Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0104
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

 

I medfør af §§ 17, 48 og 60 i varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001, § 4, stk. 3, i fællesmærkelov nr. 342 af 6. juni 1991, og efter bemyndigelse i henhold til § 1 i Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 39 af 17. januar 2002 fastsættes:

Afsnit I

Nationale varemærkeansøgninger og -registreringer

Kapitel 1

Varemærker

§ 1. Ansøgning om registrering af varemærker indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen.

§ 2. Ansøgningen skal angive:

1)   ansøgerens navn eller firma og postadresse, samt, såfremt ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn og adresse,

2)   den eller de varer og/eller den eller de tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for, grupperet i klasser i overensstemmelse med klassifikationen i Nice-Arrangementet af 1957 med senere ændringer vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker og være i overensstemmelse med den klassefortegnelse, der er optaget som bilag til bekendtgørelsen, og

3)   nummeret på den registrering i hjemlandet, som skal danne grundlag for registreringen her i landet, hvis registreringen i henhold til varemærkelovens § 35 kun kan ske på grundlag af en registrering i ansøgerens hjemland.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde en nøjagtig gengivelse af mærket.

Stk. 3. Som bilag skal medfølge:

1)   fuldmagt for en eventuel fuldmægtig, og

2)   bevis for registreringen af mærket i hjemlandet i de under stk. 1, nr. 3, nævnte tilfælde.

Stk. 4. Med ansøgningen skal følge de foreskrevne gebyrer.

§ 3. Begæring om prioritet for ansøgningen i henhold til bestemmelserne i varemærkelovens § 18 eller § 19 skal fremsættes i ansøgningen med oplysning om, fra hvilken dag og på hvilket grundlag prioriteten påberåbes, eller indsendes med de nævnte oplysninger senest 1 måned efter ansøgningsdatoen.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan forlange, at ansøgeren inden for en nærmere fastlagt frist indleverer prioritetsbevis.

§ 4. En ansøgning tildeles en ansøgningsdato, når den indeholder en gengivelse af varemærket og oplysning om ansøgerens navn eller firma samt en angivelse af de klasser og varer eller tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for.

§ 5. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at betingelserne i varemærkelovens § 13 og § 14, nr. 1-3, er opfyldt.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen undersøger desuden de øvrige betingelser for registrering i varemærkelovens § 14, nr. 4-5, og § 15, stk. 1 og 2. Resultatet af denne undersøgelse meddeles ansøger i en søgningsrapport.

§ 6. Hvis en registreringshindring i henhold til § 5, stk. 1, kun vedrører visse af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, kan Patent- og Varemærkestyrelsen beslutte kun at afslå ansøgningen, for så vidt angår disse varer eller tjenesteydelser.

Stk. 2. En ansøgning kan ikke afslås med henvisning til de i varemærkelovens § 14, nr. 4-5, og § 15 nævnte registreringshindringer.

§ 7. Omfatter en ansøgning flere varer eller tjenesteydelser, kan ansøgningen efter anmodning fra mærkeindehaveren deles i flere ansøgninger.

Stk. 2. En anmodning om deling af en ansøgning skal angive:

1)   de varer eller tjenesteydelser, som den oprindelige ansøgning skal omfatte efter deling, og

2)   de varer eller tjenesteydelser, som den udskilte ansøgning eller hver af de udskilte ansøgninger skal omfatte.

Stk. 3. En udskilt ansøgning kan ikke omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er omfattet af den oprindelige ansøgning på tidspunktet for anmodningen om deling af denne. Den oprindelige ansøgning og den udskilte ansøgning kan ikke vedrøre de samme varer eller tjenesteydelser.

Stk. 4. Med anmodningen om deling skal følge de foreskrevne gebyrer.

Stk. 5. En ansøgning kan ikke deles, hvis en deling vil medføre tvivl med hensyn til omfanget af den oprindelige ansøgning og af den udskilte ansøgning.

