Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere,
leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter
lov om arbejdsmiljø

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts 2004 om ændring af bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. april 2004.

Arbejdstilsynet, den 1. april 2004

Lis Gamborg

/Charlotte Skjodager