Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer.

 

I medfør af § 75, stk. 4, i Sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes:

Regionsrådenes forpligtelser

§ 1. Hvert regionsråd skal tilbyde at indgå driftsoverenskomst med selvejende hospicer, der er beliggende i regionen, og som opfylder Sundhedsstyrelsens faglige retningslinier for palliativ indsats.

Stk. 2. Regionsrådet bestemmer, hvilke af de selvejende hospicer, der opfylder betingelserne efter stk. 1, rådet vil tilbyde at indgå driftsoverenskomst med.

§ 2. Regionsrådene er forpligtede til at indgå driftsoverenskomst med selvejende hospicer om følgende antal hospicesengepladser:

1) Regionsrådet for Region Nordjylland:
18 hospicesengepladser.

2) Regionsrådet for Region Midtjylland:
40 hospicesengepladser.

3) Regionsrådet for Region Syddanmark:
40 hospicesengepladser.

4) Regionsrådet for Region Sjælland:
26 hospicesengepladser.

5) Regionsrådet for Region Hovedstaden:
56 hospicesengepladser.

Vilkår for driftsoverenskomsterne

§ 3. De nærmere rammer for samarbejdet med det formål at sikre hospicerne en økonomisk forsvarlig drift, faglig udvikling samt hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse fastlægges i driftsoverenskomster mellem regionsrådet og de selvejende hospicer.

§ 4. Forud for regionsrådets indgåelse af driftsoverenskomst med et selvejende hospice kan regionsrådet anmode hospicet om dokumentation vedrørende hospicets behandlingstilbud, herunder behandlingserfaring, faglige kvalifikationer, vagtberedskab, apparaturstandard, behandlingsprincipper og lignende.

§ 5. Regionsrådet og det enkelte selvejende hospice aftaler vilkår for driftsoverenskomsten, herunder vedrørende

1) hospicets budget,

2) sengedagstakst og regulering heraf,

3) afregning mellem det selvejende hospice og regionerne,

4) hospicets aflæggelse af regnskab og revision,

5) væsentlige dispositioner af betydning for hospicets drift, og

6) driftsoverenskomstens varighed og opsigelighed.

Stk. 2. Vilkårene efter stk. 1 skal endvidere fastlægge

1) samarbejde og erfaringsudveksling mellem hospicet og sygehusvæsenet i regionen, og

2) hospicets tilbud om samarbejde og erfaringsudveksling til de praktiserende læger og hjemmesygeplejen i kommunerne, der er beliggende i regionen.

Frit hospicevalg

§ 6. En person, der henvises af en læge til indlæggelse på et hospice, kan efter reglerne i sundhedsloven, jf. § 86, vælge mellem de hospicer, som har driftsoverenskomst med et regionsråd.

Ikrafttræden m.v.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 945 af 9. oktober 2005 om driftsoverenskomster mellem amtsråd og selvejende hospicer.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 26. juli 2006

Lars Løkke Rasmussen

/John Erik Pedersen