Stk. 6. Når anmodningen om deling er behandlet og godkendt, tildeles den udskilte ansøgning et selvstændigt ansøgningsnummer. Den udskilte ansøgning tildeles samme ansøgningsdato og prioritetsdato som den oprindelige ansøgning.

Stk. 7. Fuldmagter, overdragelsesdokumenter og andre dokumenter vedrørende den oprindelige ansøgning anses tillige som dokumenter i hver udskilt ansøgning.

§ 8. Når ansøgningen er behandlet og godkendt, registreres varemærket, og registreringen offentliggøres. Ansøgeren underrettes om registreringen ved fremsendelse af en udskrift af registret.

§ 9. Omfatter en registrering flere varer eller tjenesteydelser, kan den efter anmodning fra indehaveren deles i flere registreringer.

Stk. 2. For deling af registreringer finder bestemmelserne i § 7, stk. 2-5, og stk. 7, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Når anmodningen om deling er behandlet og godkendt, tildeles den udskilte registrering et selvstændigt registreringsnummer. Den udskilte registrering tildeles samme ansøgningsdato, prioritetsdato, registreringsdato og dato for registreringsprocedurens afslutning som den oprindelige registrering.

§ 10. I varemærkeregistret indføres:

1)   ansøgningsdato og -nummer, registreringsdato og -nummer, samt dato for registreringsprocedurens afslutning,

2)   indehaverens navn og postadresse,

3)   fuldmægtigens navn og postadresse,

4)   en gengivelse af varemærket,

5)   de i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte klasser, varer og tjenesteydelser,

6)   disclaimere, bemærkninger om at mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse eller andre bemærkninger vedrørende mærket eller registreringens omfang, herunder bemærkninger om at det på mærkeindehavers begæring er noteret, at mærket er tredimensionelt, at mærket er et hologram eller et lydmærke, eller lignende beskrivelser af mærket,

7)   påberåbt prioritet for ansøgningen,

8)   oplysninger om, at ansøgningen er videreført fra en international registrering, jf. varemærkelovens § 53, stk. 2, eller overgået fra en EF-varemærkeansøgning eller EF-varemærkeregistrering, jf § 20,

9)   oplysninger om, at der foreligger en international varemærkeregistrering, jf. varemærkelovens § 54, stk. 2,

10) oplysninger om licens, pantsætning, arrest eller udlæg,

11) oplysning om deling og

12) oplysninger om, at mærket er påberåbt som anciennitet for et EF-varemærke.

§ 11. Efter offentliggørelse af registreringen i Dansk Varemærketidende er der adgang til at fremsætte indsigelse mod registreringens gyldighed, jf. varemærkelovens § 23. Indsigelsen, der skal være begrundet, skal indgives inden 2 måneder fra offentliggørelsesdatoen. Med indsigelsen skal følge det fastsatte gebyr.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan behandle flere indsigelser mod samme varemærkeregistrering under eet. Styrelsen kan senere beslutte at behandle en eller flere indsigelser hver for sig. Styrelsen kan suspendere behandlingen af en eller flere af de øvrige indsigelser.

Stk. 3. Indehaveren af den registrerede ret skal underrettes om indsigelsen og have adgang til at udtale sig. Hvor der er flere indsigelser mod gyldigheden af registreringen af et varemærke, underretter styrelsen tillige de øvrige indsigere. Hvis indsigelsesgrunden er et ældre registreret varemærke, kan indehaveren af det angrebne mærke begære, at indsigeren skal godtgøre, at det ældre mærke har været brugt i overensstemmelse med varemærkelovens § 25.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse skal meddeles indsiger og indehaveren af den registrerede ret.

Stk. 5. Bliver en registrering erklæret ugyldig og registreringen ophævet i sin helhed, anses eventuelt suspenderede indsigelser for bortfaldet.

Stk. 6. Ophæves registreringen helt eller delvist, offentliggøres afgørelsen herom, når den er blevet endelig.

Stk. 7. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse kan indbringes for Ankenævnet for Patenter og Varemærker og domstolene i overensstemmelse med varemærkelovens § 46.

§ 12. Efter registreringsprocedurens afslutning kan enhver begære en varemærkeregistrering ophævet, jf. varemærkelovens § 30. Med begæringen skal følge det fastsatte gebyr.

Stk. 2. Er der blevet indgivet flere begæringer om ophævelse, kan Patent- og Varemærkestyrelsen vælge at behandle dem sammen. § 11, stk. 2 og stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Indehaveren af den registrerede ret skal underrettes om begæringen og have adgang til at udtale sig. § 11, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse skal meddeles den, der har begæret varemærkeregistreringen udslettet, samt indehaveren af den registrerede ret.

Stk. 5. Ophæves registreringen helt eller delvist, offentliggøres afgørelsen herom, når den er blevet endelig.

Stk. 6. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse kan indbringes for Ankenævnet for Patenter og Varemærker og domstolene i overensstemmelse med varemærkelovens § 46.

Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 1-6, finder anvendelse over for registreringer, der er påberåbt som anciennitet for et EF-varemærke, selv efter at disse er udslettet af det danske varemærkeregister.

§ 13. Såfremt en anmodning om mærkeændring i henhold til varemærkelovens § 24 angår et mærke, der ikke udelukkende består af almindelige bogstaver, skal der medfølge en nøjagtig gengivelse af det ændrede mærke.

§ 14. Ved en fornyelsesansøgning i henhold til varemærkelovens § 27 kan der gives meddelelse om stedfundne ændringer i ejer- eller fuldmagtsforhold. Meddelelse herom skal ledsages af behørig dokumentation for ændringen. Ændringerne i registret behandles uafhængigt af fornyelsesansøgningen.

§ 15. En anmodning om notering i varemærkeregistret af overdragelsen af retten til et registreret mærke, om notering af licens til, pantsætning af eller udlæg eller arrest i et sådant mærke skal ledsages af behørig dokumentation for den stiftede rettighed.

Stk. 2. En anmodning om notering af en fuldmægtig eller en ny fuldmægtig, eller om notering af andre ændringer i tidligere registrerede forhold skal ledsages af behørig dokumentation for ændringen.

Stk. 3. En anmodning efter stk. 1, skal være ledsaget af fuldmagt for anmoderen, såfremt denne ikke fremstår som berettiget til at indgive en sådan anmodning.

§ 16. Fuldmagter, overdragelsesdokumenter og andre i denne bekendtgørelse omhandlede dokumenter skal, hvis de er affattet på et fremmed sprog, på forlangende forsynes med en oversættelse, der er bekræftet af en translatør.

§ 17. Registreringer, deling af registreringer og ændringer til registret samt udslettelser af registrerede mærker offentliggøres i Dansk Varemærketidende.

Kapitel 2

Fællesmærker

§ 18. Reglerne i §§ 1-17 finder også anvendelse for fællesmærker.

Stk. 2. En ansøgning om registrering af et fællesmærke, skal ud over de i § 2 nævnte angivelser, indeholde de for fællesmærkets benyttelse fastsatte bestemmelser.

Stk. 3. I fællesmærkeregistret indføres, ud over de oplysninger som er nævnt i § 10, de for fællesmærkets benyttelse fastsatte bestemmelser.

Afsnit II

EF-varemærker

Kapitel 3

§ 19. For en ansøgning om registrering af et EF-varemærke, der indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen, betales et gebyr for styrelsens modtagelse og videresendelse af ansøgningen til Harmoniseringskontoret.

§ 20. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen en begæring fra Harmoniseringskontoret om en EF-varemærkeansøgnings eller EF-varemærkeregistrerings overgang til ansøgning om national registrering, undersøger styrelsen om begæringen kan imødekommes jf. artikel 108-110 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, og regel 44-47 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker. Inden Patent- og Varemærkestyrelsen træffer afgørelse, kan styrelsen give ansøger en frist på 2 måneder til at indlevere en oversættelse til dansk af den afgørelse, som Harmoniseringskontoret har truffet vedrørende EF-varemærket.  

Stk. 2. Opfyldes kravene i stk. 1, ikke, afslås begæringen.

Stk. 3. Imødekommes begæringen, behandles den som en national varemærkeansøgning. En national ansøgning eller registrering, som er en følge af en overgang af et EF-varemærke, vil have samme ansøgningsdato, prioritetsdato eller anciennitetsdato som EF-varemærket.

Afsnit III

International varemærkeregistrering

Kapitel 4

International ansøgning

§ 21. Ansøgning om international registrering af et varemærke i henhold til Madrid-Protokollen, indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen på en dertil udformet blanket eller en blanket med samme format og indhold.

Stk. 2. Ansøgningen skal være affattet på engelsk. Blanketten skal være udfyldt med maskinskrift.

Stk. 3. Samtidig med ansøgningen skal det fastsatte gebyr for Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition af ansøgningen indbetales.

§ 22. En ansøgning om international registrering af et varemærke påføres datoen for ansøgningens modtagelse i Patent- og Varemærkestyrelsen samt styrelsens journalnummer.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1)   ansøgers navn og adresse,

2)   en gengivelse af mærket,

3)   en angivelse af de stater eller organisationer som designeres,

4)   en angivelse af de varer eller tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for, grupperet i klasser i overensstemmelse med den internationale klassificering af varer og tjenesteydelser (Nice-Arrangementet), og

5)   en angivelse af ansøgningsdato og ansøgningsnummer eller af registreringsdato og registreringsnummer for den danske basisansøgning eller basisregistrering.

Stk. 3. Hvis ansøger ønsker at være repræsenteret af en fuldmægtig overfor Det Internationale Bureau, skal fuldmægtigens navn og adresse fremgå af ansøgningen.

Stk. 4. Ansøgningen skal endvidere være udfærdiget i overensstemmelse med artiklerne 3, 3b og 3c i Madrid-Protokollen og de dertil knyttede regler i gennemførelsesforskrifterne til Protokollen.

Kapitel 5

Behandling af ansøgninger

§ 23. Er ansøgningen i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 21 og 22, samt bestemmelserne i varemærkelovens §§ 55, 56 og 57, og er der overensstemmelse mellem oplysningerne i den internationale ansøgning og oplysningerne i basisansøgningen eller basisregistreringen, videresender Patent- og Varemærkestyrelsen den internationale ansøgning til Det Internationale Bureau.

Stk. 2. Er der noget til hinder for at videresende ansøgningen, tager Patent- og Varemærkestyrelsen stilling til, om ansøgningen henlægges eller sendes til Det Internationale Bureau, som den foreligger. Ansøger underrettes om styrelsens beslutning.

Kapitel 6

Efterfølgende designering

§ 24. Anmodning om efterfølgende designering i henhold til Madrid-Protokollen kan, såfremt indehaver har bopæl i Danmark, indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen eller til Det Internationale Bureau. Anmodningen skal indleveres på en dertil udformet blanket eller en blanket med samme format og indhold.

Stk. 2. Indleveres anmodningen til Patent- og Varemærkestyrelsen skal det fastsatte gebyr for styrelsens ekspedition samtidigt indbetales.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 22, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Anmodningen skal endvidere udfærdiges i overensstemmelse med de relevante bestemmelserne i gennemførelsesforskrifterne til Madrid-Protokollen.

Stk. 5. Er anmodningen i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3, videresender styrelsen anmodningen til Det Internationale Bureau.

Kapitel 7

Behandling af designering af Danmark

§ 25. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen fra Det Internationale Bureau meddelelse om, at Danmark er designeret i en international varemærkeregistrering, undersøger styrelsen, om der er noget til hinder for registreringens gyldighed i Danmark. § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at den internationale registrering, som den foreligger, ikke kan få gyldighed i Danmark, gives der meddelelse om helt eller delvis afslag til Det Internationale Bureau med en frist for indehaveren til at udtale sig overfor styrelsen. Patent- og Varemærkestyrelsen sender samtidig den udarbejdede søgningsrapport samt den eventuelle meddelelse om afslag til ansøgeren.

