Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 93 a i lov om social service

 

I medfør af § 110 a i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 222 af 31. marts 2004, fastsættes:

§ 1. Amtsrådet fastsætter en kvalitetsstandard for amtets kvindekrisecentre efter § 93 a i lov om social service.

Stk. 2. Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgerne kan tilbydes ved ophold i de kvindekrisecentre, der er nævnt i stk. 1, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, som amtsrådet træffer beslutning om.

Stk. 3. Amtsrådets kvalitetsstandard og amtsrådets opfølgning og revision på kvalitetsstandarden gøres alment tilgængelig for borgerne i amtskommunen, herunder på internet.

Stk. 4. Amtsrådet reviderer kvalitetsstandarden hvert andet år.

§ 2. Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre jfr. § 1, skal som minimum omfatte en beskrivelse af følgende områder:

1)   Antallet af pladser i det enkelte krisecenter og de fysiske rammer i krisecentret.

2)   Den overordnede målsætning for kvindekrisecentrenes virksomhed.

3)   En beskrivelse af de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på krisecentrene i amtet.

4)   Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på krisecentre.

5)   Procedurer for hvorledes borgeren kan henvende sig til et kvindekrisecenter og hvem, der kan få ophold på et kvindekrisecenter.

6)   Fællesfaciliteter på krisecentrene.

7)   Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på krisecentrene.

Stk. 2. Amtsrådet oplyser endvidere om den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet.

Stk. 3. Amtsrådet skal derudover informere om følgende forhold:

1)   Værdier og normer, som indsatsen bygger på.

2)   Brugerindflydelse og eventuelle beboerråd.

§ 3. Amtsrådet sørger for, at de enkelte kvindekrisecentre informerer borgerne om serviceniveauet på kvindekrisecentre vedrørende de forhold, der er nævnt i § 2, stk. 1 og 3, fx i form af servicedeklarationer.

Stk.2. Amtsrådet påser, at information jfr. Stk. 1, revideres mindst hvert andet år.

§ 4. Amtsrådet påser, at forholdene i de enkelte kvindekrisecentre er i overensstemmelse med den kvalitetsstandard, som er fastsat af amtsrådet.

Stk. 2 . Ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden inddrages repræsentanter for beboerne.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. april 2004

Stk. 2. Amtsrådet udarbejder første gang en kvalitetsstandard senest den 31. december 2004.

Socialministeriet, den 31. marts 2004

Henriette Kjær

/Peter Juul