Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af
serviceydelser i kommuner

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Loven har til formål at fremme frit valg for borgerne ved leveringen af kommunale serviceydelser.

Stk. 2 . Loven skal understøtte mulighederne for at udvide frit valg og styrke borgerens retsstilling ved gennem information at skabe et kvalificeret grundlag for borgerens brug af frit valg.

§ 2. Inden for hver valgperiode påhviler det kommunalbestyrelsen i et møde at vurdere, hvor det er muligt inden for lovgivningens rammer at udvide eksisterende fritvalgsordninger eller at indføre frit valg på områder, hvor dette ikke allerede er sikret. Vurderingen skal finde sted inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori valg til kommunalbestyrelser finder sted.

§ 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen at udarbejde sammenlignelig brugerinformation om henholdsvis dagtilbud, folkeskolen og ældreområdet.

Stk. 2. Det påhviler selvejende institutioner og private leverandører, som er en integreret del af det kommunale tilbud, at indgå i den sammenlignelige brugerinformation, jf. stk. 1.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til efter drøftelse med ministeren for familie- og forbrugeranliggender, undervisningsministeren og socialministeren at fastsætte nærmere regler for udarbejdelsen af sammenlignelig brugerinformation.

§ 4. På områder, hvor der er frit valg ved levering af kommunale serviceydelser, og hvor der ikke udarbejdes sammenlignelig brugerinformation efter § 3, påhviler det kommunalbestyrelsen at informere borgerne på anden vis.

Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at informere om indholdet af de kommunale ydelser, jf. stk. 1, på en måde, der i tilstrækkelig grad sikrer, at borgerne på et enkelt og gennemskueligt grundlag kan foretage et kvalificeret valg.

§ 5. Det påhviler kommunalbestyrelsen i forbindelse med information om frit valg, jf. § 3 og § 4, at informere om, hvor borgerne kan henvende sig om forhold vedrørende leveringen af en serviceydelse.

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal én gang inden for valgperioden over for kommunens borgere redegøre for kommunalbestyrelsens stillingtagen efter § 2 og for, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat for at sikre borgerne den fornødne information som anført i § 4 og § 5. Redegørelsen skal afgives inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori valg til kommunalbestyrelser finder sted.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 1429 af 22. december 2004 om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner og amtskommuner.

Stk. 3. Tidspunktet for ikrafttræden af § 3, stk. 1 og 2, fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren efter drøftelse med ministeren for familie- og forbrugeranliggender, undervisningsministeren og socialministeren.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 28. marts 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen

Redaktionel note
  • Lovtidende A 2006, hæfte 59, er omtrykt den 6. april 2006 på grund af en håndteringsfejl, der alene havde betydning for den trykte udgave af loven