Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension og lov om individuel boligstøtte

(Forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og undtagelse heraf i beregningsgrundlaget for boligstøtte)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005, som ændret senest ved § 29 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 72 d, stk. 1 , ændres »6.200 kr.« til: »7.600 kr.«

2. I § 72 d, stk. 8 , ændres »2006« til: »2008«.

§ 2

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 552 af 2. juni 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 574 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1 , affattes således:

»Husstandsindkomsten opgøres som summen af ansøgerens og dennes husstandsmedlemmers hver for sig opgjorte indkomster. Indkomsterne opgøres som personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før det deri nævnte bundfradrag. Endvidere tillægges aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr., hvori der er indeholdt endelig udbytteskat. I husstandsindkomsten indgår ikke

1) supplerende pensionsydelse, jf. § 72 d i lov om social pension og

2) godtgørelse og afkastet af godtgørelse til hiv-smittede blødere m.fl. og hiv-positive transfusionssmittede m.fl. samt erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved lsd-behandling.«

2. I § 56, stk. 1 og 2 , ændres », jf. § 8,« til: »tillagt eventuel supplerende pensionsydelse, jf. § 72 d i lov om social pension,«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen