Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ophavsretsloven 1)

(Revision af blankbåndsordningen, kopiering til privat brug m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 12. marts 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 5, er det ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke at fremstille eksemplarer i digital form på grundlag af et eksemplar, der er lånt eller lejet.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 12, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3)   litterære værker, såfremt den fremmede medhjælp medvirker i erhvervsøjemed,«.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

3. I § 12, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Det samme gælder for litterære værker, såfremt det tekniske udstyr er stillet til rådighed i erhvervsøjemed.«

4. I § 27, stk. 1, 1. og 2. pkt., indsættes efter »forvaltningsmyndighed«: »eller domstol«.

5. § 40 affattes således:

»§ 40. Vederlaget udgør for 2003 pr. minut spilletid for analoge lydbånd 0,0563 kr. og for analoge videobånd 0,0784 kr.

Stk. 2. Vederlaget udgør for 2003 for digitale lydmedier 1,75 kr. pr. stk., for digitale billedmedier 9,41 kr. pr. stk. og for digitale hukommelseskort 4 kr. pr. stk.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte vederlag reguleres fra 2004 årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

6. I § 42 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte regler, der har til formål at forenkle ordningen med fradrag eller tilbagebetaling af vederlag for lyd- og videobånd m.v., der anvendes til professionelle formål, jf. § 43, stk. 1, nr. 3, og § 44, stk. 1, nr. 2.

Stk. 6. Enhver, som videresælger lyd- og videobånd m.v., har pligt til efter anmodning fra organisationen inden 4 uger at oplyse, hvem båndene m.v. er købt af.«

7. I § 48, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »over kabelanlæg«: »eller trådløst«.

8. I § 48, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Ophavsretslicensnævnets afgørelser efter 1. pkt. har ikke bindende virkning for radio- og fjernsynsforetagender.«

9. I § 65, stk. 4, og § 66, stk. 2, ændres »stk. 3, nr. 1, og stk. 4,« til: »stk. 3, stk. 4, nr. 1, og stk. 5, 1. pkt.,«.

10. I § 67, stk. 2, og § 69, stk. 3, ændres »stk. 3, nr. 2, og stk. 4,« til: »stk. 3, stk. 4, nr. 2, og stk. 5, 1. pkt.,«.

11. I § 70, stk. 3, ændres »stk. 1 og stk. 2, nr. 5« til: »stk. 1, stk. 2, nr. 5, og stk. 3«.

12. I § 71, stk. 5, ændres »stk. 1 og stk. 2, nr. 4« til: »stk. 1, stk. 2, nr. 4, stk. 4, nr. 3, og stk. 5, 2. pkt.«

13. I § 76, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »§ 41, stk. 1,«: »§ 42, stk. 6,«.

14. I § 89, stk. 3, ændres »§§ 75 c og 75 d« til: »§§ 39-46, 75 c og 75 d«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne eller Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 9. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Brian Mikkelsen

Officielle noter

1) Loven indeholder en bestemmelse, der supplerende gennemfører Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel, (EF-Tidende 1993 nr. L 248, s. 15).