Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Til af- og påstigning må læssebagsmæk anvendes til bevægelseshæmmede personer efter følgende retningslinier:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der
anvendes til studenterkørsel, optog mv.

 

I medfør af § 68, stk. 1, og § 71, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Vare- og lastbiler samt traktorvogntog, der anvendes til studenterkørsel, optog mv., skal forinden kørslen være forevist for Statens Bilinspektion og godkendt efter retningslinierne i § 2. Denne godkendelse er fritaget for betaling.

Stk. 2. Tilladelser til kørsel omfattet af stk. 1 udstedes af politiet, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om studenterkørsel, optog mv.

Syn og godkendelse

§ 2. De i § 1 nævnte køretøjer skal godkendes efter følgende retningslinier:

1) Vare- og lastbiler samt traktorpåhængsvogne skal være forsynet med solidt fastgjorte sider og for- og bagsmæk, som har en højde på mindst 120 cm målt fra ladets bund. Vandrette åbninger i sider samt for- og bagsmæk må ikke overstige 25 cm, idet dog afstanden mellem ladbund samt for- og bagsmæk og sidernes underkant ikke må overstige 5 cm.

2) Køretøjets lad skal være forsynet med solide siddepladser til alle passagerer. Siddepladserne skal være forsvarligt fastgjorte. Der må ikke anvendes halmballer eller lignende særligt brændbart materiale som siddepladser.

3) Hvis køretøjet skal benyttes til befordring af person i kørestol, skal køretøjet være forsynet med beslag til fastholdelse af kørestolen. Kørestolsbeslag skal være solidt fastgjort til køretøjet.

4) Antallet af passagerer, der tillades befordret på ladet, fastsættes af Statens Bilinspektion og påføres tilladelsen. Ved fastsættelsen heraf kan lægges til grund, at bredden af siddepladsen for hver passager bør være mindst 450 mm. I dette mål kan medregnes op til 35 mm fri plads på hver side af selve siddepladsen. Endvidere medregnes eventuelle pladser, der er indrettet til anbringelse og fastgørelse af kørestole.

5) Der skal forefindes mindst én solid trappe til af- og påstigning.

6) Læssebagsmæk må ikke anvendes til af- og påstigning, og skal være effektivt sikret imod utilsigtet anvendelse. Læssebagsmæk må dog anvendes til bevægelseshæmmede personer efter reglerne i bilag 1.

7) Køretøjer med tippelad skal under kørslen være sikret imod anvendelse af tippeladet.

8) Der skal under kørslen medbringes mindst én ildslukker, der skal være anbragt på et hensigtsmæssigt og for føreren let tilgængeligt sted. Ildslukkeren skal være godkendt og mærket i henhold til dansk standard DS 2120 eller dansk standard DS/EN 3. Ildslukkeren skal endvidere være godkendt og mærket i mindst klasse 5 A, 34 B, dog mindst klasse 13 A, 89 B for køretøj, som er indrettet til befordring af mere end 19 personer. Endvidere skal der medbringes forbindingskasse.

9) Køretøjets lad/kasse skal være indrettet således, at passagererne ved egen hjælp kan forlade køretøjet i en nødsituation.

10) Traktorpåhængsvogn skal være forsynet med mindst 2 aksler og styretøj.

Stk. 2. Når et køretøj anvendes til studenterkørsel, optog mv. må der ikke foretages ændringer af indretning eller udstyr i forhold til det, der er godkendt i henhold til denne bekendtgørelse.

Ikrafttrædelse

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2004.

Stk. 2. Færdselsstyrelsens cirkulæreskrivelse af 12. januar 1995 om ”studenterkørsel” ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Godkendelse af køretøjer omfattet af § 1, hvor ansøgning om tilladelse til kørsel efter Justitsministeriets bekendtgørelse om studenterkørsel, optog mv. er indgivet til Justitsministeriet eller politiet inden den 1. juni 2004, behandles efter de hidtidige regler.

Færdselsstyrelsen, den 18. maj 2004

Carsten Falk Hansen

/Jan LindeskovBilag 1

Til af- og påstigning må læssebagsmæk anvendes til bevægelseshæmmede personer efter følgende retningslinier:

1. Læssebagsmækken skal have gennemgået et hovedeftersyn inden for de seneste 12 måneder og være fundet i anmærkningsfri stand. Dokumentation for dette skal fremlægges ved forevisningen af køretøjet.

2. Læssebagsmækkens funktioner skal afprøves/demonstreres og findes i orden ved forevisningen.

3. Der skal 1 m fra læssebagsmækken forefindes en tydelig markering på ladet, og der må ikke opholde sig personer mellem markeringen og læssebagsmækken, mens der opereres med læssebagsmækken.

4. Det skal sikres, at læssebagsmækken ikke kan betjenes af passagererne på ladet.

5. Læssebagsmækken må kun anvendes til af- og pålæsning af en bevægelseshæmmet person og evt. en hjælper af gangen.

6. Kørestole skal fixeres forsvarligt på læssebagsmækken ved af- og påstigning.

7. Føreren af køretøjet skal være bekendt med disse vilkår, der skal medbringes under kørsel.

Godkendelse af læssebagsmækken til ovennævnte formål skal fremgå af påtegning på tilladelsen.