne fortegnelse sendes af revisor direkte til klienten. En genpart af fortegnelsen skal forsynes med samme attest, som findes på den til klienten afsendte original, samt med revisors erklæring om, hvornår og på hvilken måde tilsendelse er sket. Denne genpart opbevares af advokaten i 5 år.

    Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder ikke anvendelse på depoter tilhørende fonde, foreninger, selskaber m.v., for hvilke regnskabet revideres enten af en offentlig myndighed eller af en statsautoriseret eller registreret revisor.

C. Tilsyn

§ 10

    Stk. 1. Advokatrådet fastsætter med passende varsel en frist, inden for hvilken ethvert advokatselskab og enhver advokat, der har haft beskikkelse siden kalenderårets begyndelse, til Advokatrådet skal indsende en erklæring om størrelsen af advokatselskabets eller advokatens samlede tilsvar af betroede penge pr. 31/12 i det foregående år.

    Stk. 2. Hvis advokatselskabet eller advokaten har eller i det forløbne år har haft tilsvar af betroede penge, skal erklæringen være forsynet med oplysninger og attest fra en statsautoriseret eller registreret revisor. Advokatselskabet eller advokaten skal til brug for udarbejdelsen af den i 1. pkt. nævnte erklæring meddele sin revisor de fornødne oplysninger, jf. § 15.

    Stk. 3. Til afgivelse af erklæringen skal benyttes en formular, hvis nærmere indhold fastsættes af Advokatrådet.

§ 11

    Stk. 1. Enhver advokat, der begynder selvstændig advokatvirksomhed ved etablering af ny advokatvirksomhed eller overtagelse af hidtil af en anden advokat drevet advokatvirksomhed, skal inden 1 måned herefter skriftligt meddele dette til Advokatrådet.

    Stk. 2. Inden 6 måneder efter påbegyndelse af selvstændig advokatvirksomhed skal advokaten til Advokatrådet indsende en erklæring om størrelsen af advokatens samlede tilsvar af betroede penge pr. en af Advokatrådet fastsat dato.

    Stk. 3. Erklæringen skal være forsynet med oplysninger og attest fra en statsautoriseret eller registreret revisor og være ledsaget af en kort redegørelse fra revisor om tilrettelæggelse og førelse af advokatens bogholderi.

    Stk. 4. Til afgivelse af erklæringen skal benyttes en formular, hvis nærmere indhold fastsættes af Advokatrådet.

§ 11 a

Når en advokat deponerer sin beskikkelse som advokat, skal advokaten afgive en klientkontoerklæring pr. deponeringsdatoen. For EU-advokater, som har ladet sig registrere her i landet under hjemlandets titel, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 276 af 14. april 2000, skal erklæringen afgives pr. datoen for afmelding af registrering i Advokatsamfundet. Erklæringen skal være Advokatrådet i hænde senest én måned efter deponeringsdagen eller afmeldingsdatoen.

§ 12

Advokatrådet kan til enhver tid og uden angivelse af grund pålægge en advokat inden for en af rådet fastsat kort frist at indsende en klientkontoerklæring som nævnt i § 10.

§ 13

Har en advokats klientkontobogføring været mangelfuld, eller har advokaten i øvrigt overtrådt reglerne om behandlingen af betroede midler, kan Advokatrådet pålægge advokaten for en af rådet fastsat periode eller indtil videre at indsende klientkontoerklæringer hvert kvartal eller med andet af rådet fastsat mellemrum.

§ 14

I de i § 13 nævnte tilfælde og i tilfælde, hvor der fremkommer klage over en advokats virksomhed, eller hvor Advokatrådet i øvrigt finder særlig anledning dertil, kan rådet beslutte ved en af rådet udpeget revisor at undersøge, om advokaten overholder regler om behandlingen af betroede midler.

§ 15

Den advokat, hos hvem undersøgelse er besluttet, er pligtig at give rådet eller den person, som er udpeget til at foretage undersøgelsen, alle de oplysninger om sin forretningsførelse og sine personlige økonomiske forhold, der måtte kræves, ligesom advokaten skal fremlægge bøger, regnskaber, forretningspapirer og andet, som af den, der foretager undersøgelsen, skønnes at have betydning for undersøgelsen.

§ 16

Udgifterne ved fremskaffelse af revisorattest eller foretagelse af undersøgelse i de i §§ 12 og 14 nævnte tilfælde, afholdes af Advokatsamfundet, såfremt det viser sig, at advokatens forhold er og har været i orden. I modsat fald må advokaten selv afholde udgifterne, dog at Advokatrådet, når omstændighederne taler derfor, kan bestemme, at udgifterne helt eller delvis afholdes af Advokatsamfundet.

§ 17

Såfremt det med føje må antages, at en advokat groft har tilsidesat klientkontovedtægtens bestemmelser, kan Advokatrådet bestemme, at den pågældende ikke uden samtykke af en advokat, der udpeges af rådet, må hæve på konti, hvorpå betroede penge indestår.

§ 18

Tilsidesætter en advokat nogen af de i denne vedtægt indeholdte regler, eller undlader en advokat at efterkomme pålæg om indsendelse af klientkontoerklæring eller i de i § 14 nævnte tilfælde at give de afkrævede oplysninger, er dette at anse som overtrædelse af advokatpligterne, for hvilket Advokatrådet kan indklage den pågældende for Advokatnævnet, jf. retsplejelovens § 143, stk. 2.

§ 19

Denne vedtægt omfatter personer og selskaber, der udøver advokatvirksomhed, jf. retsplejelovens kapitel 12, og personer omfattet af retsplejelovens § 142. Reglerne i denne vedtægt finder for et tidsrum af 6 måneder fortsat anvendelse for en person, der er udelukket fra at udøve advokatvirksomhed, jf. retsplejelovens §§ 141 og 147 c, stk. 3, eller hvis ret hertil er ophørt i medfør af retsplejelovens §§ 137-139, jf. § 142.

§ 20

Den virksomhed, der udøves af en advokat som led i et ansættelsesforhold til en forening eller et selskab, som ikke udøver advokatvirksomhed i henhold til retsplejelovens § 124, er ikke omfattet af reglerne i denne vedtægt.

§ 21

Forpligtelserne i henhold til denne vedtægt påhviler, såfremt virksomheden drives i selskabsform ikke alene selskabet, men tillige advokater, der virker i selskabet. Klientkontoerklæring skal undertegnes af såvel selskabets aktionærer/anpartshavere som de for selskabet tegningsberettigede.