Den fulde tekst

Lov om ændring af jordfordelingsloven,
landdistriktsstøtteloven, lov om drift af landbrugsjorder og
forskellige andre love på Fødevareministeriets område

(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger,
samt konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I fiskerilov, jf. lovbekendtgørelse nr. 828 af 31. juli 2004, som ændret ved lov nr. 1428 af 22. december 2004, § 2 i lov nr. 366 af 24. maj 2005, lov nr. 406 af 1. juni 2005 og § 47 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, 1. pkt., udgår »Amtsrådsforeningen i Danmark,«, og »og Danmarks Naturfredningsforening« ændres til: », Danmarks Naturfredningsforening og KL (Kommunernes Landsforening)«.

2. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres »det pågældende amtsråd eller Bornholms Kommunalbestyrelse« til: »den pågældende kommunalbestyrelse«.

3. I § 48 ændres »amtsrådet eller Bornholms Kommunalbestyrelse« til: »kommunalbestyrelsen«.

4. I § 85, stk. 3, ændres »det berørte amtsråd eller Bornholms Kommunalbestyrelse« til: »den berørte kommunalbestyrelse«.

5. I § 128 ændres »amtsrådenes eller Bornholms Kommunalbestyrelses« til: »kommunalbestyrelsernes«.

§ 2

I lov nr. 592 af 12. december 1984 om kapitelstakster, som ændret ved § 44 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Kapitelstaksterne beregnes for følgende områder:

1) Sjælland med omliggende øer,

2) Lolland-Falster med omliggende øer,

3) Bornholm,

4) Fyn med omliggende øer,

5) Sønderjylland,

6) Østjylland,

7) Vestjylland,

8) Nordjylland og

9) hele landet.«

§ 3

I lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 818 af 11. december 1987, som ændret ved § 10 i lov nr. 1082 af 20. december 1995, § 11 i lov nr. 232 af 2. april 1997 og § 45 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 1, ændres »primærkommune« til: »kommune«.

§ 4

I det af Folketinget den 9. juni 2005 vedtagne forslag til lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven), foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 1, udgår »og amtskommunale«.

2. § 25, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for udøvelse af bemyndigelsen efter stk. 1. Ministeren kan desuden fastsætte regler om jordkøbsnævnenes sammensætning, finansiering og administration, herunder om, at en institution under ministeriet efter aftale med kommunen kan udføre sekretariatsfunktionen for jordkøbsnævnet.«

3. § 25, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Et jordkøbsnævn kan oprettes af kommunalbestyrelsen i en kommune eller af kommunalbestyrelserne i flere samarbejdende kommuner, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, til at varetage opgaver efter ministerens bemyndigelse, jf. stk. 1 og 2.«

4. § 25, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Kommunalbestyrelsen eller de samarbejdende kommunalbestyrelser afholder de udgifter, som er forbundet med et jordkøbsnævns virksomhed.«

5. I § 25, stk. 5, udgår »de regionale«.

6. I § 25, stk. 6, udgår »det regionale«.

7. I § 27, stk. 1, udgår »og amtskommunale« og »regionale«.

§ 5

I lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, som ændret ved lov nr. 405 af 1. juni 2005, § 96 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 36 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 42 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 3, ændres tre steder »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet«.

2. I § 18, stk. 3, 2. pkt., ændres »amtsrådets« til: »kommunalbestyrelsens og regionsrådets«.

3. I § 18, stk. 5, ændres »amtsråd« til: »regionsråd«.

4. I § 19, stk. 3 og 5, ændres »et amtsråd, Bornholms Kommunalbestyrelse« til: »et regionsråd, en kommunalbestyrelse«.

5. I § 19, stk. 4, ændres »et amtsråd eller Bornholms Kommunalbestyrelse« til: »et regionsråd eller en kommunalbestyrelse«.

6. I § 19 a ændres »amtskommuner, Bornholms Kommune« til: »kommuner, regioner«.

§ 6

I lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, som ændret ved § 31 i lov nr. 338 af 17. maj 2000, bekendtgørelse nr. 964 af 27. oktober 2000, bekendtgørelse nr. 317 af 7. maj 2001, bekendtgørelse nr. 950 af 31. oktober 2001, § 97 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 34 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 40 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 3, udgår »amtsrådet eller«.

2. I § 16, stk. 3, 1. pkt., udgår »amtsrådet,« og »og § 7, stk. 1,«.

3. I § 16, stk. 3, 3. pkt., udgår »amtsrådet eller«.

4. I § 17, stk. 2, udgår »et amtsråd«.

5. I § 17, stk. 3, udgår »et amtsråd eller«.

6. I § 20, stk. 4, udgår »amtsrådet,«.

§ 7

I lov nr. 434 af 9. juni 2004 om drift af landbrugsjorder foretages følgende ændringer:

1. I § 6 ændres to steder »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

2. I § 7, stk. 1, udgår »amtsrådets«.

3. I § 9, nr. 1, ændres »regionplan« til: »kommuneplan«.

4. I § 9, nr. 2, ændres »amtsrådets« til: »kommunalbestyrelsens«.

5. I § 16, stk. 2, udgår »amtskommunale og«.

6. § 17 ophæves.

§ 8

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Hans Christian Schmidt