Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)(Standardvilkår)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 168 af 21. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I bilag 5 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse som indholdsfortegnelse.

2. I bilag 5 indsættes bilag 2 til denne bekendtgørelse som afsnit 10-14.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 7, stk. 4-6, i bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) finder ikke anvendelse på ansøgninger om godkendelse af virksomheder omfattet af bilag 5, afsnit 10-14, der er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 1. januar 2008.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 15 i bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 finder ikke anvendelse på ansøgninger om godkendelse af virksomheder omfattet af bilag 5, afsnit 10 og 12-14, der er indsendt til godkendelsesmyndigheden inden den 1. januar 2008, hvis der træffes afgørelse om godkendelse inden den 1. marts 2008.

Stk. 4. Klager over afgørelser, hvor 1. instansen ikke har anvendt § 15, jf. stk. 3, skal ikke behandles efter reglerne i § 15.

Miljøministeriet, den 12. december 2007

Troels Lund Poulsen

/ Helge Andreasen


Bilag 1

Bilag 5

Standardvilkår for visse virksomheder, anlæg eller aktiviteter omfattet af bilag 2, jf. § 15 og 19.

 
Indholdsfortegnelse
Afsnit 1.
K 209 Autoophugning (autogenbrug)
 
1.1. Anvendelsesområde
 
1.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
1.3. Oplysningskrav ved ansøgning
 
1.4. Standardvilkår
Afsnit 2.
G 201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW
 
2.1. Anvendelsesområde
 
Indholdsfortegnelse
 
2.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
2.3. Oplysningskrav ved ansøgning
 
2.4. Standardvilkår
Afsnit 3.
G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW
 
3.1. Anvendelsesområde
 
3.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
3.3. Oplysningskrav ved ansøgning
 
3.4. Standardvilkår
Afsnit 4.
H 201 Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner
 
4.1. Anvendelsesområde
 
4.2. Beskrivelse af væsentligste miljøforhold
 
4.3. Oplysningskrav ved ansøgning
 
4.4. Standardvilkår
Afsnit 5.
A 203
 
Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger 10.000 normal m3 pr. time.
 
Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104.
 
5.1. Anvendelsesområde
 
5.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
5.3. Oplysningskrav ved ansøgning
 
5.4. Standardvilkår
Afsnit 6.
K 203. Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, bortset fra de under punkterne K 209, K 210 og K 211 nævnte anlæg.
 
6.1. Anvendelsesområde
 
6.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
6.3. Oplysningskrav ved ansøgning
 
6.4. Standardvilkår
Afsnit 7.
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
 
7.1. Anvendelsesområde
 
7.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
7.3. Oplysningskrav ved ansøgning
 
7.4. Standardvilkår
Afsnit 8.
B 202 Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år.
 
8.1. Anvendelsesområde
 
8.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
8.3. Oplysningskrav ved ansøgning
 
8.4. Standardvilkår
Afsnit 9.
C 202 Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer.
 
9.1. Anvendelsesområde
 
9.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
9.3. Oplysningskrav ved ansøgning
 
9.4. Standardvilkår
Afsnit 10.
E 207 Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons pr. time. Grønttørring og grøntpilleproduktion. Trætørring og træpilleproduktion.
 
10.1. Anvendelsesområde
 
10.2. Beskrivelse af væsentligste miljøforhold
 
10.3. Oplysningskrav ved ansøgning
 
10.4. Standardvilkår
Afsnit 11.
J 202 Krematorieanlæg
 
11.1. Anvendelsesområde
 
11.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
11.3. Oplysningskrav ved ansøgning
 
11.4. Standardvilkår
Afsnit 12.
K 212 Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.
 
12.1. Anvendelsesområde
 
12.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
12.3. Oplysningskrav ved ansøgning
 
12.4. Standardvilkår
Afsnit 13.
K 213 Anlæg for oplagring, omlastning, oparbejdning af husdyrgødning, herunder husdyrgødningskomposteringsanlæg og biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af animalsk eller vegetabilsk affald, herunder husdyrgødning og slagteriaffald, på 30 tons pr. dag eller derover.
 
13.1. Anvendelsesområde
 
13.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
13.3. Oplysningskrav ved ansøgning
 
13.4. Standardvilkår
Afsnit 14.
A 205 Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover.
 
14.1. Anvendelsesområde
 
14.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
 
14.3. Oplysningskrav ved ansøgning
 
14.4. Standardvilkår.

Indledning

En virksomhed er omfattet af bilag 5, hvis virksomhedens aktiviteter er omfattet af et eller flere punkter på listen i bilag 2, for hvilke der er udarbejdet standardvilkår, og hvis virksomhedens aktiviteter svarer til beskrivelsen under ”Anvendelsesområde” i det eller de relevante afsnit i bilag 5.

Hvis det i teksten under ”Anvendelsesområde” er anført, at standardvilkårene ikke omfatter visse nærmere angivne processer eller aktiviteter, skal godkendelsen udover standardvilkårene suppleres med de nødvendige krav til disse processer eller aktiviteter, jf. § 15, stk. 1, 2. punktum.

Enkelte vilkår er sat i kantede parenteser. Det betyder, at godkendelsesmyndigheden fastsætter det specifikke vilkår på baggrund af en konkret vurdering. I nogle tilfælde er der indsat nærmere instrukser til godkendelsesmyndigheden i de kantede parenteser.


Bilag 2

Afsnit 10

E207: Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons pr. time. Grønttørring og grøntpilleproduktion. Trætørring og træpilleproduktion.
 
10.1. Anvendelsesområde
 
Dette afsnit omfatter korn- og foderstofvirksomhed med foderstofproduktion.
 
– Følgende tilknyttede sæsonaktiviteter til foderstofproduktionen er omfattet:
 
– Aflæsning, rensning, udendørs transportomladning inkl. midlertidig udendørs oplag, tørring og oplag eller udlevering af korn og andre planteavlsafgrøder (løsvarer).
 
– Oplag og udlevering af såsæd.
 
– Oplagring og udlevering af planteværnsmidler samt tilskudsprodukter som mineraler, vitaminer og mælkeerstatninger.
 
– Oplagring og udlevering af gødning.
   
 
Standardvilkårene omfatter ikke:
 
– Grønttørring og grøntpilleproduktion.
 
– Trætørring og træpilleproduktion.
 
– Produktion af medicineret foder på foderstofvirksomhed.
 
– Bejdsning af såsæd.
   
10.2. Beskrivelse af væsentligste miljøforhold
   
Væsentligste miljøforhold
Kilder til forurening eller gene
Luftforurening
– Støv, CO og NOx fra indirekte fyret tørreri og dampkedel, der fyres med naturgas, LPG og gasolie.
– Støv, CO, NOx, SO2, PAH samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb fra indirekte fyret tørreri og dampkedel, der fyres med fuelolie.
– Støv fra korn og andre planteavlsafgrøder i tørreluften fra tørreri fyret indirekte og i tørreluften fra direkte fyret tørreri, herunder tromletørreri.
– Støv fra aflæsning, rensning og tørring af løsvarer og fra valse, knuser, slaglemølle, pillekøler og aspirationsanlæg a) i foderstofproduktion.
– Støv fra transportomladning og fra pålæsning af afgrøder og foderstoffer samt fra udendørs oplag og håndtering af afgrøder.
– Lugt fra foderstofproduktion (slaglemølle, aspirationsanlæg og især pillekøler).
Støj
– Støj fra afkast, ventilatorer, kompressorer, åbenstående porte og døre til produktionsbygninger samt kørselsaktiviteter, herunder tomgangskørsel.
Affald
– Spildolie.
– Slam fra olieudskiller og sandfang.
– Kemikalierester.
– Forurenet absorptionsmateriale.
Spildevand
– Udledning af sanitært spildevand og overfladevand, herunder vaskevand fra bilvaskeplads.
– Udledning af vand fra bundblæsning af dampkedel.
– Opsamling af vand fra vaskeplads til vask af gødningsspredere.
– Opsamling af vand fra rengøring af gødningslagre, hvis der anvendes vand ved rengøring.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand
– Spild og overløb ved påfyldning, aftapning og udsivning fra opbevaring af motorbrændstof og øvrige olieprodukter, herunder flydende råvarer til foderproduktionen.
– Udsivning fra utætte olieudskillere og kloaksystemet.
– Spild eller lækage fra beholdere med gødning under oplag og fra andre flydende kemikalier på værksteder.
– Spild eller lækage fra olie- eller kemikalieaffald.
– Spild eller lækage fra oplag af forurenet absorptionsmateriale.

a) Aspirationsanlæg anvendes til at fjerne støv fra varerne og til at opretholde et undertryk i siloer og transportelementer, så diffus støvudslip undgås.

10.3.
Oplysningskrav ved ansøgning
 
Hvis ansøgningen om godkendelse vedrører en virksomhed, der er omfattet af bilag 5, afsnit 10, skal ansøgningen indeholde nedennævnte oplysninger, jf. dog § 7, stk. 5 og 6.
 
Litreringen følger inddelingen i bilag 4.
   
A. Ansøger og ejerforhold
1)
Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.
2)
Virksomhedens navn, adresse samt matrikel-, CVR- og P-nummer.
3)
Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.
4)
Navn, adresse og telefonnummer på virksomhedens kontaktperson.
   
B. Oplysninger om virksomhedens art
5)
Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.
6)
Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om drifts-mæssige udvidelser eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.
7)
Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.
   
C. Oplysninger om etablering
8)
Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.
9)
Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virk-somhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af disse.
   
D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid
10)
Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000 og A3-format) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.
11)
Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.
12)
Virksomhedens daglige driftstid angives. Der angives desuden driftstid og –tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.
13)
Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.
   
E. Tegninger over virksomhedens indretning
14)
Ansøgningen skal ledsages af situationsplan, der viser følgende:
 
– Placering af alle bygninger mv. på ejendommen.
 
– Placeringen af skorstene og andre luftafkast.
 
– Placeringen af støj- og vibrationskilder.
 
– Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak, befæstede og ubefæstede arealer, samt oplysninger om nedgravede rørforbindelser og tanke/beholdere.
 
– Interne transportveje.
 
– Placering af oplag af råvarer, herunder flydende råvarer som fedt og melasse.
 
– Placering af færdigprodukter, herunder gødning, planteværnsmidler, såsæd samt tilskudsprodukter som mineraler, vitaminer og mælkeerstatninger.
 
Situationsplanen skal forsynes med målestok og nordpil.
   
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion
15)
Oplysninger om produktionskapacitet.
16)
Oplysninger om art, forbrug, oplag og oplagsform af korn, raps, ærter og lignende afgrøder samt flydende råvarer, vitaminer og mineraler. For hvert oplag angives de maksimalt forekommende oplagsmængder.
17)
Oplysninger om oplag af gødning og såsæd mv. For hvert oplag angives de maksimalt forekommende oplagsmængder.
18)
Oplysninger om energiforbrug, art og eventuel oplagsform samt oplagsmængde af brændstoffer.
   
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
Luftforurening
19)
Oplysninger om typen af støvrensning samt om udstyr til emissions- og driftskontrol, jf. vilkår 4, 5 og 8 (tabel 2), herunder dokumentation for at silofiltre, hvis der anvendes silofiltre i stedet for aspirationsanlæg, kan overholde emissionsgrænseværdien for støv i vilkår 7.
20)
Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast på baggrund af de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder, jf. vilkår 9. Fra dampkedler eller fra energianlæg til varmeproduktion i tørreri fyret indirekte med fuelolie skal det oplyses, om støv, CO, NOx, PAH, eller tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb er dimensionerende for afkasthøjden. Fra dampkedler eller energianlæg til varmeproduktion i tørreri fyret indirekte med naturgas, LPG, gasolie eller vegetabilsk olie skal det oplyses, om støv, CO eller NOx er dimensionerende for afkasthøjden. For tørreri fyret direkte med naturgas, LPG, gasolie eller vegetabilsk olie skal det oplyses, om støv, CO eller NOx er dimensionerende for afkasthøjden. For procesafkast, herunder tørreluften fra tørringen ved indirekte fyret tørreri, skal det oplyses, om lugt eller støv er dimensionsgivende for afkasthøjden.
   
Spildevand
21)
Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:
 
– Oplysninger om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand og sanitært spildevand.
 
– For hver spildevandstype oplyses om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand, som virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om koncentra-tioner af forurenende stoffer.
 
– Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
 
– Oplysninger om størrelse på sandfang og olieudskillere.
– Oplysninger om afløbsbrønde er monteret med brøndposer eller lignende foranstaltninger, som tilbageholder løsvarer ved udendørs oplag eller ved spild, herunder hvilke partikelstørrelser brøndposerne opsamler.
 
– Oplysninger om, hvorvidt virksomheden anvender bedste tilgængelige teknologi med henblik på at undgå eller minimere afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.
22)
Oplysninger om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. lovens § 28.
   
Støj
23)
Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs ar-bejde og materialehåndtering samt beskrivelse af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.
   
Affald
24)
Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. Farligt affald angives med EAK-koder. For hver affaldstype angives de maksimalt forekommende oplagsmængder.
25)
Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden.
   
Jord og grundvand
26)
Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med håndtering, oplagring og transport af forurenende stoffer, herunder oplysninger om, hvorvidt nedenstående arealer er befæstede eller ej, samt om arten af befæstning. Oplysningerne gives for arealer til
 
– påfyldning af brændstof på køretøjer,
 
– oplag af olieprodukter, flydende råvarer (f.eks. fedt og melasse), motorbrændstof og flydende kemikalier, herunder planteværnsmidler, og
 
– oplag af farligt affald.
   
I. Andet
27)
Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.
28)
Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.
29)
Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.
   
10.4. Standardvilkår
Indretning og drift
1.
Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
2.
Modtagelse og udlevering af støvende varer må kun ske fra og til overdækkede lastbiler. Ved udlevering til tankbiler skal der anvendes bælge, fleksible slanger eller poser. Ved aftipning af støvende varer fra lastbil skal porten være lukket, hvis det er muligt.
3.
Kridt og fodersalt, der opbevares i lukkede siloer, skal tilsluttes aspirationsanlægget eller have monteret silofiltre, således at fortrængningsluft renses ved påfyldning. Påfyldning af siloer skal standses øjeblikkeligt ved brud på påfyldningsslanger, koblinger, rør eller silo. Påfyldningsslanger og –rør skal tømmes op i siloen med luft, når påfyldningen er afsluttet.
 
[Hvis siloer har monteret silofiltre i stedet for tilslutning til aspirationsanlægget, indsætter godkendelsesmyndighederne følgende vilkår: Silofiltre skal hver 3. måned inspiceres for utætheder. Hvis inspektionen viser utætheder, eller hvis der i øvrigt konstateres synlig støvemission i perioden mellem inspektionerne, skal utæthederne udbedres inden næste silopåfyldning.]
4.
Afsug fra påslag, renseri, valse, knuser, slaglemølle og aspirationsanlæg skal renses i filtre. Filtrene skal hver 3. måned inspiceres på filtrets afgangsside for støvaflejringer som indikation for utætheder, og eventuelle observerede utætheder skal udbedres inden opstart af ny produktion.
5.
Afsug fra pillekøler og tørreluft fra tørrerier skal renses i cyklon eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner eller ventikloner. Cykloner eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner eller ventikloner skal enten være forsynet med stuvemelder eller have kontinuert fungerende overvågningsudstyr med on-off alarmer i afkast efter rensningsforanstaltningerne.
6.
Udendørs oplag af afgrøder kan etableres i høstsæsonen i forbindelse med transportomladning. Oplaget skal placeres så langt væk fra omboende som praktisk muligt. Oplaget skal være afskærmet af 2 ‑ 3 m høje betonelementer på minimum 3 sider. [Godkendelsesmyndigheden kan, hvis særlige hensyn taler herfor, tillade, at oplaget indrettes på anden vis.]
   
Luftforurening
7.
Filtre til rensning af fortrængningsluft fra siloer skal overholde en emissionsgrænse for støv på 10 mg/m3.
8.
De enkelte anlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1 og 2.

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for indirekte fyret tørreri og dampkedel.

Indirekte fyret tørreri b) eller dampkedel fyret med:
Samlet indfyret effekt
Emissionsgrænseværdi
mg/normal a) m3 ved 10 % O2
Støv
CO
NOxc)
Hg
Cd
Summen af emissionen af tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu, og Pb
LPG, naturgas, gasolie og vegetabilsk olie
< 120 kW
-
-
-
-
-
-
LPG
120 kW – 50 MW
-
80
140
-
-
-
Naturgas
120 kW – 50 MW
-
75
65
-
-
-
Gasolie og vegetabilsk olie
120 kW – 5 MW
-
100
110
-
-
-
Gasolie og vegetabilsk olie
5 MW –
50 MW
30
100
110
-
-
-
Fuelolie
2 MW –
50 MW
100
100
300
0,1
0,1
5

a) normal = referencetilstanden (O C, 101,3 kPa, tør røggas).

b) Gælder alene for afkastet fra varmeproduktion.

c) NOx regnet vægtmæssigt som NO2.

Tabel 2. Emissionsgrænseværdier for procesanlæg, herunder tørreluft fra indirekte fyret tørreri og afkast for tørreluft fra direkte fyret tørreri.

Afsug fra/af:
Emissionsgrænseværdi
mg/normal a) m3
Støv b)
Sugelosser
10
Påslag
10
Renseri
10
Valse
10
Knuser
10
Pillekøler
40
Slaglemølle
10
Aspirationsanlæg
10
Tørreluft fra indirekte fyret tørreri
40
Afkast fra direkte fyret tørreri, herunder tromletørreri
40

a) normal = referencetilstanden (O C, 101,3 kPa, tør røggas).

b) Total støv.

9.
[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder.]
10.
Der skal være prøveudtagningsstuds i afkast med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.2 – 8.2.3.4 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 - Luftvejledningen.
   
Affald
11.
Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, kemikalierester fra laboratorier og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder.
   
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
Oplag af flydende råvarer til foderstofproduktionen
12.
Spild i forbindelse med påfyldning af flydende råvarer skal kunne opsamles i en tæt tankgård, grube eller lignende uden afløb eller med afspærringsventil. Volumenet af den største tank i tankgården, grube eller lignende må maksimalt udgøre 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Udendørs tankgårde skal tømmes for regnvand, således at regnvand i bunden af tankgården maksimalt udgør 10 % af tankgårdens volumen.
13.
Udendørs oplag af flydende råvarer skal sikres mod påkørsel.
   
Oplag af løs gødning
14.
Af- og pålæsning samt opbevaring og håndtering af løs gødningsstof skal ske under tag på befæstede arealer, der har afløb til egnet opsamlingstank, eller i et impermeabelt opsamlingsbassin eller lignende for gødningsvand uden afløb.
15.
Spildevand fra rengøring efter oplag af løs gødning og fra vask af gødningsspredere skal opsamles i en egnet opsamlingstank eller et impermeabelt opsamlingsbassin eller lignende for gødningsvand uden afløb.
   
Oplag af flydende gødning og planteværnsmidler samt flydende farligt affald
16.
Spild i forbindelse med påfyldning af flydende gødning og planteværnsmidler skal kunne opsamles i en tankgård, grube eller lignende uden afløb, som er impermeabel over for den flydende gødning. Volumenet af den største tank i tankgården må maksimalt udgøre 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Udendørs tankgårde, gruber eller lignende skal tømmes for regnvand, således at regnvand i bunden af tankgården, gruben eller lignende maksimalt udgør 10 % af tankgårdens volumen.
17.
Udendørs oplag af flydende gødning skal sikres mod påkørsel.
18.
Flydende farligt affald skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en impermeabel belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.
   
Oplag af olieprodukter, herunder motorbrændstof
19.
Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Eventuelt spild skal kunne opsamles i en spildbakke eller en grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
20.
[Godkendelsesmyndigheden indsætter de relevante vilkår, jf. § 3 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.]
   
Egenkontrol
Driftskontrol
21.
Cykloner eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner eller ventikloner skal renses og eventuelt justeres mindst 1 gang årligt og altid umiddelbart inden høstsæsonen.
22.
Filterindsatse skal efterses hvert halve år, dog mindst for hver 3.000 driftstimer. Filterindsatse skal skiftes ved synlig slidtage eller i tilfælde af synlig støvemission i perioden mellem inspektionerne.
23.
Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af impermeable arealer, jf. vilkår 14, 15, 16 og 18. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt.
   
Præstationskontrol
24.
Senest 6 måneder efter et nyt anlæg er taget i brug / senest 6 måneder fra [……… (datoen for afgørelse om revurdering)], skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 8 er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift). Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller andre tilsvarende udenlandske akkrediteringsorganer. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, herunder også for lugt, dog normalt højest hvert 2. år. For anlæg fyret med fuelolie skal der ikke måles for tungmetaller, hvis leverandøren på grundlag af fueloliens sammensætning garanterer for overholdelse af emissionsgrænseværdierne.
25.
Emissionsgrænseværdierne i vilkår 8 anses for overholdt, når gennemsnittet af de tre enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdierne.
26.
Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 3 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Tabel 3. Prøvetagnings- og analysemetoder.

Navn
Parameter
Metodeblad nr. a)
Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas
Støv
MEL-02
Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas
NOx
MEL-03
Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas
CO
MEL-06
Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker)
Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb
MEL-08a
Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker)
Hg
MEL-08b
Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas
Lugt
MEL-13

a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk

Driftsjournal
27.
Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
 
– Dato for eftersyn af alle filtre, herunder oplysninger om filterbrud og udskiftning af filtermateriale.
 
– Dato for eftersyn af mekaniske støvudskillere i form af cykloner, cyklofaner og ventikloner.
 
– Dato for serviceeftersyn og indregulering af brændere på tørreri og dampkedler. Service- og indreguleringsrapport på brændere på tørreri og dampkedler skal opbevares sammen med driftsjournalen.
 
– Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af impermeable arealer, hvor der håndteres flydende kemikalier, farligt affald og øvrige olieprodukter samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader.
 
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
   

Afsnit 11

J 202: Krematorieanlæg
 
11.1. Anvendelsesområde
Dette afsnit omfatter krematorieanlæg, hvor opvarmning kan foregå med
– el,
– gasolie eller
– naturgas, LPG eller bygas.
   
Dette afsnit omfatter ikke anlæg for kremering af dyr.

11.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Væsentligste miljøforhold
Kilder til forurening eller gene
Luftforurening
– Støv, CO, NOx, PCDD, PCDF, Hg og andre tungmetaller.
Støj
– Støj fra ventilatorer, kompressoranlæg, ventilationsanlæg, køleanlæg, skorstene samt fra transport.
Affald
– Aske fra røggasrensningsanlæg.
– Adsorptionsmateriale (f.eks. aktiv kul).
– Katalysatorer eller katalysatormateriale, for så vidt det ikke regenereres hos f.eks. leverandøren.
– Ikke brændbare implantater.
– Skrot.
– Kistepynt.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand
– Opbevaring af olie og affald.
11.3. Oplysningskrav ved ansøgning
 
Hvis ansøgningen om godkendelse vedrører en virksomhed, der er omfattet af bilag 5, afsnit 11, skal ansøgningen indeholde nedennævnte oplysninger, jf. dog § 7, stk. 5 og 6.
   
 
Litreringen følger inddelingen i bilag 4.
   
A. Ansøger og ejerforhold
1.
Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.
2.
Krematorieanlæggets navn, adresse, matrikelnummer og CVR- nummer.
3.
Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå krematorieanlægget er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.
4.
Krematorieanlæggets kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.
   
B. Oplysninger om anlæggets drift
5.
Kortfattet beskrivelse af krematorieanlæggets processer/aktiviteter. Angivelse af, om der er tale om nyanlæg eller driftsmæssige udvidelser eller ændringer af bestående anlæg. Er det ansøgte anlæg midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.
6.
Oplysninger om krematorieanlæggets kapacitet, herunder den indfyrede effekt samt art og forbrug af brændsel, vand og væsentlige hjælpestoffer.
   
C. Oplysninger om anlæggets etablering
7.
Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.
8.
Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af anlæggets drift.
   
D. Oplysninger om anlæggets placering og driftstid
9.
Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4000 og A3) med angivelse af krematorieanlæggets placering. Planen forsynes med en nordpil.
10.
Krematorieanlæggets daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for anlægget, herunder støjkilder, hvis de afviger fra krematorieanlæggets driftstid. Hvis krematoriet er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.
11.
Redegørelse for krematorieanlæggets lokaliseringsovervejelser.
12.
Til- og frakørselsforhold til anlægget samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.
   
E. Tegninger over anlæggets indretning
13
Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:
 
– Placering af alle bygninger mv. på ejendommen.
 
– Placering af krematorieanlæggets ovne.
 
– Placering af skorstene og afkast fra askeknusere.
 
– Placering af støj- og vibrationskilder.
 
– Afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde (herunder prøveudtagningsbrønd) samt tilslutningssteder til offentlig kloak.
 
– Befæstede arealer.
 
– Nedgravede rørforbindelser og tanke/beholdere.
 
– Interne transportveje.
 
– Placering af oplag af hjælpestoffer og affald.
 
Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.
   
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
   
Luftforurening
14.
Hvis krematorieanlægget ønsker at fravige vilkår 4 i afsnit 11.4, skal der foreligge beregninger af afkasthøjden på baggrund af de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening. Beregningerne udføres for totalstøv og Hg.
15.
Typen af røggasrensningsudstyr oplyses (posefilter, aktivt kulfilter, katalysator eller andet).
   
Spildevand
16.
Hvis der afledes andet end sanitært spildevand, skal krematorieanlægget udarbejde en ansøgning om tilslutningstilladelse. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg skal indeholde en spildevandsteknisk beskrivelse og indsendes særskilt til kommunen, jf. lovens § 28.
   
Støj
17.
Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 13, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.
   
Affald
18.
Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af krematorieanlæggets affald, herunder farligt affald. Farligt affald angives med EAK-koder.
19.
Oplysninger om, hvordan affaldet opbevares og håndteres på krematorieanlægget.
20.
Mængde af affald og restprodukter, som oplagres på krematorieanlægget.
   
Andet
21.
Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for krematorieanlægget, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.
22.
Hvis der er standardvilkår, som krematorieanlægget ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.
23.
Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.
   
11.4. Standardvilkår
   
Generelt
1.
Kopi af denne godkendelse skal være tilgængelig på krematoriet for de personer, der har ansvaret for krematorieanlæggets indretning og drift.
2.
Krematorieanlægget skal have nedskrevne driftsinstrukser og procedurer for
 
– drift og vedligeholdelse af anlægget, herunder ovne, røggasrensningsanlæg m.v.,
 
– opbevaring og håndtering af affaldsfraktioner,
 
– registrering og føring af driftsjournal og kremeringsrapporter, forhold ved egenkontrol og præstationsmålinger samt rapportering til tilsynsmyndigheden, og
 
– driftsforstyrrelser og uheld.
   
Indretning og drift
3.
Der skal indrettes målesteder med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.2 – 8.2.3.4 i Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen.
4.
Krematoriets skorsten skal være ført mindst 3 m over tagryg.
5.
Røggastemperaturen skal ved tilgang til skorsten være minimum 110 °C.
6.
Temperaturen i ovnens efterforbrændingskammer (EBK) skal styres, så den både før indsættelse af kisten og under hele kremeringen er mindst 800 °C.
7.
Efterforbrændingszonens volumen skal svare til, at røggasserne opnår en opholdstid på mindst 1 sekund ved 800 °C.
8.
Tilsætningen af forbrændingsluft til efterforbrændingszonen skal være iltstyret. Røggassens indhold af O2 skal under hele processen være mindst 4 %.
9.
Der må kun brændes kister, der er mærket i henhold til den af Danske Krematoriers Landsforening udarbejdede kistedeklaration.
10.
Bypass drift, hvor røggasserne ledes uden om røggasrensningsanlægget, må kun forekomme ved havari af røggasrensningsanlægget, og i den situation må kun den igangværende kremering færdiggøres. Bypass drift skal hurtigst muligt indberettes til tilsynsmyndigheden og eventuel forlængelse af bypass drift skal aftales med tilsynsmyndigheden.
   
Luftforurening
11.
Krematorieanlægget skal være forsynet med et røggasrensningsanlæg, der sikrer, at emissionsgrænseværdierne i tabel 1 er overholdt.

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for krematorier

Stof
Midlingstid
Emissionsgrænseværdi mg/normal m3 *
Totalstøv
1 kremering
10
CO
1 kremering
50
CO
2 minutter
500
Hg
1 kremering
0,1

* mg/normal m3 betyder mg stof pr. m3 tør røggas omregnet til O°C og 101,3 kPa ved følgende O2-indhold: For ovne med støttebrændere 11 % O2 og for elopvarmede ovne 15 % O2.

12.
Anlægget må ikke give anledning til lugtgener uden for krematoriets område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
13.
Afkast fra askeknusere skal være forsynet med støvfilter.
   
Egenkontrol
Automatisk kontrol
14.
Anlægget skal være forsynet med SRO-anlæg for styring, regulering og overvågning af forbrændingsprocessen.
15.
SRO- anlægget skal som minimum vise røggastemperaturen i efterforbrændingskammeret (EBK) lige før eller i skorstenen samt være udstyret med AMS (automatisk målesystem) til måling af O2- og CO-koncentrationer.
16.
Data for de i vilkår 15 nævnte parametre indføres i kremeringsrapporter for de enkelte kremeringer. Herudover skal kremeringsrapporterne som minimum indeholde
 
– dato, tidspunkt og varighed af kremeringen,
 
– kistens DKL-mærkning,
 
– temperatur i EBK og skorsten,
 
– O2 og CO-indhold i røggassen, samt
 
– antal og varighed af eventuelle overskridelser af godkendelsens emissionsgrænseværdier.
 
Kremeringsrapporterne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på anlægget i mindst 5 år.
17.
AMS-målere for O2 og CO skal
 
– gennemgå en årlig kontrol og serviceeftersyn af et sagkyndigt firma,
 
– efterses og kalibreres med kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger, samt
 
– kontrolleres ved en parallelmåling hvert 3. år.
   
Præstationskontrol
18.
Senest 3 måneder efter at et nyt anlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger, hver af en varighed svarende til en hel kremering fra indsætning til og med askeudskrabning, med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 11, tabel 1 er overholdt. Hvis et krematorieanlæg har flere filterlinier, foretages 3 målinger på hver linie. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift). Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvningsrapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter skal der foretages mindst en årlig præstationskontrol efter samme retningslinjer.
19.
Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder

Navn
Parameter
Metodeblad nr.*
Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas
Støv
MEL-02
Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i strømmende gas
O2
MEL-05
Bestemmelse af koncentrationer af kulmonooxid (CO) i strømmende gas
CO
MEL-06
Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i strømmende gas
Hg
MEL-08b

* Se Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk

20.
Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. Hvis målingerne viser, at en grænseværdi er overskredet, skal fejlen findes og udbedres, og derefter skal krematoriet foranledige nye emissionsmålinger foretaget.
21.
I måleperioden, hvor præstationskontrollen udføres, måles og registreres data om kisten og dens indhold. Følgende registreringer vedlægges prøvningsrapporten som bilag:
 
– Krematoriets kremeringsnummer.
 
– Kremeringsnummer den pågældende dag.
 
– Eventuelt ovnnummer.
 
– Eventuelt filterlinienummer.
 
– Starttidspunkt for kremering.
 
– Sluttidspunkt for kremering.
 
– Kistens DKL-mærkning.
 
– Kistens totale vægt.
 
– Afdødes alder.
   
Affald
22.
Affald fra røggasrensningsanlæg skal opbevares indendørs i tætte lukkede beholdere.
   
Driftsjournal
23.
Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
 
– Antal kremeringer pr. år.
 
– Årligt forbrug af olie, gas og el.
 
– Årligt forbrug af adsorptionsmateriale for udskillelse af tungmetaller.
 
– Dato for udskiftning af filterposer til støvfiltre.
 
– Dato for udskiftning af adsorptionsmateriale eller katalysatorer.
 
– Dato for kalibrering af røggasanalyseudstyr (O2 og CO).
 
– Dato for kontrolmålinger af emissioner med oplysning om målelaboratorium (Akkrediteret).
 
– Dato for aflevering af adsorptionsmateriale samt mængde (kg) og modtager.
 
– Dato og varighed af bypass drift.
 
Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

Afsnit 12

K 212: Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.
   
12.1 Anvendelsesområde
 
Dette afsnit omfatter:
1.
Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elskrot), og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet forud for efterfølgende nyttiggørelse eller bortskaffelse, evt. efter adskillelse, neddeling, knusning eller presning, komprimering eller balletering af affaldet.
   
 
Følgende aktiviteter er omfattet:
 
– Oplagring.
 
– Sortering: Manuelt eller maskinelt ved hjælp af kørende eller stationært materiel.
 
– Adskillelse eller neddeling af ikke-farligt affald, som er nødvendig for driften af oplaget eller for den efterfølgende transport eller nyttiggørelse.
 
– Sikkerhedsmakulering af papir og datamateriale.
 
– Komprimering, presning eller balletering.
 
– Knusning af glas, bygnings- og nedrivningsaffald eller opbrudt asfalt, når det leveres til efterfølgende nyttiggørelse.
 
– Vask, service og vedligehold af køretøjer og maskiner.
   
 
Standardvilkårene omfatter ikke:
 
– Oplagring og håndtering af jord.
 
– Granulering af kabler, plast, autogummi eller dæk.
 
– Neddeling af elskrot
   
 
De krav, der fremgår af bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elskrotbekendtgørelsen), gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
   
2.
Anlæg med oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald, der
 
– skal anvendes til jordbrugsformål af flere brugere,
 
– opbevares på brugers virksomhed i en større mængde, end bruger alene kan anvende til jordbrugsformål i indeværende og kommende vækstsæson, eller
 
– som ikke skal anvendes til jordbrugsformål.
   
 
Standardvilkårene omfatter ikke oplagring af kompost.
   
 
Ved ”slam” forstås de slamtyper, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen). Ved ”stabiliseret” forstås ”udrådnet, beluftet, mineraliseret, tørret eller kalkbehandlet”.
   
 
De krav, der fremgår af slambekendtgørelsen, gælder for så vidt angår slam, der skal anvendes til jordbrugsformål, foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
   
12.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold
   
12.2.1. Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot
Væsentligste miljøforhold
Kilder til forurening eller gene
Støj
– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.
– Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt.
– Aflæsning og håndtering af containere.
– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel.
– Neddeling og klipning.
– Presning, komprimering og balletering.
– Knusning.
Luftforurening
– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald.
– Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot.
– Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap.
– Røg og lugtgener fra skærebrænding.
 
– Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand
– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald.
– Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv.
– Overfladevand fra befæstede og impermeable arealer.
– Utætte impermeable arealer.
– Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning.
– Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner.
– Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil.
– Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald
– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet.
– Filterstøv.
– Forurenet absorptionsmateriale.

12.2.2. Oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald

Væsentligste miljøforhold
Kilder til forurening eller gene
Støj
– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.
– Håndtering af affaldet, herunder pumpning af slam.
Luftforurening
– Lugt fra oplagring og håndtering af slam og andet organisk affald.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand
– Spild fra oplag eller håndtering af slam og andet organisk affald.
– Udsivning af næringsstoffer fra beholdere og oplagspladser.
– Overfladevand fra arealer med oplag af slam og andet organisk affald.
– Spildevand fra rengøring af køretøjer.
12.3. Oplysningskrav ved ansøgning
   
Hvis ansøgningen om godkendelse vedrører en virksomhed, der er omfattet af bilag 5, afsnit 12, skal ansøgningen indeholde nedennævnte oplysninger, jf. dog § 7, stk. 5 og 6.
   
Litreringen nedenfor følger inddelingen i bilag 4.
   
A. Ansøger og ejerforhold
1)
Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.
2)
Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer.
3)
Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.
4)
Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.
   
B. Oplysninger om virksomhedens art
5)
Virksomhedens listebetegnelser, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.
6)
Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om udvidelser eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.
7)
Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.
   
C. Oplysninger om etablering
8)
Oplysning om hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.
9)
Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.
   
D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed og driftstid
10)
Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000 og A3) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.
11)
Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.
12)
Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstidspunkter for de enkelte forurenende aktiviteter, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.
13)
Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.
   
E. Tegninger over virksomhedens indretning
14)
Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:
 
– Placering af alle bygninger, overdækkede arealer og særligt indrettede, permanente oplagsområder til de forskellige affaldsarter.
 
– Placering af stationært maskinel samt forventede arbejdsområder for mobilt maskinel til grabning, neddeling, knusning eller presning/komprimering/balletering.
 
– Placering af overjordiske tanke, beholdere og containere.
 
– Placering af nedgravede rør, tanke og beholdere.
 
– Befæstede og impermeable arealer, herunder oplagspladser til oplag af stabiliseret slam eller andet organisk affald (skraveres). Der skal skelnes mellem forskellige belægningstyper.
 
– Placering af støjkilder.
 
– Interne transportveje.
 
– Placering af luftafkast.
 
– Placering af vaskepladser til vask af materiel og vogne.
 
– Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, afspærringsventiler og tilslutningssteder til offentlig kloak.
 
Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.
   
F. Beskrivelse af virksomheden
15)
Beskrivelse af virksomhedens indretning som forklaring til tegningen, jf. pkt. 14.
16)
Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump, spildbakke, opsamlingskar og lignende eller afløb for gulve eller for befæstede eller impermeable udendørs arealer til:
 
– Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker og lignende.
 
– Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der ikke kan afgive olie.
 
– Opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald.
 
– Neddeling eller opskæring af jern- og metalskrot.
 
– Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.
 
– Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald.
 
– Pladser til oplag og omlæsning af slam og andet organisk affald.
 
– Vaskepladser for materiel.
17)
Oplysning om (eventuelt opstillet i nedenstående skema)
 
– hvilke affaldsarter/-fraktioner virksomheden ønsker at kunne modtage og oplysning om evt. særlig forurening i affaldet,
 
– den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte arter/-fraktioner,
 
– det maksimale oplag for de væsentlige af de forskellige affaldsarter/-fraktioner,
 
– hvor og hvordan de forskellige affaldsarter/-fraktioner vil blive oplagret i containere, båse, beholdere, oplagspladser mv., herunder om oplagringen foregår i det fri, under tag beskyttet mod vejrlig eller indendørs.
Affaldsart(er) eller –fraktion(er)
EAK-kode(r) / anden identifikation
Forventet årlig mængde
Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter eller –fraktioner
Oplagringsmåde og –sted, jf. pkt. 14.
-…
       
-…
       
-etc.
       
 
Ved ”affaldsarter” forstås de opdelinger af affald, som fremgår af Det Europæiske Affaldskatalog (EAK), jf. bilag 2 til bekendtgørelse om affald.
 
Ved ”affaldsfraktioner” forstås de opdelinger af affaldet, som affaldet modtages i. ”Affaldsfraktioner” betegner endvidere den opdeling, som virksomheden opererer med internt af hensyn til håndteringen af affaldet.
18)
Hvis ansøgningen vedrører oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald, skal følgende oplyses:
 
– Hvor affaldet stammer fra (virksomhed, proces og andet, der har betydning for slammets karakter). Tørstofindhold, stabiliseringsform og eventuelle andre særlige karakteristika for det slam og andet organisk affald, der tilføres anlægget.
 
– Volumen af beholdere til slam og andet organisk affald.
 
– Hvor lang tid slam og andet organisk affald højst skal oplagres på anlægget.
 
– Opførelsestidspunkt for brugte beholdere, der planlægges anvendt til oplagring af slam eller andet organisk affald. Såfremt der er tale om en beholder, der har været omfattet af bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, vedlægges seneste tilstandsrapport med oplysning om, hvilke reparationer, der eventuelt er foretaget på baggrund heraf.
 
– Hvilken form for overdækning, der anvendes til beholdere i det fri med slam og andet organisk affald samt til øvrige oplag i det fri, jf. vilkår 5, 6 og 9 i afsnit 12.4.2.
19)
Oplysning om hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.
20)
Oplysninger om, hvordan de enkelte affaldsarter/-fraktioner håndteres, herunder om håndteringen foregår indendørs, under tag beskyttet mod vejrlig eller i det fri.
21)
Oplysninger om hvad der neddeles, opskæres eller klippes, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.
22)
Oplysninger om hvad der presses, balleteres eller komprimeres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.
23)
Oplysninger om hvad der knuses, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.
24)
Oplysning om hvordan elskrot håndteres.
25)
Oplysning om hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden, herunder oplysning om i hvilket omfang, der vaskes materiel eller køretøjer på virksomheden.
26)
Oplysning om brændselstype og maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg.
27)
Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.
   
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
   
Luftforurening
28)
Oplysning om hvilke arbejdsprocesser mv., der knytter sig til virksomhedens skorstene og luftafkast, jf. punkt 14.
29)
Oplysning om støvfrembringende aktiviteter og om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger.
30)
Oplysning om lugtfrembringende aktiviteter og om planlagte lugtbegrænsende foranstaltninger.
   
Spildevand
31)
Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:
 
– Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om
   
– husspildevand (fra mandskabslokaler, toiletter og rengøring),
   
– spildevand fra vask og rengøring af materiel og køretøjer,
   
– overfladevand fra særlige arealer (jern og metal mv.) og
   
– overfladevand fra øvrige befæstede arealer.
 
– For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder.
 
– For befæstede arealer oplyses, hvordan overfladen tænkes indrettet med afstrømning og afløb, samt hvad der løber til hvilke olieudskillere.
 
– Maksimal spildevandsmængde afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen.
 
– Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere.
 
– Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender den bedste tilgængelige teknik med henblik på at undgå eller begrænse afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.
32)
Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.
33)
Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.
   
Støj
34)
Oplysning om støjfrembringende aktiviteter, herunder intern kørsel og af-, på- og omlæsning af affald samt klipning/neddeling, knusning og presning/neddeling/komprimering. Oplysning om planlagte støjbegrænsende foranstaltninger.
   
Affald
35)
Oplysning om årlig mængde af spildolie og andet affald, der fremkommer ved virksomhedens drift. Farligt affald skal angives med EAK-koder.
   
I. Andet
36)
Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.
37)
Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.
38)
Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.
   
12.4.1 Standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot.
   
Generelt
1.
En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden.
2.
Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
   
Indretning og drift
3.
Der må være aktiviteter på virksomheden mandage – fredage i tidsrummet [ ], lørdage i tidsrummet [ ] og søn- og helligdage i tidsrummet [ ]. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter tidspunkterne, således at virksomhedens støjvilkår kan overholdes. For særligt støjende aktiviteter kan tidsrummene indsnævres i forhold til almindelig driftstid.]
4.
Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder:

Tabel 1

Affaldsart/affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]
Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter/affaldsfraktioner [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]
EAK-kode / anden identifikation
-…
   
-…
   
Etc.
   
5.
Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
6.
Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
7.
Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.
   
Luftforurening
8.
Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.
9.
[Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]
10.
Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 m over det sted på tagfladen, hvor det er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 m over det sted på tagfladen, hvor de er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]
11.
Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m3.
 
Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:
 
– Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
 
– Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.
 
Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.
 
Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver 3. måned af dets korrekte funktion.
12.
Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal affaldet straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes. Det må ikke omlastes før borttransport.
   
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
13.
Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse til påfyldning af over- eller underjordiske tanke samt aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for konturen af en impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i tætte sumpe eller opsamlingskar, der holdes overdækkede, således at de er beskyttet mod vejrlig.
 
Ved en impermeabel belægning forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.
14.
[Godkendelsesmyndigheden indsætter de relevante vilkår, jf. § 3 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.]
15.
Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.
16.
Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
17.
Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container.
 
Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.
18.
Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med impermeabel belægning.
19.
Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
20.
Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb.
21.
Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.
22.
Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteter, der foregår på beskadigede impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret.
23.
Vaskepladser for materiel mv. skal indrettes med en impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
   
Affald
24.
Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles og opbevares i en tæt lukket beholder.
25.
Sump eller tank til opsamling af spild af olierester eller motorbrændstof skal tømmes, når den er ¾ fuld. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
26.
Spildolie og andet farligt affald, der fremkommer ved virksomhedens drift, skal opbevares i egnede beholdere, forsynet med spildbakke og placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning med fald mod afløb eller sump. Beholderne skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.
   
Egenkontrol
27.
Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og impermeable arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal.
 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.
28.
Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 
– Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe.
 
– Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 
– Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.
 
Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen.
 
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
   
12.4.2 Standardvilkår for oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald
   
Indretning og drift
1.
Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsarter og –fraktioner i de angivne mængder.
 
Affaldet skal opbevares
 
– i beholder, jf. vilkår 10,
 
– på oplagspladser, jf. vilkår 11, eller
 
– i containere, jf. vilkår 12.
 
[Godkendelsesmyndigheden fastsætter opbevaringsmåde for hver affaldsart eller –fraktion, der indsættes i kolonne 4 i tabel 1.]

Tabel 1

Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3
Kolonne 4
Affaldsart(er) eller affaldsfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]
EAK-kode(r) eller anden identifikation
Maksimalt oplag
[Fastsættes af godkendelsesmyndigheden.]
Opbevaringsmåde for hver affaldsart eller affaldfraktion
       
Etc.
     
2.
Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand.
3.
Anlægget må ikke give anledning til fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
4.
Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs.
   
Luftforurening
5.
Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 m fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk eller lignende, eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker eller lign.
6.
[Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår om, at beholdere med slam eller andet organisk affald, der placeres i en afstand af mere end 300 m fra nærmeste beboelse, og som indeholder særligt lugtende affald, eller som ligger særligt tæt på veje eller naboskel, skal være lukkede eller forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning i form af halm, letklinker eller lign. af hensyn til begrænsning af lugtgener.]
7.
[Godkendelsesmyndigheden kan af hensyn til begrænsning af lugtgener uden for virksomhedens område fastsætte vilkår om, at fyldning og tømning af oplaget kun må ske i bestemte tidsrum på dagen, og at der højst må gå [ ] antal dage inden endt fyldning eller tømning, uden at oplaget skal overdækkes undervejs].
8.
Oplag på oplagspladser i det fri, jf. vilkår 11, skal, hvis de er placeret i en afstand af mindre end 300 m fra nærmeste beboelse, være overdækkede med enten vandtæt eller vand- og lufttæt materiale, således at oplaget ikke kommer i kontakt med nedbør.
9.
Anlægget må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
   
Jord og grundvand
10.
Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning.
 
Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads, jf. vilkår 14.
 
Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank.
 
Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
 
I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm’s fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.
11.
Oplagspladser i det fri eller i haller til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald.
 
Overfladevand fra oplagspladsen samt saft fra affaldet skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. Oplagspladsen skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads, jf. vilkår 14.
 
Oplag på pladserne skal være afgrænset med enten sidemure, der kan tilbageholde affaldet, eller det skal være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen.
12.
Containere med slam eller andet organisk affald skal være placeret på en omlæsningsplads, jf. vilkår 14. Containeren skal være tæt, og den skal være overdækket, når der ikke læsses affald til eller fra containeren.
13.
Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.
14.
Omlæsningspladser skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning,
 
– at køretøjer, der leverer og afhenter slam og andet organisk affald, kan være på pladsen,
 
– at slam eller andet organisk affald, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for konturerne af pladsen,
 
– at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og
 
– at overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand ikke kan løbe ind på pladsen.
15.
Inden køretøjer forlader omlæsningspladsen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer.
16.
Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et impermeabelt areal med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
 
Ved impermeabelt areal forstås et areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes på arealet.
17.
Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt.
18.
Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.
   
Egenkontrol
19.
Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald, jf. vilkår 10, for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.
20.
Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholdere, jf. vilkår 5 og 6, er tilstrækkelig vedligeholdt.
21.
Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere, jf. vilkår 5 og 6, ikke er defekt.
22.
Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen, jf. vilkår 10.
23.
Virksomheden skal ved oplagspladser i det fri til slam eller andet organisk affald, jf. vilkår 11, kontrollere overdækningen af lageret mindst 1 gang månedligt. Kontrollen skal kun ske, hvis der er oplagret affald.
24.
Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet.
25.
Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m3 eller derover skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger.
 
Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 10, eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.
 
Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.
26.
Tilsynsmyndigheden kan, hvis der er begrundet tvivl om styrke eller tæthed af en beholder til slam eller andet organisk affald, jf. vilkår 10, dog højst hvert 10. år, kræve, at beholdere til slam på under 100 m3 skal kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal være modtaget af tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der eventuelt er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.
 
Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.
27.
Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
 
– Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde, jf. vilkår 19.
 
– Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant, jf. vilkår 20 – 22.
 
– Dato for og resultatet af kontrol af overdækning af slam eller andet organisk affald på oplagspladser i det fri, jf. vilkår 23.
 
– Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere, jf. vilkår 24.
 
Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Afsnit 13.

K 213: Anlæg for oplagring, omlastning, oparbejdning af husdyrgødning, herunder husdyrgødningskomposteringsanlæg og biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af animalsk eller vegetabilsk affald, herunder husdyrgødning og slagteriaffald, på 30 tons pr. dag eller derover.
   
13.1. Anvendelsesområde
Dette afsnit omfatter biogasanlæg.
   
 
Følgende aktiviteter er omfattet:
 
– Modtagelse og opbevaring af husdyrgødning og anden biomasse, dog ikke opbevaring i pulversilo.
 
– Rengøring af køretøjer, der anvendes til transport af biomasse.
 
– Opvarmning af biomasse.
 
– Anaerob udrådning.
 
– Efterlagring af afgasset biomasse.
 
– Mekanisk separation af afgasset biomasse til fiberfraktion og væskefraktion.
 
– Opbevaring af fiberfraktion og væskefraktion efter mekanisk separation.
 
– Rensning af biogas.
 
– Lagring af biogas.
   
Hvis der på samme virksomhed forefindes et eller flere af de anlæg, der er omfattet af bilag 5, afsnit 2 og 3, indsættes de relevante vilkår fra afsnit 2.4. og 3.4. i godkendelsen.
   
De krav, der fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen), gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør at dette afsnit.

13.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Væsentligste miljøforhold
Kilder til forurening eller gene
Luftforurening
– Lugt fra transportkøretøjer, fra af- og pålæsning af biomasse samt opbevaring af biomasse.
– Lugt fra aflastning via sikkerhedsventiler og forbrænding af biogas i fakkel.
– Lugt fra lugtrenseanlæg.
– Diffus lugt fra anlægget på grund af utætheder og spild samt ved reparation og vedligeholdelse.
– Udslip af især svovlbrinte fra biogas via sikkerhedsventiler og ved ufuldstændig forbrænding i fakkel.
– Støv fra håndtering af støvende biomasse.
– Ammoniakfordampning fra separation af afgasset biomasse og oplagring af fiberfraktion.
Støj
– Intern transport.
– Udendørs motorer og ventilationsanlæg.
Jord, grundvand eller overfladevand
– Spild af biomasse ved af- og pålæsning af transportkøretøjer.
– Spild eller lækage ved opbevaring af biomasse i tanke.
– Spild eller lækage fra oplag af fyringsolie og dieselolie i tankanlæg.
– Overfladevand fra befæstede og impermeable arealer, hvor der sker spild af biomasse, olie og kemikalier.
13.3. Oplysningskrav ved ansøgning
   
Hvis ansøgningen om godkendelse vedrører en virksomhed, der er omfattet af bilag 5, afsnit 13, skal ansøgningen indeholde nedennævnte oplysninger, jf. dog § 7, stk. 5 og 6.
   
Litreringen nedenfor følger inddelingen i bilag 4.
   
Hvis virksomheden anvender anlæg, der er omfattet af bilag 5, afsnit 2 og 3, skal ansøgningen tillige indeholde de oplysninger, der er relevante for disse anlæg, jf. afsnit 2.3 og 3.3.
   
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold
1)
Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.
2)
Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer.
3)
Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.
4)
Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.
   
B. Oplysninger om virksomhedens art
5)
Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.
6)
Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.
7)
Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
8)
Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.
   
C. Oplysninger om etablering
9)
Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.
10)
De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige om den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.
   
D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid
11)
Oversigtsplan i passende målestok og format (f.eks. 1:4.000 og A3) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.
12)
Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.
13)
Den normale arbejdstid på virksomheden oplyses. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, der kun er i drift en del af døgnet. Endvidere oplyses hvilke tidsrum, der køres biomasse til og fra anlægget.
14)
Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.
   
E. Tegninger over virksomhedens indretning
15)
Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:
 
– Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.
 
– Placering og indretning af modtagefaciliteter, forlager, faciliteter til forbehandling, rådnetanke, anlæg til hygiejnisering, efterlager for afgasset biomasse og fraktioner udskilt herfra, faciliteter til efterbehandling af afgasset biomasse, herunder mekanisk separation, faciliteter til gasrensning, gaslager, gasfakkel, anlæg til el- og/eller varmeproduktion, system til ventilation af tanke og bygninger, lugtrensningsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.
 
– Placeringen af skorstene og andre luftafkast.
 
– Placeringen af støj- og vibrationskilder.
 
– Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde (f.eks. gaskondensatbrønde), tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer samt oplysninger om nedgravede rørforbindelser og tanke eller beholdere.
 
– Placering af overjordiske tanke og beholdere.
 
– Interne transportveje og placering af oplag af hjælpestoffer og affald.
 
Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.
   
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion
16)
Oplysninger om modtagekapacitet for forskellige typer af biomasse samt om opbevaringen heraf, jf. nedenstående skema. Oplysning om eventuelle særlige typer ikke-lugtende biomasse, for hvilke der ønskes fastsat specifikke vilkår, jf. vilkår 4.
Type af modtaget biomasse*
EAK-kode, kategorisering efter Biproduktforordningen ** eller anden form for identifikation
Forventet årlig mængde
Forventet maksimalt oplag før afgasning (forlager)
Opbevaringsform, herunder eventuelle særlige ønsker hertil, jf. vilkår 4.
Reference til tegning, jf. pkt. 15
         
         
* Ved biomasse forstås alle former for husdyrgødning, energiafgrøder samt animalsk, vegetabilsk eller andet affald med et væsentligt organisk indhold, der påtænkes anvendt i biogasanlægget, eller som er blevet udrådnet på anlægget.
**EU-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (Biproduktforordningen).
   
17)
Oplysninger om forbrug af væsentlige tilsætnings- og hjælpestoffer, f.eks. syre eller base.
18)
Oplysninger om produktion og oplag for afgasset biomasse eller fraktioner udskilt herfra, herunder fiberfraktion og væskefraktion, jf. nedenstående skema.
Afgasset biomasse eller fraktion udskilt herfra
Forventet årlig mængde
Forventet maksimalt oplag
Reference til tegning jf. pkt. 15
       
       
19)
Beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder
 
– anvendte tankbiler, slamsugere eller andre køretøjer til forskellige typer biomasse, jf. vilkår 2,
 
– aflæsning af biomasse (udendørs eller indendørs), jf. vilkår 6,
 
– rengøring af køretøjer, jf. vilkår 9,
 
– Pålæsning af afgasset biomasse, herunder eventuelle foranstaltninger med henblik på at reducere lugtgener i forbindelse med påfyldning af køretøjer med pumpbar biomasse, jf. vilkår 3.
20)
Oplysning om afsug i tanke og beholdere med biomasse samt i haller, hvor der håndteres og oplagres biomasse. Eventuelle oplysninger om andre afsug.
21)
Oplysning om luftrenseanlæg og den maksimale kapacitet af tilhørende ventilationssystemer, jf. vilkår 11. For biofiltre oplyses, hvorledes det sikres, at dele af filtret/filtrene altid kan være i funktion ved planlagt renovering mv., jf. vilkår 12.
   
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
   
Luftforurening
22)
Oplysning om emissioner af lugt fra hvert afkast. Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast på baggrund af de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder. For afkast fra udsug af udstødningsgas fra køretøjer skal afkastet alene føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret. Afkastet skal være opadrettet, og der skal være fri fortynding.
23)
Oplysning om gasfakkel og dimensionsgivende biogasproduktion pr. time, jf. vilkår 13. Oplysning om eventuelle alternative afsætningsmuligheder for gassen ved planlagte reparationer og lignende og ved utilsigtede driftsforstyrrelser for at undgå lugtgener, jf. vilkår 13.
   
Spildevand
24)
Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:
 
– Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand og husspildevand.
 
– For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer.
 
– Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
 
– Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere.
 
– Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender bedste tilgængelige teknologi med henblik på at undgå eller begrænse afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.
25)
Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.
26)
Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.
   
Støj
27)
Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 15, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.
   
Affald
28)
Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne.
29)
Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden og om mængden af affald, som oplagres på virksomheden.
   
Jord og grundvand
30)
Oplysning om indretning og materialevalg af tanke og beholdere til biomasse og fraktioner udskilt herfra, jf. vilkår 23, samt til eventuelle biofiltre.
31)
Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump, opsamlingskar og lign. eller afløb for
 
– arealer til omlæsning, rengøring af køretøjer, eventuelle oplag af ikke-afgasset biomasse og fiberfraktion,
 
– fundament under overjordiske tanke,
 
– oplagspladser samt områder for påfyldning og aftapning for tanke med fyringsolie og motorbrændstof,
 
– oplagspladser for tilsætnings- og hjælpestoffer samt øvrige kemikalier og
 
– pladser til oplag af farligt affald.
32)
Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke til oplag af fyringsolie og motorbrændstoffer. For eksisterende tanke oplyses opførelsestidspunkt for den enkelte tank.
   
I. Andet
33)
Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.
34)
Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.
35)
Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.
   
13.4. Standardvilkår
   
Generelt
1.
En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet.
   
Indretning og drift
2.
Virksomheden må kun modtage biomasse fra køretøjer med tank, lukket container eller kasse, eller via rørsystemer, bortset fra energiafgrøder, der kan modtages fra andre køretøjer.
 
[Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår om, at specifikke typer ikke-pumpbar biomasse må modtages fra andre køretøjer, såfremt det ikke vurderes at give anledning til lugt- eller støvgener hos de nærmeste omboende.]
3.
Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system. Dog er udslip af fortrængningsluft ved påfyldning af køretøjer tilladt.
 
[Godkendelsesmyndigheden kan stille krav om, at påfyldning af køretøjer skal ske indendørs, eller at der ved udendørs påfyldning skal ske afsugning af fortrængningsluft fra tankbil eller slamsuger, hvis der vurderes at være risiko for lugtgener hos nærmeste omboende].
4.
Biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende.
 
Energiafgrøder kan dog opbevares i overdækkede udendørs stakke.
 
[Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår om, at andre typer biomasse kan opbevares i stakke indendørs eller i stakke udendørs og overdækket, hvis der ikke vurderes at være risiko for lugt- eller støvgener hos nærmeste omboende eller risiko for udledning af næringsstoffer.]
5.
I tanke og beholdere med pumpbar ikke-afgasset biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til omgivelserne.
6.
Aflæsning af ikke-pumpbar biomasse skal ske i modtagehal og i en beholder eller tank, der er indrettet således, at der ikke sprøjter biomasse ud af denne, når der læsses biomasse i.
 
Alle porte, døre og vinduer skal være lukkede, inden aflæsningen påbegyndes, og indtil aflæsningen og lukning af beholdere og tanke til biomasse er afsluttet. Modtagehallen skal være ventileret med udsug, der indrettes og tilpasses aktiviteten i hallen, herunder især håndtering af fortrængt luft fra modtagetanke ved aflæsning af biomasse.
 
I tanke og beholdere til ikke-pumpbar biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen. Tanke og beholdere skal holdes lukkede, når der ikke sker aflæsning af biomasse.
 
[Godkendelsesmyndigheden kan tillade, at særlige typer ikke-pumpbar biomasse aflæsses udendørs, hvis der ikke vurderes at være risiko for lugt- eller støvgener hos nærmeste omboende.]
7.
Separering af afgasset biomasse skal ske i lukket rum med afsug.
8.
Såfremt fiberfraktion opbevares indendørs i åbne stakke, skal porte, døre og vinduer holdes lukkede, undtagen i situationer hvor der sker transport ud og ind af hallen.
 
Såfremt fiberfraktion opbevares udendørs, skal det ske i lukket container eller i oplag, som holdes overdækket.
9.
Rengøring af køretøjer skal ske indendørs med lukkede porte, døre og vinduer.
 
[Godkendelsesmyndigheden kan dog tillade, at rengøring sker udendørs, hvis der ikke vurderes at være risiko for lugtgener hos nærmeste omboende.]
10.
Anlægget må ikke give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
11.
Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de maksimale luftmængder, som vil blive tilført renseanlæg.
 
Følgende afsug skal føres til luftrenseanlægget:
 
– Afsug fra tanke og beholdere med ikke-afgasset biomasse.
 
– Afsug fra modtagehal.
 
– Afsug fra rum til separering af afgasset biomasse.
 
– Afsug fra eventuelt opsamlet fortrængningsluft fra køretøjer.
 
[Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår om, at andre afsug også skal føres til luftrensningsanlæg, såfremt det vurderes, at afkastet bidrager med lugt, eller at afsugene skal ledes via tilstrækkeligt høje afkast, der sikrer fortynding af lugten, således at den ikke giver anledning til lugtgener i omgivelserne].
 
Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.
12.
[Hvis luftrensningen foretages med biofiltre, indsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Biofiltre skal være forsynet med fast overdækning og afkast. Filtrets fugtighed og pH skal kunne reguleres. Filtrene skal være indrettet således, at det er muligt at lukke dele af et filter af, når det er ude af funktion].
13.
Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. time.
 
Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.
 
[Godkendelsesmyndigheden kan undlade at fastsætte krav om, at anlægget skal forsynes med en gasfakkel, hvis myndigheden vurderer, at anlægget har tilstrækkelige alternative afsætningsmuligheder for biogassen i nødsituationer, eller hvis der vurderes ikke at være risiko for lugtgener hos nærmeste omboende.]
14.
Gaskondensatbrønde skal være lukkede og forsynet med vandlås.
15.
Modtagetanke skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som kan registreres derfra, hvor aflæsning af biomassen foregår.
16.
Anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer personale uden for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold.
17.
Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden og [nærmeste omboende], inden der påbegyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter, hvem der skal underrettes, eller inden for hvilke områder, der skal ske underretning].
18.
Ved utilsigtede biogas- eller lugtudslip skal tilsynsmyndigheden underrettes hurtigst muligt.
19.
Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles.
20.
Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver,
 
– hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomassen, således at væsentlige udslip af biomasse og biogas forebygges,
 
– hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten, og
 
– hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af gasfakkel.
   
Luftforurening
21.
[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder.]
22.
Der skal være indrettet målested i afkast med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.2.-8.2.3.4. i Miljøstyrelsens Vejledning nr.2/2001 Luftvejledningen.
   
Jord, grundvand og overfladevand
23.
Beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand samt biofiltre skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning.
 
Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et dertil indrettet omlæsningsareal, jf. vilkår 25.
 
Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
 
Beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med en tæt opsamlingsrende eller –beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tank. Øvrige beholdere og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning.
24.
Oplag af stakke af biomasse og fiberfraktion fra afgasset biomasse skal placeres på pladser, som er udført i bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra oplaget. Overfladevand fra oplagspladsen eller saft fra oplaget skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen.
 
Oplagspladsen skal enten være afgrænset med sidemure, der kan tilbageholde oplaget, eller være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen.
25.
Omlæsningsarealer skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede biomasse. Arealerne skal indrettes således
 
at køretøjer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen,
 
at biomasse, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for pladsen, og
 
at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder.
26.
Rengøring af køretøjer, der har været anvendt i forbindelse med transport af biomasse, må kun ske på impermeabelt areal indendørs eller udendørs, jf. vilkår 9, med fald mod opsamlingsbeholder eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
 
Ved »impermeabel belægning« forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som håndteres på arealet.
27.
[Godkendelsesmyndigheden indsætter de relevante vilkår, jf. § 3 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.]
28.
Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel.
Påfyldningsstudse på over- eller underjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof samt aftapningsanordninger på over- eller underjordiske tanke med motorbrændstof skal placeres inden for konturen af en impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i tætte sumpe eller opsamlingskar, der holdes overdækkede, således at de er beskyttet mod vejrlig.
 
Ved »tæt« forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som kan spildes i karret.
29.
Tilsætnings- og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere under tag og beskyttet mod vejrlig på en impermeabel oplagsplads. Oplagspladsen og eventuel tilhørende sump eller tilsluttet opsamlingsbeholder skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand og kloak, og skal kunne rumme indholdet af den største oplagrede opbevaringsenhed. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af vilkår 28.
30.
Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en impermeabel oplagsplads. Oplagspladsen og eventuel sump eller tilsluttet opsamlingsbeholder skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
31.
[Hvis godkendelsesmyndigheden vurderer, at der er risiko for, at et eventuelt spild af biomasse kan forurene nærliggende vandløb, søer eller vandindvindingsanlæg, kan godkendelsesmyndigheden fastsætte følgende vilkår: Virksomheden skal etablere et tilbageholdelsessystem, f.eks. voldsystem, således at spild af biomasse kan tilbageholdes.]
32.
Arealer til oplag eller omlæsning af biomasse og til rengøring af materiel til transport af biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
   
Affald
33.
Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles.
 
Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
34.
Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet, jf. vilkår 29 og 30.
35.
Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderne indeholder.
   
Egenkontrol
36.
Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand for vandets farve og lugt samt kontrollere opsamlingsrender og –beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes.
37.
Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt.
38.
Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger.
 
Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 23, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.
 
Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.
39.
Øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke m.v.) skal inspiceres indvendigt for utætheder i forbindelse med driftmæssig tømning, dog mindst hvert 10. år. En dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på anlægget mindst indtil næste inspektion.
 
Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert 20. år af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.
 
Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.
40.
Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage
 
– eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, jf. vilkår 11, og
 
– funktionsafprøvning af gasfakkel, jf. vilkår 13.
 
Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang ugentlig kontrollere biofiltrets fugtighed og pH, jf. vilkår 12, samt temperatur.
 
Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
41.
Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer til oplagring eller omlastning af biomasse samt til rengøring af materiel til transport af biomasse og udbedre eventuelle skader.
42.
Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtagetanke.
43.
Senest 6 måneder efter et nyt biogasanlæg er taget i brug / senest 6 måneder fra [(datoen for afgørelse om revurdering)] skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i hvert afkast af lugtemissionen med henblik på at dokumentere, at de dimensionsgivende emissioner, der har ligget til grund for beregningen af afkasthøjderne i vilkår 21, er overholdt.
 
Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold, herunder ved pumpning og omrøring. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller andre tilsvarende udenlandske akkrediteringsorganer. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog normalt højest hvert 2. år.
 
Prøvetagning og analyse skal ske efter metodeblad nr. MEL-13 (Miljøstyrelsens anbefalede metode, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk) eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.
44.
Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 
– Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i biogasanlægget.
 
– Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke samt opsamlingsrender og – beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, jf. vilkår 36.
 
– Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med biomasse, jf. vilkår 37.
 
– Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer samt eventuel. foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår 40.
 
– Dato for og resultat af kontrol af biofiltrets fugtighed, pH, temperatur, jf. vilkår 40.
 
– Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. vilkår 40.
 
– Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer, jf. vilkår 41.
 
– Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 42.
 
– Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel.
   
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
   

Afsnit 14

A 205: Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover.
   
14.1. Anvendelsesområde
   
Dette afsnit omfatter følgende aktiviteter:
1.
Stansning, prægning og klipning af plader af jern, stål og metal.
2.
Massebevarende kold bearbejdning af plader af jern, stål og metal som bukning, dybtræk m.m. samt trådtrækning, flowforming (trykvalsning) og pladevalsning.
3.
Afkortning af stangmaterialer af jern, stål og metal ved klipning og savning.
4.
Drejning, boring, fræsning, høvling og slibning af jern, stål og metal.
5.
Mekanisk rensning ved tromling af jern, stål og metal i lukket beholder.
6.
Svejsning ved metoderne MMA- (elektrodesvejsning), MIG/MAG- (CO2-svejsning), FCA- (svejsning med rørtråd), TIG- (svejsning med ikke-afsmeltende Wolfram-elektrode), plasma- og lasersvejsning i ulegeret stål og rustfrit stål. Standardvilkårene fastsætter dog ikke krav til reparations- og vedligeholdelsessvejsning, udendørssvejsning, montagesvejsning, modstandssvejsning og pulversvejsning.*
7.
Laser-, plasma- og flammeskæring i ulegeret stål og rustfrit stål.
   
* Ved ”reparations- og vedligeholdelsessvejsning” forstås svejsning på bestående, faste produktionsanlæg in situ og indendørs reparation af bygningskonstruktioner samt på værksteder, hvor der f.eks. af og til modtages større maskiner eller maskindele til reparation og vedligeholdelse.
 
Hvis der på samme virksomhed foretages en eller flere af de aktiviteter, der er beskrevet under punkt 5.1 i afsnit 5, indsender virksomheden de relevante oplysninger fra afsnit 5.3, og godkendelsesmyndigheden indsætter de relevante vilkår fra afsnit 5.4 i godkendelsen.

14.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Væsentligste miljøforhold
Kilde til forurening eller gene
Luftforurening
– Støv fra slibemaskiner eventuelt indeholdende nikkel og krom.
– Olietågeaerosol fra anvendelse af køle-smøremidler ved drejning, boring, fræsning, høvling og slibning.
– Svejse- og skærerøg.
Støj og vibrationer
– Støj og vibrationer fra stansning, prægning og klipning af emner, specielt i store pladetykkelser, og særligt fra gammeldags mekaniske slagsakse eller excenterpresser.
– Støj fra klipning af stangmaterialer med mekaniske slagsakse.
– Støj fra håndtering af store emner udendørs (impulsagtig støj).
– Støj fra roterende tromle ved mekanisk rensning af emner ved tromling.
Affald
– Fraskær, herunder stål- og metalskrot. Pladeaffaldet kan indeholde små mængder af mineralsk olie fra korrosionsbeskyttelse, og spåner kan indeholde køle-smøremiddel.
– Kasseret køle-smøremiddel fra kold bearbejdning af plader og fra klipning og savning af stangmaterialer samt fra drejning, boring, fræsning, høvling og slibning i jern, stål eller andre metaller.
– Rester fra klipning og savning af stangmaterialer fraktioneret efter metaltype.
– Afrenset materiale som oxidlag, korrosionsprodukter, grater mv. fra mekanisk rensning af emner ved tromling.
– Filterstøv og brugt filtermateriale fra slibning, svejsning og skæring.
– Spildolie, f.eks. fra smøre- og hydraulikolie til maskiner, trucks mv.
– Absorptionsmateriale fra opsamling af spild af olieprodukter og køle-smøremiddel.
– Gulvopfej fra slibning, som evt. indeholder nikkel og krom.
Risiko for jord, grundvand eller overfladevand
– Udsivning af mineralsk olie fra korrosionsbeskyttede plader.
– Spild af olieprodukter og køle-smøremiddel.
– Spild af afrenset materiale som oxidlag, korrosionsprodukter, grater mv. fra mekanisk rensning ved tromling.
14.3. Ansøgningskrav
Hvis ansøgningen om godkendelse vedrører en virksomhed, der er omfattet af bilag 5, afsnit 14, skal ansøgningen indeholde nedennævnte oplysninger, jf. dog § 7, stk. 5 og 6.
   
Hvis virksomheden anvender anlæg, der er omfattet af bilag 5, afsnit 2 eller 3, og/eller en eller flere af de overfladebehandlingsprocesser af jern-, stål- eller andre metalemner, som er omfattet af bilag 5, afsnit 5, skal ansøgningen tillige indeholde de oplysninger, der er relevante for disse anlæg og/eller processer, jf. afsnit 2.3, 3.3 og 5.3.
   
Litreringen nedenfor følger inddelingen i bilag 4.
   
A. Ansøger og ejerforhold
1)
Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer.
2)
Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer.
3)
Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.
4)
Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.
   
B. Oplysninger om virksomhedens art
5)
Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.
6)
Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af, om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.
7)
Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.
   
C. Oplysninger om etablering
8)
Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.
9)
Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af disse.
   
D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid
10)
Oversigtsplan i passende målestok og format (f.eks. 1:4.000 og A3) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.
11)
Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.
12)
Virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og –tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.
13)
Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.
   
E. Situationsplan over virksomhedens indretning
14)
Ansøgningen skal ledsages af situationsplaner, der i relevant omfang viser følgende:
 
– Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.
 
– Placering af skorstene og andre luftafkast.
 
– Placering af produktionsanlæg og eventuelle udendørs aktiviteter.
 
– Placeringen af støj- og vibrationskilder.
 
– Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer, samt oplysning om nedgravede rørforbindelser, tanke og beholdere.
 
– Interne transportveje.
 
– Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske olie- og spildolietanke.
   
 
Situationsplanerne skal forsynes med målestok og nordpil.
   
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion
15)
Oplysninger om art, forbrug og oplag af råvarer og væsentlige hjælpestoffer, herunder køle-smøremidler. Hvis virksomheden genanvender metalaffald fra bearbejdning af pladematerialer og afkortning af stangmaterialer på virksomheden, skal det oplyses i hvilket omfang.
16)
Oplysning om processer, hvor der anvendes køle-smøremidler, f.eks. drejning, boring, fræsning, høvling og slibning m.m. samt oplysninger om eksterne afkast fra processerne.
17)
Oplysninger om støvfrembringende processer som slibning og tromling, herunder angivelse af om tromling foregår indendørs eller udendørs samt oplysninger om eksterne afkast og eventuelle oplag af brugte støvfiltre.
18)
Oplysning om eventuelle olietanke, herunder til motorbrændstof.
   
