Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om delpension

(Udfasning af delpensionsordningen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 16. november 2005, som ændret ved § 8 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Lønmodtagere og personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt, der er født før den 1. januar 1959, kan få delpension, hvis de nedsætter deres arbejdstid. Delpension kan udbetales til personer i alderen 60 til 65 år.«

2. § 1, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

3. I § 1, stk. 4, som bliver stk. 3, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

4. I § 2, stk. 1, nr. 5 og 6 , udgår », der er omfattet af § 1, stk. 1,«.

5. § 2, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

6. I § 4, stk. 1, ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om sygedagpenge«.

7. I § 4 a, stk. 1, ændres »For personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, foretages der« til: »Der foretages«.

8. I § 4 a, stk. 2 og 12 , ændres »§ 74 i« til: »§ 74 j«.

9. I § 4 a, stk. 2, ophæves 5. pkt. , og 6. pkt. , som bliver 5. pkt., affattes således:

»Reglerne om redegørelse for indeholdelsen efter skattekontrollovens § 8 B, stk. 1 og 2, § 8 F, stk. 1, jf. § 14, stk. 2, og kildeskattelovens §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 1. pkt.«

10. § 4 b ophæves.

11. I § 11, stk. 1, og § 14, stk. 2 , indsættes efter »lov om social pension«: »og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«

12. § 11, stk. 2, 2. pkt. , ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen