Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor-
og kandidatuddannelser mv. ved Danmarks Biblioteksskole

(afskaffelse af gruppeprøver mv.)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 460 af 15. juni 1998 om bachelor- og kandidatuddannelser mv. ved Danmarks Biblioteksskole foretages følgende ændringer:

1. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. Mundtlige prøver er offentlige, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afholdes der forelæsning om eller mundtligt forsvar af en opgavebesvarelse, jf. § 21, stk. 2, eller tager prøven udgangspunkt i en opgavebesvarelse, og er besvarelsen udarbejdet af flere studerende, må disse studerende ikke være til stede i eksamenslokalet, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret«.

2. § 16 affattes således:

»§ 16. Prøveformen skal tilgodese fagelementets formål og afspejle undervisningens indhold.

Stk. 2. Prøverne skal tilrettelægges som individuelle prøver, jf. dog stk. 6.

Stk. 3. Ved individuelle prøver forstås:

1) Eksamination og besvarelse skal foregå individuelt, jf. dog stk. 5.

2) Der skal foretages en individuel bedømmelse og gives individuelle karakterer.

Stk. 4. Der kan kun gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres, sådan at det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted.

Stk. 5. Hvis der ikke gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse efter stk. 4, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende individuel mundtlig eller anden prøve af den enkelte studerende, jf. § 21, stk. 2.

Stk. 6. Kulturm inisteriet kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 2, hvis det er helt uomgængeligt for at dokumentere opfyldelsen af fagelementets formål. Dette gælder dog ikke, for så vidt angår stk. 3, nr. 2.

Stk. 7. Hvis den studerende ønsker dette , skal Danmarks Biblioteksskole sikre, at den studerende får mulighed for at aflevere en individuel opgavebesvarelse, der kan indgå i bedømmelsen. Dette gælder dog ikke for prøver, hvor ministeriet har dispenseret i henhold til stk. 6.«

3. I § 21 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Det kan fastsættes i studieordningen, at der forud for bedømmelsen af en opgavebesvarelse skal afholdes forelæsning om eller mundtligt forsvar af opgavebesvarelsen. Bedømmelsen sker da på grundlag af en samlet vurdering af den skriftlige opgavebesvarelse og den mundtlige præstation, jf. § 16, stk. 5.«

Stk. 2 -4 bliver herefter stk. 3-5.

4. Efter § 21 indsættes:

»Orientering af de studerende om eksamensregler

§ 21 a. Det påhviler Danmarks Biblioteksskole at orientere de studerende om:

1) Generelle eksamensregler.

2) Førsteårsprøven på bacheloruddannelsen

3) Specielle eksamensregler for hvert enkelt fagelement m.v., herunder eventuelle regler om automatisk eksamenstilmelding.

4) Mulighed for at aflevere individuel opgavebesvarelse, hvis den skal indgå i bedømmelsen.

5) Retningslinjer i forbindelse med sygdom.

6) Følger af ikke at overholde eksamensregler.

7) Mulighed for at klage over eksamen.

8) Mulighed for brug af computer ved eksamen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2006, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Danmarks Biblioteksskole fastsætter i studieordningen, hvornår der sidste gang kan afholdes gruppeprøve på uddannelsen, dog kan gruppeprøve senest afholdes 31. august 2007.

Stk. 3. Studerende, der har påbegyndt en prøve tilrettelagt som en gruppeprøve efter reglerne i den hidtil gældende studieordning, har ret til at færdiggøre prøven efter denne studieordning. Danmarks Biblioteksskole fastsætter, hvornår der sidste gang afholdes prøve efter denne studieordning.

Kulturministeriet, den 27. juni 2006

Flemming Hansen
fung. kulturminister

/Dorthe Brinck