Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Krav til vindmøller

Kapitel 3   Anmeldelser m.v.

Kapitel 4   Påbud om støjmålinger

Kapitel 5   Klage og straf

Kapitel 6   Ikrafttrædelses - og overgangsbestemmelser

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, § 7 a, stk. 1, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 385 af 25. maj 2005, lov nr. 569 af 24. juni 2005 og lov nr. 244 af 27. marts 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

Kapitel 2

Krav til vindmøller

§ 2. Den, der ejer en vindmølle, er ansvarlig for, at den etableres, drives og vedligeholdes således, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse er overholdt.

§ 3. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier:

1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne land:

a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder til støjfølsom arealanvendelse:

a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Nabobeboelse: Al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse.

2) Støjfølsom arealanvendelse: Områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder.

§ 4. Støjbelastningen bestemmes efter retningslinierne i bilag 1 og angives som det ækvivalente, korrigerede, A-vægtede støjniveau i 1,5 m’s højde ved vindhastigheder korrigeret til 10 meters højde på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s ved en ruhedslængde på 0,05 meter.

Stk. 2. Målinger udføres som ”miljømåling - ekstern støj”, jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

Stk. 3. Målinger på vindmøller, der er udstyret med flere generatorer, skal lægge støjudsendelsen fra den mest støjende generator til grund for støjmålingen.

Kapitel 3

Anmeldelser m.v.

§ 5. Den, der ønsker at etablere eller ændre en vindmølle, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i § 3.

Stk. 3. Dokumentation skal foreligge i form af:

1) En rapport over målinger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer af den anmeldte vindmølletype.

2) Kortmateriale over det område, hvor den eller de anmeldte vindmøller ønskes etableret. Kortmaterialet skal være forsynet med målestok og nordpil samt nøje angive den eller de anmeldte vindmøllers placeringssteder, placering af eksisterende vindmøller samt nabobeboelser og afstanden hertil og til anden støjfølsom arealanvendelse.

3) Beregning af støjbelastningen ved de i § 3 nævnte punkterefter retningslinierne i bilag 1.

Stk. 4. For prototypemøller skal der foreligge sådanne målinger og beregninger efter stk. 3, nr. 1, at det kan sandsynliggøres, at møllen vil kunne overholde støjgrænserne.

§ 6. Anmeldelsen anses for indgivet, når kommunalbestyrelsen har modtaget alle de i § 5, stk. 3, nævnte oplysninger.

Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen ikke inden 4 uger fra det i stk. 1 angivne tidspunkt gjort indsigelse, kan vindmøllen etableres eller ændres, medmindre anden lovgivning er til hinder herfor.

Stk. 3. Bygge- og anlægsarbejderne må ikke påbegyndes før 4 ugers fristens udløb, medmindre kommunalbestyrelsen inden da meddeler, at den ikke vil gøre indsigelse mod anmeldelsen.

Stk. 4. I områder, der ifølge kommune- eller lokalplanlægning er reserveret til opstilling af flere vindmøller eller udlagt til vindmøllepark, og hvor anmeldelse sker fortløbende af enkelte vindmøller, kan kommunalbestyrelsen på baggrund af beregningerne af støjen fra den enkelte vindmølle stille mere vidtgående krav til støjbidraget fra den enkelte vindmølle end støjgrænserne i § 3, således at det samlede støjbidrag fra vindmøllerne i området kan overholde støjgrænserne i § 3.

§ 7. Når en vindmølle sættes i drift, skal dette meddeles til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Er en anmeldt vindmølle ikke sat i drift inden 2 år efter udløbet af fristen i § 6, stk. 2, skal ny anmeldelse med de i § 5, stk. 3, angivne oplysninger indgives til kommunalbestyrelsen.

Kapitel 4

Påbud om støjmålinger

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at ejeren af en vindmølle for egen regning udfører støjmålinger, jf. § 4,

1) når en anmeldt vindmølle sættes i drift,

2) i forbindelse med almindeligt tilsyn efter loven, dog højst 1 gang årligt, eller

3) i forbindelse med behandlingen af naboklager over støj, når kommunalbestyrelsen anser dette for at være nødvendigt.

Kapitel 5

Klage og straf

§ 9. Bortset fra afgørelser i henhold til § 8 og alle afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne vindmøller kan kommunalbestyrelsens afgørelser ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) etablerer eller ændrer en vindmølle uden anmeldelse eller behørig dokumentation, jf. § 5,

2) påbegynder bygge- og anlægsarbejder eller etablerer en vindmølle uanset indsigelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 6, stk. 2 eller 4,

3) påbegynder bygge- og anlægsarbejder i strid med § 6, stk. 3,

4) sætter en vindmølle i drift i strid med § 7, eller

5) undlader at efterkomme et påbud efter § 8.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses - og overgangsbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og ophæves automatisk den 31. december 2012, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Stk. 2. § 6, stk. 4 gælder tillige områder, som ifølge regionplanlægningen er reserveret til opstilling af flere vindmøller eller udlagt til vindmøllepark, indtil denne planlægning ændres eller ophæves, jf. § 3, stk. 1, 2 eller 4 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller ophæves, men finder fortsat anvendelse for vindmøller, der er anmeldt eller sat i drift før den 1. januar 2007.

Stk. 4. Er en vindmølle anmeldt inden den 1. januar 2007, men ikke sat i drift inden 2 år efter udløbet af kommunalbestyrelsens indsigelsesfrist, skal ny anmeldelse indgives til kommunalbestyrelsen efter denne bekendtgørelse med de i § 5, stk. 3, angivne oplysninger.

Miljøministeriet, den 14. december 2006

Connie Hedegaard

/ Karsten Skov


Bilag 1

Kapitel 1

1. Generelle regler for måling af støjudsendelsen fra en vindmølle

Fremgangsmåden i afsnit A - C er i generel overensstemmelse med IEC 61400-11 (2002). Målinger udført i henhold til denne standard kan lægges til grund for bestemmelse af LWA,ref.

A. Landbaserede møller

En mølles støjudsendelse (Lydeffektniveau LWA i 1/1-oktavbånd) måles ved forskellige niveauer af møllens producerede elektriske effekt i et punkt i læsiden af tårnet. Der skal måles i en afstand R fra møllens fod, som højst må afvige ±20 % fra afstanden R0 (se figur 1).

AL1505_2_1.jpg Size: (430 X 225)

Figur 1

Mikrofonen skal under målingen være placeret således, at retningen fra møllens tårn til mikrofon højst afviger ±15° fra vindretningen.

På baggrund af lydmålinger fastlægges A-vægtede referencespektre ved vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s.

Mikrofonen påsættes ½ vindhætte og anbringes direkte oven på en reflekterende plade på jorden for at eliminere vindstøjen i mikrofonen mest muligt. Pladen må ikke på nogen led være mindre end 1 meter.

Støjen fra møllen måles som en række A-vægtede 1/1-oktavlydspektre fra 63 til 8000 Hz, hver bestemt over mindst 1 minut. For hvert spektrum måles den i samme periode producerede elektriske middeleffekt, og den hertil svarende vindhastighed vh i møllens navhøjde h kan aflæses af møllens effektkurve.

Der måles mindst fem spektre ved elektriske middeleffekter, svarende til at vindhastigheden vref i 10 meters højde under referenceforhold er beliggende i intervallet 5,5 m/s ≤ vref < 6,5 m/s, og mindst fem spektre, hvor vref tilsvarende er beliggende i intervallet 7,5 m/s ≤ vref < 8,5 m/s, og hvor forholdet mellem vrefog vh er givet ved ligning 1.1.1 (nedenfor).

Af de ovennævnte spektre skal der være mindst et spektrum for hvert af følgende fire intervaller for vref:

5,5 m/s ≤ vref < 6,0 m/s

6,0 m/s ≤ vref < 6,5 m/s

7,5 m/s ≤ vref < 8,0 m/s

8,0 m/s ≤ vref < 8,5 m/s

Det A-vægtede referencespektrum ved henholdsvis 6 m/s og 8 m/s fastlægges herefter som energimiddelværdien af de målte lydtrykspektre for vref beliggende i de nævnte intervaller omkring henholdsvis 6 m/s og 8 m/s.

AL1505_2_2.jpg Size: (91 X 7)

h = møllens navhøjde i meter

z0ref = referenceruheden 0,05 meter (fast værdi)

zref = referencehøjden 10 meter (fast værdi)

Ligning 1.1.1. Korrektion af vindhastighed for møller med kendt effektkurve

B. Møller uden kendt effektkurve

Hvis møllens effektkurve undtagelsesvis ikke er kendt, og vh derfor ikke kan bestemmes, kan vindhastigheden i stedet måles på en repræsentativ, frit placeret position i møllens modvindsside i en højde, som er mindst 10 meter.

Afstanden mellem anemometer og møllens tårn skal være inden for intervallet mellem 2 og 4 gange møllens rotordiameter d, ligesom den vinkelrette afstand mellem anemometer og det lodrette plan, som rotorens omdrejningsakse er beliggende i, højst må være lig med d.

Målingerne skal gennemføres samtidig med støjmålingerne.

Hvis vindhastigheden måles i højden z, er sammenhængen mellem vref og vz givet ved ligning 1.1.2:

AL1505_2_3.jpg Size: (124 X 71)

Terrænets ruhed z0 estimeres ud fra tabel 1.

Ligning 1.1.2. Korrektion af vindhastighed for møller uden kendt effektkurve

Terræntype
Ruhed z0 [meter]
Vand, sne, sand
0,0001
Åbent fladt landskab, bar jord, klippede græsplæner
0,01
Landbrugsarealer med vegetation
0,05
Villakvarter, mindre byer, områder med tæt, høj bevoksning
0,3

Tabel 1: Ruhed for forskellige terræntyper

C. Korrektion for baggrundsstøj

Med møllen stoppet måles af baggrundsstøjen mindst fem A-vægtede 1/1-oktav lydspektre, hver af et minuts varighed ved vindhastigheder vz, svarende til, at vref er beliggende i intervallet 5,5 m/s ≤ vref < 6,5 m/s, og mindst fem spektre ved vindhastigheder vz svarende til, at vref er beliggende i intervallet 7,5 m/s ≤ vref < 8,5 m/s.

Forholdet mellem vz og vref er givet ved ligning 1.1.2.

Værdien vz måles samtidig med baggrundsstøjmålingerne i en frit placeret position som beskrevet ovenfor.

Energimiddelværdien af de målte baggrundsstøjspektre bestemmes ved henholdsvis 6 m/s og 8 m/s og benyttes til korrektion af møllens referencespektrum, hvor lydtrykniveauerne LA, ref i hvert oktavbånd i referencespektret korrigeres i henhold til ligning 1.1.3.

Det totale niveau LA, eq af den midlede baggrundsstøj skal være mindst 6 dB lavere end det totale niveau LA, eq af møllestøjen. Er dette ikke tilfældet, skal en ny måling gennemføres, når baggrundsstøjen er lavere. I forbindelse med kontrol af støjbelastningen kan der dog anvendes målinger, hvor forskellen mellem totalstøj og baggrundsstøj er mindre end 6 dB, såfremt det beregnede støjniveau efter en baggrundsstøjskorrektion på -1,3 dB ikke er højere end grænseværdierne.

AL1505_2_4.jpg Size: (167 X 30)

hvor

LA, ref, k = det korrigerede referencelydtrykniveau i 1/1-oktavbånd

LA, b = den midlede baggrundsstøjs lydtrykniveau i 1/1-oktavbånd

Ligning 1.1.3. Korrektion for baggrundsstøj

Møllens lydeffektniveau LWA, ref i 1/1-oktavbånd findes herefter med ligning 1.1.4. AL1505_2_5.jpg Size: (231 X 2).

6 dB er en korrektion på grund af måling tæt ved en reflekterende plade på jorden

R = den aktuelle måleafstand i meter mellem mikrofonen og møllens fod.

Ligning 1.1.4. Møllens lydeffektniveau

2. Bestemmelse af lydtrykniveau LpA

I et punkt, f.eks. ved nærmeste nabo, kan møllens lydtrykniveau i 1/1-oktavbånd i 1,5 m’s højde bestemmes ved ligning 1.2.1:

AL1505_2_6.jpg Size: (257 X 19)

hvor

l = afstanden i meter fra møllens fod til beregningspunktet

11 dB = korrektion for afstand, 10 x log 4π

ΔLg = korrektion for terræn (1,5 dB for landbaserede møller og 3 dB for offshoremøller)

AL1505_2_7.jpg Size: (460 X 22)

Ligning 1.2.1. Lydtrykniveau i 1/1-oktavbånd

Oktavbånds centerfrekvens i Hz
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
αa i dB/m
0,0001
0,0004
0,001
0,002
0,0036
0,0088
0,029
0,1045

Tabel 2: Luftabsorptionskoefficienter ved en relativ luftfugtighed på 80 % og en lufttemperatur på 10º C

Det totale A-vægtede lydtrykniveau LpA, tot i punktet findes derefter ved at addere lydtrykniveauerne LpA, i i de enkelte 1/1-oktavbånd, jf. ligning 1.2.2:

AL1505_2_8.jpg Size: (126 X 30)

Ligning 1.2.2. Samlet lydtrykniveau

Ubestemtheden på det beregnede lydtrykniveau LpA, tot ved brug af denne fremgangsmåde er ±2 dB.

3. Bestemmelse af toner og støjbelastning Lr

For at kunne fastlægge støjbelastningen Lr i et givet punkt skal støjens indhold af tydeligt hørbare toner vurderes.

Vurderingen foretages ved den mest støjbelastede bolig ved objektiv måling efter retningslinierne i kapitel 7 i Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj, nr. 6/1984. Ved brug af metoden forudsættes det, at tonerne er stationære, således at både niveauet af tonerne og niveauet af den maskerende støj fastlægges ved midling af et antal spektre, som svarer til en analysetid på mindst et minut.

Støjmålingen skal foretages i et repræsentativt punkt i nærheden af den nærmeste bolig, 1,5 m over terræn og valgt på en sådan måde, at vindstøjen får mindst mulig indvirkning på måleresultaterne.

Der skal være medvind ± 45° fra vindmøllen hen mod målepunktet, og vindhastigheden målt 10 m over terræn skal være mellem 6 og 8 m/s. Der skal måles i et tidsinterval, hvor tonen er tydeligst.

Der er i denne sammenhæng ingen krav til temperaturgradient eller skydække.

Hvis en frekvensanalyse af møllestøjen, målt tæt ved møllen som beskrevet i procedurerne for måling af det A-vægtede lydeffektniveau, viser, at der ikke forekommer tydeligt hørbare toner i nærheden af møllen, er vurderingen ved nabobebyggelse ikke nødvendig.

Ved en behandling af en anmeldelse kan toneindholdet bestemmes ud fra en måling i medvindssiden af en tilsvarende mølle i en afstand svarende til den aktuelle afstand til nabopunktet.

Indeholder støjen tydeligt hørbare toner, bestemmes Lr som angivet i ligning 1.3.1:

AL1505_2_9.jpg Size: (90 X 16)

Ligning 1.3.1. Bestemmelse af tydeligt hørbare toner

Kapitel 2

Særlige regler

1. Måling af støj fra møllegrupper

Ved en møllegruppe forstås en samling af tre eller flere ens møller, uanset om disse er opstillet på land eller som offshoremøller.

Lydeffektniveauet LWA, ref i 1/1-oktavbånd bestemmes ved målinger på mindst tre tilfældigt udvalgte møller. Afvigelsen mellem LWA kan typisk forventes at være ±2-3 dB, når møllerne er ens. For de øvrige møller i gruppen anvendes energimiddelværdien af de tre målte lydeffektniveauer.

Lydtrykniveauet i 1/1-oktavbånd i et punkt findes ved at addere støjbidragene fra de enkelte møller, beregnet efter ligning 1.2.1, som angivet i ligning 2.1

AL1505_2_10.jpg Size: (171 X 28)

Ligning 2.1. Samlet lydtrykniveau fra møllegrupper

Samme formel benyttes, når bidraget fra en ny mølle skal lægges til det lydtrykniveau, som eksisterende møller i nærheden af den pågældende bolig frembringer.

Det totale A-vægtede lydtrykniveau LpA, tot i punktet findes derefter ved ligning 1.2.2.

Hvis vindhastigheden skal måles under en støjmåling, fordi det ikke er muligt at måle møllens producerede effekt, skal anemometeret, hvis det placeres i medvindssiden af en af de øvrige møller, have en afstand til denne mølle, som skal være mindst ti gange møllens rotordiameter (d), se figur 1.

