Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0104
 
32000L0034
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
hvileperiode og fridøgn m.v. 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 om hvileperiode og fridøgn m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bekendtgørelse om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem, indeholder undtagelser fra bekendtgørelsen.«

2. § 7, stk. 2, ophæves.

3. Bilag 1 affattes således:

»Bilag 1

Former for arbejde hvor der kan ske fravigelser fra § 3 eller § 4

1.   Aktiviteter, der er kendetegnet ved afstand mellem arbejdstagerens arbejdssted og bopæl eller ved afstand mellem arbejdstagerens forskellige arbejdssteder.

2.   Vagt-, overvågnings- og døgnaktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at beskytte goder og personer, fx når der er tale om vagter, portnere eller vagtselskaber.

3.   Aktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion, fx når der er tale om

a)   modtagelse, behandling og/eller pleje på hospitaler eller lignende institutioner, herunder aktiviteter, der udøves af læger under uddannelse, døgninstitutioner og plejehjem samt fængsler,

b)   personale beskæftiget i havne eller lufthavne,

c)   presse, radio, fjernsyn, filmproduktion, postvæsen og telekommunikation, ambulancetjeneste, brandvæsen og civilbeskyttelse,

d)   gas-, vand- og elektricitetsforsyning, renovationsvæsen og forbrændingsanlæg,

e)   industrier, hvis arbejdsproces af tekniske grunde ikke kan afbrydes,

f)   forsknings- og udviklingsaktiviteter,

g)   landbrug, skovbrug og gartneri,

h)   arbejdstagere, der er beskæftiget med rutebefordring af passagerer i byer.

4.   Aktiviteter, hvor der opstår forudsigeligt ekstraarbejde, fx inden for

a)   landbrug, skovbrug og gartneri,

b)   turisterhverv,

c)   postvæsen.

5.   Følgende aktiviteter i jernbanetransportsektoren

a)   lejlighedsvise aktiviteter,

b)   aktiviteter, som udøves om bord på tog,

c)   aktiviteter, der er forbundet med jernbanernes faste transporttider, og som skal sikre en flydende og planmæssig jernbanetrafik.

6.   Aktiviteter, der er kendetegnet ved flere kortere arbejdsperioder i løbet af dagen, fx rengøringsarbejde.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. juli 2003.

Beskæftigelsesministeriet, den 25. juni 2003

Claus Hjort Frederiksen

/Lis Gamborg

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører visse bestemmelser i Rådets direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, (EF-Tidende 1993 nr. L 307 side 18), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2000/34/EF af 22. juni 2000, om ændring af Rådets direktiv nr. 93/104/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, for at omfatte sektorer og aktiviteter, der er undtaget fra dette direktiv (EF-Tidende 2000 nr. L 195 side 41).