Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation for
så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere
af afløbsanlæg

 

I medfør af § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 25, stk. 2, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, fastsættes:

§ 1. Undtaget fra kravet om autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester/VVS-installatør eller kloakmester eller godkendelse som kompetent virksomhed, er de i §§ 2 og 3, anførte arbejder, som følgende forsyningsvirksomheder m.v. udfører som et naturligt led i deres arbejde:

1)   gasforsyningsvirksomheder (gasleverandører) for så vidt angår de gasinstallationer, der forsynes fra den pågældende virksomhed,

2)   kommunale og private vandforsyningsvirksomheder for så vidt angår de vandinstallationer, der forsynes fra den pågældende virksomhed, og

3)   kommunale og private ejere eller driftsansvarlige for hovedafløbsledninger, hvortil de pågældende afløbsinstallationer er tilsluttet.

§ 2. Undtaget fra kravet om autorisation som VVS-installatør eller godkendelse som kompetent virksomhed i medfør af § 1, er følgende arbejder, der udføres af de i § 1, nr. 1 og 2, nævnte forsyningsvirksomheder:

1)   arbejder med ledninger i gadeareal, herunder arbejder ved og etablering af stikledninger på privat grund frem til forsyningsenhed med stophane,

2)   udskiftning af vand- eller gasmålere i en lovlig installation, hvor kun målertilslutning tilrettes i forbindelse med udskiftning,

3)   installation af gasmåler på større gasfyrede anlæg omfattet af Gasreglementets afsnit B-4,

4)   arbejder på en husinstallation i helt ekstraordinære tilfælde, eksempelvis hvor ejeren har vægret sig imod at bringe installationen i forskriftsmæssig stand, og hvor der er eller antages at være sikkerhedsmæssig eller sundhedsmæssig risiko,

5)   små og ubetydelige reparationsarbejder på en husinstallation, der udføres i forbindelse med tilsyn eller målerudskiftning af installationerne, og

6)   tilslutning til eller udskiftning af F-gasslanger mellem forsyningsanlægget og den faste rørinstallation.

Stk. 2. Arbejder, der er omfattet af stk. 1, må kun udføres af personer, der er i et egentligt ansættelsesforhold hos forsyningsvirksomheden.

Stk. 3. Det påhviler forsyningsvirksomheden at sikre, at de personer, der udfører de i stk. 1 omhandlede arbejder, er fagligt kompetente til de konkrete opgaver.

§ 3. Undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester i medfør af § 1, er følgende arbejder, der udføres af de i § 1, nr. 3, nævnte kommunale eller private ejere eller driftsansvarlige for hovedafløbsledninger:

1)   arbejder ved ledninger i gadeareal, herunder arbejder ved og etablering af stikledning frem til skel eller umiddelbart ved skel, og

2)   arbejder ved afløbsinstallationer på privat grund i helt ekstraordinære tilfælde, eksempelvis hvor ejeren har vægret sig ved at bringe ledninger og anlæg i forskriftsmæssig stand, og hvor der er eller antages at være en umiddelbar risiko for forurening eller skader på ledningsanlægget.

Stk. 2. Arbejder, omfattet af stk. 1, må kun udføres af personer, der er i et egentligt ansættelsesforhold hos kommunen, ejeren eller den driftsansvarlige.

Stk. 3. Det påhviler kommunen, ejeren eller den driftsansvarlige at sikre, at de personer, der udfører de i stk. 1 omhandlede arbejder, er fagligt kompetente til de konkrete opgaver.

§ 4. Med bøde straffes den gasforsyningsvirksomhed (gasleverandør), kommunale og private vandforsyningsvirksomhed for så vidt angår de gas- og vandinstallationer, der forsynes fra den pågældende virksomhed, og den ejer eller driftsansvarlige for hovedafløbsledninger, hvortil de pågældende afløbsinstallationer er tilsluttet, der undlader at sikre, at medarbejderne, der udfører de arbejder, der er omfattet af denne bekendtgørelse, har den fornødne faglige kompetence og får den fornødne instruktion, jf. § 2, stk. 3, og § 3, stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 70 af 1. februar 2001 om undtagelser fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg ophæves.

Sikkerhedsstyrelsen, den 8. december 2003

Søren Krøigaard

/Susanne Rosbach