Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 9, § 16, § 18, § 92 og § 110, stk. 3 og 4 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 385 af 25. maj 2005, lov nr. 569 af 24. juni 2005 og lov nr. 244 af 27. marts 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse af visse midlertidige aktiviteter, om forebyggelse og imødegåelse af forurening og uhygiejniske forhold fra ikke-erhvervsmæssige dyrehold og visse andre aktiviteter samt om kommunernes adgang til at udarbejde kommunale forskrifter. Endvidere fastsætter bekendtgørelsen regler om afskæring af klageadgangen for visse afgørelser efter lovens § 42.

Kapitel 2

Anmeldeordning for visse midlertidige aktiviteter m.v.

§ 2. Den, der midlertidigt vil placere og anvende følgende anlæg eller maskiner, eller som midlertidigt vil foretage følgende aktiviteter, skal forud anmelde dette til kommunalbestyrelsen:

1) Asfaltanlæg.

2) Anlæg for behandling af forurenet jord.

3) Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg.

4) Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer.

5) Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter.

6) Ophugning af skibe.

7) Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling.

8) Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

9) Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt.

§ 3. Den i § 2 nævnte anmeldelse skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 14 dage, før aktiviteten på stedet agtes påbegyndt. Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra tidsfristen i stk. 1.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår eller nedlægge forbud over for de i § 2 nævnte aktiviteter.

§ 4. Indgivelse af en anmeldelse fritager ikke for indhentelse af de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Kapitel 3

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

§ 5. Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold på højst:

1) 2 køer med tilhørende kalve eller 4 stykker andet kvæg, eller 4 heste med tilhørende føl, eller 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, eller en tilsvarende produktion, eller 10 får med lam, eller 10 geder med kid,

2) 30 stk. høns,

3) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, eller

4) tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering afgøre, at dyrehold må anses for at være erhvervsmæssigt, når dyreholdet består af flere af de under stk. 1 nævnte former for dyr, uden at grænsen for antallet af dyr under det enkelte punkt i definitionen overskrides.

§ 6. I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Følgende husdyrhold er tilladt i de i stk. 1 nævne områder:

1) 30 stk. høns.

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

3) Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold, bortset fra de i stk. 1 nævnte dyr.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbudet i stk. 1, særligt til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v., og på vilkår om særlige krav til dyreholdet, til indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. ud over de i denne bekendtgørelse omhandlede krav. Før der træffes afgørelse, skal tilsynsmyndigheden gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst tre uger.

§ 7. Nye stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, møddinger, ajlebeholdere m.v. skal placeres og indrettes således, at forurening af grundvandet eller andre vandindvindingsobjekter ikke finder sted, og således at de ikke er til gene for omgivelserne.

§ 8. Medfører et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, tilhørende stalde og lignende samt anlæg m.v. væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger.

Stk. 2. Kan generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud i medfør af stk. 1, kan kommunalbestyrelsen nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget eller indretningen fjernet.

Uhygiejniske forhold

§ 9. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de hygiejniske forhold på offentligt tilgængelige steder, herunder offentlige toiletter, fællestoiletter i beboelsesejendomme samt andre fællesarealer i beboelsesejendomme, i det omfang der ikke er fastsat regler herom efter anden lovgivning.

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan give påbud om, at forurening skal nedbringes, eller at uhygiejniske forhold skal begrænses eller ophøre. Særligt kan der gives påbud om at foretage afhjælpende foranstaltninger, såfremt fællestoiletter i beboelsesejendomme bliver ubrugelige på grund af frost eller andre årsager.

Stk. 2. Påbud kan endvidere gives over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold.

Stk. 3. Kan ulemperne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud ifølge stk. 1 og 2, kan kommunalbestyrelsen nedlægge de nødvendige forbud mod aktiviteten.

Latrin

§ 11. Latrin må ikke henkastes på møddinger eller spredes på jorden, heller ikke som gødning. Såfremt der er mulighed herfor, bør latrin i videst muligt omfang tilføres rensningsanlæg for spildevand. Såfremt latrinen ikke kan tilføres sådanne anlæg, skal den nedpløjes eller nedgraves. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at nedgravning skal ske med passende jordtildækning på en dertil af kommunalbestyrelsen godkendt, indhegnet plads og på en sådan måde, at enhver risiko for forurening af grundvandet udelukkes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan af hensyn til at begrænse risikoen for grundvandsforurening og for at begrænse gener og uhygiejniske forhold give de nødvendige påbud, herunder om opbevaring, bortskaffelse og transport.

Skadedyr

§ 12. Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne.

§ 13. Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr af hensyn til at undgå eller begrænse ulemper, uhygiejniske forhold og lignende.

Animalsk affald og kadavere

§ 14. Kommunalbestyrelsen kan give påbud med henblik på at sikre en forsvarlig og hensigtsmæssig opbevaring, transport og bortskaffelse af animalsk affald. Påbud kan dog kun gives i det omfang, affaldet ikke er omfattet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders regler herom, eller er omfattet af anden lovgivning under Miljøministeriet.

Begravelsesvæsen

§ 15. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de hygiejniske forhold i ligkapeller og på kirkegårde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at grundvandet på kirkegårde afledes behørigt, og at ældre, ufyldestgørende dræningsanlæg forbedres, således at grundvandstanden sænkes under sædvanlig gravdybde.

Kapitel 4

Støj og luft

§ 16. For at forebygge unødvendig luftforurening eller støjgener kan kommunalbestyrelsen påbyde eller fastsætte bestemmelser om, at adgangen til at lade motoren i holdende motorkøretøjer være i gang skal begrænses.

§ 17. For at forebygge støjgener kan kommunalbestyrelsen meddele påbud eller fastsætte bestemmelser, som begrænser ikke-erhvervsmæssig anvendelse af støjende, motordrevne redskaber, værktøj og lignende samt generende knallertkørsel eller lignende på privat grund uden for godkendte baner.

Stk. 2. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen give påbud om, at støjgener fra ventilationsanlæg på private eller kommunale ejendomme skal begrænses.

Kapitel 5

Kommunale forskrifter

§ 18. For at forebygge forurening eller uhygiejniske forhold kan kommunalbestyrelsen, eventuelt inden for nærmere angivne geografiske områder i kommunen, vedtage lokale forskrifter om

1) indretning og drift af andre virksomheder end listevirksomhed, der ikke er omfattet af andre bestemmelser udstedt med hjemmel i loven, og

2) dyrehold som nævnt under § 6, stk. 2, i byzone- og sommerhusområder, herunder forbud mod visse former for dyrehold i bestemte områder.

Stk. 2. Forskrifter, der fastsættes af kommunalbestyrelsen efter stk. 1, skal af kommunalbestyrelsen bekendtgøres i de lokale aviser, der har almindelig udbredelse i kommunen, eller i øvrigt på den på stedet almindeligt brugte måde.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 4. En vedtagen forskrift efter stk. 1 er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen efter lovens § 42, stk. 1 - 4, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fremsender vedtagne forskrifter til Miljøstyrelsen til orientering og registrering.

Kapitel 6

Klage

§ 19. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter lokale forskrifter, jf. § 18, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 20. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i medfør af lovens § 42 vedrørende forebyggelse og afhjælpning af forurening og støj, samt afgørelser efter lovens § 72 om afgivelse af oplysninger, vedrørende følgende aktiviteter, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed:

1) Restauranter, diskoteker, grillbarer eller lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder.

2) Supermarkeder, detailhandelsbutikker eller lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder.

3) Idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter.

4) Faste, ikke-erhvervsmæssige energianlæg.

§ 21. Uanset bestemmelserne i §§ 19 og 20 kan påklages a fgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften.

Kapitel 7

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 22. Med bøde straffes den, der

1) undlader at foretage anmeldelse efter § 2, jf. § 3, stk. 1 og 2,

2) overtræder § 6, § 7, § 11, stk. 1, og § 12,

3) overtræder vilkår i en dispensation efter § 6, stk. 3,

4) overtræder vilkår efter § 3, stk. 3, eller bestemmelser efter § 11, stk. 1, eller

5) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 3, stk. 3, § 8, § 10, § 11, stk. 2, og §§ 13 - 17.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes af kommunalbestyrelsen i medfør af §§ 16 - 18, kan der for overtrædelse fastsættes bødestraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007, og ophæves automatisk den 1. januar 2010, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø – og arbejdsmiljøområdet.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter ophæves.

§ 24. Afgørelser og forskrifter, der er fastsat med hjemmel i følgende ophævede bekendtgørelser, bevarer deres gyldighed:

1) Bekendtgørelse nr. 664 af 16. december 1982 af reglement om miljøbeskyttelse.

2) Bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992 om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold mm.

3) Bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed.

4) Bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Stk. 2. Bestemmelser om bødestraf i forskrifter, udstedt med hjemmel i en af de i stk. 1 nævnte bekendtgørelser, bevarer deres gyldighed.

Miljøministeriet, den 14. december 2006

Connie Hedegaard

/Karsten Skov