Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31976L0895
 
31986L0362
 
31986L0363
 
31991L0321
 
31996L0005
 
31996L0023
 
31999L0039
 
31999L0050
 
32000L0082
 
32002L0063
 
32002L0097
 
32002L0100
 
32199L0642
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer 1)

 

I medfør af § 10, stk. 1, § 61, stk. 1, § 62 og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven), og § 1 og § 6, stk. 2 og 3, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, samt efter bemyndigelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, fastsættes:

Område og afgrænsning

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter maksimalgrænseværdier for det tilladelige indhold af visse pesticidrester i fødevarer og foderstoffer som nævnt i bilagene samt jf. § 3, stk. 1, nr. 3 og 4.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder også for fødevarer nævnt i stk. 1 efter iblanding i en sammensat fødevare jf. § 3, stk. 2.

Stk. 3. Fødevarer og foderstoffer betegnes herefter samlet som produkter. Bekendtgørelsen gælder ligeledes for produkter nævnt i stk. 1 efter tørring eller forarbejdning jf. § 3, stk. 2.

Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter ligeledes produkter nævnt i stk. 1, 2 og 3, som er bestemt til udførsel til lande uden for Den Europæiske Union. Bekendtgørelsen gælder dog ikke for vegetabilske produkter, hvis det godtgøres, at:

1)   bestemmelseslandet kræver denne særlige behandling for at forhindre, at der indføres skadegørere på dets område, eller

2)   behandling er nødvendig for at beskytte produkterne mod skadegørere under transporten til bestemmelseslandet og under oplagring i dette land.

Stk. 5. Bekendtgørelsen gælder ikke for indhold af følgende pesticidrester i foderstoffer, der alene vurderes efter reglerne i foderstoflovgivningen: aldrin, dieldrin, chlorcampher, chlordan, DDT, endosulfan, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen og hexachlorcyclohexan.

Definition af pesticider og pesticidrester

§ 2. Ved pesticider forstås i denne bekendtgørelse aktivstoffer, som er bestemt til at:

1)   beskytte planter eller planteprodukter mod alle skadegørere eller at forebygge sådanne angreb,

2)   øve indflydelse på planters livsprocesser på anden måde end som ernæring (f.eks. vækstregulerende midler),

3)   bevare planter eller planteprodukter, for så vidt der ikke findes særlige bestemmelser om anvendelsen af sådanne stoffer som tilsætningsstoffer m.v.,

4)   ødelægge uønskede planter,

5)   ødelægge plantedele, eller

6)   bremse eller forebygge uønsket vækst af planter.

Stk. 2. Ved pesticidrester forstås rester af de aktivstoffer, som er omfattet af stk. 1, samt aktivstoffernes nedbrydnings-, omdannelses- og reaktionsprodukter, jf. bilag 1.

Restindhold m.v.

§ 3. Uanset om indholdet hidrører fra en behandling eller en forurening, er det forbudt at sælge:

1)   produkter, der indeholder pesticidrester, hvis indholdet overskrider de i bilagene 2, 3, 4 og 6 anførte maksimalgrænseværdier,

2)   fødevarer, der indeholder pesticidrester, hvis indholdet overskrider de i bilag 7 nævnte maksimalgrænseværdier,

3)   fødevarer, der er omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn, såfremt de indeholder rester af pesticider i mængder, der overstiger 0,01 mg/kg af det pågældende produkt i den form,

a)   som de udbydes klar til forbrug, eller

b)   som de tilberedes efter instrukser fra fabrikanten, og

4)   fødevarer, der er omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, såfremt de indeholder rester af pesticider i mængder, der overstiger 0,01 mg/kg af det pågældende produkt i den form,

a)   som de udbydes klar til forbrug, eller

b)   som de tilberedes efter instrukser fra fabrikanten.

Stk. 2. Hvis der ikke er fastsat en særlig maksimalgrænseværdi for et produkt i tørret eller forarbejdet tilstand eller for en sammensat fødevare, gælder den for råvaren angivne maksimalgrænseværdi under hensyn til den opkoncentrering eller fortynding af indholdet af pesticidrester, som skyldes dels behandlingen, dels det relative indhold af de enkelte råvarer.

Offentlig kontrol m.v.

§ 4. Udtagning af prøver af frugt og grønt, animalske produkter og cerealier i forbindelse med den offentlige kontrol skal følge reglerne i Kommissionens direktiv 2002/63/EF.

Stk. 2. Som led i kontrollen med overholdelsen af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i fødevarer udtages der stikprøver efter en af Fødevaredirektoratet årligt fastsat stikprøveplan.

Stk. 3. Kontrollen med indhold af pesticidrester i foderstoffer varetages af Plantedirektoratet. Plantedirektoratet udtager stikprøver af foderstoffer, der sælges, til kontrol med, at de overholder bestemmelserne i bekendtgørelsen. Kontrollen sker på grundlag af analysemetoder godkendt af Den Europæiske Union eller Plantedirektratet.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder § 3.

Stk. 2. For forhold omfattet af fødevareloven kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1)   forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2)   opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 2003.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1047 af 14. december 2001 om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer ophæves, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. For så vidt angår følgende pesticidrester i bilag 2, 3 og 4, ud for hvilke, der er angivet en bestemt dato: bifenthrin, bitertanol, bromopropylat, clofentezin, fenpropimorph, flucythrinat, parathion, prochloraz og triasulfuron, gælder dog de i bekendtgørelse nr. 1047 af 14. december 2001 om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer fastsatte grænseværdier indtil den angivne dato. Med virkning fra den dato, som er angivet i bilag 2, 3 eller 4 ud for den pågældende pesticidrest, finder nærværende bekendtgørelse anvendelse.

Stk. 4. Grænseværdierne for følgende pesticidrester i bilag 2, 3 og 4, ud for hvilke, der er angivet en bestemt dato: abamectin, azocyclotin, cyhexatin, cyromazin, 2,4-D, hexaconazol, methacrifos, myclobutanil, penconazol, profenofos, resmethrin, thifensulfuronmethyl, triadimefon, triadimenol og tridemorph træder i kraft på den efter pesticidresten nævnte dato.

Stk. 5. Bilaget i bekendtgørelse af 9. maj 1988 om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler finder endvidere fortsat anvendelse, for så vidt angår de pesticidrester, der er omfattet af bilag 7 til nærværende bekendtgørelse.

Stk. 6. Fra den 26. juli 2003 udgår henvisningen til følgende pesticidrester i bilag 7 i nærværende bekendtgørelse: bromophos, carbophenothion, chlorfenvinphos, fenthion, isofenphos, monocrotophos, phosphamidon, sulfotep, tetradifon og trichloronat.

Fødevaredirektoratet, den 20. marts 2003

P.D.V.
E.B.
Henrik G. Jensen

/Tanja Jørgensen


Bilagsoversigt

Bilagsnummer

Indhold

Side

Bilag 1

Symbol-, bogstav- og talhenvisninger samt læsevejledning

5

Bilag 2

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i og på
produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og
grøntsager

10

Bilag 3

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i og på cerealier

139

Bilag 4A

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i
animalske produkter

144

Bilag 4B

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i
animalske produkter

148

Bilag 5

Oversigt over de i bilag 4 anvendte varebeskrivelser fra den
fælles toldtarif (KN-kode)

151

Bilag 6

Midlertidige danske maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider fastsat efter direktiv 91/414

152

Bilag 7

Midlertidige danske maksimalgrænseværdier fra 1988 for
restindhold af pesticider i og på frugt, grøntsager, cerealier og fisk

157

 


Bilag 1

Symbol-, bogstav- og talhenvisninger samt læsevejledning

 

 

Symbolhenvisning

*

Betyder, at maksimalgrænseværdien er fastsat som den vedtagne analytiske bestemmelsesgrænse.


Bogstavhenvisning

m

Maksimalgrænseværdi i bilag 2, 3, 4 eller 6, der er tidsbegrænset i henhold til EU direktiver eller Miljøstyrelsens godkendelse af stoffets anvendelse i Danmark.
Følgende angiver, hvilken betydning m har i visse konkrete tilfælde:
Chlormequat i »Pærer « : tidsbegrænset til den 31. juli 2003. Fra 1. august 2003: 0,05* mg/kg.

p

EU maksimalgrænseværdi, der er provisorisk og kan ændres af medlemslandene ved notificering i henhold til direktiv 91/414 artikel 4 (1)f.
Visse af bekendtgørelsen omfattede pesticidrester har en fastsat dato for, hvornår de for pesticidresterne fastsatte grænseværdier ophører med at være provisoriske for derefter at blive definitive. Dette er tilfældet for følgende pesticidrester:

Azimsulfuron: 20. juni 2005
Azoxystrobin: 1. august 2003
Bentazon: 11. juni 2006
2,4-D: 7. januar 2007
Flupyrsulfuron-methyl: 1. december 2005
Fluroxypyr: 20. august 2005
Kresoximmethyl: 19. oktober 2004
Metsulfuron-methyl: 27. september 2006
Prohexadion: 20. juni 2005
Pymetrozin: 1. december 2005
Pyridat: 11. juni 2006
Spiroxamin (dato ikke fastsat)
Thifensulfuronmethyl: 7. januar 2007
Triasulfuron: 7. januar 2007

s

Maksimalgrænseværdi, som for danske afgrøder kun gælder i henhold til Miljøstyrelsens dispensation.

 

Talhenvisninger

 

I bilag 2, 3, 4 samt bilag 7 er de anførte pesticidrester defineret ved deres navn, i visse tilfælde suppleret med en talhenvisning. For disse pesticidrester gælder følgende definitioner:

1)   Summen af aldicarb, aldicarbsulfoxid og aldicarbsulfon, udtrykt som aldicarb.

2)   Aldrin alene, eller ved forekomst af dieldrin, summen af begge, udtrykt som dieldrin.

3)   Summen af amitraz og alle metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz.

4)   Summen af benomyl, carbendazim og thiophanatmethyl, udtrykt som carbendazim.

5)   Summen af carbofuran og 3-hydroxycarbofuran, udtrykt som carbofuran.

6)   Summen af cis- og transisomerer.

7)   Summen af cyfluthrin og andre beslægtede isomerblandinger.

8)   Summen af cypermethrin og andre beslægtede isomerblandinger.

9)   Summen af daminozid og 1,1-dimethylhydrazin, udtrykt som daminozid.

10) Summen af p,p’-DDT, o,p’-DDT, p,p’-DDE og p,p’-TDE (DDD), udtrykt som DDT.

11) Dieldrin alene, eller ved forekomst af aldrin, sum af begge, udtrykt som dieldrin.

12) Summen af mancozeb, maneb, metiram, propineb og zineb, udtrykt som carbondisulfid (CS 2 ).

13) Summen af alfa-og betaendosulfan og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan.

14) Summen af fenchlorphos og fenchlorphosoxon, udtrykt som fenchlorphos.

15) 2,4-D og dets estere udtrykt som 2,4-D.

16) Summen af isomerer.

17) Summen af heptachlor og heptachlorepoxid, udtrykt som heptachlor.

18) Summen af alfa- og betaisomerer. NB: Lindan (gammaisomer) har selvstændig indgang i tabellen.

19) Summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion.

20) Summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl.

21) Summen af isomerer.

22) Summen af phosmet og phosmetoxon, udtrykt som phosmet.

23) Summen af vinclozolin og alle metabolitter heraf indholdende 3,5-dichloranilin, udtrykt som vinclozolin.

24) Summen af pyrethriner I og II, cineriner I og II og jasmoliner I og II.

25) Summen af af cis- og transisomerer og oxychlordan, udtrykt som chlordan.

26) Summen af vinclozolin, iprodion og procymidon og alle metabolitter heraf indeholdende 3,5-dichloranilin, udtrykt som 3,5-dichloranilin.

27) Summen af thiabendazol og 5-hydroxythiabendazol.

28) Summen af lambda-cyhalothrin og andre beslægtede isomerblandinger.

29) Fentin udtrykt som triphenyltin-kation.

30) Summen af phorat, dets oxygenanalog og deres sulfoner, udtrykt som phorat.

31) Summen af p,p’- og o,p’-isomerer.

32) Summen af disulfoton, disulfotonsulfoxide og disulfotonsulfon udtrykt som disulfoton.

33) 1,1-bis-(parachlorphenol)-2,2-dichlorethanol (p,p’ FW152), udtrykt som dicofol.

34) Summen af propyzamid og alle metabolitter indeholdende 3,5-dichlorbenzoesyrefraktionen, udtrykt som propyzamid.

35) Chlorpropham udtrykt som 3-chloranilin.

36) Summen af E- og Z isomerer.

37) Summen af oxydemeton-methyl og demeton-S-methyl sulfon udtrykt som oxydemeton-methyl.

39) Summen af captan og folpet.

40) Summen af cis- og transisomerer.

41) Som anført under henvisning 37).

43) Summen af parathion-methyl og paraoxon-methyl.

44) Summen af vamidothion og vamodithionsulfoxid.

48) Som anført under henvisning 12).

51) Summen af E- og Z-isomere og E- og Z-isomere af N-desethylphosphamidon.

52) Diquat-kationen.

53) Kresoximmethyl for æg, 2-[2-(4-hydroxy-2-methylphenoxymenthyl)phenyl]-2-metoxyiminoeddikesyre for mælk og 2-methoxyimino-2-[2-o-tolyloxymethyl)phenyl]eddikesyre for kød, lever, fedt og nyre.

54) Spiroxamincarboxylsyre udtrykt som spiroxamin.

55) Prohexadion og salte deraf udtrykt som prohexadion.

56) Fluroxypyr og estere deraf udtrykt som fluroxypyr.

57) Summen af bentazon og konjugater af 6OH- og 8OH-bentazon udtrykt som bentazon.

58) Summen af pyridat, dets hydrolyseprodukte CL 9673 (6-chlor-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) og hydrolyserbare konjugater af CL 9673 udtrykt som pyridat.

59) Summen af quintozen og pentachloranilin udtrykt som quintozen.

63) Summen af pyridat og dets hydrolyseprodukt hydrolyseprodukte CL 9673 (6-chlor-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) udtrykt som pyridat.

64) Summen af dimethoat og omethoat udtrykt som dimethoat.

65) Summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8-9 isomer af avermectin B1a udtrykt som abamectin.

66) Summen af alle bestanddele indeholdende 2-chlorbenzoyl udtrykt som clofentezin.

67) Summen af prochloraz og dets metabolitter, som indeholder 2,4,6-Trichlorophenol udtrykt som prochloraz.

68) Summen af isomerer udtrykt som resmethrin.

 

(Bilaget fortsættes)


 

Bilag 1, fortsat

 

Læsevejledning til bilag 2 (eksempel)

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

BÆR OG SMÅFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

 

BÆR OG SMÅ-FRUGTER

Spisedruer og druer til vin

Spise-druer

Druer
til vin

Jordbær, dyrkede

Stængelfrugter, dyrkede

Brombær

Hindbær

Korbær

Loganbær

Andre

Pesticid 1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesticid 2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Pesticid 3

 

1

 

 

0,2

 

 

10

 

 

0,02*

Pesticid 4
(1. marts 2004)

2p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesticid 5

 

 

1

2

1

 

1

1

2

1m

0,3

Pesticid 6

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

-   Er der anført en grænseværdi under overskriften for hovedgruppen (med store bogstaver, »BÆR OG SMÅFRUGTER « ) medfører det, at alle produkter i gruppen har denne grænseværdi (eks. pesticid 1). Dvs. samtlige produkter har en grænseværdi på 1 for Pesticid 1. Et blankt felt er således ikke altid ensbetydende med, at der ikke er fastsat en grænseværdi (der er tale om et »uægte blankt « felt).

 

-   Er der ikke anført en grænseværdi under overskriften for hovedgruppen, men en grænseværdi under overskriften for undergruppen (med understregede bogstaver, fx » Stængelfrugter, dyrkede« ) medfører det, at alle produkter til højre for undergruppen, indtil næste undergruppe eller til og med førstkommende »Andre«, har denne grænseværdi (eks. pesticid 2).

 

-   Er der i en hovedgruppe med undergrupper anført en grænseværdi under overskriften »Andre«, medfører det, at nævnte og ikke nævnte produkter i undergruppen til venstre for   »Andre«, har denne grænseværdi, med mindre anden grænseværdi er anført under et produkt eller en undergruppe (eks. pesticid 3).

 

-   Er der i en hovedgruppe uden undergrupper anført en grænseværdi under overskriften »Andre«, medfører det, at nævnte og ikke nævnte produkter til venstre for »Andre«, har denne grænseværdi, med mindre anden grænseværdi er anført under et produkt.

 

-   Er der anført en dato efter pesticidrestens navn, gælder grænseværdien fra denne dato jævnfør § 6, stk. 3 (eks. pesticid 4). Hvis tidspunktet for denne dato ikke er passeret finder grænseværdien i den tidligere bekendtgørelse anvendelse for stoffet (dvs. bekendtgørelse nr. 1047 om maksimalgrænser for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer med senere ændringer).

 

Er der angivet et p i forbindelse med en grænseværdi, betyder det, at grænseværdien er provisorisk og kan ændres af medlemslandene (eks. pesticid 4). p defineres i bogstavshenvisningen. Denne angiver samtidig hvornår grænseværdierne for de pågældende provisoriske grænser for pesticidrester bliver definitive.

 

-   Er der angivet et m i forbindelse med en maksimalgrænseværdi, betyder det, at grænseværdien er tidsbegrænset (eks. pesticid 5). Hvis maksimalgrænseværdien ophører til en konkret fastsat dato forefindes denne ved definitionen af m i bogstavhenvisningen. Den eventuelt fastsatte nye grænseværdi vil ligeledes være angivet der.

 

Er der ikke anført en grænseværdi, hverken under hovedgruppen eller undergruppen, gælder de enkelte produkters grænseværdi (eks. pesticid 5 under » Stængelfrugter, dyrkede «).

 

-   Er der hverken angivet en grænseværdier i hovedgruppen, undergruppen eller under de enkelte produkter er der tale om »en ægte blank« (eks. pesticid 6 – der er hverken fastsat grænseværdi i »BÆR OG SMÅFRUGTER«, » Spisedruer og druer til vin «, »Spisedruer« eller »Druer til vin«). I tilfælde med »en ægte blank« er der ikke fastsat en grænseværdi og som følge deraf sker reguleringen i henhold til Fødevarelovens § 7, stk. 2 (Lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevare m.m.).

 


 


Bilag 2

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i og på produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

Indholdsfortegnelse til bilag 2

HOVEDGRUPPE

Produkter

Side

CITRUSFRUGTER:

Appelsiner, citroner, grapefrugter, lime,
  pomelo,mandariner, clementiner, andre

12

TRÆNØDDER:

Acajounødder, hasselnødder, kastanjer, mandler, kokosnødder, makadamia, pistacienødder, paranødder, pecannødder, pinjekerner, valnødder, andre

19

KERNEFRUGTER:

Kvæder, pærer, æbler, andre

27

STENFRUGTER:

Abrikoser, blommer, ferskner, nektariner,
kirsebær, andre

27

BÆR OG SMÅFRUGTER I:

Brombær, jordbær, loganbær, korbær,
hindbær,vindruer, andre

35

BÆR OG SMÅFRUGTER II:

Blåbær, ribs, solbær, stikkelsbær, tranebær,
vildtvoksende bær og småfrugter, andre

43

DIVERSE FRUGTER:

Ananas, avocadoer, bananer, kiwi, dadler,
granatæbler, litchiblommer, mango, oliven,
passionsfrugter, papaya, figner, kumquat,
andre

51

RØDDER OG KNOLDE:

Gulerødder, jordskokker, kålroer, peberrod,
knoldselleri, pastinakker, persillerod, radiser,
rødbeder, søde kartofler, yams, majroer
(turnips), skorzonerrod, andre

59

LØG:

Forårsløg, hvidløg, skalotteløg, alm. løg,
andre

67

FRUGTGRØNTSAGER I:

Auberginer, chilipeber, tomater,
peberfrugter, andre

67

FRUGTGRØNTSAGER II:

Agurker, sukkermajs, courgetter, meloner,
græskar, vandmelon, asier, andre

75

KÅL I:

Broccoli, blomkål, rosenkål, hvid-og rødkål, andre

83

KÅL II:

Grønkål, kålrabi, kinakål, andre

91

BLADGRØNTSAGER I:

Endvie, hoved- og pluksalat, karse, vårsalat, andre

91

BLADGRØNTSAGER II:

Bladbeder, brøndkarse, julesalat, kørvel,
persille, purløg, spinat, selleriblade, andre

99

BÆLGFRUGTER, FRISKE:

Bønner, ærter, andre

107

STÆNGELGRØNTSAGER:

Artiskokker, asparges, fennikel, porrer,
rabarber, blegselleri, spanske artiskokker, andre

107

SVAMPE:

Dyrkede og vilde svampe

115

BÆLGFRUGTER, TØRREDE:

Bønner, linser, ærter, andre

115

OLIEFRØ:

Sennepsfrø, solsikkefrø, sesamfrø,
valmuefrø, bomuldsfrø, hørfrø, jordnødder,
rapsfrø, sojabønner, andre

123

TE:

 

131

HUMLE:

 

131

KARTOFLER:

Nye kartofler, lagerkartofler

131

 


 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

CITRUSFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

 

CITRUSFRUGTER

Appelsiner

Citroner

Grapefrugter

Lime

Mandariner, clementiner
og lign. krydsninger

Pomelo

Andre

Abamectin 65) (1. august 2003)

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Acephat

1

 

 

 

 

 

 

 

Aldicarb 1)

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Aldrin 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Amitraz 3)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Aramit

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Atrazin

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

Azimsulfuron

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Azinphosethyl

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Azinphosmethyl

1

 

 

 

 

 

 

 

Azocyclotin (1. august 2003)

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Azoxystrobin

1p

 

 

 

 

 

 

 

Barban

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Benalaxyl

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Benfuracarb

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Benomyl, se carbendazim

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentazon 57)

0,1*p

 

 

 

 

 

 

 

Betacyfluthrin, se cyfluthrin

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenthrin (1. august 2003)

0,1

 

 

 

 

 

 

 

Binapacryl

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Bitertanol (1. august 2003)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Bromomethan
(Methylbromid)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Bromophosethyl

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Bromopropylat
(1. august 2003)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

Captafol

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Captan 39)

0,1

 

 

 

 

 

 

 

Carbaryl

1

 

 

 

 

 

 

 

Carbendazim 4)

5

 

 

 

 

 

 

 

Carbofuran 5)

0,3

 

 

 

 

 

 

 

Carbosulfan

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Cartap

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinomethionat

0,3

 

 

 

 

 

 

 

Chlorbensid

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Chlorbenzilat

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Chlorbufam

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Chlordan 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorfenson

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Chlorfenvinphos 36)

1

 

 

 

 

 

 

 

Chlormequat

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Chloroxuron

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Chlorpropham 35)

0,05

 

 

 

 

 

 

 

Chlorpyrifos

 

 

0,2

 

 

2

 

0,3

Chlorpyrifosmethyl

 

0,5

0,3

 

 

1

 

0,05*

Chlorthalonil

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Chlozolinat

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Clofentezin 66) (1. august 2003)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Cyfluthrin 7)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Cyhexetin, se azocyclotin

 

 

 

 

 

 

 

 

Cypermethrin 8)

2

 

 

 

 

 

 

 

Cyromazin (1. august 2003)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

2,4-D 15) (1. juli 2003)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Daminozid 9)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

DDT 10)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Deltamethrin

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Diallat

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Diazinon

 

1

 

1

 

 

1

0,02*

1,2-Dibromethan
(Ethylendibromid)

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Dichlofluanid

5

 

 

 

 

 

 

 

1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethyl-
phenyl)ethan

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Dichlorprop, også
Dichlorprop-P

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Dichlorvos

0,1

 

 

 

 

 

 

 

Dicofol 31)

2

 

 

 

 

 

 

 

Dieldrin 11)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimethoat 64)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Dinoseb

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Dinoterb

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Dioxathion

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Diphenylamin

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Diquat 52)

0,05

 

 

 

 

 

 

 

Disulfoton 32)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

DNOC

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Dodin

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Endosulfan 13)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Endrin

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Esfenvalerat.
Summen af RR- og
SS-isomere.

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Esfenvalerat.
Summen af RS- og
SR-isomere.

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Ethephon

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Ethion

2

 

 

 

 

 

 

 

Fenarimol

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Fenbutatinoxid

5

 

 

 

 

 

 

 

Fenchlorphos 14)

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Fenitrothion

2

 

 

 

 

 

 

 

Fenpropimorph
(1. august 2003)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Fentin 29)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Fenvalerat, se esfenvalerat

 

 

 

 

 

 

 

 

Flucythrinat 16)
(1. august 2003)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Flupyrsulfuronmethyl

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

Fluroxypyr 56)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Folpet, se captan

 

 

 

 

 

 

 

 

Formothion

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Furathiocarb

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Glyphosat

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

Heptachlor 17)

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Hexachlorbenzen (HCB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexachlorcyclohexan
(HCH) 18)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexeconazol (1. august 2003)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Imazalil

5

 

 

 

 

 

 

 

Iprodion

 

 

5

 

 

2

 

0,02*

Kresoximmethyl

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Lambdacyhalothrin

 

0,1

 

0,1

 

 

0,1

0,02*

Lindan (gamma HCH)

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Malathion 19)

2

 

 

 

 

 

 

 

Maleinhydrazid

1

 

 

 

 

 

 

 

Mancozeb, se maneb

 

 

 

 

 

 

 

 

Maneb 12)

5

 

 

 

 

 

 

 

Mecarbam

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Metalaxyl

 

0,5

 

0,5

 

 

0,5

0,05*

Methacrifos (1. august 2003)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Methamidophos

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Methidathion

2

 

 

 

 

 

 

 

Methomyl 20)

 

0,5

1

0,5

1

1

0,5

0,05*

Methoxychlor

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Metiram, se maneb

 

 

 

 

 

 

 

 

Metsulfuron-methyl

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Mevinphos 40)

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Monocrotophos

 

 

 

 

 

 

 

 

Monolinuron

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Myclobutanil (1. august 2003)

3

 

 

 

 

 

 

 

Oxydemetonmethyl 37)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Paraquat

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Parathion (1. maj 2003)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Parathionmethyl 43)

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Penconazol (1. august 2003)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Permethrin 21)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Phorat 30)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Phosalon

1

 

 

 

 

 

 

 

Phosmet 22)

 

 

 

 

 

 

 

 

Phosphamidon 51)

0,15

 

 

 

 

 

 

 

Phoxim

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirimiphosmethyl

 

 

 

 

 

2

 

1

Procholoraz 67)
(1. august 2003)

10

 

 

 

 

 

 

 

Procymidon

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Profenofos (1. august 2003)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Prohexadion 55)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Propargit

 

 

 

 

 

 

 

 

Propham

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Propiconazol

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Propineb, se maneb

 

 

 

 

 

 

 

 

Propoxur

 

 

0,3

 

0,3

0,3

 

0,05*

Propyzamid

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Pymetrozin

0,3p

 

 

 

 

 

 

 

Pyrazophos

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Pyrethriner 24)

1

 

 

 

 

 

 

 

Pyridat 58)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Quinalphos

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Quintozon 59)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Resmethrin 68)
(1. august 2003)

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

Spiroxamin

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

2,4,5-T

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Tecnazen

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

TEPP

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

Thiabendazol

5

 

 

 

 

 

 

 

Thifensulfuronmethyl
(1. juli 2003)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Thiodicarb, se methomyl

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiophanatmethyl, se
carbendazim

 

 

 

 

 

 

 

 

Triadimefon (1. august 2003)

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

Triadimenol, se triadimefon

 

 

 

 

 

 

 

 

Triallat

0,1

 

 

 

 

 

 

 

Triasulfuron (1. juli 2003)

0,05*p

 

 

 

 

 

 

 

Triazophos

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

Trichlorfon

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Tridemorph (1. august 2003)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Triforin

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Vamidothion 44)

0,05

 

 

 

 

 

 

 

Vinclozolin 23)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Zineb, se maneb

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

TRÆNØDDER med skal eller afskallede

 

TRÆ-
NØDDER

Acjou-
nødder

Hassel-
nødder

Kastan-
jer

Kokos-
nødder

Macadmia-
nødder

Mandler

Para-
nødder

Pecan-nødder

Pinje-
kerner

Pistacie-nødder

Val-nødder

Andre

Abamectin 65)
(1. august 2003)

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acephat

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldicarb 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0,05*

Aldrin 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amitraz 3)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aramit

0,01*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrazin

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azimsulfuron

0,02*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azinphosethyl

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azinphosmethyl

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azocyclotin
(1. august 2003)

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azoxystrobin

0,1*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barban

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benalaxyl

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benfuracarb

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentazon 57)

0,1*p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benomyl,
se carbendazim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betacyfluthrin,
se cyfluthrin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenthrin
(1. august 2003)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binapacryl

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitertanol
(1. august 2003)

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromomethan
(Methylbromid)

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromophosethyl

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromopropylat
(1. august 2003)

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camphechlor
(Toxaphen)

0,1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captafol

0,02*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captan 39)

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbaryl

1