Stk. 3. Efter udløbet af den i stk. 2, nævnte frist træffer Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse om, hvorvidt det meddelte afslag skal fastholdes.

Stk. 4. Når afgørelsen om registreringens gyldighed i Danmark er blevet endelig, gives der meddelelse herom til Det Internationale Bureau.

Stk. 5. Opretholdes registreringen helt eller delvist, offentliggøres designeringen i Dansk Varemærketidende. Offentliggørelsen skal indeholde en angivelse af mærket, indehavers navn og hjemsted, den eller de klasser registreringen omfatter, datoen for den internationale registrering, samt det nummer af Den Internationale Gazette hvori registreringen er bekendtgjort.

§ 26. Efter offentliggørelsen af designeringen i Dansk Varemærketidende er der adgang til at fremsætte indsigelse mod registreringens gyldighed i Danmark. Indsigelsen, der skal være begrundet, skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen inden 2 måneder fra offentliggørelsesdatoen. Med indsigelsen skal følge det fastsatte gebyr.

Stk. 2. Efter modtagelsen af en indsigelse sender Patent- og Varemærkestyrelsen meddelelse til Det Internationale Bureau om, at registreringen foreløbigt ikke har gyldighed i Danmark. I meddelelsen anføres begrundelsen for indsigelsen.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen kan behandle flere indsigelser mod samme internationale varemærkeregistrering under eet. Styrelsen kan senere beslutte at behandle en eller flere indsigelser hver for sig. Styrelsen kan suspendere behandlingen af en eller flere af de øvrige indsigelser.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af indsigelsen skal meddeles indsiger og indehaveren af den internationale registrering.

Stk. 5. Hvis indsigelsen tages til følge, afslås registreringens gyldighed i Danmark helt eller delvis.

Stk. 6. Når afgørelsen om, at en registrerings gyldighed i Danmark afslås helt, er blevet endelig, anses eventuelt suspenderede indsigelser for bortfaldet, og de berørte parter underrettes herom.

Stk. 7. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse kan indbringes for Ankenævnet for Patenter og Varemærker og domstolene i overensstemmelse med varemærkelovens § 46.

Stk. 8. Når afgørelsen er blevet endelig, giver Patent- og Varemærkestyrelsen meddelelse herom til Det Internationale Bureau. Eventuelle ændringer i registreringens omfang offentliggøres i Dansk Varemærketidende.

§ 27. Når registreringen er blevet endelig gyldig i Danmark jf. varemærkelovens §30, kan enhver over for Patent- og Varemærkestyrelsen begære registreringen ophævet. Begæringen skal være ledsaget af en begrundelse. Med begæringen skal følge det fastsatte gebyr.

Stk. 2. Er der blevet indgivet flere begæringer om ophævelse, kan Patent- og Varemærkestyrelsen vælge at behandle dem sammen. § 26, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse skal meddeles den, der har begæret registreringen ophævet, samt indehaveren af den internationale registrering.

Stk. 4. Ophæves registreringens gyldighed helt eller delvist, offentliggøres afgørelsen herom, når den er blevet endelig.

Stk. 5. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse kan indbringes for Ankenævnet for Patenter og Varemærker og domstolene i overensstemmelse med varemærkelovens § 46.

Kapitel 7a

Fuldmægtig i internationale registreringer

§ 27a. Patent- og Varemærkestyrelsen kan i overensstemmelse med Varemærkelovens §37 opfordre til udpegning af en fuldmægtig i sager om international registrering.

Kapitel 8

Videreførelse af en international registrering

§ 28. En ansøgning om videreførsel i Danmark i henhold til varemærkelovens § 53, stk. 2, og artikel 9 e, i Madrid-Protokollen skal indeholde en henvisning til nummeret på den internationale registrering samt oplysning om datoen og eventuel prioritet for den internationale registrering eller datoen for den efterfølgende designering.

Stk. 2. Med ansøgningen skal følge det for sådanne ansøgninger fastsatte gebyr.

Stk. 3. Den indleverede ansøgning behandles i øvrigt i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for nationale ansøgninger.

Kapitel 9

Noteringer i registret over internationale registreringer

§ 29. Patent- og Varemærkestyrelsen fører et register over internationale registreringer med gyldighed for Danmark.

Stk. 2. I dette register indføres de oplysninger om registreringerne, som modtages fra Det Internationale Bureau. Endvidere kan der efter begæring foretages andre noteringer vedrørende en international registrering, herunder om national fuldmægtig, pant, udlæg, licens og arrest.

Kapitel 10

Fællesmærker

§ 30. §§ 21-29 finder også anvendelse for internationale registreringer af kollektivmærker eller garantimærker.

Stk. 2. Indgives der en ansøgning om international registrering af et kollektivmærke eller garantimærke, skal dette udtrykkeligt fremgå af ansøgningen.

Stk. 3. En designering af Danmark i en international registrering af et kollektivmærke skal tillige indeholde de for fællesmærkets benyttelse fastsatte bestemmelser jf. kapitel 2.

Afsnit IV

Kapitel 11

Underretning til indehavere af nationale eller internationale varemærker med gyldighed i Danmark

§ 31. Indehavere af et ansøgt eller registreret varemærke eller fællesmærke med gyldighed for Danmark, kan anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om løbende at blive underrettet, når en varemærkeregistrering eller fællesmærkeregistrering med gyldighed i Danmark offentliggøres, og vedkommendes varemærke har været nævnt i søgerapporten vedrørende den offentliggjorte registrering. Indehaveren kan anmode om kun at blive underrettet, såfremt der fortsat er risiko for forveksling mellem mærkerne.

Stk. 2. Med anmodningen om underretning skal følge det fastsatte gebyr. Anmodningen gælder for et år.

§ 32. Indehavere af et ansøgt eller registreret varemærke eller fællesmærke med gyldighed i Danmark, kan anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om løbende at blive underrettet, når en ansøgning om registrering af EF-varemærke eller EF-fællesmærke offentliggøres, og vedkommendes ansøgning eller registrering har været nævnt i den danske søgerapport for den offentliggjorte ansøgning.

Stk. 2. Med anmodningen om underretning skal følge det fastsatte gebyr. Anmodningen gælder for et år.

Afsnit V

Kapitel 12

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 33. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 2003.

Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 376 af 19. juni 1998 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker.

Stk. 3. Bekendtgørelsens afsnit I og III finder anvendelse for varemærkeansøgninger indgivet efter 30. september 2003, samt over for internationale registreringer, der designerer Danmark efter 30. september 2003.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for ansøgninger om internationale registreringer, der indgives hos styrelsen som modtagende myndighed efter 30. september 2003.

§ 34. Afsnit II og III gælder ikke for Grønland og Færøerne.

 

 

 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 9. september 2003

Henrik Dahl Sørensen

/Ellen Breddam


Bilag 1

Klassefortegnelse

Varer og tjenesteydelser

 

Varer:

Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål.

Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere.

Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler.

Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning.

Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler.

Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm.

Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.

Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner.

Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer.

Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.

Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet.

Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande.

Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.

Klasse 15: Musikinstrumenter.

Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.

Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige og ikke af metal.

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal).

Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.

Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser).

Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation.

Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation.

Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster.

Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer.

Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt.

Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer.

Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis.

Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.

Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke.

Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker.

 

Tjenesteydelser:

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed.

Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed.

Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.

Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser.

Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.

Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand.

Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering.

Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed.

Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker.

Officielle noter

1) ) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/104 EØF, EF-tidende 1989, L. 40, s. 1 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker.

Redaktionel note
  • Det fremgår af § 42, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 364 af 21. maj 2008, at §§ 31 og 32 i denne bekendtgørelse fortsat er gældende frem til den 31. december 2008.