Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31975L0324
 
31976L0767
 
31984L0525
 
31984L0526
 
31984L0527
 
31987L0404
 
31994L0009
 
31995L0016
 
31997L0023
 
31998L0037
 
31999L0036
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Indretning af udstyr

Kapitel 4   Trykbærende udstyr

Kapitel 5   Elevatorer

Kapitel 6   Udstyr til brug i eksplosionsfarlig atmosfære

Kapitel 7   Bemyndigede organer

Kapitel 8   Tilsyn, undersøgelser og kontrolopgaver m.v.

Kapitel 9   Dispensation

Kapitel 10   Straf

Kapitel 11   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indretning af udstyr på faste offshoreanlæg 1)

I medfør af § 43, § 61, stk. 3 og 4, og § 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på faste offshoreanlæg som defineret i offshoresikkerhedslovens § 2, stk. 4.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter indretning, mærkning, brugsanvisning og afprøvning af udstyr til anvendelse på faste offshoreanlæg.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere særlige krav til følgende udstyr til anvendelse på faste offshoreanlæg:

1) Trykbærende udstyr.

2) Elevatorer.

3) Udstyr til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

4) Sikkerheds-, kontrol- og reguleringsudstyr som er nødvendigt for, eller bidrager til, at trykbærende udstyr, elevatorer og udstyr i eksplosionsfarlig atmosfære kan fungere sikkert.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. Ved udstyr forstås i denne bekendtgørelse:

1) Maskiner, beholdere, apparater, redskaber og enhver anden lignende indretning, der

a) anvendes ved forarbejdning af et produkt,

b) anvendes til frembringelse af et arbejdsresultat, herunder til transport og opbevaring, eller

c) tjener til udførelse af en teknisk proces.

2) Dele til sådanne indretninger, præfabrikerede konstruktioner og enhver anden tilvirket genstand, der er beregnet til sammen med andre genstande at indgå i en færdig enhed.

§ 4. Ved trykbærende udstyr forstås i denne bekendtgørelse trykbeholdere, aerosoler og andet trykbærende udstyr som defineret i Arbejdstilsynets bekendtgørelser nr. 564 af 1. juli 1997 om visse EF-direktiver om trykbeholdere, nr. 565 af 24. juni 1994 om simple trykbeholdere, nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, nr. 99 af 31. januar 2007 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr, nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr, nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr og nr. 844 af 30. september 1994 om aerosoler.

§ 5. Ved elevatorer forstås i denne bekendtgørelse udstyr, som er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer m.v.

§ 6. Ved udstyr til brug i eksplosionsfarlig atmosfære forstås i denne bekendtgørelse

1) materiel, sikringssystemer og komponenter med henblik på deres anvendelse i eksplosionsfarlige atmosfærer og

2) sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosionsfarlige atmosfærer, men som er nødvendige for, eller bidrager til, at materiel eller sikringssystemer kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici.

Stk. 2. Definitioner og nærmere afgrænsning af udstyr, jf. stk. 1, samt dettes inddeling i materielgrupper og kategorier med henblik på kontrol findes

1) for mekanisk udstyr til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære i bilag I til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 696 af 18. august 1995 om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og

2) for elektrisk udstyr til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære i bilag I i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 697 af 18. august 1995 om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

§ 7. Hvor ejer eller bruger er nævnt i de bekendtgørelser, som denne bekendtgørelse henviser til, skal ejer eller bruger forstås som den driftsansvarlige virksomhed.

Kapitel 3

Indretning af udstyr

§ 8. Udstyr på faste offshoreanlæg, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF af 22. juni 1998 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner, skal være i overensstemmelse med kapitel 2 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler.

Stk. 2. Hejseredskaber og spil, der ikke er omfattet af stk. 1, skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil.

Stk. 3. Centrifuger, der ikke er omfattet af stk. 1, skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 776 af 25. november 1991 om centrifuger.

§ 9. Boltepistoler og deres tilbehør skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 621 af 11. december 1975 om indretningen og brugen af boltepistoler og deres tilbehør.

Kapitel 4

Trykbærende udstyr

§ 10. Anvendes trykbeholdere omfattet af Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles bestemmelse for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse, som ændret ved Rådets direktiv 88/665/EØF af 21. december 1988, Rådets direktiv 84/525/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sømløse gasflasker af stål, Rådets direktiv 84/526/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sømløse gasflasker af renaluminium og af aluminiumlegering samt Rådets direktiv 84/527/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om svejste gasflasker af ulegeret stål, skal disse trykbeholdere være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 564 af 1. juli 1997 om visse EF-direktiver om trykbeholdere.

§ 11. Anvendes simple trykbeholdere omfattet af Rådets direktiv 87/404/EØF af 25. juni 1987 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om simple trykbeholdere, som ændret ved Rådets direktiv 90/488/EØF af 17. september 1990 og Rådets direktiv 93/68/EØF af 22. juli 1993, skal disse simple trykbeholdere være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 565 af 24. juni 1994 om simple trykbeholdere.

§ 12. Anvendes trykbærende udstyr omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF af 29. maj 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr, skal dette udstyr være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr.

§ 13. Indretning og periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr skal foretages i overensstemmelse med kapitel 1-8 samt overgangsbestemmelserne i §§ 38 og 41 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr.

Stk. 2. Risikobaseret inspektion i overensstemmelse med anerkendt praksis af trykbærende udstyr kan anvendes som alternativ til reglerne om periodiske undersøgelser, jf. stk. 1, forudsat at den driftsansvarlige virksomhed godtgør, at dette ikke medfører en væsentligt forøget sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko.

Stk. 3. For pladevarmevekslere er der ved de periodiske undersøgelser efter stk. 1 ikke krav om adskillelse for indvendig inspektion uanset § 11, stk. 3, og bilag 1, punkt 2.4, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr.

§ 14. Anvendes transportabelt trykbærende udstyr omfattet af Rådets direktiv 1999/36/EF af 29. april 1999 om transportabelt trykbærende udstyr, skal dette udstyr være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr.

Stk. 2. Anvendes aerosoler omfattet af Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler, som ændret ved Kommissionens direktiv 94/1/EF af 6. januar 1994, skal disse aerosoler være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 844 af 30. september 1994 om aerosoler, jf. kapitel 4 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr.

Kapitel 5

Elevatorer

§ 15. Anvendes elevatorer omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer, finder Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer m.v. anvendelse.

Kapitel 6

Udstyr til brug i eksplosionsfarlig atmosfære

§ 16. Mekanisk udstyr, der er omfattet af Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, skal være i overensstemmelse med kapitel 2 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 696 af 18. august 1995 om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

Stk. 2. Elektrisk udstyr, der er omfattet af Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, skal være i overensstemmelse med kapitel 2-5 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 697 af 18. august 1995 om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

Kapitel 7

Bemyndigede organer

§ 17. Ved udpegning af bemyndigede organer, tredjepartsorganer og godkendte organer, som skal anmeldes til Europa-Kommissionen til at gennemføre de faste procedurer for overensstemmelsesvurdering m.v. af de produkter, der er omfattet af bestemmelserne om simple trykbeholdere, indretning af trykbærende udstyr, transportabelt trykbærende udstyr og indretning af elevatorer m.v., finder Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 674 af 30. juni 2005 om udpegning af bemyndigede organer m.v. anvendelse.

Stk. 2. Ved udpegning af bemyndigede organer til typegodkendelse m.v. af udstyr til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære anvendes § 16 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 696 af 18. august 1995 om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære samt kapitel 4 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 697 af 18. august 1995 om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

Kapitel 8

Tilsyn, undersøgelser og kontrolopgaver m.v.

§ 18. Energistyrelsen fører tilsyn med forhold omfattet af denne bekendtgørelse og varetager de undersøgelser og kontrolopgaver, der er tillagt Arbejdstilsynet eller Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2. Tilsynsopgaver samt undersøgelser og kontrolopgaver, der kræver særlig ekspertise, kan udføres af bemyndigede organer, inspektionsorganer eller sagkyndige virksomheder i det omfang, der ikke i denne bekendtgørelse er fastsat andre bestemmelser for udførelsen af de pågældende opgaver. Ved bemyndigede organer forstås virksomheder som omtalt i § 16. Ved inspektionsorganer og sagkyndige virksomheder forstås virksomheder som defineret i § 1, stk. 2, nr. 7 og nr. 11 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr.

Kapitel 9

Dispensation

§ 19. Energistyrelsen kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med de direktiver, der implementeres ved denne bekendtgørelse.

Kapitel 10

Straf

§ 20. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning straffes med bøde den, der overtræder §§ 8-12, § 13, stk. 1, §§ 14-17 eller § 22-23.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Bestemmelsen i offshoresikkerhedslovens § 71, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 11

Ikrafttræden m.v.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2007. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 672 af 21. juni 2006 om indretning af udstyr på faste offshoreanlæg.

§ 22. Udstyr, som er indrettet før den 1. juli 2006, skal enten være i overensstemmelse med denne bekendtgørelse eller de regler, der var gældende, da udstyret blev indrettet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Udstyr, som repareres eller ombygges i et omfang, der kan sidestilles med ny indretning, skal være i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

§ 23. Trykbærende udstyr, der er omfattet af kapitel 4, som efter denne bekendtgørelses ikrafttræden indrettes i overensstemmelse med overgangsreglerne i de bekendtgørelser, der er nævnt i kapitel 4, skal enten være i overensstemmelse med denne bekendtgørelse eller de tidligere gældende regler.

Stk. 2. Elevatorer, der er omfattet af kapitel 5, som efter denne bekendtgørelses ikrafttræden indrettes i overensstemmelse med overgangsreglerne i den bekendtgørelse, der er nævnt i kapitel 5, skal enten være i overensstemmelse med denne bekendtgørelse eller de tidligere gældende regler.

Stk. 3. Udstyr, der er omfattet af kapitel 6 om udstyr til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, og som er markedsført og taget i brug inden den 30. juni 2003, skal ved indretning enten være i overensstemmelse med denne bekendtgørelse eller de tidligere gældende regler.

§ 24. Energistyrelsens godkendelser af sagkyndige, der er meddelt før den 1. november 2007, bevarer deres gyldighed indtil de udløber eller bortfalder i medfør af overgangsbestemmelserne, jf. §§ 22 og 23.

Transport- og Energiministeriet, den 17. oktober 2007

Jakob Axel Nielsen

/ Ib Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975, (EF-Tidende 1975 nr. L 147, side 40), som ændret senest ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003, (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36), Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli 1976, (EF-Tidende 1976 nr. L 262, side 153), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/96/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 81), Rådets direktiv 84/525/EØF af 17. september 1984, (EF-Tidende 1984 nr. L 300, side 1), Rådets direktiv 84/526/EØF af 17. september 1984, (EF-Tidende 1984 nr. L 300, side 20), Rådets direktiv 84/527/EØF af 17. september 1984, (EF-Tidende 1984 nr. L 300, side 48), Rådets direktiv 87/404/EØF af 25. juni 1987, (EF-Tidende 1987 nr. L 220, side 48), som ændret senest ved Rådets direktiv 93/68/EØF af 22. juli 1993, (EF-Tidende 1993 nr. L 220, side 1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994, (EF-Tidende 1994 nr. L 100, side 1), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003, (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1), Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995, (EF-Tidende 1995 nr. L 213, side 1), som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 157, side 24), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF af 29. maj 1997, (EF-Tidende 1997 nr. L 181, side 1), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003, (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF af 22. juni 1998, ( EF-Tidende 1998 nr. L 207, side 1), som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 157, side 24), og Rådets direktiv 1999/36/EF af 29. april 1999, (EF-Tidende 1999 nr. L 138, side 20), som ændret ved Kommissionens direktiv 2002/50/EF af 6. juni 2002, (EF-Tidende 2002 nr. L 149, side 28).