Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om et indkomstregister

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Oprettelse af et indkomstregister

§ 1. Ved denne lov oprettes et indkomstregister.

Indberetningspligtige

§ 2. Indberetningspligten efter denne lov påhviler fysiske eller juridiske personer, som er indberetningspligtige efter de i § 3, stk. 1, nr. 1-11, nævnte bestemmelser.

Oplysninger omfattet af indberetningspligten

§ 3. Følgende oplysninger skal indberettes til indkomstregisteret:

1) Beløb og andre oplysninger, som er omfattet af indberetningspligt efter skattekontrollovens § 7.

2) Beløb m.v., som efter skatteministerens bestemmelse omfattes af indberetningspligten efter skattekontrollovens § 7 A, stk. 2, og skattepligtige fordele som nævnt i skattekontrollovens § 7 A, stk. 3.

3) Uddelinger omfattet af indberetningspligt efter skattekontrollovens § 7 B, stk. 1, fra fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven eller pensionsafkastbeskatningsloven.

4) Vederlag og udlodninger i form af, at der er stillet en bil til rådighed for privat benyttelse, eller i form af, at der er stillet en sommerbolig, en lystbåd eller en helårsbolig til rådighed, som er omfattet af indberetningspligt efter skattekontrollovens § 7 C.

5) Tilbagebetalinger af kontanthjælp og introduktionsydelse m.v. efter kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik eller kapitel 7 i integrationsloven, som omfattes af indberetningspligt efter skattekontrollovens § 7 D.

6) Oplysninger om ansættelsesperiode, den produktionsenhed, den ansatte er tilknyttet, og løntimer, som omfattes af indberetningspligt efter skattekontrollovens § 7 J.

7) Oplysninger om indskud til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger i svenske pensionsinstitutter, jf. skattekontrollovens § 8 E.

8) Oplysning om indeholdt arbejdsmarkedsbidrag, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 21.

9) Oplysning om indeholdt særlig pensionsopsparing, jf. § 17 f, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

10) Oplysninger om bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension samt bidragssatser, i det omfang der efter anden lovgivning eller i medfør af anden lovgivning er fastsat regler om indberetning heraf til indkomstregisteret.

11) Oplysninger, som er relevante for administration af en barseludligningsordning, jf. § 7 i lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven).

Stk. 2. Ved indberetning vedrørende personligt arbejde i tjenesteforhold skal lønperioden tillige oplyses.

Stk. 3. For ydelser, der udbetales af offentlige myndigheder eller anerkendte arbejdsløshedskasser, skal tillige oplyses den periode, udbetalingen omfatter.

Stk. 4. I forbindelse med indberetning af de i stk. 1-3 nævnte oplysninger skal der endvidere gives oplysning til indkomstregisteret om cpr-nr. og cvr-nr. eller SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den, oplysningerne vedrører.

Indberetning

§ 4. Indberetning af oplysninger efter § 3 skal foretages senest den 10. i måneden efter udløbet af den kalendermåned, oplysningerne vedrører. I januar måned skal indberetning dog foretages senest den 17. januar. For indberetningspligtige, som er omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 6, skal indberetning dog foretages senest den sidste hverdag (bankdag) i den måned, oplysningerne vedrører.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter regler for fristen for indberetning for de i kildeskattelovens § 56 og arbejdsmarkedsfondslovens § 13, stk. 9, nævnte indeholdelsespligtige, for hvem der er fastsat regler om fremrykket afregning af indeholdt kildeskat efter kildeskatteloven og indeholdt arbejdsmarkedsbidrag.

Stk. 3. Den, indberetningen vedrører, skal give den indberetningspligtige oplysning om cpr-nr. og cvr-nr. eller SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af indkomstmodtageren. Hvis den, indberetningen vedrører, nægter at give disse oplysninger, kan told- og skatteforvaltningen meddele den indberetningspligtige oplysningerne.

Stk. 4. De i § 7, stk. 1, nævnte myndigheder m.v. er forpligtede til at meddele indkomstregisteret de indberetninger eller ændringer af indberetninger, der ikke sker til indkomstregisteret. Myndighederne m.v. skal foretage indberetning efter 1. pkt. efter nærmere anvisning fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter regler for indberetning af oplysninger efter § 3 og nærværende bestemmelse, herunder regler om

1) lempelse af indberetningspligten efter stk. 1 og 2 og §§ 2 og 3,

2) registrering af indberetningspligten i erhvervssystemet,

3) det elektroniske indberetningsformat, idet fastsættelse af regler herom sker efter aftale med videnskabsministeren,

4) papirindberetningsformatet og

5) tast selv-løsninger til virksomhederne.

§ 5. Vægrer nogen sig ved at efterkomme §§ 2-4 i denne lov, afgør told- og skatteforvaltningen, hvorvidt den pågældende er pligtig dertil. Indberetningen kan om fornødent fremtvinges ved pålæg af tvangsbøder.

Stk. 2. Der er udpantningsret for tvangsbøder pålagt efter stk. 1.

Adgang til oplysninger i indkomstregisteret

§ 6. Den, de indberettede oplysninger vedrører, har adgang til oplysninger, der er indberettet vedrørende den pågældende.

Stk. 2. Indberetningspligtige, jf. § 2, har adgang til oplysninger, som de selv har indberettet. Det samme gælder for den, der er bemyndiget af den indberetningspligtige til at foretage indberetningen.

§ 7. Kommunale og statslige myndigheder, anerkendte arbejdsløshedskasser og andre kan uden for de i § 6 nævnte tilfælde få terminaladgang til indkomstregisteret, i det omfang de pågældende i henhold til anden lovgivning kan få sådan adgang.

Stk. 2. Dansk Arbejdsgiverforening kan til brug ved udarbejdelse af statistik i elektronisk form indhente oplysninger i indkomstregisteret indberettet af egne medlemmer.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen har terminaladgang til indkomstregisteret, jf. stk. 1, med henblik på drift og administration af indkomstregisteret.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen indgår aftaler med hver enkelt af de i stk. 1 eller 2 nævnte myndigheder m.v. om terminaladgang til indkomstregisteret.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter efter aftale med videnskabsministeren regler for behandling af oplysninger i indkomstregisteret og om adgang til oplysninger i indkomstregisteret efter stk. 1-4 og § 6, herunder:

1) Adgangskontrol til indkomstregisteret.

2) Adgang til at få stillet oplysninger fra indkomstregisteret til rådighed.

3) Overførsel af oplysninger fra indkomstregisteret.

4) Beskyttelse af oplysninger registreret i indkomstregisteret eller overført herfra.

5) Anvendelse af oplysninger i registeret.

6) Betaling for adgang til og anvendelse af indkomstregisteret.

Indhentning af oplysninger

§ 8. Told- og skatteforvaltningen kan i elektronisk form indhente oplysninger, der er nødvendige for at varetage indkomstregisterets opgaver, hos andre offentlige myndigheder, herunder de i § 7, stk. 1, nævnte myndigheder m.v., Det Centrale Personregister og Det Centrale Virksomhedsregister.

Administration m.v.

§ 9. Skatteministeren fastsætter regler for administration af indkomstregisteret.

§ 10. Told- og skatteforvaltningen opretter et rådgivende forum vedrørende indkomstregisteret.

Straffebestemmelser

§ 11. Indberetningspligtige efter § 2, der, uden at forholdet omfattes af straffebestemmelser i anden lovgivning, forsætligt eller af grov uagtsomhed undlader rettidigt at opfylde en pligt, der påhviler den pågældende i medfør af § 3 eller § 4, stk. 1 eller 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Skønnes overtrædelsen ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2 . Retsplejelovens regler om krav til indholdet af anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforlæg.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 13. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 14. Bøder i sager, der afgøres administrativt efter § 12, opkræves af told- og skatteforvaltningen og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 2. Bøderne kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne herom i kildeskatteloven. Der er udpantningsret for bøderne.

Stk. 3. Reglerne i kildeskattelovens § 73 B om eftergivelse og henstand finder tilsvarende anvendelse.

Ikrafttræden

§ 15. § 1, § 4, stk. 2-5, og §§ 5-14 træder i kraft den 1. juni 2006.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af §§ 2 og 3 og § 4, stk. 1. Herunder kan skatteministeren fastsætte forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for forskellige virksomheder m.v.

§ 16. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Kristian Jensen