Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0083
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler 1)

I medfør af § 56 og § 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 4. april 2006, fastsættes:

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, som driver virksomhed her i landet samt på filialer af livsforsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, som driver virksomhed her i landet.

§ 2. Ved en forsikringstager forstås den, der ønsker at indgå eller der har indgået aftale med et forsikringsselskab om tegning af en forsikring.

Oplysninger i forbindelse med aftalens indgåelse

§ 3. I forbindelse med indgåelse af en livsforsikringsaftale skal forsikringsselskabet på papir eller andet varigt medium oplyse forsikringstageren om følgende, jf. dog §§ 5 og 8:

1) Adressen på selskabets hovedsæde samt adressen på filialen, såfremt aftalen indgås med denne.

2) Beskrivelse af de enkelte forsikringsydelser og oplysninger om eventuelle valgmuligheder.

3) Forsikringsydelsernes størrelse.

4) Præmien for ydelserne og betingelser for indbetaling heraf.

5) Forsikringsaftalens løbetid.

6) De omkostninger til administrationen af ordningen, der opkræves hos kunden.

7) Angivelse af i hvilket omfang ydelser, præmier, omkostninger m.v. er garanteret. I tilfælde af at ydelsen, præmien, omkostningerne m.v. ikke er garanteret, skal de nærmere vilkår for ændringer angives. Er ydelsen afhængig af udsving på kapitalmarkedet, skal der oplyses om de investeringsmæssige forudsætninger for de oplyste ydelser.

8) Personspecifikke oplysninger om betydningen af bonus for aftalen.

9) Personspecifikke angivelser vedrørende den skatteordning, der gælder for de valgte ydelser.

10) Den lovgivning, der skal finde anvendelse på aftalen, hvis det er aftalt, at der skal anvendes anden lovgivning end dansk.

11) Betingelser for eventuel opsigelse af forsikringen.

12) Oplysninger om, at der kan klages over forsikringsselskabet.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 2, 3, 4, 6-9 og 11, nævnte oplysninger skal gives i et omfang, der er tilstrækkeligt til at give kunden et overblik over forhold af væsentlig betydning for aftalen.

 

Oplysninger under aftalens løbetid og ved ændringer

§ 4. Under forsikringsaftalens løbetid kan væsentlige ændringer til ugunst for forsikringstageren i de i § 3, stk. 1, nævnte forhold ikke finde sted uden varsel til forsikringstageren herom på papir eller andet varigt medium. Dette gælder dog ikke, hvis ændringen er begrundet i udefrakommende forhold, som forsikringsselskabet ikke har indflydelse på.

Stk. 2. Såfremt forsikringsaftalen er etableret som led i et ansættelsesforhold, et organisationsforhold eller forhold af lignende karakter kan oplysningerne dog gives i forbindelse med, at ændringerne træder i kraft.

§ 5. Forsikringsselskabet skal årligt oplyse forsikringstageren om:

1) Størrelsen af forsikringsydelserne og om bonussituationen samt, i hvilket omfang bonus er garanteret.

2) Forsikringstagerens samlede forrentning for året.

3) Tilbagekøbsværdien, såfremt forsikringen giver adgang hertil, samt fripoliceværdien. Det vil være tilstrækkeligt at angive værdien af den pågældende forsikring samt generelle angivelser vedrørende beregningen af fripoliceværdi og tilbagekøbsværdi.

4) Mindre væsentlige ændringer i de i § 3, stk. 1, nævnte forhold.

Stk. 2. Såfremt forsikringen er under udbetaling skal der dog kun gives oplysninger efter stk. 1, nr. 1 og 4.

Stk. 3. Stk. 1 og 2, gælder dog ikke, hvis forsikringsselskabet løbende på papir, andet varigt medium eller på en passwordbeskyttet hjemmeside tilegnet den enkelte kunde giver forsikringstageren adgang til oplysninger om de stk. 1 nævnte forhold.

Generelle bestemmelser

§ 6. Giver forsikringsselskabet forsikringstageren prognoser om fremtidig bonus m.v., skal det tydeligt fremgå, at prognoserne ikke er garanterede.

§ 7. Oplysningerne til forsikringstageren skal være klart og præcist formuleret og skal gives på dansk.

Stk. 2. Oplysningerne kan efter aftale affattes på et andet sprog.

§ 8. Træder forsikringsaftalen i kraft straks, kan den information, der efter denne bekendtgørelse skal gives i forbindelse med forsikringsaftalens indgåelse, gives, når forsikringstagerens identitet er kendt, og forsikringsaftalen endeligt er etableret.

§ 9. Har forsikringsselskabet ikke kendskab til forsikringstagerens identitet, eller i det omfang der i forsikringsordningen er en bemyndiget, kan de i § 3, stk. 1, og §§ 4-6, nævnte oplysninger udleveres til eller gøres tilgængelige for den fysiske eller juridiske person, der er bemyndiget til at modtage dette materiale.

§ 10. Finanstilsynet kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse for præmiebetalte forsikringer, hvor den årlige præmieindbetaling ikke overstiger 2.000 kr., samt for præmiefri forsikringer, hvor fripoliceværdien ikke overstiger 20.000 kr. For aktuelle forsikringer skal der dog altid gives information ved ændring i de udbetalte ydelser.

Straffebestemmelser

§ 11. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-7 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og gælder for information, der gives fra denne dato, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 4 og 5 finder først anvendelse på information, der gives efter 1. juli 2007.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 609 af 14. juli 1995 om information fra forsikringsselskabet til forsikringstager ved indgåelse af en livsforsikringsaftale ophæves den 1. januar 2007, dog ophæves § 5 først den 1. juli 2007.

Finanstilsynet, den 17. november 2006

Henrik Bjerre-Nielsen

/Annette Bjaaland Andersen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 200/83/EF af 5. november 2002 om livsforsikring, ( EU-Tidende 2002 nr. L 345, side 1) (3. livsforsikringsdirektiv).