Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om autorisation af elinstallatører m.v.

 

Herved bekendtgøres lov nr. 314 af 5. maj 2000 om autorisation af elinstallatører m.v. med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 458 af 10. juni 2003.

Formål

§ 1. Loven har til formål at sikre, at elektriske installationer udføres sikkerhedsmæssigt korrekt.

Gyldighedsområde

§ 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm:

1)   Tilkobling til og frakobling fra elforsyningsanlæg.

2)   Udførelse, ændring, udskiftning og reparation af faste installationer med ledninger, tilslutningssteder og andet fast installationsmateriel.

3)   Installation af ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner.

4)   Ændring og reparation af ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner.

5)   Fast tilslutning og frakobling af elektriske maskiner og brugsgenstande.

6)   Eftersyn, justering og reparation af elektriske maskiner og brugsgenstande, der er tilsluttet fast installation under arbejdets udførelse.

§ 3. De i § 2, nr. 1 og 2, nævnte arbejder må kun udføres af autoriserede elinstallatører, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2. De i § 2, nr. 3-6, nævnte arbejder må udføres af autoriserede elinstallatører samt af personer eller virksomheder, der erhvervsmæssigt producerer, reparerer eller vedligeholder styrings- og reguleringssystemer, maskiner og brugsgenstande.

Stk. 3. Den enkelte bruger af elinstallationer kan foretage udskiftning af normaltætte afbrydere og stikkontakter uden jordforbindelse for højst 250 V samt opsætning og nedtagning af belysningsarmaturer i private boliger, forudsat at det ikke sker erhvervsmæssigt. På samme betingelser må brugeren foretage arbejder, der er omfattet af § 2, nr. 4. Hvis installationen er beskyttet med HPFI- eller HFI-afbryder, kan brugeren desuden udskifte de foran nævnte stikkontakter, der er forsynet med jordforbindelse.

Stk. 4. Fast tilslutning, frakobling, eftersyn, justering og reparation af installationstavler må tillige foretages af tavlefabrikanter.

Stk. 5. Faste installationer i fabriksmæssigt fremstillede store brugsgenstande, jf. stk. 7, kan udføres af producenten uden brug af autoriseret elinstallatør. Dette gælder dog ikke, såfremt disse er bestemt til at fungere som erstatning for faste bygninger.

Stk. 6. Ved fabriksmæssigt fremstillede bygningsdele kan producenten forberede den elektriske installation ved at indstøbe rør, dåser og lign.

Stk. 7. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter bestemmelser om, hvilke brugsgenstande der er omfattet af stk. 5, hvilke bygningsdele og installationsdele der er omfattet af stk. 6, om oplysningspligt for forhandlere af elektrisk materiel med hensyn til materiel, der kun må installeres af autoriserede elinstallatører, jf. § 2, nr. 2, samt med hensyn til forbrugervejledning om montering af elektrisk materiel.

Autorisation

§ 4. Autorisation til personer og virksomheder til at udføre arbejder, der er nævnt i § 2, udstedes af Sikkerhedsstyrelsen som en personlig autorisation, jf. § 5, stk. 1, eller som en virksomhedsautorisation, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 2. Autorisationskravet omfatter såvel selve virksomheden som en person, der er knyttet til virksomheden.

Stk. 3. En autorisation har en gyldighedsperiode på 5 år, medmindre andet er fastsat, jf. stk. 4.

Stk. 4. En autorisation kan udstedes på vilkår, som begrænser autorisationen enten

1)   tidsmæssigt,

2)   til enkeltstående opgaver,

3)   til særlige typer arbejde eller

4)   geografisk.

§ 5. Den personlige autorisation gives, når ansøgeren har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt:

1)   Ansøgeren har bestået en godkendt prøve og opfylder de fastsatte praksiskrav, jf. § 6, stk. 2, nr. 4, og ansøgeren, såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag, hvor vedkommende bestod den nævnte godkendte prøve, igennem deltagelse i relevante kurser eller informationsmøder eller på anden måde har holdt sin faglige viden ajour, særligt hvad angår kendskabet til stærkstrømsbekendtgørelsen, jf. § 6, stk. 2, nr. 4.

2)   Ansøgeren har haft mindst 1 års teknisk arbejde i stærkstrømsteknisk virksomhed inden for de sidste 5 år, såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag, vedkommende bestod den godkendte prøve.

3)   Ansøgeren er myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og skal have rådighed over sit bo.

4)   Ansøgeren er ikke under konkursbehandling.

5)   Ansøgeren er ikke inden for de sidste 3 år straffet for overtrædelse af reglerne i denne lov eller lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel eller bestemmelser udfærdiget i medfør af disse love.

6)   Ansøgeren har ikke fået tilbagekaldt sin autorisation i henhold til § 9.

7)   Ansøgeren er indehaver af eller ansat i en virksomhed, der har virksomhedsautorisation, jf. stk. 2.

Stk. 2. Virksomhedsautorisationen gives, når ansøgeren har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt:

1)   Virksomhedens indehaver eller en ansat medarbejder er autoriseret i henhold til stk. 1.

2)   Virksomheden har etableret et sikkerhedskvalitetsstyringssystem, der foreskriver procedurer eller instruktioner for arbejdets udførelse.

3)   Virksomheden opfylder betingelserne som nævnt i stk. 1, nr. 4-6.

4)   Virksomheden har fast forretningssted.

§ 6. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra de i § 5 nævnte betingelser og de i medfør af stk. 2 fastsatte bestemmelser.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter efter forhandling med Dansk Energi og Elinstallatørernes Landsforening, ELFO, bestemmelser for

1)   fremgangsmåden ved ansøgning om og fornyelse af autorisation,

2)   de vilkår, der skal gælde for autorisationen, om forbindelsen mellem virksomheden, den autoriserede og det personale, der udfører arbejde under autorisationen, samt indholdet af sikkerhedskvalitetsstyringssystemet,

3)   udøvelse af virksomheden som autoriseret elinstallatør,

4)   de prøver, der giver adgang til autorisation, de dertil knyttede praksiskrav og nærmere betingelser for opfyldelse af kravet om ajourføring af viden, og

5)   de betingelser, der skal opfyldes, for at borgere og virksomheder fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller i et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, kan opnå autorisation.

§ 6 a. Det Tekniske Sikkerhedsråd, som nedsættes i henhold til kapitel 2 i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, rådgiver økonomi- og erhvervsministeren om fastsættelse af regler vedrørende autorisation af elinstallatører m.v. Det Tekniske Sikkerhedsråd skal endvidere rådgive Sikkerhedsstyrelsens direktør i forbindelse med styrelsens virksomhed vedrørende autorisation af elinstallatører m.v.

Afslag

§ 7. Uanset om betingelserne i § 5 for opnåelse af autorisation er opfyldt, kan Sikkerhedsstyrelsen meddele afslag i følgende tilfælde:

1)   Under de omstændigheder, der er nævnt i straffelovens § 78, stk. 2.

2)   Såfremt ansøgeren fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller i et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, er ikendt sanktioner for forhold, der kan sidestilles med de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte.

3)   Ansøgeren i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

4)   Ansøgeren har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

Stk. 2. Ved afslag efter stk. 1, nr. 2, finder straffelovens § 78, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

Bortfald m.m.

§ 8. Den personlige autorisation bortfalder, hvis indehaveren afgår ved døden, forlader sin stilling eller i øvrigt bliver fysisk eller retligt ude af stand til at udøve virksomheden, eller hvis virksomhedsautorisationen bortfalder.

Stk. 2. Virksomhedsautorisationen bortfalder, hvis den personlige autorisation bortfalder, jf. dog stk. 3, eller såfremt virksomheden går konkurs.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til midlertidig videreførelse af virksomheden uden en ansat autoriseret person. Sådan tilladelse kan gives i en periode af indtil 3 måneder uden særligt tilsyn eller i op til 1 år under tilsyn og ansvar af en anden autoriseret elinstallatør. Sikkerhedsstyrelsen kan forlænge fristen med indtil 6 måneder.

Tilbagekaldelse m.m.

§ 9. Sikkerhedsstyrelsen kan tilbagekalde såvel en personlig autorisation som en virksomhedsautorisation, såfremt indehaveren af autorisationen

1)   har gjort sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelighed ved udførelsen af installationsarbejder,

2)   har overtrådt de vilkår, hvorunder autorisationen er udstedt,

3)   har afgivet urigtige oplysninger, der har ført til udstedelsen,

4)   ikke længere opfylder betingelserne nævnt i § 5 eller fastsat i medfør af § 6, stk. 2, eller

5)   har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. og derover.

Stk. 2. En autorisation kan tilbagekaldes for en periode på maksimalt 5 år.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan endvidere pålægge en virksomhed, der udfører arbejder i henhold til § 3, stk. 2-6, at virksomheden fremover kun er berettiget til at udføre sådanne elektriske arbejder ved anvendelse af autoriseret elinstallatør. Sådant pålæg kan gives, såfremt virksomheden groft eller gentagne gange overtræder stærkstrømsbekendtgørelsens krav eller anvender ikkekvalificeret arbejdskraft til opgaverne. Pålæg efter 1. pkt. kan gives for en periode på maksimalt 5 år.

§ 10. Afgørelse om tilbagekaldelse af en autorisation i henhold til § 9, stk. 1, eller udstedelsen af et påbud i henhold til § 9, stk. 3, kan af indehaveren forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes for Sikkerhedsstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelsen skal indeholde oplysninger herom. Sikkerhedsstyrelsen anlægger sag mod den pågældende efter retsplejelovens regler om borgerlige sager.

Stk. 2. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse efter § 9, stk. 1, nr. 1-4, og påbud efter § 9, stk. 3, har opsættende virkning. Retten kan dog bestemme, at sagsanlægget ikke skal have opsættende virkning, jf. dog stk. 3. Hvis tilbagekaldelsen eller påbuddet findes lovligt ved dommen, kan det i denne bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

Stk. 3. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse efter § 9, stk. 1, nr. 5, har ikke opsættende virkning. Retten kan dog ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve virksomhed som elinstallatør. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at virksomheden, hvortil der kræves autorisation som elinstallatør, ikke må udøves under ankesagens behandling.

§ 11. Tilbagekaldelse af en autorisation efter § 9, stk. 1, eller et udstedt påbud efter § 9, stk. 3, kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af Sikkerhedsstyrelsen. Der kan dog tidligst ansøges 1 år efter, at tilbagekaldelsen er meddelt den pågældende eller 1 år efter sidste afslag på ansøgning om ophævelse af beslutningen.

Annoncering

§ 12. Sikkerhedsstyrelsen fører et register over alle personer og virksomheder, der har autorisation.

Stk. 2. Personer eller virksomheder, der ikke er optaget i dette register, må ikke ved annoncering eller på anden måde give indtryk af, at de har autorisation.

Kontrol

§ 13. De enkelte elselskaber skal i forbindelse med tilmeldinger og øvrige henvendelser kontrollere, at arbejder, der er omfattet af krav om autorisation og anmeldelsespligt i medfør af bestemmelser fastsat i medfør af § 6, stk. 2, nr. 3, er udført af personer og virksomheder, der ifølge reglerne i denne lov er berettiget dertil.

Stk. 2. Hvis et elselskab konstaterer, at reglerne i denne lov er overtrådt, eller at en autoriseret person eller virksomhed har gjort sig skyldig i andre forhold, som vil kunne medføre tilbagekaldelse af autorisationen i henhold til bestemmelserne i denne lov, underretter elselskabet Sikkerhedsstyrelsen herom.

§ 14. Sikkerhedsstyrelsen har, hvis det skønnes nødvendigt, efter forudgående underretning uden retskendelse mod forevisning af legitimation adgang til offentlig og privat ejendom for at undersøge eller lade undersøge, hvorvidt en elinstallatør har udført et installationsarbejde på tilfredsstillende måde, eller hvorvidt en virksomhed har etableret og opretholder et sikkerhedskvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med kravene hertil.

Stk. 2. Politiet yder om fornødent bistand hertil.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan endvidere kræve at få alle de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere en elinstallatørvirksomheds installationsarbejder.

Klage

§ 14 a. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne lov eller efter regler udstedt i henhold til denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Dog kan afslag på ansøgning om autorisation, som er begrundet med de i § 7, stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte forhold, indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afslaget er meddelt den pågældende.

Straf

§ 15. Med bøde straffes den, der

1)   uden at være berettiget hertil udfører arbejde, som kræver autorisation, jf. § 3,

2)   lader sådanne arbejder udføre af personer, som ikke efter denne lov er berettiget dertil,

3)   overtræder påbud i henhold til § 9, stk. 3,

4)   overtræder § 12, stk. 2, eller

5)   tilsidesætter oplysningspligten efter § 14, stk. 3.

Stk. 2. I bestemmelser, der fastsættes i medfør af § 3 og § 6, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse heraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden m.v.

§ 16. Loven træder i kraft den 1. januar 2001. Samtidig ophæves lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 534 af 25. juni 1993.

Stk. 2. Autorisationer, der er udstedt efter lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 534 af 25. juni 1993, bevarer deres gyldighed med de begrænsninger, der måtte være fastsat i de enkelte autorisationer, indtil Sikkerhedsstyrelsen med 6 måneders skriftligt varsel til den autoriserede elinstallatør kræver autorisationen ændret i overensstemmelse med de nye regler. Sådant krav kan tidligst fremsættes fra den 1. juli 2001 med virkning fra den 1. januar 2002.

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 458 af 10. juni 2003, der overalt i loven ændrer »Elektricitetsrådet« til »Sikkerhedsstyrelsen« og »Elektricitetsrådets« til »Sikkerhedsstyrelsens« samt ændrer §§ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 og indsætter §§ 6 a og 14 a, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

§ 10

Stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen indtræder ved lovens ikrafttræden i samtlige Danmarks Gasmateriel Prøvnings og Elektricitetsrådets rettigheder og forpligtelser.

Stk. 2. Sager, som ved denne lovs ikrafttræden er modtaget til behandling i Danmarks Gasmateriel Prøvning, Elektricitetsrådet, Forbrugerstyrelsen, Erhvervs- og Boligstyrelsen eller Beredskabsstyrelsen efter henholdsvis lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, lov om autorisation af elinstallatører m.v., lov om produktsikkerhed, §§ 10 og 11 i lov om erhvervsfremme og lov om fyrværkeri færdigbehandles af Sikkerhedsstyrelsen efter de hidtil gældende regler. Det samme gælder sager, som er modtaget til behandling efter § 12 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger i det nævn, som er nedsat efter § 13 i samme lov.

Stk. 3. Sager, som ved denne lovs ikrafttræden er modtaget til behandling i Økonomi- og Erhvervsministeriet efter de love, som er nævnt i stk. 2, eller i det nævn, som er nedsat i henhold til § 13 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, og som   behandles efter samme lovs § 8, stk. 4 og 5, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Afgørelser, der er truffet, samt regler, der er fastsat efter love, som i medfør af denne lov overføres til Sikkerhedsstyrelsen, bevarer deres gyldighed, indtil der i medfør af loven eller regler udstedt med hjemmel i loven træffes nye afgørelser.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 8. december 2003

Bendt Bendtsen

/Søren Krøigaard