Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0014
 
32005L0088
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støj fra
maskiner til brug i det fri 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1040 af 11. december 2001 om støj fra maskiner til brug i det fri foretages følgende ændringer:

1. Note 1 affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug (EF-Tidende 2000 nr. L 162, side 1) som ændret ved direktiv 2005/88/EF (Den Europæiske Unions Tidende 2005 nr. L 344, side 44)«

2. I § 11 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Miljøstyrelsen kan forbyde fortsat brug af maskiner, der er omfattet af bilag 2, og som er taget i brug uden først at være markedsført, hvis støjgrænserne i bilaget overskrides, eller på baggrund af en underretning om, at brugen af den pågældende maskine er forbudt i en anden medlemsstat i Fællesskabet som følge af, at direktiv 2000/14/EF ikke er overholdt.«

3. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse fra den 3. januar 2006.

Miljøministeriet, den 22. maj 2006

Connie Hedegaard

/Karsten SkovBilag 1

»Bilag 2

Støjgrænser

For de maskiner, der er anført i dette bilag, gælder de støjgrænser, der er nævnt i tabellen. De enkelte maskiner er defineret i bilag 1 og markeret med (G). Målemetoderne for de enkelte maskintyper findes i bilag 3.

Maskiner med støjgrænser:

1) Byggepladselevator til godstransport (drevet af forbrændingsmotor).

2) Komprimeringsmaskiner (kun vibrerende og ikke-vibrerende tromler samt vibrationsplader og -stampere).

3) Kompressorer (<350 kW).

4) Betonbrækkere og pikhammere, håndbetjente.

5) Spil til byggepladser (drevet af forbrændingsmotor).

6) Dozere (<500 kW).

7) Dumpere (<500 kW).

8) Hydrauliske eller wiretrukne gravemaskiner (<500 kW).

9) Grave-læssemaskiner (<500 kW).

10) Gradere (<500 kW).

11) Hydraulikpumper.

12) Lossepladskompaktorer med læsseskovl (<500 kW).

13) Plæneklippere (bortset fra maskiner til landbrug og skovbrug og universalmaskiner, hvis installerede motoreffekt er på mere end 20 kW).

14) Plænetrimmere/plænekanttrimmere.

15) Gaffeltruck med forbrændingsmotor og kontravægte bortset fra »andre trucks med kontravægte«.

16) Læssemaskiner (<500 kW).

17) Mobilkraner.

18) Motorfræsere (<3 kW).

19) Udlægningsmaskiner (bortset fra udlægningsmaskiner med højkomprimerende afstrygerbrædder).

20) El-generatorer (<400 kW).

21) Tårnkraner.

22) Mobile motordrevne svejsestrømsomformere.

 

Maskintype

Installeret nettoeffekt P (i kW)

Elektrisk effekt P el i kW2)

Maskinens masse m i kg

Skærebredde L i cm

Tilladeligt lydeffektniveau i dB/ lpW

Fase I fra den 3. januar 2002

Fase II fra den 3. januar 20063)

Komprimeringsmaskiner (vibrationstromler, -plader og -stampere)

P AL1362_1.JPG Size: (7 X 9) 8

108

105

8 < P 1.JPG Size: (7 X 9) 70

109

106

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P

Bæltedrevne dozere, læssere og grave-læssemaskiner

P 1.JPG Size: (7 X 9) 55

106

103

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P

Hjuldrevne dozere, læssere og grave-læssemaskiner, dumpere, gradere, lossepladskompaktorer med læsseskovl, gaffeltruck med forbrændingsmotor og kontravægte, mobilkraner,4) 4)  komprimeringsmaskiner (ikke-vibrationstromler), udlægningsmaskiner, hydraulikpumper

P 1.JPG Size: (7 X 9) 55

P > 55

104

85 + 11 lg P

101

82 + 11 lg P

Gravemaskiner, byggepladselevatorer til godstransport, spil til byggepladser, motorfræsere

P 1.JPG Size: (7 X 9) 15

P > 15

96

83 + 11 lg P

93

80 + 11 lg P

Håndbetjente betonbrækkere og pikhammere

m 1.JPG Size: (7 X 9) 15

15 < m < 30

m AL1362_2.JPG Size: (7 X 9) 30

107

94 + 11 lg m

96 + 11 lg m

105

92 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Tårnkraner

98 + lg P

96 + lg P

Svejseaggregater og el-generatorer

Pel 1.JPG Size: (7 X 9) 2

97 + lg Pel

95 + lg Pel

2 < Pel 1.JPG Size: (7 X 9) 10

98 + lg Pel

96 + lg Pel

Pel > 10

97 + lg Pel

95 + lg Pel

Kompressorer

P 1.JPG Size: (7 X 9) 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Plæneklippere, plænetrimmere, plænekanttrimmere

L 1.JPG Size: (7 X 9) 50

96

94

50 < L 1.JPG Size: (7 X 9) 70

100

98

70 < L 1.JPG Size: (7 X 9) 120

100

98

L > 120

105

103

Det tilladelige lydeffektniveau afrundes til nærmeste hele tal. Lavere værdier end 0,5 rundes ned, 0,5 og højere værdier rundes op.

________

2) Pel for svejseaggregater: den sædvanlige elektriske strøm til svejsning multipliceret med den sædvanlige belastningsspænding for den laveste værdi af den driftstid, fabrikanten har oplyst Pel for el-generatorer: primæreffekten i henhold til ISO 8528-1:1993, punkt 13.3.2.

3) Tallene for fase II er kun vejledende for følgende maskintyper:

vibrationstromler med gående fører

vibrationsplader > 3 kW

dozere med stålbælte

læssere > 55 kW med stålbælte

gaffeltruck med forbrændingsmotor og kontravægte

udlægningsmaskiner med komprimerende afstrygebrædder

håndbetjente betonbrækkere og pikhammere med forbrændingsmotor (15 < m < 30)

plæneklippere, plænetrimmere, plænekanttrimmere.

4) For enmotorede mobilkraner finder tallene for fase I anvendelse indtil den 3. januar 2008. Efter denne dato finder fase II-tallene anvendelse.«

 

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/88/EF om ændring af direktiv 2000/14/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug, (Den Europæiske Unions Tidende 2005 nr. L 344, side 44).