Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed

(Smidiggørelse af regler om apotekerbevillinger og informationspligt for håndkøbslægemidler)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 493 af 7. juni 2001 og senest ved § 2 i lov nr. 382 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen kan i forbindelse med en ledig apotekerbevilling overføre apoteksudsalg fra det ledige apotek til et andet apotek, hvis strukturmæssige hensyn taler for det.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. § 7, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Når særlige forhold taler for det, kan Lægemiddelstyrelsen i øvrigt påbyde, at et apoteksudsalg overføres fra et apotek til et andet.«

3. § 11, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4)   Information om lægemidler, herunder om priser på apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, samt om lægemiddelanvendelse og opbevaring af lægemidler til forbrugere, medicinalpersoner og myndigheder.«

4. § 15, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Efter indstilling fra Lægemiddelstyrelsen kan indenrigs- og sundhedsministeren efter ansøgning meddele en apoteker bevilling til at drive mere end ét apotek, dog maksimalt fire apoteker.«

5. I § 15 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Bevilling efter § 15, stk. 1 og 2, kan i særlige tilfælde efter indstilling fra Lægemiddelstyrelsen meddeles af indenrigs- og sundhedsministeren for en nærmere tidsbegrænset periode.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

6. I § 15, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

7. § 20 affattes således:

»§ 20. Ansøgning om en apotekerbevilling efter § 15, stk. 1, indsendes til Lægemiddelstyrelsen, der afgiver en begrundet udtalelse til indenrigs- og sundhedsministeren om de efter styrelsens opfattelse tre bedst egnede ansøgere i nummerorden. Forinden udtalelsen afgives, rådfører Lægemiddelstyrelsen sig med de konsulenter, der er nævnt i § 67. Ved udtalelsens afgivelse offentliggør Lægemiddelstyrelsen navnene på de anbefalede ansøgere i alfabetisk orden.

Stk. 2. Ansøgninger om en apotekerbevilling efter § 15, stk. 2, indsendes til Lægemiddelstyrelsen, der foretager indstilling til indenrigs- og sundhedsministeren af den efter styrelsens opfattelse bedst egnede ansøger.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for proceduren for opslag af bevillinger og behandling af ansøgninger om apotekerbevilling efter § 15, stk. 1-3, herunder for samtidige opslag af bevillinger efter § 15, stk. 1 og 2.«

8. § 22, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1)   med udgangen af den måned, hvori indehaveren fylder 70 år, jf. dog § 15, stk. 3,«.

9. § 22, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3)   når indehaveren får anden bevilling, medmindre bevillingen er meddelt efter § 15, stk. 2 eller stk. 3, eller når indehaveren får ansættelse som sygehusapoteker eller privat sygehusapoteker,«.

10. I § 22, stk. 1, nr. 4, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

11. I § 59, stk. 2, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

12. I § 61 e, stk. 1, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

13. I § 72, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 7, stk. 1 og 2« til: »§ 7, stk. 1 og 3«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2004.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. marts 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen