Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn

 

I medfør af §§ 30-32, og § 130, stk. 2 og 4, i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 828 af 31. juli 2004, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Fiskeri må ikke udøves inden for de i §§ 2-8 fastsatte fredningsbælter.

Stk. 2. I de fredningsbælter, som er fastsat i §§ 2-4, bortset fra Odense Å, må erhvervs- og bierhvervsfiskeri dog foregå efter tilladelse, udstedt efter de regler, der i øvrigt gælder for fiskeri i fredningsbælter.

§ 2. Ved følgende vandløbs udløb, anført med vandløbsnummer efter Danmarks Fiskeriundersøgelsers udsætningsplaner, er der fastsat følgende fredningsbælte, der omfatter vandområdet i havet inden for en afstand af 500 m, for Odense Å dog inden for en afstand af 600 m, fra udløbet ved almindeligt dagligt højvande:

Ålebæk

Kragelund Kanal

Ringe Å

Lunde Å

Stavids Å

Odense Å

Vejrup Å

Geels Å

Kavslunde Å

Ladegårds Å

Kongshøj Å

Stokkebæk

Tange Å

Vejstrup Å

Syltemade Å

Hundstrup Å

Gruppemølle Å

Stensgård Møllebæk

Hattebæk

Storå

Avlby Mølleå

Viby Å

Hygind Bæk

Ålebæk

Å Å

0901

0902

0904

0909

0911

0912

0913

0915

0921

0923

0925

0927

0928

0932

0935

0937

0940

0941

0942

1003

1005

1007

1010

1013

1016

§ 3. I perioden fra den 16. september til og med den 15. marts er der ved følgende vandløbs udløb, anført med vandløbsnummer, fastsat et fredningsbælte, der omfatter vandområdet i havet inden for en afstand af 500 m fra udløbet ved almindeligt dagligt højvande:

Krags Å

Hammesbro Bæk

Skelbæk

Ørredbæk

Stutteribækken

0914

0931

1002

1004

1006

§ 4. Ved udløbet af Bogense Bybæk (vandløbsnr. 1001) er der fastsat udvidet fredningsbælte bestående af Bogense Havn samt vandområdet uden for havnen i en afstand af 500 m fra havneudløbet, regnet fra fyret på den østlige ydermole, jf. bilag 1.

§ 5. Ved udløbet af Brende Å (vandløbsnr. 1012) er der fastsat et udvidet fredningsbælte, bestående af Bredningen og et bælte på 500 m, regnet fra udløbet ved Bredningen (det østligste punkt på Skæreklint Odde), jf. bilag 2.

§ 6. Ved udløbet af Puge Mølle Å (vandløbsnr. 1014) er der fastsat et udvidet fredningsbælte, der omfatter hele Aborg Minde Nor samt vandområdet i havet inden for en afstand af 500 m fra Aborg Minde Nors udløb i Lillebælt, jf. bilag 2.

§ 7. Ved udløbet af Hårby Å (vandløbsnr. 1018) i Nabbekrogen er der fastsat et udvidet fredningsbælte, afgrænset af linjen, spiret på Løgismose Slot til pynten vest for Skjoldmose Bjerg (55o 10,58'N - 10o 07,20'Ø), jf. bilag 3.

§ 8. Ved udløbet fra Sønderby (vandløbsnr. 0906) og afløbet fra Fjordmark (vandløbsnr. 0907) er der fastsat et udvidet fredningsbælte, der afgrænses af en linje fra Romsø Odde (55o 31,82'N - 10o 28,65'Ø) retvisende syd til Bågø, jf. bilag 4.

§ 9. I det i stk. 2 nævnte område

1) må der ikke udøves fiskeri med nedgarn, og

2) i perioden fra den 1. oktober til og med første fredag i marts måned må der ikke udøves fiskeri med stang eller lignende lette håndredskaber.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forbud mod fiskeri omfatter et område i Odense Å (vandløbsnr. 0912) fra Kertemindevej til udløbet i fjorden, i hele Odense Gl. Kanal samt i den del af Odense Fjord, der omfatter vandområdet uden for Odense Havn og Odense Kanal (afgrænset af øst-vest linjen gennem forreste fyrbåke af ledefyret ved vigepladsen i kanalen) i tilknytning til de i § 2 nævnte fredningsbælter ved Odense Å og Lunde Å. Området i Odense Fjord afgrænses mod SØ af linien ”Skydetårnet” (55o 26,28'N - 10o 26,02'Ø) på skydebanen nord for Seden By til sydspidsen af Vigelsø (55o 27,75'N - 10o 27,42'Ø) og mod NØ af linjen mellem pynten øst for Klintebjerg by (55o 28,72'N - 10o 27,31'Ø) og nordvestligste punkt - Skalø - på Vigelsø (55o 28,64'N - 10o 27,50'Ø), jf. bilag 5 og 6.

