Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om fleksydelse

 

Herved bekendtgøres lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 26. august 2002, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 417 af 10. juni 2003, § 1 i lov nr. 1413 af 22. december 2004, § 5 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, § 95 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 4 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 4 i lov nr. 431 af 6. juni 2005. 1)

De ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 2)  er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da ændringerne endnu ikke er trådt i kraft.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med loven er at give personer, som er visiteret til et fleksjob, mulighed for fra det 60. år at modtage fleksydelse med henblik på at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Kapitel 2

Betingelser for ret til fleksydelse

Almindelige betingelser

§ 2. Retten til fleksydelse er betinget af, at modtageren

1) er fyldt 60 år,

2) før overgang til fleksydelse er visiteret til fleksjob, jf. kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

3) betaler fleksydelsesbidrag,

4) har indbetalt fleksydelsesbidrag eller været medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse og har indbetalt efterlønsbidrag, som ikke senere er tilbagebetalt, i sammenlagt mindst 25 år inden for de sidste 30 år, jf. § 40,

5) har fået indberettet værdien af pensionsformuen, jf. § 18, og

6) har bopæl her i riget eller i et andet EU/EØS-land.

Stk. 2. Perioder med medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse før 1. april 1999 medregnes ved opgørelsen af optjeningstiden efter stk. 1, nr. 4.

Stk. 3. Personer, der tidligere har indbetalt efterlønsbidrag, og som i de 12 måneder, der ligger umiddelbart forud for den første tilmelding til fleksydelsesordningen, ikke har optjent anciennitet i efterlønsordningen, får medregnet den manglende optjeningstid ved opgørelsen efter stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om dispensation fra betingelserne i stk. 1, nr. 4.

§ 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om udbetaling af fleksydelse til personer med bopæl eller ophold i lande, som ikke er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 6.

Tilmelding og udmeldelse

§ 4. Kommunen har pligt til at meddele Arbejdsdirektoratet, at den har visiteret en borger til fleksjob. Meddelelsen skal ske inden 2 uger efter visitationen.

Stk. 2. Tilmelding til fleksydelsesordningen sker ved kommunens meddelelse til Arbejdsdirektoratet. Arbejdsdirektoratet orienterer borgeren om tilmelding og om muligheden for udmeldelse.

Stk. 3. Tilmeldingen har virkning fra den første i måneden, efter at visitation til fleksjob er sket.

Stk. 4. En person, der er visiteret til fleksjob, kan tilmelde sig ved skriftlig henvendelse til Arbejdsdirektoratet. Tilmeldingen har virkning fra den første i måneden, efter at Arbejdsdirektoratet har modtaget henvendelsen.

§ 5. Borgeren skal skriftligt meddele Arbejdsdirektoratet, hvis denne vil melde sig ud af ordningen eller ikke ønsker tilmelding.

§ 6. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om tilmelding og udmeldelse.

Fleksydelsesbidrag

§ 7. Arbejdsdirektoratet opkræver fleksydelsesbidrag af alle, der er tilmeldt ordningen og er fyldt 30 år.

Stk. 2. Det er en betingelse, at personen er visiteret til fleksjob.

§ 8. Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis et beløb, der svarer til 7 gange det beløb, der efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel højst kan ydes pr. dag.

§ 9. Undlader en tilmeldt at indbetale fleksydelsesbidrag til det tidspunkt, direktøren for Arbejdsdirektoratet har fastsat, skal Arbejdsdirektoratet skriftligt erindre den pågældende om restancen og samtidig oplyse, at undladelse af at betale det skyldige bidrag vil medføre, at den tilmeldte vil blive anset for udmeldt af fleksydelsesordningen, hvis bidraget ikke er betalt inden 3 uger. Arbejdsdirektoratet skal skriftligt underrette den tilmeldte, når den pågældende udmeldes.

Stk. 2. Hvis det skyldige fleksydelsesbidrag samt senere forfaldent bidrag betales senest 4 uger efter, at den tilmeldte er blevet skriftligt underrettet om, at denne er udmeldt, ophæves udmeldelsen.

Stk. 3. Forfaldent fleksydelsesbidrag kan tilbageholdes i Arbejdsdirektoratets udbetaling af fleksydelse.

§ 10. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om bidragsbetalingen, herunder regler om restancegebyr.

ATP-bidrag

§ 11. Personer, der modtager fleksydelse, kan frivilligt indbetale ATP-bidrag, jf. § 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 12. ATP-bidraget udgør det bidrag, som er fastsat efter § 15, stk. 1, og § 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog § 13 , stk. 1, 2. pkt. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget for hver time, der udbetales fleksydelse for.

§ 13. Modtageren af fleksydelse betaler halvdelen af bidraget, mens den anden halvdel betales af Arbejdsdirektoratet. Hver bidragsandel for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Arbejdsdirektoratet fratrækker månedligt modtagerens bidrag i fleksydelsen med henblik på indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 14. Efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter beskæftigelsesministeren regler om betaling og indberetning af ATP-bidrag, herunder betingelser for ophør af bidragsbetaling.

Stk. 2. Indbetales bidraget ikke rettidigt, gælder de i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 17, stk. 2-4 og 7, fastsatte regler.

Kapitel 3

Overgang

§ 15. Overgang til fleksydelse kan ske for personer, der er visiteret til et fleksjob. Overgang til fleksydelse kan tidligst ske 3 måneder efter visitationen til fleksjob.

Stk. 2. Fleksydelse ydes efter skriftlig ansøgning, som skal indgives til Arbejdsdirektoratet.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om overgang til fleksydelse, herunder om, at en person kan overgå til fleksydelse, selv om der ikke er sket en indberetning af værdien af pensionsformuen, jf. § 18.

Stk. 4. En person, der modtager ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, kan ikke samtidig modtage fleksydelse. Personen kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med fleksydelse.

§ 16. Arbejdsdirektoratet skal som hovedregel træffe afgørelse om tilkendelse af fleksydelse senest 5 uger efter tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen. Kan afgørelsen i særlige tilfælde ikke træffes, inden der er forløbet 5 uger, skal ansøgeren have en nærmere redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og meddelelse om, hvornår sagen forventes afgjort.

Kapitel 4

Beregning

Fleksydelsens størrelse

§ 17. Fleksydelsen udgør årligt et beløb, der svarer til 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 12.

Stk. 2. Fleksydelsen efter stk. 1 kan højst udgøre et beløb, der svarer til den indtægt, som den visiterede person har

1) haft som lønindtægt i fleksjob,

2) haft i selvstændig erhvervsindtægt efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

3) modtaget i dagpenge efter § 1 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,

4) modtaget i ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik,

5) modtaget i kontanthjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik eller

6) modtaget i særlig ydelse efter § 74 i i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Fleksydelsen beregnes på baggrund af et gennemsnit af indtægten, jf. stk. 2, nr. 1 og 3-6, i de forudgående 12 måneder. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler for beregningen af fleksydelsen på baggrund af perioder med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Fleksydelsen efter stk. 3 afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 5. Det beløb, der følger af stk. 3, reguleres en gang om året pr. den første mandag i januar med en procentsats svarende til satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 6. Fleksydelse udbetales efter, at der er foretaget fradrag for pensionsordninger, jf. § 18, og fradrag på grund af erhvervsarbejde, jf. § 20.

Fradrag for pension

§ 18. For personer, der er omfattet af § 2, stk. 1, foretages der nedsættelse af fleksydelsen på grund af pensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, dog ikke pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 3, og § 2, nr. 4, litra b-e, samt for opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Reglerne gælder endvidere for tilsvarende udenlandske pensionsordninger.

Stk. 2. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt., har pligt til at foretage indberetning af værdien af de omfattede pensionsrettigheder ved personens fyldte 60. år. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberettes en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det 60. år. For alle øvrige pensionsordninger indberettes depotet. Nærmere bestemmelser om indberetningen, herunder om tidspunktet for indberetningen, fastsættes af skatteministeren efter aftale med beskæftigelsesministeren. Sker indberetning ikke rettidigt, skal den indberetningspligtige betale en afgift til staten på 500 kr. Reglerne i kildeskatteloven om redegørelse for indeholdelsen efter kildeskattelovens § 57, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 2 og 3, og §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 1. pkt. Indberetning sker elektronisk til told- og skatteforvaltningen, der videregiver oplysningerne i elektronisk form til Arbejdsdirektoratet.

Stk. 3. Ved behandling af ansøgningen om fleksydelse opgør Arbejdsdirektoratet den samlede værdi af ansøgerens pensionsordninger på tidspunktet ved det fyldte 60. år. Opgørelsen foretages på grundlag af oplysninger, jf. stk. 2, om de i stk. 1, 1. pkt., nævnte ordninger samt på grundlag af erklæring afgivet af ansøgeren om værdien af pensionsopsparingen umiddelbart før det 60. år af de i stk. 1, 2. pkt., nævnte pensioner, pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 2, samt pensioner omfattet af firmapensionskasselovens § 1, stk. 2, nr. 2-4, og § 2, stk. 3-5. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger oplyser ansøgeren en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det 60. år. For alle øvrige pensionsordninger oplyses depotet. Ansøgeren har endvidere pligt til over for Arbejdsdirektoratet at erklære, om oplysningerne, der er indberettet efter stk. 2, er fyldestgørende.

Stk. 4. For personer, der overgår til fleksydelse, nedsættes fleksydelsen med 60 pct. af følgende beløb: For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger foretages nedsættelsen med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 3, 3. pkt., og stk. 2, 2. pkt. For alle øvrige ordninger beregner Arbejdsdirektoratet en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 2, 3. pkt. Fleksydelsen nedsættes i hele fleksydelsesperioden med 60 pct. af det beregnede beløb, der overstiger et fradragsbeløb på 10.600 kr. årligt. Nedsættelsen efter denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i fleksydelsesperioden, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. For alle, der overgår til fleksydelse, medfører løbende udbetaling af pension (inklusiv tillæg), som er led i et ansættelsesforhold, nedsættelse af fleksydelsen fra det tidspunkt, den kommer til udbetaling i fleksydelsesperioden. Nedsættelsen sker med 50 pct. af det udbetalte pensionsbeløb.

Stk. 6. En person, der overgår til fleksydelse, og som efter det fyldte 60. år indbetaler på en pensionsordning omfattet af § 15 A i pensionsbeskatningsloven, skal løbende have opgjort værdien heraf ved enhver indbetaling til ordningen. Principperne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse. Pensionsopgørelsen indgår i beregningen efter stk. 4. Arbejdsdirektoratet foretager omberegningen efter stk. 4 i forbindelse med hver yderligere indbetaling på pensionsordningen.

Stk. 7. Ved indbetaling på en § 15 A-pensionsordning efter det fyldte 60. år har pensionsinstitutter m.v., jf. stk. 2, 1. pkt., pligt til at foretage indberetning ved hver indbetaling frem til det fyldte 65. år. Principperne i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Personen har en tilsvarende pligt til over for Arbejdsdirektoratet at oplyse om indbetalinger på disse pensionsordninger.

Stk. 8. Det fradragsbeløb, der er nævnt i stk. 4, reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2002, og beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 100.

Stk. 9. Økonomiministeren kan fastsætte regler om beregningsforudsætninger med hensyn til nedsættelse af fleksydelse på grund af pensionsopsparing.

§ 19. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om nedsættelse af fleksydelse på grund af pensionsopsparing.

Arbejde

§ 20. En fleksydelsesmodtager kan mod fradrag i fleksydelsen have erhvervsarbejde uden begrænsning. Arbejdet må dog ikke udføres i et fleksjob eller i en selvstændig virksomhed, der ejes eller drives af modtagerens ægtefælle, eller i en virksomhed, som er bortforpagtet af modtageren eller af modtagerens ægtefælle.

Stk. 2. Fradraget efter stk. 1 foretages forholdsmæssigt i fleksydelsen afhængig af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Nedsættelsen foretages efter, at der er foretaget fradrag for pension, jf. § 18.

§ 21. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter, herunder selvstændig virksomhed, i fleksydelsesperioden skal have for fleksydelsens størrelse.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om kontrol af arbejde og indtægter for fleksydelsesmodtagere, som har bopæl, arbejde eller indtægter i Grønland, på Færøerne eller i et andet EØS-land, samt om kontrol med, om fleksydelsesmodtageren i øvrigt opfylder betingelserne for ret til fleksydelse.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om drift af selvstændig virksomhed i fleksydelsesperioden.

Kapitel 5

Udbetaling

§ 22. Fleksydelse udbetales tidligst med virkning fra måneden efter, at der er ansøgt om fleksydelse. Fleksydelsen udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om fleksydelse og lovens betingelser er opfyldt.

Stk. 2. Fleksydelse udbetales sidste gang for den måned, hvori modtageren fylder 65 år.

Stk. 3. Fleksydelse kan ikke udbetales til en person, som ved domstols- eller administrativ afgørelse er berøvet sin frihed.

Stk. 4. Fleksydelse kan ikke udbetales til en person, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor

1) den pågældende er varetægtsfængslet,

2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.

Stk. 5. Fleksydelse kan endvidere ikke udbetales til en person, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 6. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 4, ikke af en domfældelse, efterbetales fleksydelse, der ikke er udbetalt, mens personen var frihedsberøvet eller unddrog sig strafforfølgning. Fleksydelsen efterbetales dog ikke til afdødes bo, hvis personen afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen.

Stk. 7. Kriminalforsorgen skal underrette Arbejdsdirektoratet, hvis en person, der modtager fleksydelse, undergives strafafsoning eller anden frihedsberøvende foranstaltning, herunder varetægtsfængsling, som følge af et strafbart forhold.

Stk. 8. Når politiet eller kriminalforsorgen får formodning om, at en person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. stk. 4, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 5, samtidig modtager fleksydelse, skal Arbejdsdirektoratet underrettes om unddragelsen.

§ 23. Krav på fleksydelse kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning, medmindre der er forløbet tre måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

§ 24. (Ophævet)

§ 25. Fleksydelsen afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.

Stk. 2. Fleksydelsen udbetales ikke, hvis den beregnede ydelse udgør mindre end 100 kr. pr. måned.

§ 26. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om udbetaling.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om løbende indsendelse af oplysninger om arbejde og indtægter og om fristen for indsendelse af oplysningerne.

Tilbagebetaling af fleksydelse

§ 27. Hvis modtageren har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 34, stk. 1, eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget fleksydelse, skal modtageren eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er udbetalt med urette.

§ 28. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter en frist for tilbagebetaling efter § 27. Er tilbagebetaling ikke sket inden denne frist, kan Arbejdsdirektoratet træffe afgørelse om, at den pågældende mister sin fremtidige ret til fleksydelse.

Stk. 2. Krav på tilbagebetaling af fleksydelse kan med tillæg af omkostninger inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 3. Krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt fleksydelse kan tilbageholdes i delpension, sygedagpenge, pension efter lov om social pension og i fleksydelsen.

§ 28 a. Inddrivelsen efter § 28, stk. 2, kan ske ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 29. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan bestemme, at en arbejdsløshedskasse skal betale det beløb tilbage til Arbejdsdirektoratet, som Arbejdsdirektoratet har udbetalt for meget til en fleksydelsesmodtager, hvis den fejlagtige udbetaling skyldes urigtige eller mangelfulde oplysninger fra kassen om medlemsanciennitet eller efterlønsbidrag. Det forudsættes, at arbejdsløshedskassens oplysninger ikke er åbenbart urigtige, og at hverken Arbejdsdirektoratet eller modtageren af den fejlagtige udbetaling vidste eller burde vide, at oplysningerne var fejlagtige.

§ 30. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om tilbagebetaling af fleksydelse.

Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag

§ 31. En person, som har indbetalt fleksydelsesbidrag, har ret til det indbetalte bidrag, hvis denne inden det fyldte 66. år anmoder herom, eller hvis denne inden det fyldte 65. år får tilkendt førtidspension efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning. Tilsvarende har boet efter personen ret til at få bidraget tilbagebetalt, hvis denne dør inden det fyldte 65. år.

Stk. 2. En person, der anmoder om at få det indbetalte bidrag tilbagebetalt, jf. stk. 1, skal skriftligt fravælge muligheden for at modtage fleksydelse. Hvis personen ikke er fyldt 60 år, er det yderligere en betingelse, at bidraget overføres til en pensionsordning som led i et ansættelsesforhold omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, bortset fra § 2, nr. 3, eller, hvis den pågældende ikke er omfattet af en sådan ordning eller der ikke kan indbetales til en sådan ordning, til en bestående eller nyoprettet privattegnet pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Bidraget kan endvidere overføres til en tilsvarende udenlandsk pensionsordning. Hvis personen er fyldt 60 år, udbetales beløbet kontant til personen.

§ 32. Tilbagebetalingsbeløbet udgør det antal indbetalte dagpengesatser efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, som fleksydelsesmodtageren har indbetalt som fleksydelsesbidrag, jf. §§ 7 og 8. Ved tilbagebetalingen gælder § 49 B, stk. 2-9, i pensionsbeskatningsloven.

Stk. 2. Beløbet efter stk. 1 fratrækkes 20 dagpengesatser, jf. § 8, for hver måned, der er udbetalt fleksydelse til personen.

Stk. 3. Tilbagebetalingsbeløbet opgøres på grundlag af dagpengenes størrelse på tilbagebetalingstidspunktet eller på det tidspunkt, hvor beløbet overføres til en pensionsordning.

Stk. 4. Aftaler om overdragelse af retten til indbetalte fleksydelsesbidrag er ugyldige, ligesom indbetalte bidrag ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning.

§ 33. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag, herunder regler om, at der i særlige tilfælde kan ses bort fra kravet i § 31, stk. 2, om, at tilbagebetalte bidrag overføres til en pensionsordning.

Kapitel 6

Oplysningspligt

§ 34. Personer, der er tilmeldt fleksydelsesordningen, har pligt til at oplyse Arbejdsdirektoratet om alle forhold, der har betydning for retten til fleksydelse eller kan medføre nedsættelse eller bortfald af fleksydelsen.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan indhente oplysninger, der er nødvendige for at behandle en sag om fleksydelse, fra arbejdsgivere, offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser, ATP, pensionskasser, livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan videregive oplysninger til en arbejdsløshedskasse om, at et medlem af kassen er tilmeldt fleksydelsesordningen, samt oplysninger om optjent anciennitet i fleksydelsesordningen.

Stk. 4. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger efter stk. 2 og 3, herunder regler om udveksling af oplysninger i elektronisk form. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt i arbejdsløshedskasserne. Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f finder anvendelse.

Stk. 5. Arbejdsdirektoratet skal oplyse ansøgeren eller modtageren af fleksydelse om pligten til at medvirke og om adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1 og 2 og samtidig orientere om konsekvenserne, hvis den pågældende ikke opfylder sin oplysningspligt.

Stk. 6. Ankestyrelsen kan til brug for behandlingen af sager indhente oplysninger efter reglerne i stk. 1-4.

§ 35. Arbejdsdirektoratet skal kontrollere, at fleksydelsesmodtagerens oplysninger om arbejde ved siden af fleksydelsen svarer til det, der ligger til grund for beregningen af fleksydelsen.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om denne kontrol.

Kapitel 7

Administration m.v.

§ 36. Arbejdsdirektoratet varetager administrationen af denne lov.

§ 36 a. Beskæftigelsesrådet, jf. § 29 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, er rådgivende for beskæftigelsesministeren i spørgsmål om ydelser efter denne lov.

Kapitel 8

Klageadgang

§ 37. Arbejdsdirektoratets afgørelser om fleksydelse efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen af den person, afgørelsen vedrører.

Stk. 2. Afgørelser efter § 29 kan påklages til Ankestyrelsen af den arbejdsløshedskasse, som afgørelsen vedrører.

Stk. 3. I øvrigt finder kapitel 9 og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.

Kapitel 9

Finansiering

§ 38. Arbejdsdirektoratet afholder udgifter til fleksydelse og ATP-bidrag efter denne lov.

Kapitel 10

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 39. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

Stk. 2. Lov om seniorydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 258 af 2. maj 1998, ophæves med virkning fra den i stk. 1 nævnte dato.

§ 40. Personer født før 1. marts 1952 kan opfylde kravet til optjeningstiden, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved uafbrudt medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse fra den 31. marts 1992 eller betaling af fleksydelsesbidrag til mindst det fyldte 60. år. Den uafbrudte optjeningstid efter 1. pkt. skal mindst udgøre 10 år inden for de sidste 15 år. Personen skal have betalt efterlønsbidrag fra den 1. april 1999 og fleksydelsesbidrag fra visitationen til fleksjob.

Stk. 2. Personer født før den 1. april 1959, jf. dog stk. 1, kan opfylde kravet til optjeningstiden, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse og indbetaling af efterlønsbidrag eller indbetaling af fleksydelsesbidrag fra den 1. april 1999 til mindst det fyldte 60. år. Optjeningstiden skal mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år. Personen skal have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april 1999 og fleksydelsesbidrag uafbrudt fra visitationen til fleksjob.

Stk. 3. Personer født i perioden fra den 1. april 1959 til den 30. juni 1964 kan opfylde kravet til optjeningstiden, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse og indbetaling af efterlønsbidrag eller indbetaling af fleksydelsesbidrag fra den 1. juli 1999 til mindst det fyldte 60. år. Optjeningstiden skal mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år. Personen skal have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. juli 1999 og fleksydelsesbidrag uafbrudt fra visitationen til fleksjob.

Stk. 4. For personer, der er medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, og som har været fritaget for betaling af efterlønsbidrag efter § 77, stk. 5, nr. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som affattet ved lov nr. 1000 af 23. december 1998, ligestilles medlemskab af arbejdsløshedskassen fra den 1. april 1999 til den 1. juli 2001 med betaling af efterlønsbidrag efter stk. 1-3.

Stk. 5. For personer, der er medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, og som er omfattet af § 77, stk. 5, nr. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ligestilles medlemskab af arbejdsløshedskassen fra den 1. april 1999 med betaling af efterlønsbidrag efter stk. 1-3.

Stk. 6. For personer, der er medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, og som er fritaget for at betale efterlønsbidrag som følge af, at personen modtager overgangsydelse eller har fået udstedt et efterlønsbevis, jf. § 77, stk. 5, nr. 2 og 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ligestilles medlemskab af arbejdsløshedskassen efter fritagelsen med betaling af efterlønsbidrag efter stk. 1-3.

Stk. 7. Arbejdsdirektoratet kan undtagelsesvis tillade, at der ses bort fra afbrydelser i indbetaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag ved afgørelsen af, om kravene i stk. 1-3 er opfyldt. Tilladelsen kan gøres betinget af, at personen efterbetaler bidragene for den pågældende periode.

§ 41. Personer, som er visiteret til fleksjob ved fleksydelsesordningens ikrafttræden den 1. juli 2001, og som senest tilmelder sig fleksydelsesordningen den 1. oktober 2001, får ved opgørelsen af optjeningstiden, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, og § 40, medregnet de perioder, som den pågældende har været visiteret til fleksjob i, herunder perioder med beskæftigelse i 40/60- eller 50/50-stillinger. Medregningen er betinget af, at den pågældende betaler et beløb til fleksydelsesordningen, der svarer til summen af bidragene til efterlønsordningen frem til 1. juli 2001 og til fleksydelsesordningen for perioden derefter. Der modregnes for de bidrag, som den pågældende eventuelt har betalt til efterlønsordningen i perioden.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan dispensere fra tilmeldingsfristen, jf. stk. 1, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 3. Personer, som er overgået til fleksjob før det fyldte 50. år, og som har fået tilbagebetalt bidrag til efterlønsordningen for en periode forud for overgang til fleksjob, kan mod efterbetaling af disse bidrag til fleksydelsesordningen få medregnet denne periode ved opgørelse af anciennitet i fleksydelsesordningen.

§ 42. Personer, der ved lovens ikrafttræden modtager seniorydelse efter lov om seniorydelse, overgår til at modtage fleksydelse. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om overgang fra seniorydelse til fleksydelse.

Stk. 2. Ved overgangen fra seniorydelsesordningen til fleksydelsesordningen kan fleksydelsen på overgangstidspunktet ikke udgøre et mindre beløb, end hvad den pågældende umiddelbart før overgangstidspunktet var berettiget til efter reglerne i lov om seniorydelse.

Stk. 3. Fleksydelsen efter stk. 2 afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Det beløb, der følger af stk. 3, reguleres en gang om året pr. den første mandag i januar med en procentsats svarende til satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§ 43. Personer, der er født 1. juli 1939 eller tidligere, kan uanset § 22 få udbetalt fleksydelse sidste gang for den måned, hvori modtageren fylder 67 år.

§ 44. Personer, der er født 1. juli 1939 eller tidligere, og som har indbetalt fleksydelsesbidrag, har uanset § 31 ret til at få bidraget tilbagebetalt, hvis den pågældende inden det fyldte 67. år får tilkendt førtidspension efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning. Tilsvarende har boet efter personen ret til at få bidraget tilbagebetalt, hvis denne dør inden det fyldte 67. år. Den pågældende har ret til det indbetalte bidrag, hvis denne inden det fyldte 68. år anmoder herom. Hvis personen ikke er fyldt 67 år, er det en betingelse, at denne skriftligt fravælger muligheden for at modtage fleksydelse.

Stk. 2. Ret til tilbagebetaling af bidrag efter stk. 1 forudsætter, at der ikke er påbegyndt udbetaling af fleksydelse.

 

Lov nr. 417 3)  af 10. juni 2003 indeholder i § 9 følgende bestemmelse:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2-6. (Udeladt)

 

Lov nr. 1413 4)  af 22. december 2004 indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Sager, der er afgjort efter § 40, stk. 1, som affattet ved lov nr. 283 af 25. april 2001, kan efter skriftlig anmodning til Arbejdsdirektoratet genoptages og blive behandlet efter § 40, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12.

 

Lov nr. 327 5)  af 18. maj 2005 indeholder i § 13 følgende bestemmelse:

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Loven har virkning for personer, som bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse den 1. juli 2005 eller senere.

Stk. 3-4 . (Udeladt)

 

Lov nr. 428 6)  af 6. juni 2005 indeholder i § 125 følgende bestemmelse:

§ 125

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 69 træder dog tidligst i kraft på det eller de tidspunkter, som skatteministeren fastsætter som ikrafttrædelsestidspunkt for lov om beskatning af søfolk eller de relevante dele af den nævnte lov, jf. lovens § 17.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005. § 70, nr. 1, og § 104 har dog virkning fra lovens ikrafttræden.

Stk. 3. (Udeladt)

 

Lov nr. 430 7)  af 6. juni 2005 indeholder i § 70 følgende bestemmelse:

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Afgørelser om inddrivelse, der inden den 1. oktober 2005 er påklaget til de hidtidige administrative klageinstanser, overgår til behandling i Landsskatteretten den 1. januar 2006, hvis de hidtidige klageinstanser ikke har færdigbehandlet klagen inden denne dato.

 

Lov nr. 431 8)  af 6. juni 2005 indeholder i § 85 følgende bestemmelse:

§ 85

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. november 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt)

Beskæftigelsesministeriet, den 4. november 2005

Claus Hjort Frederiksen

/Vibeke Dalbro

Officielle noter

1) Ved kongelige resolutioner af 27. november og 4. december 2001 er det bestemt, at sager vedrørende bl.a. lov om fleksydelse overføres fra Socialministeriet til Beskæftigelsesministeriet samt at inddrivelse af restancer overføres fra Finansministeriet (Finansstyrelsen) til Skatteministeriet. Bestemmelserne i de kongelige resolutioner vedrørende forretningernes fordeling imellem ministerierne er bekendtgjort i bekendtgørelse nr. 1107 af 20. december 2001 om ændringer i ministeriernes forretninger. Denne lovbekendtgørelse medtager også de ændringer, der følger af, at sagerne om fleksydelse er overført til Beskæftigelsesministeriet samt at inddrivelse af restancer nu varetages af Skatteministeriet.

2) De ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da ændringerne først træder i kraft den 1. januar 2007. § 7 har følgende ordlyd:
»§ 7
I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 26. august 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 417 af 10. juni 2003, § 1 i lov nr. 1413 af 22. december 2004 og § 5 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:
1. I § 36 a ændres »§ 29« til: »§ 33«.«

3) Omhandler udvidelse af Beskæftigelsesrådets kompetence til også at omfatte fleksydelsesordningen.

4) Omhandler ændring af anciennitetsreglernes overgangsbestemmelser, fradrag for feriepenge, ændret pensionsmodregningsregel, tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag mv.

5) Omhandler ophør af udbetaling af social pension og andre ydelser ved unddragelse af strafforfølgning eller straffuldbyrdelse.

6) Omhandler konsekvensændringer som følge af kommunalreformen. Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 7. juni 2005 og trådte i kraft den 8. juni 2005.

7) Omhandler konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer – samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet. Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 7. juni 2005 og trådte i kraft den 8. juni 2005.

8) Omhandler forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler.