Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om bandagister

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Betingelser for meddelelse af autorisation m.v.

§ 1. Den, der har bestået eksamen og gennemført praktisk uddannelse i henhold til en af indenrigs- og sundhedsministeren godkendt uddannelse som bandagist, har ret til autorisation som bandagist. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at ret til autorisation som bandagist endvidere gælder for en af undervisningsministeren godkendt uddannelse som bandagist.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan meddele autorisation som bandagist til personer, der i udlandet har modtaget autorisation eller gennemgået en uddannelse, som kan sidestilles med den i stk. 1 nævnte uddannelse. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere betingelser for meddelelse af autorisation, herunder regler om egnethedsprøve og prøvetid.

Stk. 3. Regler om uddannelse af bandagister fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil.

§ 2. Ret til at betegne sig som bandagist har kun den, der har modtaget autorisation som bandagist i henhold til § 1, stk. 1 eller 2.

§ 3. Autorisation som bandagist meddeles af Sundhedsstyrelsen, der fører fortegnelse over autoriserede bandagister.

Stk. 2. Autorisation kan ikke meddeles den, der må antages at være farlig for sine medmennesker under udøvelse af sin virksomhed som bandagist enten på grund af udvist grov forsømmelighed eller på grund af legemlige eller sjælelige mangler. Autorisation kan endvidere nægtes under de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter gebyrer for meddelelse af autorisation baseret på uddannelse gennemført i Danmark eller i udlandet.

§ 4. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte sådanne bestemmelser om udøvelse af virksomhed som bandagist, som er nødvendige for gennemførelsen af overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked og direktiver vedtaget af Den Europæiske Union.

§ 5. Autorisation som bandagist kan fratages og generhverves efter reglerne i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.

Stk. 2. En bandagist kan over for Sundhedsstyrelsen fraskrive sig autorisationen for en fastsat periode eller indtil videre.

§ 6. Er autorisation som bandagist i Danmark meddelt på grundlag af autorisation i et andet land, kan Sundhedsstyrelsen fratage vedkommende autorisationen, dersom autorisationen i vedkommende andet land bliver frataget den pågældende eller på anden måde mister sin gyldighed.

§ 7. Sundhedsstyrelsen giver offentlig meddelelse om fratagelse og fraskrivelse af autorisation i medfør af §§ 5 og 6.

Kapitel 2

Rettigheder og pligter

§ 8. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om bandagisters virksomhedsområde.

§ 9. En bandagist er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

§ 10. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om, at bandagister skal føre journal over deres virksomhed.

§ 11. Bandagister er forpligtede til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til den offentlige sundhedspleje afkræves dem af sundhedsmyndighederne.

Kapitel 3

Tilsyn

§ 12. Bandagister er undergivet tilsyn af Sundhedsstyrelsen efter lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.

Stk. 2. Bandagister er forpligtede til på begæring af tilsynsmyndigheden at afgive alle oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af tilsynet.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§ 13. Den, der uden at have autorisation som bandagist, jf. § 1, betegner sig som bandagist, straffes med bøde. Det samme gælder den, der i øvrigt benytter betegnelser eller fremstår, som om vedkommende har en sådan autorisation.

§ 14. En bandagist, der gør sig skyldig i grov eller gentaget forsømmelse eller skødesløshed under udøvelsen af sin virksomhed, straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

§ 15. Overtrædelse af § 11 og § 12, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. I forskrifter, der er udfærdiget i medfør af §§ 10 og 11, § 12, stk. 2, og § 13 i denne lov, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 16. Loven træder i kraft den 1. september 2003.

§ 17. Personer, som ved lovens ikrafttrædelse fra Sundhedsstyrelsen har modtaget enten et bevis for uddannelse som bandagist eller et bevis for uddannelse og praktisk erfaring som bandagist i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 123 af 20. juli 1995 om uddannelse af bandagister, har ret til autorisation som bandagist.

Stk. 2. Personer, der kan dokumentere, at de i en periode på sammenlagt mindst 3 år inden for de seneste 5 år før lovens ikrafttrædelse har udøvet virksomhed som bandagist på baggrund af en relevant forudgående uddannelse, har ret til at få autorisation som bandagist.

Stk. 3. Ansøgning om autorisation efter stk. 1 og 2 skal indsendes til Sundhedsstyrelsen senest 1 år efter lovens ikrafttræden. Sundhedsstyrelsen kan dispensere fra denne frist, når særlige forhold taler herfor.

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lars Løkke Rasmussen