Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bestyrelsen for Hovedstadens Teater

 

I medfør af § 14 e i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som ændret ved lov nr. 519 af 21. juni 2005 fastsættes:

§ 1. Staten kan yde tilskud til Hovedstadens Teater, såfremt institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.

Stk. 2. De 6 medlemmer udpeges af kulturministeren og skal tilsammen repræsentere juridiske, ledelsesmæssige, økonomiske, markedsføringsmæssige og teaterfaglige kompetencer.

Stk. 3. Blandt medlemmerne udpeger kulturministeren en formand og en næstformand.

Stk. 4. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted en gang. Den første bestyrelse for Hovedstadens Teater kan beskikkes fra den 1. juli 2005 for perioden til og med den 31. december 2009.

Stk. 5. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 6. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 2. Bestyrelsen har i perioden den 1. juli 2005 til den 31. december 2005 til opgave at forberede etableringen af Hovedstadens Teater pr. 1. januar 2006 og herunder institutionens overgang fra Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab til Hovedstadens Teater.

§ 3. I perioden den 1. juli 2005 til den 31. december 2005 sekretariatsbetjenes bestyrelsen for Hovedstadens Teater af sekretariatet for Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab.

§ 4. Kulturministeren træffer beslutning vedrørende vederlæggelse af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes udgifter til rejser, fortæring, ophold og lignende i Hovedstadens Teaters tjeneste godtgøres efter statens regler

Stk. 3. Vederlag til bestyrelsen og udgifter til bestyrelsesmedlemmernes rejser, fortæring, ophold og lignende i Hovedstadens Teaters tjeneste afholdes i perioden fra den 1. juli 2005 til den 31. december 2005 af Kulturministeriet.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Kulturministeriet, den 24. juni 2005

Brian Mikkelsen

/Susanne Weihe Dam