Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. 1)

 

I medfør af § 2, § 8, § 12, stk. 2, og § 13 i lov nr. 118 af 3. marts 1999, Økologilov, som ændret ved § 2 i lov nr. 279 af 25. april 2001 om ændring af fødevareloven m.fl., og efter bemyndigelse fastsættes:

Afsnit I

Jordbrugsbedrifter

Kapitel 1

Generelt og definitioner

§ 1. Jordbrugsprodukter produceret her i landet, der er eller skal forsynes med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler med senere ændringer (rådsforordningen), skal være produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen på en jordbrugsbedrift, der er autoriseret af Plantedirektoratet.

§ 2. Ved en jordbrugsbedrift forstås i denne bekendtgørelse en driftsenhed, som anvendes til landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole og lignende jordbrugsvirksomhed.

Stk. 2. I en jordbrugsbedrift indgår både ejede og forpagtede arealer. Bortforpagtede arealer betragtes derimod ikke, som hørende til bedriften.

Stk. 3. En jordbrugsbedrift kan bestå af én eller flere selvstændige produktionsenheder.

Stk. 4. Forarbejdnings- og pakkelokaler kan udgøre en del af en autoriseret jordbrugsbedrift, hvis der kun foretages forarbejdning, emballering eller markedsføring af bedriftens egne landbrugsprodukter.

Kapitel 2

Omlægning og indberetning

§ 3. Ansøgning om autorisation af en jordbrugsbedrift skal indsendes til Plantedirektoratet på et særligt skema, der fås ved henvendelse til direktoratet.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde en plan for omlægningen af hele jordbrugsbedriftens jordtilliggende, herunder tilforpagtede arealer, og af husdyrproduktionen. Planen skal angive, hvornår omlægningen agtes påbegyndt, jf. § 4 og § 5. Planen skal være attesteret af en konsulent, der er godkendt til dette af Specialudvalget for Økologi. Det skal fremgå af planen, at bestemmelserne i § 4 og § 5 overholdes.

Stk. 3. Omlægningen af bedriften skal senest påbegyndes 6 måneder efter, at ansøgningen er modtaget i direktoratet.

Stk. 4. Plantedirektoratet videregiver oplysninger fra ansøgningsskemaet til Direktoratet for FødevareErhverv.

Stk. 5. Producenten skal allerede fra tidspunktet for påbegyndelse af omlægningen tilrettelægge og gennemføre produktionen efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen.

Stk. 6. Plantedirektoratet autoriserer jordbrugsbedriften, når direktoratet har konstateret, at bedriftens produktion er tilrettelagt og gennemføres efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen. Den autoriserede jordbrugsbedrift tildeles et autorisationsnummer.

§ 4. Omlægningstidspunktet angiver omlægningens påbegyndelse.

Stk. 2. Omlægning af arealer kan kun påbegyndes fra den 1. i måneden.

Stk. 3. Tidspunktet for påbegyndt omlægning og ændringer af dette tidspunkt skal meddeles skriftligt til Plantedirektoratet, før omlægningen påbegyndes. Ændringer skal endvidere meddeles før den dato, der oprindeligt er meddelt direktoratet.

Stk. 4. Producenten skal, inden omlægning af dyr eller arealer påbegyndes, have den fulde råderet over disse, jf. dog § 6.

§ 5. Hele bedriften, jf. dog stk. 3 og 4, skal have påbegyndt omlægning inden udgangen af det 4. kalenderår, efter bedriften har påbegyndt omlægning, jf. dog § 6.

Stk. 2. Arealer eller husdyr, der tilkøbes eller tilforpagtes efter det 4. kalenderår, skal omlægges straks, jf. dog § 6.

Stk. 3. Køkkenhaver skal kun omlægges, hvis der   sælges produkter herfra med henvisning til den økologiske produktionsmetode.

Stk. 4. Arealer med skov skal kun omlægges, hvis der sælges produkter fra arealerne med henvisning til den økologiske produktionsmetode, eller hvis arealerne på anden vis indgår i produktionen.

Stk. 5. Ikke-økologiske dyr af en art, der ikke er påbegyndt omlægning, kan indkøbes til bedriften. Dog skal dette ske inden udgangen af det 4. kalenderår, jf. stk. 1.

Stk. 6. Ved indkøb af ikke-økologiske dyr af en dyreart, der allerede er påbegyndt omlægning, skal dyrene omlægges straks. De indkøbte dyr skal være klart identificerbare i forhold til de øvrige dyr.

Stk. 7. Plantedirektoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra reglen i stk. 5, 2. pkt.

§ 6. Som en undtagelse til § 5, stk. 1, kan man undlade at omlægge dyr, hvis

1)   dyrene og produkterne fra dyrene kun er til eget forbrug,

2)   der ikke er økologiske dyr, herunder dyr under omlægning, at samme art på bedriften, og

3)   dyrene opdrættes i en enhed, der er klart adskilt fra de enheder, der producerer efter reglerne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen.

§ 7. Producenten skal i henhold til §§ 8 og 9, indberette hvilke ikke-økologiske dyr, der er på bedriften, jf. § 6.

§ 8. Producenten skal hvert år senest den 21. april indberette oplysninger om

1)   jordbrugsbedriftens planteproduktion i den løbende vækstsæson, herunder om arealer, afgrødesammensætning og omlægningstidspunkt,

2)   græsningsrettigheder og

3)   jordbrugsbedriftens husdyrproduktion i det løbende kalenderår, herunder om husdyrholdets størrelse, sammensætning og omlægningstidspunkt.

Stk. 2. Falder den 21. april på en lørdag, en søndag, en mandag eller en helligdag, skal oplysningerne indgives senest den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal indgives på et særligt skema, der kan fås ved henvendelse til de lokale landbrugscentre eller til Direktoratet for FødevareErhverv. Skemaet indgives til Direktoratet for FødevareErhverv, der videregiver de nævnte oplysninger til Plantedirektoratet.

§ 9. Væsentlige ændringer vedrørende jordbrugsbedriftens husdyrhold skal straks indberettes skriftligt   til Plantedirektoratet.

§ 10. Jordbrugsbedriftens staldbygninger og lokaler til opbevaring af planter, vegetabilske produkter, animalske produkter, råmaterialer og input kan udlejes eller udlånes til en anden producent, som ikke producerer efter reglerne i rådsforordningen og i denne bekendtgørelse, hvis der herefter er klar adskillelse mellem de to enheder.

Stk. 2. Sådanne aftaler om udlejning eller udlån skal straks indberettes skriftligt til Plantedirektoratet.

§ 11. Skifter en økologisk jordbrugsbedrift ejer, bruger eller ansvarlig driftsleder, eller hvis produktion og salg af økologiske produkter ophører, skal Plantedirektoratet straks underrettes skriftligt herom.

Stk. 2. Ved et skifte, hvor erhververen ønsker at drive økologisk jordbrugsproduktion, skal producentskifteanmeldelse og -erklæring udfyldes. Producentskifteanmeldelse og -erklæring kan fås ved henvendelse til Plantedirektoratet eller Direktoratet for FødevareErhverv.

Stk. 3. Fra det tidspunkt, hvor Plantedirektoratet har modtaget skriftlig underretning om ophøret, jf. stk. 1, kan jordbrugsprodukter ikke længere sælges med henvisning til den økologiske produktionsmetode.

Kapitel 3

Dokumentation

§ 12. Ved anvendelse af ikke-økologiske foderstoffer eller omlægningsfoder skal der udarbejdes og ajourføres en foderplan, hvoraf den nøjagtige opgørelse over mængde og tørstofindhold i de anvendte foderstoffer fremgår.

Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1 og oplysninger påkrævede efter rådsforordningen, skal til enhver tid forefindes på jordbrugsbedriften og kunne forevises ved kontrolbesøg. Oplysningerne skal opbevares på bedriften i mindst 5 år.

Kapitel 4

Samtidig omlægning

§ 13. Der kan kun ske samtidig omlægning af dyr og arealer efter reglerne i rådsforordningen, bilag I, del B, nr. 2.3.1., hvis der er ansøgt herom i forbindelse med ansøgningen om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion.

Kapitel 5

Gødning og afgræsning

§ 14. Jordbrugsbedriftens samlede kvælstofforbrug i husdyrgødning og anden organisk gødning må ikke overstige 140 kg total-N pr. ha harmoniareal pr. planperiode.

Stk. 2. Andelen af ikke-økologisk gødning må maksimalt udgøre 70 kg total-N pr. ha harmoniareal pr. planperiode.

Stk. 3. Produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække med gældende bekendtgørelser.

§ 15. Økologiske jordbrugsbedrifter kan etablere samarbejde med andre økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder med henblik på spredning af overskydende gødning fra jordbrugsbedriften.

Stk. 2. Maksimumgrænsen på 140 kg total - N pr. ha pr. planperiode, jf. § 14, stk. 1, skal i sådanne tilfælde overholdes på hver enkelt jordbrugsbedrift omfattet af samarbejdet.

§ 16. Producenten skal føre regnskab over modtaget og afgivet kvælstof i husdyrgødning og anden organisk gødning.

Stk. 2. Mængden og kvælstofindholdet i modtaget husdyrgødning og anden organisk gødning kan ikke ændres efter modtagelsen.

Stk. 3. Dokumentation for afgivelse og modtagelse af kvælstof skal foreligge på et særligt skema, der kan fås ved henvendelse til Plantedirektoratet.

Stk. 4. Skemaet skal være dateret og underskrevet af modtager og afgiver.

Stk. 5. Skemaet skal forefindes på bedriften senest fra datoen for modtagelsen eller afgivelsen af kvælstof. Skemaet skal opbevares på bedriften i mindst fem år.

§ 17. Jordbrugsbedrifter, der har en årlig momsregistreret omsætning på mindst 20.000 kr., skal anmelde sin virksomhed til registrering og indsende gødningsregnskab efter reglerne i henholdsvis § 2 og § 22 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

§ 18. På økologiske jordbrugsbedrifter kan ikke-økologiske dyr, der kommer fra en anden bedrift, afgræsse bedriftens arealer i indtil 180 dage pr. dyr pr. år.

Stk. 2. Det er en forudsætning, at

1)   de ikke-økologiske dyr kommer fra en bedrift med mindre end 2 dyreenheder pr. ha.,

2)   arealet ikke samtidig benyttes af økologiske dyr eller dyr under omlægning, uanset art,

3)   der på bedriften ikke forekommer økologiske dyr eller dyr under omlægning af samme art som de ikke-økologiske, og

4)   der forinden påbegyndelse af afgræsning er opnået tilladelse hos Plantedirektoratet.

Stk. 3. Plantedirektoratet kan dispensere fra reglen i stk. 2, nr. 1, hvis der er tale om dyr ejet af personer uden for landbruget eller ejet af virksomheder, der ikke er registreret i det Generelle Landbrugsregister, GLR.

Stk. 4. Gødningen fra de i stk. 1 nævnte dyr skal medtages i gødningsregnskabet som ikke-økologisk gødning.

Kapitel 6

Væksthusgødning

§ 19. I væksthuse kan der anvendes gødning svarende til den fastsatte kvælstofnorm for afgrøden, jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække samt de i medfør heraf gældende bekendtgørelser. Heraf kan maksimalt 25 pct. af afgrødens kvælstofnorm tilføres som ikke-økologisk gødning. Kvælstofindholdet i ikke-økologisk gødning skal beregnes som total-N.

Kapitel 7

Samtidig drift af en økologisk og en ikke-økologisk enhed

§ 20. Producenten kan efter tilladelse fra Plantedirektoratet på samme tid drive en økologisk og en ikke-økologisk produktionsenhed, hvis enhederne er klart adskilt fra hinanden.

Stk. 2. Er bedriften endnu ikke autoriseret, skal ansøgning om tilladelse indsendes samtidig med ansøgning om autorisation.

Stk. 3. For hver produktionsenhed skal der føres separate og fysisk adskilte lageropgørelser, regnskaber og besætningslister, der til enhver tid skal være ajourførte og forefindes på bedriften. Oplysningerne skal opbevares på bedriften i mindst 5 år.

Stk. 4. Ved overførsel af gødning mellem samme ejers økologiske produktionsenhed og ikke-økologiske produktionsenhed finder § 16 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. For den økologiske produktionsenhed skal der hvert år udarbejdes en gødningsopgørelse for den afsluttede planperiode. Gødningsopgørelsen skal senest den 31. marts indsendes til Plantedirektoratet. Gødningsopgørelsen skal udarbejdes på et skema, der er udarbejdet af Plantedirektoratet.

Kapitel 8

Parallelavl

§ 21. En producent må ikke fremstille planter af samme sort eller af sorter, som ikke let kan skelnes, på henholdsvis økologiske og ikke-økologiske arealer. Arealer under omlægning henregnes til de ikke-økologiske arealer.

Kapitel 9

Dyrenes oprindelse og omlægningsperioder

§ 22. Produkter fra husdyrbrug kan kun markedsføres som økologiske, hvis dyrene fra tidspunktet for påbegyndelse af omlægningen opdrættes efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen og i overensstemmelse med de særlige krav og i minimum den periode (omlægningsperioden), som fremgår af §§ 23-25.

§ 23. For dyr til kødproduktion, dog ikke fjerkræ, er omlægningsperioden 12 måneder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Dyr til slagtning, jf. stk. 1, kan kun markedsføres som økologiske, hvis de er født i en besætning, der er færdigomlagt eller er påbegyndt omlægning til økologisk jordbrugsproduktion, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Som en undtagelse til stk. 2, kan dyr til slagtning markedsføres som økologisk, hvis dyret

1)   stammer fra en bedrift, der er autoriseret eller har ansøgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion inden den 18. april 2004,

2)   er indsat på en bedrift inden den 18. april 2004, eller senest inden udgangen af det 4. kalenderår efter at bedriften har påbegyndt omlægning, og

3)   har gennemgået omlægningsperioden, jf. stk. 1.

Stk. 4. I særlige tilfælde, f.eks. hvor producenten omfattes af en lovpligtig husdyrsanering f.eks. BSE-bekæmpelse, mund- og klovesyge o.lign. , kan Plantedirektoratet dispensere fra kravet i stk. 2 for den nye besætning.

§ 24. Fjerkræ og æg fra fjerkræ kan kun markedsføres som økologisk, hvis fuglene er indsat i et økologisk produktionssystem, inden de er tre dage gamle.

Stk. 2. For fjerkræ til kødproduktion er omlægningsperioden ti uger.

Stk. 3. For fjerkræ til produktion af æg, er omlægningsperioden seks uger.

Stk. 4. Plantedirektoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra reglen om æg i stk. 1, hvis fuglene er indsat i et økologisk produktionssystem, inden de er 18 uger gamle.

§ 25. For dyr til produktion af mælk, er omlægningsperioden seks måneder.

§ 26. Hvis der ikke kan skaffes økologisk opdrættede dyr, kan der til supplering af den naturlige vækst og til fornyelse af en besætning efter tilladelse fra Plantedirektoratet indsættes ikke-økologiske hundyr, som endnu ikke har født

1)   inden for et maksimum pr. år på 10 % af de voksne hundyr af arterne heste eller kreaturer (herunder bubalus- og bisonarter) og

2)   20 % af de voksne hundyr af arterne svin, får eller geder.

Stk. 2. Disse procentsatser kan efter tilladelse fra direktoratet forhøjes til 40 % i følgende særlige tilfælde:

1)   Ved en betydelig udvidelse af opdrættet.

2)   Ved udskiftning af race.

3)   Ved udvikling af nye driftsgrene.

§ 27. Ved påbud om fornyet omlægning, jf. økologiloven, § 7, stk. 1, skal den nye omlægningsdato tillige med en entydig identifikation af dyrene anføres i logbogen.

§ 28. Ved genomlægning af dyr som følge af behandling med veterinære lægemidler, jf. rådsforordningen, bilag I, del B, nr. 5.8., skal den nye omlægningsdato tillige med en entydig identifikation af dyrene anføres i logbogen.

Kapitel 10

Foder

§ 29. Det er tilladt at iblande foder fra omlægning med en andel på indtil gennemsnitligt 30 pct. af foderplanen.

Stk. 2. Når foder fra omlægning kommer fra en af bedriftens egne enheder, kan denne andel forhøjes til 60 pct.

Stk. 3. Andelene i stk. 1 og 2 angives i procent af tørstofindholdet i foderstoffer af landbrugsoprindelse. Tørstofprocenten beregnes pr. dyr pr. dag.

§ 30. Hvis producenten ikke kan skaffe foder, der udelukkende er økologisk produceret, kan Plantedirektoratet frem til den 24. august 2005 give tilladelse til, at der i et begrænset omfang anvendes ikke-økologisk foder. Andelen af ikke-økologisk foder kan da højst udgøre

1)   10 pct. for planteædere (herbivorer), og

2)   20 pct. for andre arter.

Stk. 2. Disse tal beregnes pr. dyr pr. dag som en procentdel af tørstofindholdet i foderstoffer af landbrugsoprindelse.

§ 31. Svin skal have fri adgang til grovfoder.

Stk. 2. Fjerkræ skal i alle dagtimer have tildelt grovfoder i en mængde og fordeling, så samtlige dyr sikres adgang.

Stk. 3. Som grovfoder efter stk. 1 og 2 regnes friskt grønt, hø, ensilage, rodfrugter, løv samt frugt- og grønsagsrester.

§ 32. Fodring af unge pattedyr skal være baseret på naturlig mælk, helst modermælk.

Stk. 2. Pattedyr skal fodres med naturlig mælk i følgende minimumsperioder:

1)   Kvæg, herunder bubalus- og bisonarter, og heste i tre måneder.

2)   Får og geder i 45 dage.

3)   Smågrise må ikke fravænnes soen, før de er 49 dage gamle.

Kapitel 11

Velfærd, sygdomsforebyggelse og veterinærpleje

§ 33. Dyrenes forhold skal være afpasset efter deres sundhedsmæssige, biologiske og adfærdsmæssige behov.

Stk. 2. For at sikre dyrenes velfærd, jf. stk. 1, skal der i overensstemmelse med de forskellige dyrs behov som minimum sørges for, at

1)   dyrene har let adgang til fodringssteder og til drikkevand,

2)   dyrenes naturlige bevægelses- og adfærdsmønstre tilgodeses,

3)   dyrene har mulighed for at foretage hud-, hår-, pels- og fjerpleje,

4)   alle dyr har uhindret adgang til et tilstrækkeligt stort, trækfrit lejeareal, der er velforsynet med ren og tør strøelse,

5)   flokstørrelsen ikke har negativ indflydelse på dyrenes adfærd,

6)   isoleringen, opvarmningen og ventilationen af staldbygningen sikrer, at luftcirkulationen, støvniveauet, temperaturen, den relative luftfugtighed og gaskoncentrationen holdes inden for grænser, der ikke medfører gener for dyrene,

7)   der er rigelig naturlig ventilation og naturligt lys i staldbygningen, og

8)   døde dyr straks fjernes.

Stk. 3. Arealer, løbegårde og hønsegårde i fri luft skal alt efter de klimatiske forhold og den pågældende art og race frembyde tilstrækkelig beskyttelse mod regn, blæst, sol, ekstreme temperaturer samt rovdyr.

§ 34. Producenten skal sikre, at dyr, der går ude i vinterhalvåret eller under vinterlignende forhold og uden adgang til en stald, skal

1)   have adgang til et læskur eller en bygning, hvor alle dyr kan ligge ned samtidigt på et trækfrit, tørt og velstrøet leje,

2)   have udviklet et kraftigt og tæt hårlag eller fjerdragt og være ved godt huld,

3)   tildeles supplerende foder, så det gode huld opretholdes, og

4)   hele tiden have adgang til frisk drikkevand.

Stk. 2.   Producenten kan dog fravige bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, for hesteracerne Islandsheste og Shetlandsponyer, kvægracerne Skotsk Højlandskvæg, Angus, Galloway og Hereford samt alle fåreracer, hvis dyrene holdes på store arealer

1)   hvorpå der er en beplantning, der yder høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør, og

2)   har et lejeareal med en veldrænet bund som f.eks. et tykt lag grannåle.

§ 35. Det er uanset bedriftens størrelse forbudt at opbinde eller tøjre husdyr, både på udearealet og i stalden, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan i særlige tilfælde for en begrænset periode dispensere fra reglen i stk. 1, hvis producenten kan godtgøre, at det er nødvendigt af hensyn til dyrenes sikkerhed og velfærd.

Stk. 3. Frem til den 31. december 2010 kan kvæg over 6 måneder opbindes i bygninger (bindestald), hvis

1)   bedriften er autoriseret eller har ansøgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion inden den 24. august 2000,

2)   bygningerne er opført før den 24. august 2000, og

3)   dyrene har adgang til daglig motion på et passende motionsareal, og opdrættet sker i overensstemmelse med dyrevelfærdskravene i bygninger med god strøelse og individuel pasning.

§ 36. Køerne skal, hvis ikke de går på græs når de skal kælve, være opstaldet løsgående på et tørt og strøet leje, f.eks. en kælvningsboks.

Stk. 2. Hvis kælvningen kræver hjælp, kan koen bindes midlertidigt.

Stk. 3. Efter kælvningen skal ko og kalv gå uforstyrret sammen gennem mindst 1 døgn.

§ 37. Kalvens suttebehov skal dækkes i mælkefodringsperioden.

§ 38. Der må i stalden ikke anvendes dressurbøjler, elektriske kodrivere, elhegn, strømførende tråd eller lignende.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan i særlige tilfælde for en begrænset periode dispensere fra reglen i stk. 1, hvis producenten kan godtgøre, at det er nødvendigt af hensyn til dyrenes velfærd.

§ 39. Transporttiden for økologiske dyr mellem økologiske bedrifter må ikke overstige 8 timer i alt, inklusiv af- og pålæsning.

Stk. 2. Dyr, der sædvanligvis ikke er bundet, må ikke bindes under transport.

Stk. 3. Dyr skal transporteres i de grupper, som de gik i inden transporten.

Stk. 4. Hvis forskellige grupper af dyr skal transporteres på samme vogn, skal grupperne holdes adskilte ved hjælp af skillerum. Dette gælder også for enkeltdyr.

§ 40. I økologisk husdyropdræt må der ikke foretages systematiske operationer som f.eks. anbringelse af gummibånd på fårenes haler, kupering af hale, klipning af tænder og afhorning.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan dog tillade visse af indgrebene i stk. 1, hvis det sker af sikkerhedshensyn, f.eks. afhorning af unge dyr, eller for at forbedre dyrenes sundhed, velfærd eller hygiejne. Sådanne indgreb skal da foretages i den mest hensigtsmæssige alder af kvalificerede personer, og dyrenes lidelser skal begrænses mest muligt.

Stk. 3. Næb på fjerkræ må ikke være klippet eller slebet (næbtrimmet).

Stk. 4. Ved indkøb af fjerkræ, skal det af faktura eller opdrætterrapport fremgå, at dyrene ikke er næbtrimmet.

§ 41. Behandling med veterinære lægemidler må kun foretages efter ordination fra en dyrlæge.

Stk. 2. Efterbehandling med veterinære lægemidler skal foretages under ansvar af en dyrlæge. På lægemidlets emballage skal behandlingsperioden være angivet.

Stk. 3. Behandling og efterbehandling med antibiotika- og kemoterapeutikaholdige lægemidler må kun foretages af en dyrlæge. Dette gælder dog ikke for efterbehandling på enkeltdyrsniveau af kalve under 6 måneder og af svin.

Stk. 4. Efter endt behandling skal veterinære lægemidler straks fjernes fra jordbrugsbedriften.

§ 42. I økologisk husdyrproduktion må følgende produkter, efter diagnosticering og anvisning fra en dyrlæge, anvendes: paraffinolie, calciumpropionat, natriumpropionat og kobbersulfat.

Kapitel 12

Pattedyr

§ 43. Alle pattedyr, jf. dog § 45, skal have adgang til græsarealer eller løbegårde i fri luft, der kan være delvis overdækkede, og de skal kunne benytte disse, når dyrets fysiske kondition, vejrforholdene og jordbundens tilstand tillader det, medmindre fællesskabs- eller andre nationale krav vedrørende særlige dyresundhedsproblemer forhindrer dette.

Stk. 2. Hvis dyrene går i en løbegård, skal denne indrettes, så næringsstoffer ikke nedvaskes.

§ 44. Planteædere (herbivorer) og svin, dog ikke svin til opfedning efter fravænning, skal have adgang til græsarealer, når som helst vejrforholdene tillader det, jf. dog § 45, og minimum 150 dage i sommerperioden (15. april til 1. november). Det skal for hver enkelt dyr noteres i logbogen fra og til hvilke datoer dyrene har haft adgang til græsarealer.

Stk. 2. Dyrene kan dog holdes på stald i kortere perioder, hvis kravet om 150 dage overholdes, og hvis det løbende registreres i logbogen hvilke dyr, der holdes på stald, og årsagen til at de holdes på stald.

Stk. 3. Unge dyr kan endvidere opstaldes indendørs i mælkefodringsperioden.

Stk. 4. Kalve under 6 måneder kan holdes på stald efter den 1. september.

Stk. 5. Når planteædere (herbivorer) har adgang til græsarealer i græsningsperioden (minimum 150 dage i sommerperioden fra den 15. april til den 1. november), og når vinteropstaldningsforholdene giver dyrene mulighed for at bevæge sig frit, kan kravet om løbegårde i fri luft i vintermånederne fraviges.

Stk. 6. Uanset stk. 1, skal tyre på over et år hele tiden have adgang til græsarealer eller løbegårde i fri luft, jf. dog § 45.

§ 45. Dyr, der bliver syge eller kommer til skade, kan holdes på stald som led i en behandling og skal om fornødent isoleres i relevante lokaler.

Stk. 2. Opstaldningen skal foregå på et areal, der opfylder minimumskravene til indendørsarealerne, og skal mindst være så stort, at dyret kan ligge ned i udstrakt sideleje og rejse og vende sig uden besvær.

Stk. 3. Datoerne for påbegyndelse og afslutning af opstaldning som følge af sygdom skal løbende noteres i logbogen for det enkelte dyr.

§ 46. §§ 47-49 kan i en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2010, anvendes i stedet for § 43, stk. 1, § 44, stk. 1, samt kravene i rådsforordningens bilag VIII, nr. 1, om mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika, af følgende bedrifter med animalsk produktion:

1)   Bedriften er autoriseret eller havde ansøgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion inden den 24. august 1999, og

a)   hvis eksisterende bygninger og løbegårde er opført før den 24. august 1999 og

b)   på denne dato overholdt kravene om økologisk husdyrhold i bekendtgørelse nr. 210 af 6. april 1998 om økologisk jordbrugsproduktion med senere ændringer.

2)   Bedriften er autoriseret eller havde ansøgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion inden den 24. august 2000, og

a)   hvis staldbygninger og løbegårde er opført efter den 24. august 1999, under forudsætning af, at byggeriet var anmeldt til kommunen inden den 24. august 1999 og byggeriet var opført inden den 24. august 2000, og

b)   på denne dato overholdt kravene om økologisk husdyrhold i bekendtgørelse nr. 757 af 3. oktober 1999 om økologisk jordbrugsproduktion med senere ændringer.

Stk. 2. Bedrifter, hvor der foretages ombygning, nybygning eller anden væsentlig ændring af de eksisterende stalde eller løbegårde, herunder skifter produktionsgren i bygningerne, vil ikke længere være omfattet af overgangsordningen i stk. 1 med hensyn til de pågældende stalde og/eller løbegårde, hvor forholdene er ændret.

§ 47. Bedrifter, der er omfattet af overgangsordningen, jf. § 46, skal ved opstaldningen af deres pattedyr sikre, at dyrenes biologiske og adfærdsmæssige behov tilgodeses, herunder at dyrene, i overensstemmelse med de forskellige dyregruppers behov, har et indendørs areal og en udendørs løbegård til rådighed, der er så store, at alle dyr

1)   har bevægelsesfrihed til at stå naturligt,

2)   kan lægge sig ned samtidig, vende sig, soignere sig, indtage alle naturlige stillinger og foretage alle naturlige bevægelser.

Stk. 2. Arealer og løbegårde skal være så store, at det sikres, at flokstørrelsen ikke har negativ indflydelse på trivslen.

§ 48. Bedrifter, der er omfattet af overgangsordningen, jf. § 46, kan til deres produktion af slagtesvin, efter fravænning, anvende stisystemer med tilhørende udendørs løbegård i stedet for andet udendørsareal.

Stk. 2. Svinene skal have uhindret adgang til løbegården hele året rundt. Løbegården kan være helt overdækket.

Stk. 3. Løbegården skal være så stor, at alle dyr samtidigt kan opholde sig i den og bevæge sig naturligt.

Stk. 4. Luftskifte og temperatur i løbegården skal svare til udeklimaet.

Stk. 5. Svinene skal have mulighed for at ligge i et trækfrit lejeareal.

§ 49. På bedrifter, der er omfattet af overgangsordningen, jf. § 46, og hvor produktionen af slagtesvin, efter fravænning, i sommerperioden foregår på græsarealer, således at dyrene har adgang til græsarealer i mindst 150 dage i sommerperioden (15. april til 1. november), kan opstaldning af slagtesvin i vinterhalvåret foregå indendørs uden adgang til udendørs løbegård.

Kapitel 13

Fjerkræ

Generelt og definitioner

§ 50. Kyllinger, der skal indgå i en æglæggende produktion, betegnes som levekyllinger indtil 18. leveuge.

Stk. 2. For levekyllinger skal det tilgængelige udendørsareal udgøre mindst 1 m 2 pr. dyr.

§ 51. Langsomtvoksende slagtekyllingeracer defineres som kyllinger med en gennemsnitlig væksthastighed, der ikke overstiger 35 gram pr. dyr pr. dag. Langsomtvoksende kalkunracer defineres som kalkunkyllinger med en gennemsnitlig væksthastighed, der ikke overstiger 90 gram pr. dyr pr. dag.

Løbegårde og stalde

§ 52. I staldbygninger til fjerkræ skal mindst en tredjedel af gulvarealet være fast, dvs. ikke være en spalte- eller tremmegulvskonstruktion, og være dækket med sand, jord, tørv eller lignende så det kan anvendes som støvbadningsareal.

Stk. 2. I hønsehuse til æglæggende høns skal en tilstrækkelig stor del af det areal, hønsene har adgang til, være beregnet til opsamling af deres ekskrementer.

Stk. 3. I staldbygninger til levekyllinger må belægningsgraden ikke overstige 15 dyr pr. m 2 eller 21 kg levende vægt pr. m 2 .

Stk. 4. Staldbygninger til levekyllinger, slagtekyllinger og æglæggende høns skal være forsynet med siddepinde til alle dyr. For æglæggende høns skal siddepindene være på mindst 18 cm pr. dyr. For perlehøns skal siddepindene være på mindst 20 cm pr. dyr.

Stk. 5. I staldbygninger til æglæggende høns skal redekasserne være foret med strøelse, plastmåtter eller lignende materiale.

§ 53. Staldbygninger til fjerkræ skal have indgangs- og udgangshuller af en størrelse, som passer til fuglene, og disse huller skal tilsammen være mindst 4 m pr. 100 m 2 af det husareal, der til enhver tid er til rådighed for fuglene.

Stk. 2. Ind- og udgangshullerne skal være jævnt fordelt mod udearealet, således at hele flokken har uhindret adgang til at komme ud.

