Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilladelsesproceduren for udenlandske
kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt
tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som
Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle
område, og som ønsker at udføre tjenesteydelser med
værdipapirhandel i Danmark

 

I medfør § 33 stk. 3, i lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ønsker at udføre tjenesteydelser med værdipapirhandel her i landet.

§ 2. Et kreditinstitut eller et investeringsselskab, jf. § 1, der ønsker at udføre tjenesteydelser med værdipapirhandel her i landet, skal til brug for Finanstilsynets behandling af ansøgningen om tilladelse indsende følgende:

1)   Oplysninger om hvilke aktiviteter i bilag 2 - 4 til lov om finansiel virksomhed, ansøgeren ønsker at udføre.

2)   Oplysninger om hvilke af de i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter, ansøgeren ønsker at udføre aktiviteter med.

3)   En erklæring fra hjemlandets tilsynsmyndighed om, at ansøgeren er underlagt tilsyn.

4)   En erklæring fra hjemlandets tilsynsmyndighed om, at de aktiviteter, der søges om tilladelse til, er omfattet af ansøgerens tilladelse i hjemlandet.

§ 3. Tilladelsen skal angive de aktiviteter i bilag 2 - 4 samt de instrumenter i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, som tilladelsen omfatter.

Stk. 2. Når Finanstilsynet har givet tilladelse, kan kreditinstituttet eller investeringsselskabet, jf. § 1, udføre tjenesteydelser her i landet omfattet af tilladelsen.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Finanstilsynet, den 4. december 2003

Henrik Bjerre-Nielsen

/Malene Louise Dijohn