Stk. 3. Når hensynet til allerede eksisterende erhvervs- og bierhvervsfiskeri efter multe taler for det, kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning dispensere fra stk. 1, nr. 1, for månederne maj, juni, juli og august på særlige vilkår og for indtil et år ad gangen.

§ 10. I de i stk. 2 nævnte områder må der i perioden fra den 1. oktober til og med første fredag i marts måned ikke udøves fiskeri, bortset fra fiskeri med ruseredskaber og skrubbegarn, jf. stk. 3,

Stk. 2. Det i stk.1 fastsatte forbud mod fiskeri omfatter et område i tilknytning til det i § 9, stk. 2, nævnte område, de i § 2 nævnte fredningsbælter ved Vejrup Å og Geels Å samt i tilknytning til det i § 3 nævnte fredningsbælte ved Krags Å. Området afgrænses i nord af en linje fra den sydøstlige spids på Gersø (bageste fyrbåke på ledefyret) til bøje nr. 36 ved sejlrenden og derfra i østlig retning langs den faste røde farvandsafmærkning på den sydlige side af sejlrenden til Lindøværftet (udrustningskajens NV hjørne), jf. bilag 5.

Stk. 3. Skrubbegarn efter stk. 1 skal opfylde nedennævnte krav:

1) bundsatte garn, der ikke er opspændte og ikke er opstillet ved pæle,

2) maskemålet er mindst 130 mm helmaske (65 mm halvmaske),

3) opdriften i overtellen er ikke højere end flydeline nr. 1, defineret som 400 g opdrift pr. 100 m, og

4) garnets højde må ikke overstige 1,2 m (total, strakt mål).

§ 11. I de i § 9, stk. 2, og § 10, stk. 2, nævnte områder i Odense Fjord, skal bundgarn og bundgarnslignende ruseredskaber, herunder fritidsfiskerpæleruser,

1) i månederne august, september, oktober og november være monteret med spærrenet i rusens forreste bøjle. Spærrenettets maskevidde må højst være 50 mm halvmaske (knude til knude), og

2) i månederne marts, april og maj være sænket 30 cm under den til enhver tid værende vandoverflade.

§ 12. I de i § 9, stk. 2, og § 10, stk. 2, nævnte områder gælder:

1) Havørred ( Salmo trutta ) må i perioden fra den 1. oktober til og med første fredag i marts måned ikke fiskes, landes, opbevares, transporteres, sælges eller udbydes til salg.

2) Et mindstemål for havørred ( Salmo trutta ) på 45 cm.

Stk. 2. Havørred ( Salmo trutta ), der er fanget i strid med stk. 1, nr.1, eller ikke opfylder mindstemålet i stk. 1, nr. 2, skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand.

§ 13. Fiskeri må ikke udøves ved udløbet af Vindinge Å i Holckenhavn Fjord vest for en linje fra pynten på fjordens nordlige bred (55o 17,89'N - 10o 45,58'Ø) i retning 190o retvisende til fjordens sydlige bred, jf. bilag 7.

Stk. 2. I Holckenhavn Bugt på ydersiden af udløbet i dæmningen fastsættes et fredningsbælte på 500 m, regnet fra udløbet, og i Holckenhavn Fjord på indersiden af udløbet fastsættes et fredningsbælte på 300 m fra udløbet. Fiskeri må ikke udøves i disse fredningsbælter, jf. bilag 7.

Stk. 3. Fiskeri må ikke udøves i den øvrige del af Holckenhavn Fjord. Dog kan eksisterende erhvervsfiskeri og bierhvervsfiskeri med åleruser, herunder bundgarn, foregå efter tilladelse fra Fiskeridirektoratet. Det er en betingelse, at redskabet opstilles fra bredden således at mindst 2/3 af fjordens bredde er fri, samt at sideafstanden mellem redskaber, der står fra modsat side, er mindst 100 m.

Stk. 4. Fiskeri, bortset fra fiskeri med ruseredskaber, må ikke udøves i Holckenhavn Bugt mellem grænsen for fredningsbæltet anført i stk. 2 og linjen retvisende syd fra Avernakke Pier.

§ 14. Udover de i denne bekendtgørelse nævnte fredningsbælter findes langs Fyns kyster ingen fredningsbælter.

§ 15. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 1, § 9, stk. 1, §§ 10-13.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2006 og gælder til og med den 31. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 736 af 2. august 2000 om fredningsbælter ved Fyn ophæves.


 

Fiskeridirektoratet, den 20. februar 2006

Esben Egede Rasmussen

/Lene Jensen Scheel-BechBilag 1

AH2264_1.GIF Size: (767 X 447)Bilag 2

AH2264_2.GIF Size: (767 X 454)Bilag 3

AH2264_3.GIF Size: (767 X 447)Bilag 4

AH2264_4.GIF Size: (757 X 441)Bilag 5

AH2264_5.GIF Size: (757 X 441)Bilag 6

AH2264_6.GIF Size: (747 X 435)Bilag 7

AH2264_7.GIF Size: (747 X 435)