Stk. 3. Hvis stalden er udstyret med en solid tilbygning af fast konstruktion med en mindste bredde på 1 m, som fuglene har uhindret adgang til hele døgnet, skal størrelsen af ind- og udgangshullerne mellem den indre stald og tilbygningen være mindst 1,5 m pr. 100 m 2 af det husareal, der til enhver tid er til rådighed for fuglene. Tilbygningen skal kunne lukkes af mod udearealet.

§ 54. Det enkelte fjerkræhus må højst rumme

1)   4.800 slagtekyllinger,

2)   4.800 levekyllinger,

3)   3.000 æglæggende høns,

4)   5.200 perlehøns,

5)   4.000 berberænder eller pekingænder (hundyr) eller 3.200 berberænder eller pekingænder (handyr) eller andre ænder, eller

6)   2.500 kapuner, gæs eller kalkuner.

§ 55. Det samlede fjerkræhusareal til kødproduktion på et enkelt produktionssted må ikke være på over 1.600 m 2 .

§ 56. §§ 57 og 58 kan i en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2010, anvendes i stedet for § 53 og § 54, nr. 2 og 3, samt kravene i rådsforordningens bilag VIII, nr. 2, om mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika, af følgende bedrifter med animalsk produktion:

1)   Bedriften er autoriseret eller havde ansøgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion inden den 24. august 1999, og

a)   hvis eksisterende bygninger er opført før den 24. august 1999, og

b)   på denne dato overholdt kravene om økologisk husdyrhold i bekendtgørelse nr. 210 af 6. april 1998 om økologisk jordbrugsproduktion med senere ændringer.

2)   Bedriften er autoriseret eller havde ansøgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion inden den 24. august 2000, og

a)   hvis staldbygninger er opført efter den 24. august 1999, under forudsætning af, at byggeriet var anmeldt til kommunen inden den 24. august 1999 og byggeriet var opført inden den 24. august 2000, og

b)   på denne dato overholdt kravene om økologisk husdyrhold i bekendtgørelse nr. 757 af 3. oktober 1999 om økologisk jordbrugsproduktion med senere ændringer.

Stk. 2. Bedrifter, hvor der foretages ombygning, nybygning eller anden væsentlig ændring af de eksisterende stalde, herunder skifter produktionsgren i bygningerne, vil ikke længere være omfattet af overgangsordningen i stk. 1 med hensyn til de pågældende stalde, hvor forholdene er ændret.

§ 57. På bedrifter, der er omfattet af overgangsordningen, jf. § 56, skal staldbygninger til fjerkræ (undtagen ænder og levekyllinger) have indgangs- og udgangshuller af en størrelse, som passer til fuglene, og disse huller skal tilsammen være mindst 4 m pr. 100 m 2 af det husareal, der til enhver tid er til rådighed for fuglene.

Stk. 2. Ind- og udgangshullerne skal være jævnt fordelt over hele stalden, således at hele flokken har uhindret adgang til at komme ud. Hvis belægningsgraden i stalden er under maksimumsgrænsen, kan kravet til ind- og udgangshuller reduceres forholdsvis.

Stk. 3. Hvis stalden er udstyret med en solid tilbygning af fast konstruktion med en mindste bredde på 1 m, som fuglene har uhindret adgang til hele døgnet, skal størrelsen af ind- og udgangshullerne mellem den indre stald og tilbygningen være mindst 1,5 m pr. 100 m 2 af det husareal, der til enhver tid er til rådighed for fuglene. Tilbygningen skal kunne lukkes af mod udearealet.

§ 58. For bedrifter med æglæggende høns, der er omfattet af overgangsordningen, jf. § 56, må flokstørrelsen ikke overstige 4.500 dyr pr. stald eller udeareal.

§ 59. Fjerkræ skal, når de er fuldfjerede ved ca. 6-7 ugers alderen, have adgang til et attraktivt udeareal, når vejrforholdene tillader det, og skal, når det er muligt, have en sådan adgang i mindst en tredjedel af deres liv.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan fjerkræ under 9 uger holdes inde i perioden mellem den 1. oktober og 15. april.

Stk. 3. Udearealet skal være dækket af vegetation, give rimeligt ly og give fuglene let adgang til et tilstrækkeligt antal drikke- og spisekar.

Stk. 4. Udearealet skal være indrettet, så afstanden til nærmeste indgangshul til staldbygningen intet sted overstiger 150 m.

Stk. 5. Plantedirektoratet kan dispensere fra kravet i stk. 4, så afstanden kan udvides til 350 m under forudsætning af, at der bl.a. etableres drikkevand på udearealet.

§ 60. Af sundhedshensyn skal der være en tomgangsperiode mellem opdræt af to fjerkræflokke. I denne periode skal bygningen og dens udstyr rengøres og desinficeres.

Stk. 2. I stalden og folden skal tomgangsperioden mellem to fjerkræflokke være mindst 14 dage. Hvor der anvendes mobile huse uden bund, og hvor huset flyttes i forbindelse med holdskifte, skal der være en tomgangsperiode på mindst 1 døgn.

Stk. 3. Der skal foretages foldskifte på udearealerne til fjerkræ. Udearealet skal være fri for fjerkræ hvert andet år, jf. dog stk. 7, så vegetationen kan genetableres og smittetrykket reduceres.

Stk. 4. Hvis en producent har et hold æglæggende høns i mere end 12 måneder, kan foldskiftet udskydes, således at der maksimalt går 15 måneder mellem foldskiftet.

Stk. 5. Kravet om tomgangsperiode og foldskifte gælder ikke for små fjerkræflokke under erhvervsmæssigt dyrehold, som ikke holdes i folde, og som kan bevæge sig frit hele dagen.

Stk. 6. Ved foldskifte skal hele den gamle fold lukkes af, og fuglene skal lukkes ind i en ny fold, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. For fjerkræ kan der ske et glidende foldskifte ved, at den gamle fold gradvis lukkes af, og dyrene samtidig får adgang til en tilsvarende ny fold, hvis

1)   det samlede udeareal, der anvendes i foldskiftet, mindst udgør det dobbelte af minimumsudearealet pr. fugl,

2)   fuglene til stadighed har adgang til minimumsudearealet,

3)   udearealet er dækket af skov, plantage eller tilsvarende vegetation,

4)   foldskiftet tilrettelægges, så fuglene inden for et år har haft adgang til det samlede udeareal,

5)   reguleringen af folden senest sker, når halvdelen af produktionsperioden er gennemført, og

6)   foldreguleringen noteres i logbogen.

Velfærd

§ 61. For æglæggende høns og levekyllinger må:

1)   dødeligheden ikke overstige 1,2 pct. pr. måned,

2)   over 75 pct. af fuglene ikke være let pillede,

3)   over 5 pct. af fuglene ikke være meget pillede og

4)   over 0,5 pct. af fuglene ikke have blodige sår.

Stk. 2. Døde dyr skal straks fjernes, og antallet noteres i logbogen med angivelse af den formodede dødsårsag.

§ 62. I fjerkræstalde skal der være så meget naturligt lys, jf. § 33, stk. 2, nr. 7, at det er muligt at læse en almindelig tekst i mindst halvdelen af stalden.

Stk. 2.   Dagslyset i fjerkræstalde kan suppleres med kunstig belysning, så der dagligt er lys i indtil 16 timer med en sammenhængende natlig hvileperiode uden kunstigt lys på mindst 8 timer.

Stk. 3.   Plantedirektoratet kan i enkeltstående tilfælde for en begrænset periode dispensere fra reglen i stk. 1, hvis producenten konstaterer konkrete problemer med dyrevelfærden i besætningen, såsom

1)   at dyrene går i for tidlig lægning,

2)   fjerpilning og

3)   kannibalisme.

Stk. 4. Dispensationsansøgningen skal være vedlagt en plan for afhjælpning af velfærdsproblemerne.

§ 63. I fjerkræstalde må ammoniakkoncentrationen, jf. § 33, stk. 2, nr. 6 og 7, ikke overstige 25 ppm.

Afsnit II

Virksomheder

§ 64. Følgende virksomheder skal være autoriseret af Plantedirektoratet efter denne bekendtgørelse, før de må behandle, opbevare eller sælge de nævnte produkter som økologiske med henblik på anvendelse til økologisk jordbrugsproduktion:

1)   virksomheder, der er registreret i henhold til bekendtgørelserne om hhv. sædekorn, markfrø, grønsagsfrø, planter eller foderstoffer,

2)   virksomheder, der er autoriseret i henhold til bekendtgørelse om kartofler,

3)   virksomheder, der sælger gødning og jordforbedringsmidler m.m. til autoriserede bedrifter og

4)   virksomheder, der sælger foderkorn og andet helt frø i løs vægt til autoriserede bedrifter eller andre virksomheder.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for virksomheder, der alene køber og sælger færdigemballerede og færdigmærkede varer.

§ 65. Ansøgning om autorisation af en virksomhed skal indsendes på et skema udformet af Plantedirektoratet.

Stk. 2. Direktoratet autoriserer en virksomhed, når direktoratet på grundlag af en forelagt beskrivelse af virksomheden har konstateret, at produktionen er tilrettelagt og kan gennemføres efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen. Den autoriserede virksomhed tildeles et autorisationsnummer.

Stk. 3. Består en virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte enheder, skal hver enhed autoriseres særskilt. Driftsmæssigt adskilte virksomheder med forretningsmæssigt fællesskab skal autoriseres særskilt. En virksomheds fjernlagre registreres under virksomhedens autorisationsnummer. Hvis virksomheden etablerer nye fjernlagre, skal dette straks indberettes skriftligt til direktoratet.

§ 66. Virksomheden skal tilrettelægge og gennemføre produktionen efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen.

Stk. 2. Autorisation skal være meddelt, inden virksomheden modtager, behandler eller sælger jordbrugsprodukter som økologiske.

§ 67. En autoriseret virksomhed skal føre kontrol med og regnskab over køb, lager og salg af økologiske produkter med angivelse af art og mængde, dato for køb og salg samt navn og adresse og autorisationsnummer på køber og sælger af henholdsvis ind- og udgående partier. Regnskabet skal opbevares på virksomheden i mindst fem år.

Stk. 2. En autoriseret virksomhed, der er registreret efter bekendtgørelse om planter, skal i en plantefortegnelse angive, hvilke plantepartier der er økologiske.

§ 68. Virksomheden skal hvert år inden den 15. februar på et skema udformet af Plantedirektoratet indberette oplysninger om virksomhedens forventede produktion m.m. i samme kalenderår.

Stk. 2. Væsentlige ændringer, herunder ophør med økologisk produktion eller ændring af virksomhedens navn eller registrering, skal straks indberettes skriftligt til direktoratet.

§ 69. En autoriseret sædekorns- eller frøvirksomhed, der anmelder et parti økologisk sædekorn eller markfrø til markkontrol efter bekendtgørelse om hhv. sædekorn eller markfrø, skal i anmeldelsen angive navn, adresse og autorisationsnummer på de autoriserede økologiske jordbrugere, der forestår fremavlen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal være baseret på en skriftlig kontrakt med avleren og være indsendt rettidigt til Plantedirektoratet.

Afsnit III

Fællesbestemmelser

Kapitel 14

Mærkning og salg

§ 70. Bestemmelser om salg gælder tilsvarende for udbud til salg, herunder avertering og skiltning, fordeling, levering eller enhver anden form for overdragelse til tredjemand med eller uden vederlag. Bestemmelserne om salg gælder tillige besiddelse med henblik på salg.

§ 71. Produkter omfattet af denne bekendtgørelse, der pakkes og mærkes som økologiske, skal ved salg fra en autoriseret jordbrugsbedrift eller virksomhed være mærket med Plantedirektoratets økologikontrolkode: »DK-Ø-50 « , jf. bekendtgørelse om økologiske fødevarer. Kontrolkoden, produktets økologiske status og en henvisning til den økologiske produktionsmetode skal anføres på mærkningssedlen, faktura og følgeseddel.

§ 72. En autoriseret jordbrugsbedrift kan mærke uforarbejdede fødevarer, der er produceret på egen jordbrugsbedrift, efter bestemmelserne i bekendtgørelse om økologiske fødevarer og sælge dem direkte til den endelige forbruger. Henvisning til den økologiske produktionsmetode på mærkningen kan være suppleret af Ø-mærket i henhold til bekendtgørelse om økologiske fødevarer.

§ 73. Gødning fra husdyr under økologiske produktionsforhold og vegetabilsk materiale fra økologiske arealer kan mærkes og sælges som økologisk.

Stk. 2. Gødninger og jordforbedringsmidler m.m., nævnt i rådsforordningen, bilag II, del A, kan kun sælges med angivelsen: »Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 2092/91«, hvis der ønskes en henvisning til den økologiske produktionsmetode.

Stk. 3. Plantebeskyttelsesmidler m.m., der er nævnt i rådsforordningen, bilag II, del B, og som er godkendt af Miljø- og Energiministeriet, kan kun sælges med angivelsen: »Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes i økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 2092/91«, hvis der ønskes en henvisning til den økologiske produktionsmetode.

§ 74. Foreligger der dokumentation for et partis økologiske status, afgiver Plantedirektoratet, hvis partiet skal føres ud af landet, efter anmodning erklæring om, at partiet er omfattet af direktoratets økologikontrol.

Kapitel 15

Import

§ 75. Import fra tredjelande af økologiske produkter, som er beskrevet i denne bekendtgørelse, skal ske i overensstemmelse med rådsforordningens artikel 11.

Stk. 2. Importøren af økologiske produkter fra ikke-godkendte tredjelande skal, forud for importen finder sted, have opnået Plantedirektoratets tilladelse til markedsføring og anvendelse i den økologiske jordbrugsproduktion.

Stk. 3. Al import skal forudanmeldes til Plantedirektoratet inden ankomsten til Danmark. Anmeldelsen skal ske mindst 24 timer og mindst en fuld arbejdsdag før, produkterne fremlægges til frigivelse.

Stk. 4. Importdokumenter verificeres af Plantedirektoratet, inden produkterne frigives.

Kapitel 16

Kontrol og offentliggørelse

§ 76. Plantedirektoratet fører kontrol med, at bestemmelserne i bekendtgørelsen og de bestemmelser i rådsforordningen, der er omfattet af bekendtgørelsen, overholdes.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan offentliggøre resultater og sanktioner på grundlag af kontrollen. Offentliggørelsen kan omfatte navne og adresser på virksomheder, autoriseret efter § 65, stk. 2, og kan ske, inden de administrative klagemuligheder er udtømte, bødeforlæg er vedtaget, eller der er faldet endelig dom. Offentliggørelse kan ske løbende i elektronisk form.

Kapitel 17

Klage

§ 77. Klage over Plantedirektoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal indgives inden fire uger fra datoen for modtagelsen af afgørelsen. Klagen skal stiles til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og skal indsendes til Plantedirektoratet.

Stk. 2. Uanset om der er klaget over en afgørelse, jf. stk. 1, kan Plantedirektoratet genoptage sagen, hvis direktoratet vurderer, at der er mulighed for, at nye oplysninger i sagen kan føre til en anden afgørelse.

Kapitel 18

Straf

§ 78. Overtrædelse af § 1, § 3, stk. 5, § 4, stk. 3 og 4, § 5, stk. 1-6, §§ 6-12, § 14, stk. 1 og 2, § 15, stk. 2, §§ 16-17, § 18, stk. 1, 2 og 4, §§ 19-22, § 23, stk. 2 og 3, § 24, stk. 1, §§ 26-43, § 44, stk. 1, 2 og 6, § 45, § 47, § 48, stk. 2-5, § 50, stk. 2, §§ 52-55, §§ 57-59, § 60, stk. 1-3, og stk. 5-7, § 61, § 62, stk. 1-3, § 63, § 64, stk. 1, § 65, stk. 3, §§ 66-69, § 71, § 73, stk. 2 og 3, § 75, §§ 80-82 og af bestemmelserne i rådsforordningen straffes med bøde.

Stk. 2.   Der kan pålægges selskaber m. v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 19

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 79. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. april 2004 med undtagelse af § 16, stk. 3-5, § 17 samt § 20, stk. 4 og 5, der alle træder i kraft den 1. august 2004, jf. §§ 80-82.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 697 af 16. juli 2000 om økologisk jordbrugsproduktion ophæves.

§ 80. Indtil den 1. august 2004 gælder følgende: Ved afgivelse og modtagelse af kvælstof, jf. § 16, stk. 1 og 2, skal der foreligge dokumentation i form af dateret faktura eller følgeseddel, underskrevet af modtager og afgiver. Dokumentationen skal forefindes på bedriften senest fra datoen for modtagelsen eller afgivelsen af kvælstof. Dokumentationen skal opbevares på bedriften i mindst fem år.  

§ 81. Indtil den 1. august 2004 gælder følgende: Jordbrugsbedrifter, der har en årlig momsregistreret omsætning på mindst 20.000 kr., skal anmeldes til registrering, indsende gødningsregnskab og udarbejde mark- og gødningsplan efter reglerne i henholdsvis § 2 og § 22 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Mark- og gødningsplaner skal til enhver tid forefindes på bedriften og kunne forevises ved kontrolbesøg.

§ 82. Indtil den 1. august 2004 gælder følgende: Den økologiske enhed og den ikke-økologiske enhed, jf. § 20, stk. 1-3, skal registreres under hvert sit CVR- eller SE-nummer.

 

Plantedirektoratet, den 2. april 2004

Ole P. Kristensen

/Birthe Schubart

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.
Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der er nødvendige for anvendelsen af følgende forordninger:
Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (EF-Tidende 1991, L 198, side 1) (økologiforordningen), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 392/2004 af 24. februar 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 2092 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelsen heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (EU-tidende 2003, L 65, side 1).
Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2001 af 7. september 2001 om gennemførelsesbestemmelser til bestemmelserne for kontrolattesten for import fra tredjelande under artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (EF-Tidende 2001, L 243, side 3), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2002 af 25. oktober 2002 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2001 om gennemførelsesbestemmelser til bestemmelserne for kontrolattesten for import fra tredjelande under artikel 11 i Rådets forordning (EØF) om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (EF-Tidende 2002, L 289, side 15).
Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2003 af 5. februar 2003 om kravene til mærkning ved økologisk produktion af foderstoffer, foderblandinger og fodermidler og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 (EU-Tidende 2003, L 31, side 3).
I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra ovennævnte forordninger. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

Dog er der i overensstemmelse med økologiforordningens artikel 12 i bekendtgørelsens kapitel 4 og 5 samt kapitlerne 9 til 13 fastsat strengere regler for dyr og animalske produkter i forhold til reglerne i forordningens bilag I, del B, om animalsk produktion, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1804/1999 af 19. juli 1999 om indføjelse af bestemmelser om animalsk produktion i forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (EF-Tidende 1999, L 222, side 1) som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2003 af 5. februar 2003 om kravene til mærkning ved økologisk produktion af foderstoffer, foderblandinger og fodermidler og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 (EU-Tidende 2003, L 31, side 3). I disse tilfælde fortrænger bekendtgørelsen forordningens bestemmelser.