Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1 i lov om ændring af
tonnageskatteloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven

(Lejeindtægt m.v. af lokaler om bord, fast driftssted om bord)

 

I medfør af § 4, stk. 1, i lov nr. 460 af 9. juni 2004 om ændring af tonnageskatteloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Lejeindtægt m.v. af lokaler om bord, fast driftssted om bord) bestemmes, at tonnageskattelovens § 10, stk. 2, nr. 6 og 7, som indsat ved lovens § 1, træder i kraft den 28. juni 2004.

Skatteministeriet, den 22. juni 2004

Svend Erik Hovmand

/Lise Bo Nielsen