Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Tilskud efter museumslovens §§ 14 a, 15, 15 a, stk. 1, 16, stk. 1, og 16 a, stk. 1
    Kapitel 2Tilskud efter museumslovens § 16, stk. 2-3
    Kapitel 3Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Budget- og regnskabsskema for indberetning til Kulturarvsstyrelsen
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v.

 

I medfør af § 34, stk. 1, jf. § 15 og § 16, stk. 1-3, i museumsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 fastsættes:

Kapitel 1

Tilskud efter museumslovens §§ 14 a, 15, 15 a, stk. 1, 16, stk. 1, og 16 a, stk. 1

Regnskab

§ 1. Museet indsender årligt regnskab og beretning til museets hovedtilskudsyder til godkendelse. Museet indsender herefter det af hovedtilskudsyderen godkendte regnskab og beretning til Kulturarvsstyrelsen, jf. bestemmelserne herom i bekendtgørelse om museer m.v.

§ 2. Regnskabet skal give et retvisende billede af museets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Stk. 2. Regnskabet skal omfatte hele museets virksomhed og skal følge kalenderåret. Tilskud modtaget i henhold til §§ 14 a, 15, 15 a, 16, stk. 1, og § 16 a, stk. 1, i museumsloven skal regnskabsføres brutto og være specificeret.

Stk. 3. Kulturarvsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for regnskabets udfærdigelse.

Stk. 4. Ved opstilling af regnskabet skal anvendes den specifikation, der fremgår af vedlagte bilag. Årsregnskabet skal indeholde:

1) Årsberetning.

2) Revisionspåtegning.

3) Resultatopgørelse. Indeværende års budget samt sammenligningstal for det foregående år.

4) Balancen skal indeholde en opgørelse over omsætnings- og anlægsaktiver samt kort- og langfristet gæld, herunder en opgørelse af egenkapitalen.

Stk. 5. Der stilles endvidere følgende krav til årsregnskabet:

1) Tilskud fra kommuner, offentlige virksomheder og fonde m.fl. skal være specificeret.

2) Eventuelle afskrivninger skal være specificeret, og afskrivningsmetoderne skal være oplyst.

3) Finansiering af underskud eller anvendelse af overskud skal oplyses.

4) Eventuel momsregistrering skal oplyses.

5) Regnskabet skal være godkendt og underskrevet af museets samlede bestyrelse og ledelsen.

Stk. 6. Museet skal opbevare de seneste fem års regnskaber forsvarligt og tilgængeligt for revisor.

Stk. 7. For statsanerkendte museer, hvor Kulturarvsstyrelsen er hovedtilskudsyder, gælder herudover, at museet skal udarbejde en samlet intern regnskabsinstruks, der skal indeholde en beskrivelse af den regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaverne, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der følges ved udførelsen af regnskabsopgaverne.

Revision

§ 3. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Revisionsafdeling, Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller af andre kommunale revisionsorganer.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 4. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 5-11.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, museumsloven og andre forskrifter samt indgåede aftaler, andre formulerede krav til mål og resultater, samt sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, og ved driften af de institutioner, der er omfattet af regnskabet.

§ 5. Revisionens omfang afhænger af museets administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 6. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen.

Stk. 2. Ved den afsluttende revision påses det, at årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i §§ 1-2, og at det ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 3. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved museets forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i:

1) museets opfyldelse af vilkårene for statsanerkendelse i henhold til museumslovens § 14,

2) museets rapportering til Kulturarvsstyrelsen om mål og opnåede resultater i henhold til bekendtgørelse om museer m.v. samt

3) om museet har udvist sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

§ 7. Revisor skal årligt foretage revision af tilstedeværelsen af og forretningsgange vedrørende museets samlinger (samlingsrevision).

Stk. 2. Revisor skal gøre sig bekendt med museets registrerings- og accessionsprocedure (herunder procedure for genstande indleveret til udtalelse) og skal have oplyst, hvor stor en del af museets samlinger, der er uregistreret, samt hvor de enkelte dele af samlingen befinder sig (under konservering, på filialmuseum, i kontorer m.m.). Revisor skal påse, at registrering og protokoller føres på en entydig måde, således at der er sammenhæng mellem genstand og registrering. Revisionen omfatter såvel museets egne samlinger som inddeponerede genstande.

Stk. 3. På grundlag af museets oversigt og protokoller bestemmer revisor, hvilke numre (mindst 20), der skal udtages til samlingsrevision. Revisor oplyser først ved fremmøde på museet, hvilke numre der er udtaget.

Stk. 4. Fra museets samlinger (magasin, udstilling m.m.) udvælger revisor mindst 5 genstande, hvortil registreringen skal forevises.

§ 8. Museet skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af museets regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Museet skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 9. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give museet meddelelse derom samt påse, at museet inden 3 uger giver hovedtilskudsyderen og Kulturarvsstyrelsen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere hovedtilskudsyderen og Kulturarvsstyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde.

Stk. 3. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med samlingernes registrering og accession, påhviler det revisor straks at give meddelelse til museet og Kulturarvsstyrelsen.

Stk. 4. Bliver revisor opmærksom på andre mangler i forbindelse med samlingernes registrering og accession, herunder væsentligt efterslæb i registrering af genstande, skal revisor sikre sig museets redegørelse for manglerne samt berigtigelse heraf.

§ 10. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelses kapitel 1. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

§ 11. Revisor skal føre en revisionsprotokol.

Stk. 2. I protokollen skal der indføres oplysninger om:

1) hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf, samt

2) væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende museets bogholderi, regnskabsvæsen, forvaltning af samlinger eller interne kontrol.

Stk. 3. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for museets formål.

Stk. 4. Det skal i protokollatet til årsregnskabet oplyses:

1) hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser,

2) hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger til bekræftelse af regnskabets rigtighed, der er anmodet om,

3) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår som beskrevet i lovgivning, herunder særligt museumsloven, indgåede aftaler, vedtægter samt andre formulerede krav til mål og resultater, samt

4) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 5. Såfremt museet er omfattet af bestemmelserne i museumslovens § 15, stk. 4, om aftale mellem flere kommuner om driften af museet, skal revisor endvidere oplyse, hvorvidt denne anser kravet i museumsbekendtgørelsen om, at museets bestyrelse og leder skal afgive en erklæring om, at museet drives som én enhed, herunder at driftstilskud og indtægter ikke kan reserveres enkelte dele af museet, for opfyldt.

Stk. 6. I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

Stk. 7. Revisionsprotokollater underskrives af den samlede bestyrelse og ledelsen. Genpart af revisionsprotokollater indsendes af museet til hovedtilskudsyder og Kulturarvsstyrelsen sammen med det påtegnede årsregnskab.

§ 12. Bestemmelserne i §§ 1-11 finder tilsvarende anvendelse for konserveringscentre m.v., som modtager tilskud i henhold til museumslovens § 16 a, stk. 1.

Kapitel 2

Tilskud efter museumslovens § 16, stk. 2-3

Regnskab

§ 13. Institutioner, der modtager tilskud efter museumslovens § 16, stk. 2 og 3, skal for disses anvendelse indsende projektregnskab udformet efter § 14.

Stk. 2. For museer, der modtager tilskud efter museumslovens §§ 15 og 16, stk. 1, skal projektregnskabet indgå i driftsregnskabet.

§ 14. Projektregnskabet skal:

1) vise alle indtægter og udgifter forbundet med projektet,

2) specificere hvilke tilskudsydere tilskuddene hidrører fra, herunder redegøre for omfanget af museets medfinansiering,

3) indeholde en redegørelse for, i hvilken udstrækning de aktiviteter, der fremgår af budget og projektbeskrivelse, er gennemført,

4) oplyse eventuel momsregistrering,

5) være godkendt og underskrevet af museets leder, og

6) være ledsaget af en beretning over anvendelsen af tilskudsmidlerne, eventuelt i form af en publikation, der kan være resultatet af det projekt, hvortil støtten er ydet til.

Revision

§ 15. Såfremt det samlede statslige tilskud efter museumslovens § 16, stk. 2-3, overstiger 500.000 kr., skal det udarbejdede projektregnskab, jf. § 14, revideres. Det samme gælder, hvis museet modtager tilskud efter museumslovens §§ 15 og 16, stk. 1.

Stk. 2. §§ 3, 4 og 8 finder tilsvarende anvendelse ved revisionen af projektregnskabet.

§ 16. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 17. Ved revisionen skal revisor efterprøve:

1) om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,

2) om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder om midlerne er anvendt til de formål, der var angivet i bevillingsmeddelelse og ansøgning,

3) om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed, og

4) om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt tilskudsyder om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede.

Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 18. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 19. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt at påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger giver Kulturarvsstyrelsen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Kulturarvsstyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 20. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelses kapitel 2. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision. Beretningen skal afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Kulturarvsstyrelsen sammen med det påtegnede projektregnskab.

Kapitel 3

Ikrafttræden m.v.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002 om regnskab og revision af statsanerkendte museer.

Kulturministeriet, den 14. december 2006

Brian Mikkelsen

/Malene SthyrBilag 1

Budget- og regnskabsskema for indberetning til Kulturarvsstyrelsen

Budget og regnskab skal indeholde specifikation af følgende poster:

 

Udgifter

 

Indtægter

22. Personale

 

 

 

28. Lokaler ejendomme, friarealer

 

 

 

32. Samlingens forvaltning m.v.

 

 

 

38. Undersøgelser og erhvervelser

 

 

 

44. Konservering

 

 

 

50. Udstillinger

 

 

 

54. Anden formidlingsvirksomhed

 

 

 

58. Administration

 

 

 

60. Entre

 

 

 

62. Betalinger for undersøgelser i henhold til kap. 8

 

 

 

70. Husleje, prioritetsrenter og afdrag

 

 

 

72. Andre renter

 

 

 

82. Kiosk- og cafeteriavirksomhed

 

 

 

 

 

 

 

*I alt, konto 22 til 82

 

 

 

 

 

 

 

90. Tilskud fra kommuner

 

 

 

91. Ikke-offentlige tilskud

 

 

 

92. Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd

 

 

 

95. Tilskud fra offentlige virksomheder

 

 

 

 

 

 

 

I alt, konto 90 til 95

 

 

 

 

 

 

 

*Statstilskud

 

 

 

 

 

 

 

*Totale udgifter og indtægter

 

 

 

 

 

 

 

Resultat (indtægter udgifter)

 

 

 

Museets underskrift og revisionens påtegning:

På museets vegne:

Underskrift ved museets leder og bestyrelse:

Revisionspåtegning: