Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indretning og drift af virksomheder med opdræt af hønniker til konsumægsproduktion

 

I medfør af § 29, § 30, stk. 1, § 33, stk. 1, § 34, stk. 1 og § 70, stk. 3 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Opdrætsflok: Kyllinger, der opdrættes fra daggamle, indtil de indsættes i konsumægsproduktion.

2) Opdrætshus: En bygning, med eventuelt tilhørende udendørsareal, indrettet til en opdrætsflok med henblik på konsumægsproduktion.

Godkendelse

§ 2. Ejeren af bygninger, som skal anvendes til opdrætsflokke, skal ansøge om godkendelse af bygningerne hos fødevareregionen før ibrugtagning.

§ 3. Godkendelse skal ske umiddelbart før første indsættelse af en opdrætsflok.

Stk. 2. Godkendelse sker på baggrund af en visuel bedømmelse af virksomhedens indretning. Bygningerne skal være indrettet med gulv uigennemtrængeligt for vand og med afløb eller afløbsbrønde, hvorfra vaskevand kan pumpes væk. Ved indgang skal der være etableret et forrum, der skal være delt i en ren og en uren afdeling ved en rist, og der skal være etableret håndvask. Der lægges bl.a. vægt på følgende forhold:

1) Rengørings- og desinfektionsforhold.

2) Bygningens indretning.

3) Smittemæssig adskillelse af bygning og eventuelt tilhørende udendørsareal fra omgivelserne, herunder andre produktionshuse med eventuelt tilhørende udendørsareal.

Stk. 3. Godkendelsen er endvidere betinget af, at virksomhedens lokaliteter på baggrund af en visuel inspektion er fundet tilfredsstillende rengjort, og på baggrund af svaberprøver er fundet fri for tilstedeværelsen af salmonellabakterier.

§ 4. Ansøgning om godkendelse af opdrætsvirksomhed indsendes til fødevareregionen. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af virksomhedens aktivitet, indretning, beliggenhed med angivelse af virksomhedens CHR-nummer, navn, adresse, telefonnummer samt husnumre.

§ 5. Ejerskifte, flytning, udvidelse, ophør eller anden væsentlig ændring af en virksomheds aktivitet skal skriftligt meddeles til fødevareregionen senest en måned efter ændringen.

§ 6. En opdrætsvirksomhed må kun modtage daggamle kyllinger, som kommer fra virksomheder registreret i henhold til bekendtgørelse om indretning og drift af rugerier og rugeægsproducerende virksomheder med høns m.v., eller som er indført i partier med mere end 20 stk. efter bestemmelserne i bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande.

§ 7. Fødevareregionen kan tilbagekalde en virksomheds godkendelse, hvis forudsætningerne for godkendelsen er bortfaldet.

Generelle bestemmelser om virksomhedens drift

§ 8. Ejeren af en opdrætsflok skal efter anmodning fra fødevareregionen lade materiale fra fjerkræet udtage og indsende til undersøgelse for smitsomme fjerkræsygdomme efter fødevareregionens anvisning.

§ 9. Før hver ny indsættelse af dyr skal den indvendige del af bygningen og eventuelt tilhørende udendørsareal rengøres og desinficeres.

§ 10. Ejeren eller den ansvarlige for driften skal føre en journal med oplysning om

1) Sygdomstegn.

2) Dødsfald.

3) Laboratorieundersøgelser.

4) Behandling og vaccination.

5) Rengøring og desinfektion.

6) Besøg.

Stk. 2. Virksomheden skal opbevare dokumentation for køb af fjerkræ med dato, CHR-nummer, navn og adresse på leverandøren. Endvidere skal virksomheden opbevare dokumentation for salg af fjerkræ med dato, CHR-nummer, navn og adresse på modtageren.

Stk. 3. Oplysningerne nævnt i stk. 1 og 2 skal opbevares i mindst 2 år. Dog skal oplysningerne om vaccination opbevares i mindst 5 år.

Stk. 4. Indsættelse af daggamle kyllinger skal af opdrætsvirksomhedens ejer meddeles til fødevareregionen på brevkort, som rekvireres fra det leverende rugeri.

§ 11. En opdrætsflok skal opholde sig i et godkendt opdrætshus fra levering fra rugeri indtil de indsættes i konsumægsproduktion.

Stk. 2. En opdrætsflok må ikke komme i kontakt med andet fjerkræ, herunder andre fjerkræflokke.

§ 12. Transport af daggammelt fjerkræ skal foregå i egnet engangsemballage eller i rengjort og desinficeret flergangsemballage.

Stk. 2. Transport af daggammelt fjerkræ skal foregå, uden at de transporterede dyr kommer i kontakt med andet fjerkræ, herunder andre fjerkræarter.

Stk. 3. Transport af opdrætsdyr eller hønniker fra opdrætsvirksomheden skal foregå i rene og desinficerede transportkasser. Transportkasserne skal desinficeres umiddelbart før transport af opdrætsdyr eller hønniker. De transporterede opdrætsdyr eller hønniker må ikke komme i kontakt med andet fjerkræ, herunder andre fjerkræarter.

§ 13. Hvis der blandt virksomhedens fjerkræ optræder tegn på sygdom, skal ejeren eller den ansvarlige for virksomhedens drift tilkalde dyrlæge.

Stk. 2. Ved mistanke om sygdom blandt fjerkræet, skal ejeren eller den ansvarlige for virksomhedens drift efter anmodning fra fødevareregionen at udtage sygt eller dødt fjerkræ til laboratoriemæssig undersøgelse efter fødevareregionens anvisning.

Betaling, straf, ikrafttræden

§ 14. De i § 8, stk. 2 anførte udgifter til udtagelse, indsendelse og undersøgelse af materiale, afholdes af virksomhedsejeren i henhold til gældende regler.

§ 15. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 2, § 5, § 6, § 8 og 5, §§ 9-12 eller § 13, stk. 1, eller

2) undlader at efterkomme anvisninger efter § 8, stk. 2 eller § 13, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. oktober 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 670 af 14. august 2002 om indretning og drift af virksomheder med opdræt af hønniker til konsumægsproduktion.

Fødevarestyrelsen, den 26. september 2005

P.S.V.
Preben Willeberg

/Tina Lund Jensen