Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

§ 1

I bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Skov- og Naturstyrelsen« til: »By- og Landskabsstyrelsen«.

2. I § 12, stk. 1, indsættes efter »§ 11,« ordene: »hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, og«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. december 2007.

Miljøministeriet, den 11. december 2007

Troels Lund Poulsen

/ Anne-Marie V. Rasmussen