Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31973L0239
 
31979L0267
 
31992L0049
 
31992L0096
 
31993L0006
 
31993L0022
 
31998L0078
 
32000L0012
 
32002L0087
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer for koncerner, hvor modervirksomheden er en finansiel holdingvirksomhed eller en finansiel virksomhed, og hvor der ikke foretages en samlet konsolideret opgørelse 1)

 

I medfør af § 175 a, stk. 2, og § 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 25. juni 2004 fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på koncerner, hvor modervirksomheden er en finansiel holdingvirksomhed eller en finansiel virksomhed, og hvor der efter § 177, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke skal foretages en samlet konsolideret opgørelse for koncernen.

Indberetning

§ 2. De af k oncernens engagementer, der udgør mere end 10 pct. af koncernens basiskapital, skal indberettes til Finanstilsynet. Ved koncernens basiskapital forstås den konsoliderede basiskapital i de koncerner, hvor den øverste modervirksomhed foretager konsolidering, jf. §§ 170-174 i lov om finansiel virksomhed. For de koncerner, hvor den øverste modervirksomhed ikke foretager konsolidering, jf. §§ 170-174, skal koncernens basiskapital forstås som den øverste modervirksomheds basiskapital.

Stk. 2. Engagementer opgøres uden fradrag efter samme metode som i bekendtgørelse om store engagementer.

Stk. 3. Indberetningen skal foretages én gang årligt pr. ultimo året og skal være Finanstilsynet i hænde senest 30 arbejdsdage efter årets udløb.

Stk. 4. Indberetning skal ske på maskinlæsbart medium og skal ske på skema OK 01 i bilag 1.

Stk. 5. Indberetningerne skal være godkendt af modervirksomhedens direktion.

Straffebestemmelser og ikrafttræden

§ 3. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 4. Bekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 2004.

Finanstilsynet, den 10. juli 2004

Henrik Bjerre-Nielsen

/Jørgen KraghBilag 1

Opgørelse af store engagementer - Koncern

OK 01

Koncern

Dato:

Reg . nr.

Koncernengagementer, der udgør 10 % eller mere af koncernens basiskapital. Sorteret efter faldende engagement i procent af basiskapitalen.

Nr.

Branche1)

Kunde

Engagement

 

 

 

Kr. 1000

Engagement i pct. af basiskapitalen.

 

Pct.

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Brancheinddeling, se bilag 2, afsnit 1 i bekendtgørelse om store engagementer.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF (konglomeratdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L35 s.1).