Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure og frivillig indberetning af gaver m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. Efter § 54 indsættes:

»§ 54 A. Sammen med udsendelse af årsopgørelsen informeres den skattepligtige om grundlaget for forskudsskatten for det kommende år. Den skattepligtige underrettes herunder om, at forskudsopgørelsen kun vil være tilgængelig for den skattepligtige på told- og skatteforvaltningens hjemmeside, medmindre den skattepligtige anmoder om at få forskudsopgørelsen tilsendt.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af underretningen som nævnt i stk. 1.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 20. september 2005, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1411 af 21. december 2005 og senest ved § 6 i lov nr. 308 af 19. april 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 A, 2. pkt., ændres »indgivelse af selvangivelsen« til: »selvangivelse«.

2. I § 9 E, stk. 4, ændres »vedlægge selvangivelsen« til: »inden selvangivelsesfristens udløb indsende«.

3. I § 12 B, stk. 2, 5. pkt. , og i stk. 3, 5. pkt. , ændres »indgivelse af selvangivelse« til: »selvangivelse«.

4. I § 12 B, stk. 3, 5. pkt. , ændres »de skatteansættende myndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.

5. I § 16 B, stk. 5, 3. pkt. , ændres »i forbindelse med indgivelsen af selvangivelse« til: »inden selvangivelsesfristens udløb«.

6. I § 32 D, nr. 3, ændres »Indgivelse af selvangivelse« til: »Selvangivelse«.

§ 3

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1087 af 14. november 2005, som ændret senest ved § 16 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 2, 4. pkt., ændres »ved indgivelse af selvangivelsen« til: »i forbindelse med selvangivelsen«.

2. § 14, stk. 2, 5. pkt. , affattes således:

»Valget kan omgøres, hvis tilkendegivelse herom sker til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af det pågældende indkomstår.«

§ 4

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005, som ændret senest ved § 19 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 30, stk. 1, ændres »valg i selvangivelsen« til: »i de selvangivne oplysninger«.

§ 5

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 307 af 19. april 2006 og senest ved § 8 i lov nr. 308 af 19. april 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Selvangivelsespligtige, som for det seneste indkomstår i overensstemmelse med bestemmelsen i § 4, stk. 5, har undladt at selvangive, eller som ikke har ændret deres forskudsopgørelse for det pågældende indkomstår, modtager en årsopgørelse uden oplysningskort. Dette gælder dog ikke, såfremt den selvangivelsespligtige inden den 1. februar i året efter indkomstårets udløb har anmodet told- og skatteforvaltningen om at modtage et oplysningskort. Andre selvangivelsespligtige, som ikke modtager en selvangivelse, modtager en årsopgørelse sammen med et oplysningskort.«

2. § 4, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Fysiske personer, der alene modtager en årsopgørelse eller en årsopgørelse sammen med et oplysningskort, jf. § 1, stk. 5, skal dog selvangive senest den 1. maj, medmindre en af følgende betingelser er opfyldt:«

3. § 4, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) At den selvangivelsespligtige i året efter indkomståret, men senest den 1. maj meddeler told- og skatteforvaltningen, at den pågældende det år ikke ønsker at være omfattet af ordningen i § 1, stk. 5, og dermed ønsker at anvende selvangivelsesfristen den 1. juli.«

4. § 4, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Selvangivelsespligtige, som alene modtager en årsopgørelse eller en årsopgørelse samtidig med et oplysningskort, kan undlade at selvangive, hvis de anvendte oplysninger i årsopgørelsen er korrekte og fyldestgørende, jf. § 1.«

5. § 5, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Har den selvangivelsespligtige ikke selvangivet rettidigt, betales et skattetillæg på 200 kr., for hver dag selvangivelsesfristen overskrides, dog højst på 5.000 kr. i alt.«

6. § 5, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) For fysiske personer, der kun har fået tilsendt en årsopgørelse eller en årsopgørelse sammen med et oplysningskort, og som ikke efter § 4, stk. 1, nr. 3, har fravalgt selvangivelsesfristen den 1. maj i året efter indkomståret, beregnes ikke noget skattetillæg.«

7. Efter § 8 Z indsættes:

»§ 8 Æ. Foreninger, stiftelser, institutioner m.v. som nævnt i ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 1-3, kan til brug for skatteligningen indberette til told- og skatteforvaltningen, hvilke indbetalinger de har modtaget det foregående kalenderår. Indberetningen skal i så fald foretages i overensstemmelse med fristen i § 9 A, stk. 1, og indeholde oplysninger til identifikation af indbetaler og modtager. Endvidere skal den indeholde oplysninger om størrelsen af det indbetalte beløb og om, efter hvilke bestemmelser i skattelovgivningen indbetalingen er ydet.

Stk.   2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1.«

8. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »indgivet selvangivelse« til: »selvangivet«.

§ 6

Stk. 1. § 2, nr. 4, og § 3, nr. 2, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1 og § 2, nr. 1-3, 5 og 6, § 3, nr. 1, § 4 og § 5 fastsættes af skatteministeren.

Stk. 3. For det indkomstår, hvor denne lovs § 5, nr. 1, træder i kraft, anses den selvangivelsespligtige for at have selvangivet i overensstemmelse med § 4, stk. 5, jf. skattekontrollovens § 1, stk. 5, som affattet ved denne lovs § 5, nr. 1, hvis den pågældende har modtaget en selvangivelsesblanket udfyldt af told- og skatteforvaltningen og har undladt at indgive selvangivelse, fordi de anvendte oplysninger var korrekte og fyldestgørende.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Kristian Jensen