Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Registrets indhold

Kapitel 2   Levering af oplysninger til registret m.v.

Kapitel 3   Adgang til og brug af oplysninger fra registret

Kapitel 4   Straf

Kapitel 5   Ikrafttræden

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

I medfør af § 11, stk. 4 og 5, § 16, stk. 2, § 16 a, § 18, stk. 3 og 4, § 20 samt § 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006, § 154, stk. 6, i lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2006, § 69, stk. 5, i lov om anpartsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 650 af 15. juni 2006, § 2, stk. 3, 3. pkt., § 10, stk. 7, 2. pkt., § 16, stk. 5, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 651 af 15. juni 2006, § 60, stk. 5, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 15. juni 2006, § 15, stk. 4, og § 336, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1413 af 10. december 2007, § 68 i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 24. oktober 2005, § 8, stk. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 29. august 2007 som ændret ved § 6 i lov nr. 181 af 28. februar 2007, § 1 i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997 1) , § 17, stk. 2, i lov om det europæiske selskab, jf. bekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006 2) , § 15, stk. 2, i lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab 3) , § 6 i lov nr. 485 af 1. juli 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, og § 16, 2. pkt., i lov nr. 1384 af 20. december 2004 om Energinet Danmark, som ændret ved lov nr. 520 af 7. juni 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Registrets indhold

§ 1. Det Centrale Virksomhedsregister indeholder grunddata om:

1) juridiske enheder, jf. lovens § 3, der er erhvervsdrivende eller arbejdsgivere, og de dertil knyttede produktionsenheder, jf. lovens § 4, og

2) juridiske personer hjemmehørende i Danmark, der uden at være omfattet af nr. 1 er forpligtet eller berettiget til registrering hos offentlige myndigheder eller institutioner, jf. lovens § 11, stk. 5, samt de dertil knyttede produktionsenheder.

§ 2. Det Centrale Virksomhedsregister kan indeholde følgende grunddata:

1) Enhedens CVR-nummer.

2) Virksomhedsform.

3) Starttidspunkt.

4) Ophørstidspunkt.

5) Virksomhedsnavn.

6) Virksomhedsadresse.

7) Navn, adresse, stilling og CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere.

8) Markering af navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister for fuldt ansvarlige deltagere.

9) Branche og eventuelle bibrancher.

10) Telefonnummer.

11) Telefaxnummer.

12) Elektronisk postadresse.

13) Antal ansatte.

14) Markering af arbejdsgiverstatus.

15) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.

16) Oplysning om tvangsakkord.

17) Oplysning om konkurs.

18) Markering af fritagelse for reklamehenvendelser.

Stk. 2. For produktionsenheder kan optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

1) Enhedens P-nummer.

2) CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.

3) Starttidspunkt.

4) Ophørstidspunkt.

5) Navn/betegnelse.

6) Adresse.

7) Telefonnummer.

8) Telefaxnummer.

9) Elektronisk postadresse.

10) Hovedbranche og eventuelle bibrancher, herunder markering af produktionsenhedens art.

11) Antal ansatte.

12) Markering af fritagelse for reklamehenvendelser.

Kapitel 2

Levering af oplysninger til registret m.v.

§ 3. De i § 2, stk. 1, nr. 2-6 og 9-12, nævnte oplysninger overføres til Det Centrale Virksomhedsregister fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, SKAT eller Danmarks Statistik, jf. lovens § 12, stk. 1-2 og 4.

Stk. 2. De i § 2, stk. 2, nr. 2-10, nævnte oplysninger overføres til Det Centrale Virksomhedsregister fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet eller Danmarks Statistik, jf. lovens § 12, stk. 3-4, medmindre der er sket registrering af oplysningerne efter § 4.

Stk. 3. Oplysning om CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere overføres til Det Centrale Virksomhedsregister fra registre hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT, jf. lovens § 12, stk. 1. For fysiske personer overføres navn, adresse og stilling samt eventuel markering af navne- og adressebeskyttelse, svarende til disse CPR-numre, fra Det Centrale Personregister.

Stk. 4. Oplysninger om telefon- og telefaxnummer samt elektronisk postadresse overføres fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Vedligeholdelse af disse oplysninger kan ske ved overførsel af offentligt tilgængelige oplysninger fra en landsdækkende database samt ved registrering efter § 4.

Stk. 5. Antal ansatte beregnes af Danmarks Statistik på grundlag af enhedernes indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension og oplysninger på oplysningssedlerne til SKAT. Markering af aktuel status som arbejdsgiver overføres fra Danmarks Statistik på grundlag af oplysninger i SKATs registre.

Stk. 6. Oplysning om tvangsakkord og konkurs overføres fra NetTidende.

Stk. 7. For juridiske enheder og produktionsenheder, der skriftligt frabeder sig, at Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata benyttes til reklamehenvendelser, optages markering heraf i registret.

Stk. 8. For enkeltmandsvirksomheder, hvis indehaver har navnebeskyttelse i Det Centrale Personregister, indsættes automatisk markering af fritagelse for reklamehenvendelser i Det Centrale Virksomhedsregister.

§ 4. Juridiske enheder, der er omfattet af lov om et indkomstregister, og som har ansatte fordelt på flere produktionsenheder, skal registrere oplysninger om oprettelse, ændring eller ophør af produktionsenheder, jf. § 2, stk. 2, nr. 2-10, der er beliggende på andre adresser end den juridiske enheds adresse.

Stk. 2. Andre juridiske enheder kan frivilligt registrere oplysninger om oprettelse, ændring eller ophør af produktionsenheder, jf. § 2, stk. 2, nr. 2-10.

Stk. 3. Registrering efter stk. 1 og 2 kan kun ske via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens elektroniske selvregistreringsløsning på www.virk.dk.

§ 5. Foreninger, der ikke er omfattet af en lovbestemt registreringspligt, kan frivilligt lade sig registrere for et år ad gangen. Ved registreringen afgives oplysningerne nævnt i § 2, stk. 1, nr. 5-6 og 9-11.

Stk. 2. En registreret forening kan opdatere de afgivne oplysninger eller slette registreringen i løbet af registreringsperioden.

Stk. 3. Inden en registrering bortfalder, kontaktes foreningen pr. e-mail og gøres opmærksom på, at den vil blive slettet, medmindre registreringen fornyes inden en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat frist. Ved fornyelsen skal foreningen bekræfte, at de afgivne oplysninger fortsat er korrekte, eller foretage opdatering af oplysningerne.

Stk. 4. Registrering efter stk. 1-3 kan kun ske via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens elektroniske selvregistreringsløsning på www.virk.dk.

§ 6. Ved registrering via www.virk.dk anvendes brugerens digitale signatur, medmindre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bestemmer andet. Registrering skal i øvrigt foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvregistreringsløsningen.

Kapitel 3

Adgang til og brug af oplysninger fra registret

§ 7. Det Centrale Virksomhedsregister kan til offentlige myndigheder og institutioner meddele de i § 2, stk. 1 og 2 nævnte oplysninger.

Stk. 2. Offentlige myndigheder og institutioner, der har modtaget grunddata fra Det Centrale Virksomhedsregister, må ikke videregive de modtagne data til private i videre omfang end fastsat i § 8 for videregivelse fra Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 3. Offentlige myndigheder og institutioner må alene efter nærmere aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen videregive grunddata, som fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, medmindre der er tale om oplysninger om en enkelt virksomhed.

§ 8. Enhver kan fra Det Centrale Virksomhedsregister få meddelt følgende oplysninger om de registrerede juridiske enheder:

1) Enhedens CVR-nummer.

2) Virksomhedsform.

3) Starttidspunkt.

4) Ophørstidspunkt.

5) Virksomhedsnavn.

6) Virksomhedsadresse.

7) Branche og eventuelle bibrancher.

8) Telefonnummer.

9) Telefaxnummer.

10) Elektronisk postadresse.

11) Størrelsesgruppe efter antal ansatte.

12) Markering af arbejdsgiverstatus.

13) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.

14) Oplysning om tvangsakkord.

15) Oplysning om konkurs.

16) Markering af fritagelse for reklamehenvendelser.

Stk. 2. Enhver kan fra Det Centrale Virksomhedsregister få meddelt følgende oplysninger om de registrerede produktionsenheder:

1) Enhedens P-nummer.

2) CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.

3) Starttidspunkt.

4) Ophørstidspunkt.

5) Navn/betegnelse.

6) Adresse.

7) Telefonnummer.

8) Telefaxnummer.

9) Elektronisk postadresse.

10) Hovedbranche og eventuelle bibrancher, herunder markering af produktionsenhedens art.

11) Størrelsesgruppe efter antal ansatte.

12) Markering af fritagelse for reklamehenvendelser.

Stk. 3. For juridiske enheder med fuldt ansvarlige deltagere kan ud over de i stk. 1 nævnte oplysninger meddeles oplysninger om disse deltageres navne.

Stk. 4. Oplysning om en fuldt ansvarlig deltagers private bopæl, når denne ikke er sammenfaldende med virksomhedsadressen, må kun videregives til private, der godtgør at have en retlig interesse heri.

Stk. 5. Den i § 2, stk. 3, nævnte oplysning må ikke videregives til private i forbindelse med udtræk af grupper af juridiske enheder eller produktionsenheder.

Stk. 6. CPR-numre må ikke videregives til private.

§ 9. Det Centrale Virksomhedsregister kan meddele oplysninger om enkelte enheder, om grupper af enheder og om samtlige enheder optaget i registret. Ved videregivelse til private af grupper af enheder skal udtagelsen foretages således, at der herved kun videregives oplysninger, der kan meddeles de pågældende brugere i medfør af § 8.

Stk. 2. Oplysninger fra registret leveres på elektroniske medier, herunder ftp og e-post.

Stk. 3. Ved tilladelse til online-adgang til registrets oplysninger tildeles den enkelte bruger en personlig, fortrolig adgangskode, og det fastlægges, hvilke oplysninger den pågældende bruger kan få adgang til.

§ 10. Ved samlet eller gruppevis videregivelse af grunddata fra registret til private tilbageholdes grunddata om enheder, for hvilke der er markering af fritagelse for reklamehenvendelser, jf. lovens, § 19, stk. 1.

Stk. 2. Samlet eller gruppevis videregivelse kan dog ske til offentlige myndigheder.

Stk. 3. Samlet eller gruppevis videregivelse må endvidere ske til private juridiske enheder, såfremt modtageren skriftligt erklærer, at ønsket om beskyttelse vil blive respekteret, at grunddata om sådanne enheder ikke vil blive videregivet eller offentliggjort samlet eller gruppevis, og at modtageren ved enkeltvis videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til private sikrer, at det klart fremgår, at enheden er reklamebeskyttet.

Stk. 4. Grunddata, som er modtaget med en markering om reklamebeskyttelse, må ikke benyttes eller videregives i strid med den erklæring, der afgives efter stk. 3.

§ 11. På www.cvr.dk er der adgang til gratis at foretage op til 250 enkeltopslag inden for 4 timer i oplysningerne nævnt i § 8, stk. 1 og 2. Opslag kan alene ske for en juridisk enhed ad gangen.

Stk. 2. For øvrige oplysninger og yderligere opslag, herunder større mængder af data og særlige udtræk m.v., videregivet fra Det Centrale Virksomhedsregister og fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregistrering via webservice til private eller offentlige myndigheder og institutioner gælder taksterne i bilag 1.

Stk. 3. Endvidere gælder gebyret i bilag 1 ved manglende betaling for enhver oplysning eller dokument, som er pålagt betaling i regler fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om finansiel virksomhed, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, lov om det europæiske selskab, lov om det europæiske andelsselskab, lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, og lov om Energinet Danmark.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at adgang til betalingsoplysninger, jf. stk. 2, via www.cvr.dk forudsætter betaling med elektroniske betalingsmidler.

Kapitel 4

Straf

§ 12. Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder bestemmelsen i § 10, stk. 4, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1689 af 14. december 2006 om Det Centrale Virksomhedsregister ophæves.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 6. december 2007

Victor Kjær

/ Vivi Basballe


Bilag 1

Takster

1) Indhold af oplysninger ved niveauopdelte takster m.v.

Juridiske enheder:

Niveau 1:
CVR-nr., navn, adresse (jf. § 8, stk. 1, nr. 1,5, 6)
Niveau 2:
Som niveau 1 samt virksomhedsform, start- og ophørstidspunkt, brancheoplysninger, beskæftigelsesoplysninger, kreditoplysninger, tilknyttede produktionsenheder, fuldt ansvarlige deltager (jf. § 8, stk. 1, nr. 1-7, 11-15, stk. 3).
Niveau 3:
Som niveau 2 samt teleoplysninger (jf. § 8, stk. 1, nr. 1-15, stk. 3).

Produktionsenheder:

Niveau 1:
P-nummer, navn, adresse og den tilhørende juridiske enheds CVR-nummer (jf. § 8, stk. 2, nr. 1, 2, 5-6).
Niveau 2:
Som niveau 1 samt virksomhedsform og kreditoplysninger på den juridiske enhed, start- og ophørstidspunkt, brancheoplysninger, beskæftigelsesoplysninger (jf. § 8, stk. 1, nr. 2, 14-15, stk. 2, nr. 1-6, 10-11).
Niveau 3:
Som niveau 2 samt teleoplysninger (jf. § 8, stk. 1, nr. 2, 14-15, stk. 2, nr. 1-11).

Det gælder generelt, at oplysninger alene kan udleveres, hvis betingelserne i lov og bekendtgørelse er overholdt.

Databank indeholder ikke ophørte virksomheder, reklamebeskyttede enheder, kreditoplysninger, tilknyttede produktionsenheder og fuldt ansvarlige deltagere.

Datavask, kodning/ match og stikprøve indeholder ikke oplysninger om fuldt ansvarlige deltagere.

2) Rykkergebyr

For alle ydelser gælder det, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i tilfælde af manglende betaling vil pålægge et rykkergebyr på 100 kr.

3) Bestilling via www.cvr.dk:

Forretningssteder - oplysning om samtlige produktionsenheder tilknyttet en bestemt juridisk enhed
25,00 kr.

4) Udtræk fra Databank på www.cvr.dk:

Pr. juridisk enhed/ produktionsenhed uanset niveau
3,30 kr.

5) Udtræk via CVR online (webservice):

Tilkobling til CVR online (engangsafgift)
5.000,00 kr.
Pr. fremsendt faktura (månedlig ved forbrug)
50,00 kr.
Pr. juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 1
0,40 kr.
Pr. juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 2
0,85 kr.
Pr. juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 3
1,15 kr.

Prisreduktion ved storforbrug:

Når der i et kalenderår er leveret enheder for 750.000 kr., beregnes ikke yderligere betaling for levering af enheder i kalenderåret.

6) Udtræk via Registreringstidende online (webservice):

Tilkobling pr. påbegyndt måned
5.000,00 kr.

7) Privatadresse på virksomhedsejere som bestilles hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Pr. juridisk enhed med fuldt ansvarlige deltagere
125,00 kr.

8) Enkeltudtræk som bestilles hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Pr. leverance
750,00 kr.
Pr. juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 1
1,55 kr.
Pr. juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 2
3,30 kr.
Pr. juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 3
4,20 kr.

Prisreduktion for større leverancer:

Prisen reduceres ikke for de første 10.000 enheder i en leverance.

Prisen pr. enhed reduceres med 10 % i intervallet 10.001-20.000 enheder i en leverance.

Prisen pr. enhed reduceres med 20 % i intervallet 20.001-30.000 enheder i en leverance.

Prisen pr. enhed reduceres med 25 % for enheder derudover i en leverance.

9) Opstart af abonnementsudtræk som bestilles hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Pr. leverance (dog max. 700 kr. pr. måned)
700,00 kr.
Pr. juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 1
1,55 kr.
Pr. juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 2
3,30 kr.
Pr. juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 3
4,20 kr.
Minimumbetaling for enheder pr. leverance, uanset beregnet pris
2.500,00 kr.
Maksimumbetaling for enheder pr. leverance, uanset beregnet pris
115.000,00 kr.

Prisreduktion:

Prisen reduceres ikke for de første 10.000 enheder i en leverance.

Prisen pr. enhed reduceres med 10 % i intervallet 10.001-20.000 enheder i en leverance.

Prisen pr. enhed reduceres med 20 % i intervallet 20.001-30.000 enheder i en leverance.

Prisen pr. enhed reduceres med 25 % for enheder derudover i en leverance.

10) Efterfølgende abonnementsleveringer:

Pr. leverance (dog max. 700 kr. pr. måned)
700,00 kr.
Pr. juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 1
1,55 kr.
Pr. juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 2
3,30 kr.
Pr. juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 3
4,20 kr.
Minimumbetaling for enheder pr. leverance, uanset beregnet pris
2.500,00 kr.
Maksimumbetaling for enheder pr. leverance, uanset beregnet pris
115.000,00 kr.

Særlig prisberegning

For månedlig betaling reduceres prisen pr. enhed i den definerede gruppe til 3,3 %.

For kvartalvis betaling reduceres prisen pr. enhed i den definerede gruppe til 10 %.

For halvårlig betaling reduceres prisen pr. enhed i den definerede gruppe til 20 %.

For årlig betaling reduceres prisen pr. enhed i den definerede gruppe til 40 %.

Prisreduktion for større leverancer for abonnement med alle opdateringer i en defineret gruppe i CVR (opstart, ændring, ophør):

Prisen efter den beregnede betaling reduceres ikke for de første 25.000 enheder i den definerede gruppe.

Prisen efter den beregnede betaling reduceres med 10 % pr. enhed i intervallet 25.001-50.000 enheder i den definerede gruppe.

Prisen efter den beregnede betaling reduceres med 20 % pr. enhed i intervallet 50.001-75.000 enheder i den definerede gruppe.

Prisen efter den beregnede betaling reduceres med 25 % pr. enhed for enheder derudover i den definerede gruppe.

11) Datavask som bestilles hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Pr. datavask
5.000,00 kr.
Pr. enhed leveret af brugeren
0,25 kr.
Pr. delvis eller fuldt ud matchet juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 1
1,55 kr.
Pr. delvis eller fuldt ud matchet juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 2
3,30 kr.
Pr. delvis eller fuldt ud matchet juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 3
4,20 kr.

12) Kodning/ match som bestilles hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Pr. kodning/ match
3.000,00 kr.
Pr. matchet juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 1
1,55 kr.
Pr. matchet juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 2
3,30 kr.
Pr. matchet juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 3
4,20 kr.

13) Stikprøve som bestilles hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Pr. stikprøve
5.000,00 kr.
Pr. udtrukket juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 1
1,55 kr.
Pr. udtrukket juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 2
3,30 kr.
Pr. udtrukket juridisk enhed/ produktionsenhed niveau 3
4,20 kr.

14) Statistiske optællinger og øvrige specialudtræk som bestilles hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Pr. medarbejder pr. arbejdstime
1.200,00 kr.

Officielle noter

1) Forordningen er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 199 af 31. juli 1985.

2) Forordningen er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 294 af 10. november 2001.

3) Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 207 af 18. august 2003, s. 1-24.