Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af toldloven

(Nye EU-medlemmers tiltrædelse af EU, kontrol med likvide midler m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 867 af 13. september 2005, som ændret ved § 4 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 og § 51 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., § 14, stk. 4, § 17, stk. 1, 1. pkt., § 21, § 56, stk. 2, nr. 2, og § 59 ændres »fly« til: »luftfartøjer«.

2. I § 3, stk. 1, nr. 1, 1. og 2. pkt., ændres »flyets« til: »luftfartøjets«.

3. I § 3, stk. 2, ændres »flyet« til: »luftfartøjet«.

4. I § 10 a ændres »indrejse« til: »indførsel«, og »udrejse« ændres til: »udførsel«.

5. § 11 a, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Told- og skatteforvaltningen opkræver punktafgift af tobaksvarer, som rejsende medfører i en mængde ud over den, der kan indføres afgiftsfrit ved indrejse i det danske toldområde fra EU-medlemsstater, i det omfang der i henhold til EU’s traktater om disse landes tiltrædelse af EU kan opkræves punktafgifter.«

6. I § 16, stk. 1, 1. pkt., og § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »Fly« til: »Luftfartøjer«.

7. § 16, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3 . Alle køretøjer i trafik mellem det danske toldområde og tredjelande skal ved ind- og udkørsel af det danske toldområde og i det danske toldområde i øvrigt standse op for kontrol, når told- og skatteforvaltningen forlanger det.«

8. I § 16 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

» Stk. 4 . Alle køretøjer i trafik mellem det danske toldområde og EU’s toldområde og i det danske toldområde i øvrigt skal standse op for kontrol, når told- og skatteforvaltningen forlanger det.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

9. I § 17, stk. 2, ændres »oplysninger, som told- og skatteforvaltningen er i besiddelse af« til: »oplysninger, som havne- og luftfartsmyndigheder er i besiddelse af«.

10. I § 17, stk. 2 og 3, ændres »flys« til: »luftfartøjers«.

11. I § 23, stk. 3, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., ændres »i fly« til: »luftfartøjer«.

12. § 23, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4 . Personer, der ved indrejse i eller udrejse fra det danske toldområde medtager likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, skal uopfordret standse op for kontrol og har pligt til over for told- og skatteforvaltningen at angive samtlige medtagne likvide midler.«

13. § 24, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for personer, som medfører eller antages at medføre likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, eller som medfører eller antages at medføre varer, for hvilke der af sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske, valutamæssige eller andre grunde er fastsat forbud mod indførsel, udførsel eller transit.«

14. I § 55 ændres »ikkeafgiftsberigtiget« til: »uberigtiget«.

15. § 57 affattes således:

»§ 57. Skatteministeren kan fastsætte regler om oprettelse, indretning og benyttelse af toldoplag og provianteringsvirksomheder, om tidspunktet for betaling af told og afgifter af varer, der fraføres disse virksomheder, om bevillingshaverens hæftelse og sikkerhedsstillelse for told og afgifter af de tilførte varer, om tilbagekaldelse og bortfald af sådanne tilladelser og bevillinger samt om told- og skatteforvaltningens kontrol med varer, der tilføres og fraføres toldoplag eller provianteringsvirksomheder.«

16. I § 58, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, ændres »i fly og på skibe« til: »på skibe og luftfartøjer«.

17. I § 73, stk. 2, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder«.

18. I § 76, stk. 1, udgår »eller straffelovens § 289«.

19. I § 76, stk. 2, ændres »1 år, under skærpende omstændigheder indtil 2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

20. § 79 b affattes således:

»§ 79 b. For overtrædelser, der straffes efter § 73, stk. 1, nr. 1 og 3, §§ 76-79 og forskrifter udstedt i medfør af loven, kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

21. § 83, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, og som forefindes i forbindelse med told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 23, stk. 3 og 4, og § 24, kan tilbageholdes af denne myndighed. Tilbageholdelsen kan ske, hvis det må befrygtes, at de likvide midler stammer fra eller vil blive brugt til en overtrædelse af straffeloven. Ved iværksættelse af tilbageholdelse finder retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse anvendelse med de ændringer, der følger af 1. og 2. pkt.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. § 1, nr. 12, 13 og 21, træder dog først i kraft den 15. juni 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen