Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Farver, der kan anvendes som bundfarve på sponsorreklamer, jf. bestemmelsen i § 8, stk. 2:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte,
skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det
åbne land

 

I medfør af § 21, stk. 2, nr. 2 og 5, § 67, stk. 2, § 73, stk. 3 og 7, § 78, stk. 6, og § 87, stk. 4, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 567 af 24. juni 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Mindre oplysningsskilte

§ 1. En næringsdrivende eller en virksomhed må opsætte et mindre oplysningskilt ved indkørslen til ejendommen samt, hvis den er beliggende ud til en lukket, privat fællesvej, ved dennes udmunding i anden vej.

§ 2. Skiltet skal være rektangulært, må ikke overstige 0,25m2, og skiltets overkant må ikke være mere end 1 m over terræn.

Stk. 2. Skiltet må udelukkende oplyse om en virksomheds navn, adresse, art og produktion.

Stk. 3. Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve med tekst i afdæmpede farver. Logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver, jf. dog stk. 4, og skal være det af virksomheden normalt benyttede logo. Et logo må højst udgøre 10% af skiltets areal.

Stk. 4. Skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt.

Stk. 5. Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende.

Stk. 6. Tilsynsmyndigheden kan påbyde flytning eller ændring af et skilt, der opfylder bestemmelserne i stk. 1 - 5, hvis skiltet efter tilsynsmyndighedens vurdering virker skæmmende på omgivelserne.

Kapitel 2

Skilte i erhvervsområder

§ 3. I områder, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, kan der ud over den skiltning, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2, nr. 1, anbringes skilte som nævnt i §§ 4-6, uanset at området endnu ikke er udbygget og fortsat helt eller delvis har karakter af åbent land.

§ 4. Virksomheder kan med skiltning indenfor erhvervsområdet oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Skiltene kan opstilles ved adgangsvejene til området og til de enkelte virksomheder i området.

Stk. 2. Et skilt må alene oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion og skal opfylde følgende:

1) Skiltet må ikke overstige 0,5m2.

2) Skiltet skal holdes i afdæmpede farver, men logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver.

3) Skilte vedrørende flere virksomheder kan samles i en galge.

Stk. 3. For skiltene gælder i øvrigt reglerne i § 2, stk. 4 og 5.

§ 5. På ejendomme, der er til salg, kan der opsættes ét skilt på max. 4m2 med oplysning om salg af erhvervsgrunde i området.

Stk. 2. På ejendomme, hvor der foregår byggearbejder med henblik på opførelse af en virksomhed, kan der opsættes ét skilt på maximalt 4 m2, der oplyser om byggeriet og den kommende virksomhed.

Stk. 3. For skiltene gælder i øvrigt reglerne i § 2, stk. 4 og 5.

§ 6. Skilte som nævnt i §§ 4 og 5 må ikke opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan påbyde flytning eller ændring af et skilt, der opfylder bestemmelserne i §§ 4 og 5, hvis skiltet efter tilsynsmyndighedens vurdering virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

Kapitel 3

Reklamer på idrætsanlæg m.v.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan tillade opsætning af beskedne reklamer på idrætsanlæg i umiddelbar tilknytning til klubhuse, større, faste tilskuertribuner og lignende. Skiltets overkant må ikke være mere end 1 m over terræn.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan kommunalbestyrelsen på afskærmede idrætsanlæg tillade opsætning af reklamer, når reklamerne ikke, eller kun i meget begrænset omfang, er synlige uden for idrætsanlægget.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele tilladelse til midlertidig opsætning af reklamer i forbindelse med idrætsarrangementer.

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der uanset bestemmelsen i § 7 opsættes beskedne sponsorreklamer på golfbaner i de i stk. 2-4 nævnte tilfælde.

Stk. 2. Tilladelse kan meddeles til reklamer, der opsættes som en sammenhængende del af teestedsinformationstavler, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Reklameskiltet må ikke overstige 900 cm2.

2) Reklameskilt og teestedsinformationstavle skal have samme bundfarve. Bundfarven skal holdes i en af de i bilag 1 nævnte farver eller så tæt herpå, som det er teknisk muligt at fremstille under hensyn til det valgte materiale.

3) Der kan opsættes højst to reklamer pr. hul men kun en pr. teestedsinformationstavle.

4) Logo kan uanset bestemmelsen i nr. 2 holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. Et logo må højst udgøre 10% af reklameskiltets areal.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at flag, der markerer huller, påføres sponsorlogo, når flaget er udført af blødt stof og ikke overstiger 2.100 cm2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der opsættes mindre sponsorreklameskilte på bænke. Reklamebærende bænke skal være af træ og/eller sten, være umalede eller holdt i grønne eller brune nuancer. Reklameskiltet må ikke overstige 150 cm2 og skal udføres i messing. Der kan højst tillades 6 reklamebærende bænke på en 18-hullers golfbane, dvs. højst en pr. tre huller.

Kapitel 4

Tilsyn

§ 9. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bekendtgørelsens overholdelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 1.

Stk. 2. For så vidt angår skiltning og opsætning af andre indretninger i reklameøjemed langs statsvejene, fører Vejdirektoratet dog tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsen og af forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1. Tilsynet omfatter ikke reklamer på idrætsanlæg, jf. kapitel 3 i denne bekendtgørelse.

§ 10. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis oplysningsskiltet eller reklameindretningen ikke opfylder reglerne i bekendtgørelsen eller vilkår fastsat efter denne.

Stk. 2. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige udføre på den forpligtedes regning, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 5.

Stk. 3. For tilsyn gælder i øvrigt reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 11.

Kapitel 5

Underretning og klage

§ 11. Følgende skal underrettes skriftligt om afgørelser efter denne bekendtgørelse:

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) Skov- og Naturstyrelsen i sager, der ikke anses for at være af underordnet betydning, og

4) offentlige myndigheder, der må antages at have interesse i sagen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 3. Underretningen skal indeholde oplysning om, at tilladelsen ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen giver den, som har fået en tilladelse efter §§ 7 og 8, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

§ 12. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Naturklagenævnet. For klage gælder i øvrigt reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 840 af 4. september 2000 om opsætning af mindre oplysningsskilte samt reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land ophæves.

Miljøministeriet, den 11. december 2006

Connie Hedegaard

/Anne-Marie RasmussenBilag 1

Farver, der kan anvendes som bundfarve på sponsorreklamer, jf. bestemmelsen i § 8, stk. 2:

1) Caput mortum 6030 - Y90R

2) Rød okker 4550 - Y90R

3) Mørk okker 2040 - Y20R

4) Mørk pariserblå 8010 - R90B

5) Blågrå 5020 - R90B

6) Lys blågrå 4010 - R90B

7) Mellemgrå 4005 - R80B

8) Mørk grå 7000 - N

9) Lys umbra 4005 - G80Y

10) Kromoxidgrøn 6020 - G10Y

11) Grøn jord 7010 - G30Y

12) Vogngrøn 8010 - G10Y

13) Græsgrøn

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A 2006, hæfte 201, den 19. januar 2007