Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte
(SVU)

(Tilskud til deltagerbetaling til ledige)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 490 af 31. maj 2000 om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), som ændret ved § 2 i lov nr. 1035 af 17. december 2002 og lov nr. 1076 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter »deltagerbetaling til«: »beskæftigede«.

2. Efter § 11 indsættes i kapitel 5 :

»§ 11 a. Staten yder tilskud til dækning af deltagerbetaling til ledige dagpengeberettigede, der modtager SVU til uddannelse efter kapitel 3 og 4. Tilskuddet udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen. Det er en betingelse, at den ledige afgiver en skriftlig erklæring om, at tilskuddet skal udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2.  Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med ansøgning, beregning, udbetaling m.m. af tilskud til dækning af deltagerbetaling efter stk. 1. Undervisningsministeren fastsætter desuden regler om, at uddannelsesstederne skal indføre mulighed for betinget optagelse af ledige dagpengeberettigede således, at optagelsen bliver endelig ved deltagerbetalingens erlæggelse. For uddannelser inden for andre ministerområder fastsættes reglerne, jf. 2. pkt., af vedkommende minister efter forhandling med undervisningsministeren.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der til det uddannelsesforløb af op til 6 ugers varighed, som en ledig har mulighed for at modtage tilskud til deltagerbetaling til, jf. § 11, stk. 1, samlet set kun kan ydes tilskud til deltagerbetaling efter stk. 1 én gang inden for hver dagpengeperiode. Undervisningsministeren kan dog fastsætte regler om, at hvis den ledige på grund af lovligt forfald helt eller delvis har været afskåret fra at anvende det uddannelsesforløb, hvortil der er ydet tilskud til deltagerbetalingen efter stk. 1, kan der alligevel ydes fornyet tilskud. «

3. I § 16, stk. 1, indsættes efter »betale SVU « : »samt tilskud til deltagerbetaling « .

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for tildeling af tilskud til deltagerbetaling til uddannelser, som er påbegyndt den 1. januar 2003 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ulla Tørnæs