Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer
under 16 år

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Tobaksvarer må ikke sælges til personer under 16 år.

Stk. 2. Ved tobaksvarer forstås:

1)   Varer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes eller tygges, hvis de helt eller delvis er fremstillet af tobak.

2)   Varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning.

§ 2. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover må ikke sælges til personer under 16 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg.

§ 3. Tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 16 år. Dette gælder dog ikke for øl.

§ 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om, at personer på 16 år og derover af opholdskommunen kan få udstedt legitimationskort med foto samt nærmere regler om udstedelsen og udformningen af legitimationskortet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte et gebyr for udstedelse af legitimationskort, jf. stk. 1.

§ 5. For overtrædelse af §§ 1 og 2 straffes butiksindehaveren, restauratøren, hotelværten, kantineindehaveren m.v. med bøde. Der skal ved udmålingen af bøde tages særligt hensyn til, om butiksindehaveren, restauratøren, hotelværten, kantineindehaveren m.v. har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af §§ 1 og 2. Bestemmelsen i straffelovens § 23 finder ikke anvendelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 97 af 9. februar 1994 om foranstaltninger mod alkoholmisbrug.

§ 7. Forslag om revision af loven fremsættes for Folketinget senest ved begyndelsen af folketingsåret 2006-07.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. marts 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen