Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af privat
udlejningsbyggeri, ligningsloven, lov om beskatning af visse
pensionskapitaler m.v. og lov om finansiel virksomhed

(Forenkling og stramning af tildelingskriterier m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1090 af 17. december 2002 om fremme af privat udlejningsbyggeri, som ændret ved § 376, nr. 8, i lov nr. 453 af 10 juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. Som overskrift til § 1 indsættes:

»Lovens formål«.

2. § 1 affattes således:

» § 1. For at fremme byggeriet af private udlejningslejligheder meddeler Erhvervs- og Boligstyrelsen i årene 2003-2007 efter ansøgning tilsagn om andel i en årlig investeringsramme på 1,0 mia. kr. til opførelse af udlejningsbyggeri med henblik på opnåelse af ret til at foretage skattemæssigt fradrag, jf. § 5 b i pensionsafkastbeskatningsloven og § 8 R i ligningsloven.

Stk. 2. Investeringsrammen fordeles efter reglerne i § 1 e, stk. 2-4 «.

3. Efter § 1 indsættes:

»Betingelser for meddelelse af tilsagn

§ 1 a. Virksomheder, der beskattes efter selskabsskatteloven eller lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., kan søge om andel i investeringsrammen.

Stk. 2. Andel i investeringsrammen kan opnås til byggerier,

1)   der udelukkende omfatter lejligheder, der er bestemt til udlejning til helårsbeboelse, jf. dog stk. 3,

2)   der mindst indeholder 15 lejligheder, jf. dog stk. 4,

3)   der alene omfatter opførelse af lejligheder på mindst 85 m² bruttoetageareal, dog således at lejligheder med et bruttoetageareal mellem 65 og 85 m² kan udgøre indtil 5 pct. af byggeriets bruttoetageareal, og

4)   hvortil der ikke er meddelt byggetilladelse, når ansøgningen om andel i investeringsrammen er kommet frem til Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Stk. 3. For byggerier, der er omfattet af § 6 a, stk. 5, i lov om forsikringsvirksomhed eller § 6, stk. 2, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, kan der kun opnås andel i investeringsrammen for den del af byggeriet, der er bestemt til udlejning til beboelse. Denne del skal indeholde mindst 15 lejligheder, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Erhvervs- og Boligstyrelsen kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 2, nr. 2, og stk. 3, 2. pkt.

§ 1 b. Ansøgninger om andel i investeringsrammen skal fremsendes til Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal

1)   angive den grund, hvor det byggeri, hvortil der søges tilsagn om andel i investeringsrammen, vil blive opført,

2)   indeholde en erklæring fra ansøgeren om at være finansielt og økonomisk i stand til at gennemføre det byggeri, hvortil der søges tilsagn om andel i investeringsrammen,

3)   vedlægges en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor om, at der er en moderat grad af sikkerhed for, at ansøgeren finansielt og økonomisk vil være i stand til at gennemføre det byggeri, hvortil der søges tilsagn om andel i investeringsrammen, og

4)   vedlægges en finansieringsplan for det byggeri, hvortil der søges tilsagn om andel i investeringsrammen.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om administrationen af ordningen, herunder fastsættelse af ansøgningsfrister.

§ 1 c. Erhvervs- og Boligstyrelsen meddeler betinget tilsagn til en ansøger, der opfylder betingelserne i §§ 1 a og 1 b, og hvis ansøgning indeholder det største antal m² bruttoetageareal, hvortil tilsagnet kan rummes inden for den investeringsramme, der er til rådighed til fordeling, jf. § 1 e, stk. 2-4.

Stk. 2. Tilsagnet bliver endeligt på betingelse af,

1)   at ansøgeren dokumenterer at eje den grund, hvor byggeriet skal opføres, jf. § 1 b, stk. 2, nr. 1, eller

2)   at ansøgeren, som ikke ejer den grund, hvor byggeriet skal opføres, jf. §   1 b, stk. 2, nr. 1, dokumenterer at have indgået en aftale om køb af den grund, hvor byggeriet skal opføres.

Stk. 3. Aftalen om køb af den i stk. 2, nr. 2, nævnte grund må kun være betinget af, at ansøgeren opnår tilsagn om andel i investeringsrammen og af betaling af købesummen. Ansøgeren skal til sikkerhed for købsaftalens opfyldelse dokumentere at have deponeret et beløb i et pengeinstitut, der sammen med en eventuelt allerede erlagt del af købesummen svarer til den aftalte købesum for den grund, hvor byggeriet skal opføres, eller dokumentere at have stillet en bankgaranti af samme størrelse over for sælgeren af grunden. Depositum eller bankgaranti skal ikke kunne frigøres til fordel for sælgeren af grunden, før der foreligger et anmærkningsfrit skøde på byggegrunden.

Stk. 4. Dokumentation for ejerskab til den grund, hvor byggeriet skal opføres, eller aftale om køb af grunden samt sikkerhedsstillelse i form af deponering eller garanti skal være kommet frem til Erhvervs- og Boligstyrelsen senest 14 dage efter datoen for det betingede tilsagn.

Stk. 5. Et betinget tilsagn bortfalder, hvis tilsagnsmodtageren ikke opfylder betingelserne i stk. 2-4.

§ 1 d. En ansøger, der har modtaget endeligt tilsagn, skal frafalde allerede opnået støtte efter anden lovgivning til byggeriet og trække ansøgninger om sådan støtte tilbage.

Stk. 2. Tilsagnsmodtageren skal lade tinglyse deklaration på de ejendomme, der skal udlejes, om, at lejlighederne skal udlejes til helårsbeboelse fra første ibrugtagning efter, at der er opnået enten en betinget eller en endelig ibrugtagningstilladelse efter byggelovgivningen til den udlejede del af byggeriet. Deklarationen skal endvidere angive, at der i 10 år fra samme tidspunkt ikke må opkræves lejeforhøjelse for forbedringer af de enkelte lejligheder eller af den samlede ejendom, medmindre lejen kræves forhøjet som følge af forbedringer, der er påbudt efter anden lov, der er trådt i kraft efter ibrugtagningen. Deklarationen skal være tinglyst senest ved første ibrugtagning af de ejendomme, der skal udlejes. Deklarationen skal tinglyses med prioritet forud for al pantegæld i ejendommen. Påtaleberettiget efter deklarationen er kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen ligger.

Stk. 3. Betinget eller endeligt tilsagn om andel i investeringsrammen kan ikke overdrages.

Fordeling af investeringsrammen

§ 1 e. Den årlige investeringsramme opdeles i to lige store puljer, der hver fordeles én gang årligt. Årets første pulje fordeles med 50 pct. til projekter i kommuner med mindst 90.000 indbyggere og 50 pct. til projekter i andre kommuner. Ved årets anden pulje foretages der ikke nogen fordeling som nævnt i 2. pkt.

Stk. 2. Investeringsrammen fordeles sådan, at der meddeles betinget tilsagn til den ansøgning, der omfatter det største antal m² bruttoetageareal, og hvortil tilsagnet kan rummes inden for den investeringsramme, jf. stk. 1, der er til rådighed.

Stk. 3. Hvis investeringsrammen ikke opbruges ved fordeling efter stk. 2, meddeles betinget tilsagn til den ansøgning, der omfatter det næststørste antal m² bruttoetageareal, der kan rummes inden for den resterende del af investeringsrammen, og så fremdeles, indtil rammen er opbrugt.

Stk. 4. Hvis flere ansøgninger ved fordeling efter stk. 2 og 3 indeholder samme antal m² bruttoetageareal, meddeles der tilsagn efter lodtrækning.

Beregning af tilsagns størrelse

§ 1 f. Størrelsen af tilsagnet beregnes som den maksimale investering, der kan beregnes i henhold til de i stk. 2 angivne anskaffelsessummer.

Stk. 2. Anskaffelsessummen pr. m² bruttoetageareal for den enkelte beboelseslejlighed opdeles i en grundpris pr. m² bruttoetageareal og i en resterende del af anskaffelsessummen pr. m² bruttoetageareal. Grundprisen omfatter grundens købesum omregnet til kontantpris ved, at den kontante del af købesummen lægges sammen med kursværdien af grundens gældsposter på anskaffelsestidspunktet samt udgifter til byggemodning, jordbundsundersøgelser, ekstrafundering, pilotering, fjernelse af forurenet jord, stikledninger til vand, el og kloak, anlæg af interne veje og andre interne arealer, renter af grundkøbesummen og skatter for grunden frem til byggeriets påbegyndelse. Grundprisen pr. m² bruttoetageareal, den resterende del af anskaffelsessummen pr. m² bruttoetageareal og den samlede anskaffelsessum for den enkelte lejlighed må ikke overstige følgende beløbsgrænser, jf. dog stk. 3:

1)   I Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, kommunerne i Københavns Amt samt Allerød, Birkerød, Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Greve, Køge, Roskilde og Solrød Kommuner 3.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for grundprisen, 13.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for den resterende del af anskaffelsessummen og 1.800.000 kr. pr. lejlighed.

2)   I de øvrige kommuner i Frederiksborg og Roskilde Amter 2.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for grundprisen, 12.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for den resterende del af anskaffelsessummen og 1.590.000 kr. pr. lejlighed.

3)   I Odense, Aalborg og Århus Kommuner 3.000 kr. pr. m² bruttoetageareal for grundprisen, 10.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for den resterende del af anskaffelsessummen og 1.430.000 kr. pr. lejlighed.

4)   I de kommuner, der ikke er omfattet af nr. 1-3, 2.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for grundprisen, 10.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for den resterende del af anskaffelsessummen og 1.380.000 kr. pr. lejlighed.

Stk. 3. De i stk. 2 anførte beløb er opgjort i 2003-niveau og reguleres hvert af årene 2004-2007 den 1. januar efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Indeksreguleringen vedrører alene nye tilsagn meddelt på baggrund af ansøgninger modtaget i det pågældende kalenderår. Beløbene vedrørende grundpriser og resterende dele af anskaffelsessummer pr. m² bruttoetageareal afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Anskaffelsessummer pr. lejlighed afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 1.000.

Bortfald af tilsagn og virkningen af bortfald

§ 1 g. Hvis et betinget tilsagn er bortfaldet, jf. § 1 c, stk. 5, fordeles andelen af investeringsrammen blandt de øvrige ansøgere i ansøgningsrunden efter bestemmelserne i § 1 e, stk. 2-4.

§ 1 h. Et endeligt tilsagn bortfalder, hvis tilsagnsmodtageren ikke opfylder betingelserne for at opnå ret til at foretage skattemæssigt fradrag, jf. § 5 b i pensionsafkastbeskatningsloven og § 8 R i ligningsloven.

Stk. 2. Endelige tilsagn, der er bortfaldet efter stk. 1, og uudnyttede dele af investeringsrammen overføres til fordeling ved den følgende tildeling af rammeandele. Uudnyttet investeringsramme ved udgangen af et finansår videreføres til følgende finansår inden for perioden 2003-2007.

Klageadgang

§ 1 i. Erhvervs- og Boligstyrelsens afgørelser efter loven eller efter regler udstedt i medfør af loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Dog kan afgørelser efter §§ 1 c, 1 e og 1 h indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Klager over afgørelser efter de nævnte bestemmelser har ikke opsættende virkning. «

4. Som overskrift til § 2 indsættes:

»Forholdet til anden lovgivning « .

5 . Som Som overskrift til § 4 indsættes:

»Straffebestemmelser «.

6. I § 4 ændres »§ 1, stk. 4 « til: »§ 1 d, stk. 2«.

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1060 af 17. december 2002 og senest ved § 431 i lov nr. 453 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 R, stk. 1, ændres »efter § 1 « til: »efter § 1 f «.

2. I § 8 R, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 1 « til: »§ 1 c «.

3. I § 8 R, stk. 1, nr. 2, ændres »i den kommune « til: »på den byggegrund «.

§ 3

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 31. juli 2002, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1060 af 17. december 2002 og senest ved § 433 i lov nr. 453 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 b, stk. 1, ændres »efter § 1 « til: »efter § 1 f «.

2. I § 5 b, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 1 « til: »§ 1 c «.

3. I § 5 b, stk. 1, nr. 2, ændres »i den kommune « til: »på den byggegrund «.

§ 4

I lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed foretages følgende ændring:

1. Efter § 437 indsættes:

» § 437 a. I lov nr. 1090 af 17. december 2002 om fremme af privat udlejningsbyggeri foretages følgende ændring:

1. I § 1 a, stk. 3, ændres »§ 6 a, stk. 5, i lov om forsikringsvirksomhed « til: »§ 29, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed «.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Ved beregning af fristen i § 1 c, stk. 4, i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, ses der ved fordeling af anden pulje af investeringsrammen i 2003, jf. § 1 e, stk. 1, i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, bort fra perioden 20. december 2003 til 1. januar 2004, begge dage inklusive.

Stk. 3. Uanset § 1 e, stk. 1, i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, kan økonomi- og erhvervsministeren gennemføre fordelingen af anden pulje af investeringsrammen for 2003 inden udgangen af marts 2004. De maksimale anskaffelsessummer for byggeriet i § 1 f, stk. 2, i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, reguleres ikke ved denne fordeling efter § 1 f, stk. 3, i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3.

Givet på Amalienborg, den 17. november 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen