Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
31998L0048
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse bestandige organiske forbindelser 1)

(POP-stoffer)

 

I medfør af § 30, § 45, stk. 1, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret bl.a. ved lov nr. 424 af 10. juni 1997 og lov nr. 256 af 12. april 2000 og senest ved lov nr. 441 af 10. juni 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Import, salg og anvendelse af kemiske stoffer, som er nævnt i bilag 1, og kemiske produkter og andre varer, der indeholder de i bilag 1 nævnte stoffer, er forbudt.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for aktivstoffer, der er opført på bilag 2, liste B, II, i lov nr. 21 af 16. januar 1996 om kemiske stoffer og produkter.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder endvidere ikke, når de i bilag 1 nævnte stoffer findes i form af utilsigtede sporforureninger i kemiske produkter og andre varer, eller når de i bilag 1 nævnte stoffer anvendes som referencemateriale eller til forskning i laboratorieskala.

Kapitel 2

Tilsyn

§ 3. Miljøstyrelsen fører tilsyn og kontrol med overholdelsen af reglerne i bekendtgørelsen, jf. lovens regler herom.

Kapitel 3

Straf og ikrafttræden

§ 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder § 1.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1)   voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor, eller

2)   voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

3)   opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2003.

Miljøministeriet, den 29. september 2003

Hans Chr. Schmidt

/Helge Andreasen


Bilag 1

Liste over bestandige organiske forbindelser, der er omfattet af bekendtgørelsen

Aldrin (CAS nr. 309-00-2)

Chlordan (CAS nr. 57-74-9)

Dieldrin (CAS nr. 60-57-1)

DDT (CAS nr. 50-29-3)

Endrin (CAS nr. 72-20-8)

Heptachlor (CAS nr. 76-44-8)

Hexachlorbenzen (HCB) (CAS nr. 118-74-1)

Mirex (CAS nr. 2385-85-5)

Toxaphen (CAS nr. 8001-35-2)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34 (informationsproceduredirektivet) som ændret senest ved direktiv 98/48.