Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0012
 
32001L0013
 
32001L0014
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v., lov om
den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om
DSB S-tog A/S, lov om jernbanesikkerhed m.v.
og lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder 1)

(Gennemførelse af EU-regler m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om jernbanevirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 967 af 8. november 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 405 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved udførelse af jernbanevirksomhed forstås befordring af personer og transport af gods m.v. på jernbane.«

2. I § 1 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Ved en jernbanevirksomhed forstås enhver offentlig eller privat virksomhed, hvis hovedaktivitet består i godstransport eller passagerbefordring via jernbane, og som er forpligtet til at sørge for trækkraften, herunder virksomheder, som kun sørger for trækkraften.

Stk. 5. Trafikministeren fastsætter nærmere regler om jernbanevirksomheder, der kun sørger for trækkraften.«

3. I § 4, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7)   ikke er blevet dømt for alvorlige eller gentagne overtrædelser af forpligtelser i henhold til toldlovgivningen, når der er tale om en virksomhed, som ønsker at udføre grænseoverskridende godstransport, der er omfattet af toldprocedurer.«

Nr. 7-9 bliver herefter nr. 8-10.

4. I § 4 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Jernbanetilsynet underretter Europa-Kommissionen om udstedelse, suspension, ændring eller tilbagekaldelse af licenser.«

5. I § 5 ændres »§ 17, stk. 4« til: »§ 17, stk. 1«.

6. I § 6 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Hvis de i stk. 2 og § 4, stk. 8, nævnte gebyrer ikke erlægges rettidigt, tillægges renter i overensstemmelse med renteloven. Trafikministeren kan fastsætte regler om betaling for erindringsskrivelser vedrørende de nævnte gebyrer.

Stk. 4. Beløbene med påløbne renter kan inddrives ved udpantning.«

7. Efter § 8 e indsættes i kapitel 4 b:

»§ 8 f. Trafikministeren kan delegere Banestyrelsens beføjelser i denne lov til en anden statslig styrelse eller virksomhed.«

8. § 9, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Banestyrelsen fastsætter regler om karakteren af den jernbaneinfrastruktur, der er til rådighed for jernbanevirksomheder, og vilkårene for jernbanevirksomhedernes adgang til jernbaneinfrastrukturen, herunder om baneafgifter og jernbanevirksomhedernes betaling for benyttelse af jernbaneinfrastrukturen. Trafikministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

9. § 11, stk. 1, affattes således:

»Trafikministeren fastsætter regler for de afgifter, som jernbanevirksomheder skal betale til Banestyrelsen for at benytte jernbaneinfrastruktur, samt en kompensationsordning med henblik på konkurrencemæssig ligestilling af jernbanegodstransport med andre former for godstransport.«

10. I § 12, stk. 4, ændres »Hovedstadsområdets Trafikselskabs« til: »Hovedstadens Udviklingsråds«.

11. § 17, stk.1-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Krav om erstatning for skader i forbindelse med jernbanevirksomhed skal være dækket af en ansvarsforsikring. Trafikministeren fastsætter nærmere regler herom.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 2 og 3.

12. I § 23, stk. 2, 1. pkt., ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken)« til: »Told- og Skattestyrelsen«, i § 23, stk. 2, 2. og 3. pkt., ændres »Hypotekbanken« til: »Told- og Skattestyrelsen«, i § 23, stk. 4, ændres »Hypotekbanken« til: »Told- og Skattestyrelsen«, i § 23, stk. 5, ændres »Hypotekbankens« til: »Told- og Skattestyrelsens«, og to steder i § 23, stk. 6, ændres »Hypotekbanken« til: »Told- og Skattestyrelsen«.

13. I § 23, stk. 5, ændres »finansministeren« til: »skatteministeren«.

14. § 24, stk. 1 og 2, affattes således:

»Afgørelser i medfør af §§ 4, 6 og 8-11 kan påklages til Jernbaneklagenævnet. Disse afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Nævnet består af fire medlemmer, der beskikkes af trafikministeren. Formanden skal være dommer. De tre andre medlemmer skal repræsentere henholdsvis jernbaneteknisk, samfundsøkonomisk og konkurrenceretlig ekspertise. Formanden og de øvrige medlemmer har hver en suppleant, der også beskikkes af trafikministeren. Nævnets formand og dennes suppleant beskikkes efter indstilling fra Domstolsstyrelsen. Medlemmet med jernbaneteknisk ekspertise og dennes suppleant beskikkes efter indstilling fra Ingeniørforeningen i Danmark. Medlemmet med samfundsøkonomisk ekspertise og dennes suppleant beskikkes efter indstilling fra Københavns Universitet. Medlemmet med konkurrenceretlig ekspertise og dennes suppleant beskikkes efter indstilling fra Konkurrencerådet.«

§ 2

I lov nr. 485 af 1. juli 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, som ændret ved § 3 i lov nr. 1046 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Medarbejderne vælger tre medlemmer til bestyrelsen. Reglerne i aktieselskabsloven om valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse, herunder reglerne om koncernrepræsentation og valgbarhed, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 3

I lov om jernbanesikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 8. august 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 a indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Trafikministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren bestemmelser om de i stk. 5 og 6 nævnte prøver og undersøgelser.«

2. I § 8 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Hvis de i stk. 1 nævnte gebyrer ikke erlægges rettidigt, tillægges renter i overensstemmelse med renteloven. Trafikministeren kan fastsætte regler om betaling for erindringsskrivelser vedrørende de nævnte gebyrer.

Stk. 3. Beløbene med påløbne renter kan inddrives ved udpantning.«

§ 4

I lov nr. 96 af 31. marts 1965 om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder, som ændret ved § 10, stk. 2, i lov nr. 393 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. I titlen ændres »ministeriet for offentlige arbejder« til: »Trafikministeriet«.

2. I § 1, 1. pkt., ændres »ministeren for offentlige arbejder« til: »trafikministeren«.

3. I § 1, stk. 1, litra a, indsættes efter »jernbaneanlæg«: »og letbaneanlæg«, og efter »jernbaner« indsættes: »eller veje og letbaner«.

4. § 1, stk. 1, litra g, ophæves.

5. I § 2, stk. 1, ændres »jernbanestyrelse« til: »jernbaneinfrastrukturforvalter«.

6. I § 2, stk. 2, 3. pkt., ændres »Ministeren for offentlige arbejder« til: »Trafikministeren«.

§ 5

Loven træder i kraft den 15. marts 2003. § 2 træder dog først i kraft den 15. maj 2004.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. marts 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn
FREDERIK
Kronprins

/Flemming Hansen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/12/EF af 26. februar 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner (EF-Tidende 2001 nr. L 75, side 1 ff.), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/13/EF af 26. februar 2001 om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EF-Tidende 2001 nr. L 75, side 26 ff.) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF af 26. februar 2001 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (EF-Tidende 2001 nr. L 75, side 29 ff.).