2. Måling af støj fra offshoremøller

A. Mikrofonen monteret på en reflekterende plade på skibet

I forhold til målinger på landbaserede møller ændres målemetoden, således at den reflekterende plade, som mikrofonen skal anbringes direkte oven på, placeres på taget af styrehuset på målefartøjet eller på en anden tilsvarende stor flade med fri sigt fra mikrofonens placering til vindmøllen. Taget eller fladen må ikke på nogen led være mindre end 4 meter.

I øvrigt gælder anvisningerne i kapitel 1.1.

B. Mikrofonen monteret på skibet uden brug af reflekterende plade

Hvis mikrofonen ikke kan monteres som nævnt under litra A, skal mikrofonen placeres 3-5 meter over havoverfladen, fri fra reflekterende flader og lignende og 1-2 meter ude over kanten af måleskibet med fri sigt til vindmøllen.

Der skal måles i en afstand R fra møllens fod, som højst må afvige ±20 % fra afstanden R0 (se figur 1).

Mikrofonen skal under målingen være placeret således, at retningen fra møllens tårn til mikrofon højst afviger ±15° fra vindretningen.

Målingen foretages herefter på følgende måde:

Mikrofonen påsættes en vindhætte og mikrofonaksen skal pege i retningen over mod møllens nav.

Støjen fra møllen måles som en række A-vægtede 1/1-oktavlydspektre fra 63 til 8000 Hz, hvert spektrum bestemt over mindst et minut. For hvert spektrum måles den i samme periode producerede elektriske middeleffekt og den hertil svarende vindhastighed (vh) i møllens navhøjde (h) kan derefter aflæses af møllens effektkurve.

Der måles mindst fem spektre ved elektriske middeleffekter svarende til, at vindhastigheden vref i 10 meters højde under referenceforhold er beliggende i intervallet 5,5 m/s ≤ vref < 6,5 m/s, og mindst fem spektre, hvor vref tilsvarende er beliggende i intervallet 7,5 m/s ≤ vref < 8,5 m/s, og hvor forholdet mellem vrefog vh er givet ved ligning 1.1.1.

Heraf skal der være mindst et spektrum for hvert af følgende fire intervaller for vref:

5,5 m/s ≤ vref < 6,0 m/s

6,0 m/s ≤ vref < 6,5 m/s

7,5 m/s ≤ vref < 8,0 m/s

8,0 m/s < vref < 8,5 m/s

Det A-vægtede referencespektrum ved henholdsvis 6 m/s og 8 m/s fastlægges herefter som energimiddelværdien af de målte lydtrykspektre for vref beliggende i de nævnte intervaller omkring henholdsvis 6 m/s og 8 m/s.

Ved måling af baggrundsstøjen foretages en samtidig måling af vindhastigheden vz i 10 meters højde over havoverfladen med anemometeret placeret på samme fartøj som mikrofonen.

På grund af havoverfladens lave ruhedsværdi er vz = vref.

Med møllen stoppet måles mindst fem A-vægtede 1/1-oktav lydtrykspektre af baggrundsstøjen, med vz beliggende i samme to intervaller som vref, hvorefter det A-vægtede referencespektrum korrigeres som beskrevet for målingerne på landbaserede møller.

Det totale niveau, LA, eq, af den midlede baggrundsstøj skal være mindst 6 dB lavere end det totale niveau LA, eq af møllestøjen. Er dette ikke tilfældet, selv under anvendelse af den mindst mulige måleafstand og størst mulig mikrofonhøjde, skal en ny måling gennemføres, når baggrundsstøjen er lavere. I forbindelse med kontrol af støjbelastningen kan der dog anvendes målinger, hvor forskellen mellem totalstøj og baggrundsstøj er mindre end 6 dB, hvis det beregnede støjniveau efter en baggrundsstøjskorrektion på -1,3 dB ikke er højere end grænseværdierne.

Møllens lydeffektniveau LWA, ref i 1/1-oktavbånd findes herefter som angivet i ligning 2.2:

AL1505_2_11.jpg Size: (225 X 19)

Ligning 2.2. Lydeffektniveau for en offshoremølle

Redaktionel note
  • Forskriften er genindlagt grundet manglende visning af tegn i bilag.