Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske
Fællesskabs forordninger om markedsordninger for
landbrugsvarer m.v. og fiskerilov

(Ændring af fondsbestyrelserne, ændret fastsættelse af promillemidler samt udvidet anvendelse af
fondsmidlerne m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 285 af 8. maj 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 967 af 4. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, udgår »og efter indhentet udtalelse fra det i § 2 nævnte udvalg«.

2. I § 6, stk. 2, ændres »en andel« til: »83 procent«.

3. § 6, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. § 7, stk. 1, affattes således:

»Fondenes midler anvendes til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt til foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver tilladelse til. Midlerne anvendes endvidere til dækning af omkostningerne ved kontrol med midlernes korrekte anvendelse. De i § 6, stk. 1, nævnte midler skal anvendes inden for de sektorer, hvor de er opkrævet. Ministeren kan endvidere tillade, at fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser. «

5. I § 7 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ministeren kan pålægge promilleafgiftsfondene at afholde udgifter til en kompensationsordning i forbindelse med spredning af genetisk modificeret materiale ved dyrkning af genetisk modificerede afgrøder. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom. «

6. § 8, stk. 1-3, affattes således:

»Produktions- og promilleafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug ledes af hver sin bestyrelse, der udpeges af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Bestyrelserne udpeges for en periode på 4 år. Hver bestyrelse sammensættes af såvel repræsentanter for erhvervssiden som repræsentanter for offentlige interesser. Fondenes vedtægter skal godkendes af ministeren.

Stk. 2. Til bestyrelserne for produktionsafgiftsfondene udtaler Landbrugsraadet og repræsentative producent- og brancheorganisationer, herunder økologiske producenter, sig i enighed om 2/3 af hver bestyrelses medlemmer. Forbrugerrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd udtaler sig i fællesskab om 1/3 af hver bestyrelses medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelserne for Promilleafgiftsfonden for landbrug og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget sammensættes af 6 repræsentanter for erhvervssiden og af 5 repræsentanter for offentlige interesser. Landbrugsraadet og repræsentative producent- og brancheorganisationer, herunder økologiske producenter, udtaler sig i enighed om hver bestyrelses medlemmer fra erhvervssiden. Forbrugerrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd udtaler sig i fællesskab om de af hver bestyrelses medlemmer, der repræsenterer de offentlige interesser. «

7. I § 8 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Til bestyrelsen for Fonden for økologisk landbrug udtaler Landbrugsraadet og repræsentative økologiske producent- og brancheorganisationer sig i enighed om 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Forbrugerrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd udtaler sig i fællesskab om 1/3 af bestyrelsens medlemmer. «

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

8. I § 9, stk. 1, udgår »og efter indhentet udtalelse fra det i § 2 nævnte udvalg«.

9. I § 9 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ministeren fastsætter de nærmere regler for fondenes ydelse af kompensation i forbindelse med dyre- eller plantesygdomme. «

10. Efter § 22 indsættes i kapitel 4:

»§ 22 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af de relevante forordningsbestemmelser, loven samt de regler, der er udstedt i medfør af loven, blandt andet med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed. «

11. I § 23, stk. 6, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

12. I § 23, stk. 8, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

§ 2

I lov nr. 281 af 12. maj 1999, fiskerilov, som ændret ved § 10 i lov nr. 466 af 7. juni 2001, § 48 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og lov nr. 369 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

2. I § 102, stk. 2, udgår »og efter indhentet udtalelse fra det i § 5 nævnte udvalg«.

3. I § 103 indsættes efter 1. pkt.:

»Ministeren kan endvidere tillade, at fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser. «

4. § 104, stk. 1, affattes således:

»Hver fond ledes af en bestyrelse, der udpeges af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Fondenes vedtægter skal godkendes af ministeren. Hver bestyrelse sammensættes af såvel repræsentanter for producent- og brancheinteresser som repræsentanter for offentlige interesser. De repræsentative producent- og brancheorganisationer udtaler sig i enighed om 2/3 af hver bestyrelses medlemmer. Forbrugerrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd udtaler sig i fællesskab om 1/3 af hver bestyrelses medlemmer. Bestyrelserne udpeges for en periode på 4 år. «

5. I § 105, stk. 1, udgår »og efter indhentet udtalelse fra det i § 5 nævnte udvalg«.

6. I § 105 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ministeren fastsætter de nærmere regler for fondenes ydelse af kompensation i forbindelse med fiskesygdomme. «

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. De eksisterende fondsbestyrelser fortsætter, indtil nye bestyrelser for de enkelte fonde er udpeget.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Mariann Fischer Boel