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
   
Luftforurening
19)
Oplysninger om emissioner fra eksterne afkast fra processer, hvor der dannes olietågeaerosol, f.eks. drejning, boring, fræsning, høvling og slibning m.m. Oplysninger om filtertyper eller kombinationer af filtertyper, f.eks. cyklon, pose-, lamel- stål- og/eller absolutfilter, jf. vilkår 1 og 4.
20)
Oplysninger om emissioner fra afkast fra støvfrembringende slibeprocesser samt oplysninger om driftsinstrukser for eventuelle filtre, jf. vilkår 1 og 5.
21)
Oplysning om omfang af svejsning ved metoderne MMA-, MIG/MAG-, FCA-, TIG-, og plasmasvejsning (et svejsested svarer til, at en person er beskæftiget fuldtids med svejsearbejdet inkl. tilhørende operationer), anvendte svejsemetoder og svejsemateriale, jf. vilkår 8, tabel 1. Leverandørens dokumentation for at filtre til afkast fra svejseprocesserne kan tilbageholde 99 % af svejserøgen, jf. vilkår 3. Endvidere oplysning om leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtrene, herunder forventet levetid for filterne, jf. vilkår 1.
22)
Oplysning om emission ved lasersvejsning, jf. vilkår 8, tabel 2. Leverandørens dokumentation for at filtre til afkast fra svejseprocesserne kan tilbageholde 99 % af svejserøgen, jf. vilkår 3. Endvidere oplysning om leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtrene, herunder forventet levetid for filtrene, jf. vilkår 1.
23)
Oplysning om type af plasmaskæring, herunder skæremateriale, pladetykkelse og intermittens ved tør -, halvtør - og vandneddykket skæring, jf. vilkår 8, tabel 3a-3c. Leverandørens dokumentation for at filtre til afkast fra plasmaskæring kan tilbageholde 99 % af skærerøgen, jf. vilkår 3. Endvidere oplysning om leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtrene, herunder forventet levetid for filterne, jf. vilkår 1.
24)
Oplysning om type af laserskæring, herunder skæremateriale og intermittens ved O2 (ilt) - og N2 (nitrogen) laserskæring, jf. vilkår 8, tabel 4. Leverandørens dokumentation for at filtre til afkast fra laserskæring kan tilbageholde 99 % af skærerøgen, jf. vilkår 3. Endvidere oplysning om leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtrene, herunder forventet levetid for filterne, jf. vilkår 1.
25)
Oplysning om type af flammeskæring, herunder skæremateriale og intermittens, jf. vilkår 8, tabel 5. Leverandørens dokumentation for at filtre til afkast fra flammeskæring kan tilbageholde 99 % af skærerøgen, jf. vilkår 3. Endvidere oplysning om leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtrene, herunder forventet levetid for filterne, jf. vilkår 1.
26)
Hvis der anvendes flere af processerne svejsning og/eller laser-, plasma- og/eller flammeskæring samtidig, hvor de enkelte processer hver især ikke udløser krav om rensning eller krav om 3 meter høje afkast, jf. vilkår 8, tabel 1-5, oplyses det samlede bidrag fra alle processerne, jf. vilkår 9.
27)
Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast efter de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder, jf. vilkår 6 og eventuelt vilkår 9. For slibeprocesser skal det undersøges, om det er total støv, slibestøv-rustfrit stål, slibestøv i øvrigt (andre metaller end rustfri stål), nikkel eller krom, der er dimensionsgivende for afkasthøjden. For processer, der giver anledning til dannelse af olietågeaerosol, skal det undersøges, om mineralsk olietågeaerosol eller vegetabilsk olietågeaerosol er dimensionsgivende for afkasthøjden, jf. vilkår 4. Hvis køle-smøremidlet indeholder en væsentlig koncentration af et additiv med en lavere B-værdi end B-værdien for henholdsvis mineralsk eller vegetabilsk olietågeaerosol, må det vurderes særskilt, om additivet er dimensionsgivende for afkasthøjden.
   
Spildevand
28)
Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:
 
– Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om processpildevand, overfladevand, husspildevand og kølevand.
 
– For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer.
 
– Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
 
– Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere.
 
– Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender bedste tilgængelige teknologi med henblik på at undgå eller begrænse afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.
29)
Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.
30)
Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.
   
Støj
31)
Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs aktiviteter, og oplysning om planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.
   
Affald
32)
Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne.
33)
Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.
   
Jord og grundvand
34)
Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med håndtering og oplagring af forurenende stoffer, herunder oplysninger om hvorvidt nedennævnte arealer er befæstede eller ej samt om arten af befæstning. Oplysningerne gives for arealer til:
 
– Oplag af køle-smøremidler og eventuelle øvrige flydende kemikalier.
 
– Oplag af olieprodukter, herunder motorbrændstof, samt for påfyldnings- og tappesteder.
 
– Oplag af farligt affald, herunder filterstøv og filtermateriale.
 
– Oplag af fraskær, herunder stål og metalskrot, der kan indeholde mineralsk olie fra fedt og/eller køle-smøremidler.
   
I. Andet
35)
Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.
36)
Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.
37)
Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.
   
14.4. Standardvilkår
   
Indretning og drift
1.
Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene.
2.
Renluftsiden af pose-, lamel- og lignende filtre skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder.
3.
Før nye filtre på afkast fra svejse- og/eller skæreprocesser tages i brug, skal virksomheden fremskaffe nedenstående oplysninger fra leverandøren:
 
– Dokumentation fra producenten af filtermaterialet om at filtret er velegnet til den konkrete proces, samt at filtret kan tilbageholde mindst 99 % af svejse- og/eller skærerøgen.
 
– Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.
   
Luftforurening
4.
[Fra ethvert afkast, hvor der anvendes køle-smøremidler ved drejning, boring, fræsning, høvling og slibning, som giver anledning til udledning af olietågeaerosol, fastsætter godkendelsesmyndigheden relevante emissionsgrænseværdier for olietågeaerosol på henholdsvis 5 mg/normal m3 for vegetabilsk olie og 1 mg/normal m3 for mineralsk olie.]
5.
I ethvert afkast fra slibeprocesser skal emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m3 for total støv overholdes.
6.
[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder.]
7.
I procesafkast fra drejning, boring, fræsning, høvling og slibning ved anvendelse af køle-smøremidler, der giver anledning til udledning af olietågeaerosol, når den samlede udsugede luftmængde overstiger 10.000 m3/time, og fra støvfrembringende slibning, når den samlede udsugede luftmængde overstiger 2.500 m3/time, skal der indrettes målesteder med indretning og placering som anført under punkterne 8.2.3.2 – 8.2.3.4 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 - Luftvejledningen.
8.
[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår for svejse- og/eller laser-, plasma- og/eller flammeskæringsafkast efter tabel 1-5, uanset om svejse- eller skærerøgen udledes gennem et eller flere afkast. Afkast skal være opadrettet over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.
 
– Tabel 1 angiver vilkår for MMA-, MIG/MAG-, FCA-, TIC- og plasmasvejsning. Indsæt de respektive vilkår for eventuel rensning og afkasthøjde afhængig af typen af svejsning, antallet af svejsesteder, og om der svejses i ulegeret stål eller rustfrit stål, jf. punkt 21 i afsnit 14.3.
 
– Tabel 2 angiver vilkår for lasersvejsning. Indsæt de respektive vilkår for eventuel rensning og afkasthøjde afhængig af svejserøgsemissionen, jf. punkt 22 i afsnit 14.3.
 
– Tabel 3a-3c angiver vilkår for tør -, halvtør - og vandneddykket plasmaskæring. Indsæt de respektive vilkår for eventuel rensning og afkasthøjde afhængig af type af materiale og tykkelse af materiale, der skæres i, samt intermittensen for skæremaskinen, jf. punkt 23 i afsnit 14.3. Intermittensen kan overstige 100 %, hvis der anvendes flere skærehoveder.
 
– Tabel 4 angiver vilkår for laserskæring med O2 (ilt) og N2 (nitrogen). Indsæt de respektive vilkår for eventuel rensning og afkasthøjde afhængig af type af materiale og tykkelse af materiale, der skæres i, samt intermittensen for skæremaskinen, jf. punkt 24 i afsnit 14.3. Intermittensen kan overstige 100 %, hvis der anvendes flere skærehoveder.
 
– Tabel 5 angiver vilkår for flammeskæring. Indsæt de respektive vilkår for eventuel rensning og afkasthøjde afhængig af type af materiale og tykkelse af materiale, der skæres i, samt intermittensen for skæremaskinen, jf. punkt 25 i afsnit 14.3. Intermittensen kan overstige 100 %, hvis der anvendes flere skærehoveder.

Tabel 1. Vilkår til rensning og afkasthøjde ved MMA-, MIG/MAG-, FCA-, TIC- og plasmasvejsning.

Svejsemetode
Vilkår for
1 svejsested
2 – 4 svejsesteder
5 – 8 svejsesteder eller mere end 8 svejsesteder, men < 2000 svejsetimer a) i alt pr. år
Mere end 8 svejsesteder og > 2000 svejsetimer a) i alt pr. år
MMA -, MIG/MAG- og FCA-svejsning i ulegeret stål
Afkast på mindst 1 meter
Afkast på mindst 3 meter. Dog kun på mindst 1 meter, hvis der er mere end 40 meter til nærmeste bolig
Afkast på mindst 3 meter
Filter b) og afkast på mindst 1 meter
TIG- og plasmasvejsning i ulegeret stål
Afkast på mindst 1 meter
Afkast på mindst 1 meter
Afkast på mindst 1 meter
Afkast på mindst 1 meter
MMA -, MIG/MAG- og FCA-svejsning i rustfrit stål
Afkast på mindst 1 meter
Filter b) og afkast på mindst 1 meter
Filter b) og afkast på mindst 1 meter
Filter b) og afkast på mindst 1 meter
TIG- og plasmasvejsning i rustfrit stål
Afkast på mindst 1 meter
Afkast på mindst 1 meter
Afkast på mindst 1 meter
Afkast på mindst 1 meter

a) Til svejsetimer medgår både lysbuetiden og den tid, der medgår til at forberede selve svejsningen, herunder udskiftning af elektroder.

b) Filteret skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen.

Tabel 2. Vilkår til rensning og afkasthøjde ved lasersvejsning.

Svejsemetode
Vilkår for emission a)
0 - 1,7 mg/s
1,8 - 4 mg/s
4,1 - 7,5 mg/s
> 7,5 mg/s
Lasersvejsning i ulegeret stål
Afkast på mindst 1 meter
Afkast på mindst 3 meter, dog på mindst 1 meter, hvis der er mere end 40 m til nærmeste bolig
Afkast på mindst 3 meter
Filter b) og afkast på mindst 1 meter
Lasersvejsning i rustfrit stål
Afkast på mindst 1 meter
Filter b) og afkast mindst 1 meter
Filter b) og afkast mindst 1 meter
Filter b) og afkast mindst 1 meter

a) Tabel 2 og 3 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 13/1997 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg, kan anvendes til at vurdere, hvor stor den aktuelle emissionen fra lasersvejsning er.

b) Filteret skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen.

Tabel 3a. Krav til rensning og afkasthøjde ved plasmaskæring ved tør skæring.

Materiale, pladetykkelse og intermittens a)
Vilkår
Ulegeret stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens a) < 3 %
Afkast på mindst 3 meter
Ulegeret stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens a) > 3 %
Filter b)
Ulegeret stål i pladetykkelse > 30 mm og ved intermittens a) < 15 %
Afkast på mindst 3 meter
Ulegeret stål i pladetykkelse > 30 mm og ved intermittens a) > 15 %
Filter b)
Rustfrit stål i pladetykkelse < 30 mm og ved alle intermittenser a)
Filter b)
Rustfrit stål i pladetykkelse > 30 mm og ved intermittens a) < 7 %
Afkast på mindst 3 meter
Rustfrit stål i pladetykkelse > 30 mm og ved intermittens a) > 7 %
Filter b)

a) Til intermittens medgår den andel af virksomhedens normale arbejdstid, hvor der skæres. Skæres der med flere skærehoveder i samme maskine, eller er der flere skæremaskiner til rådighed, skal hvert skærehoved medregnes i skæretiden.

b) Filteret skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen.

Tabel 3b. Krav til rensning og afkasthøjde ved plasmaskæring ved halvtør skæring a).

Materiale, pladetykkelse og intermittens b)
Vilkår
Ulegeret stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens b) < 15 %
Afkast på mindst 3 meter
Ulegeret stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens b) > 15 %
Filter c)
Ulegeret stål i pladetykkelse > 30 mm og ved intermittens b) < 200 %
Afkast på mindst 3 meter
Ulegeret stål i pladetykkelse > 30 mm og ved intermittens b) ≥ 200 %
Filter c)
Rustfrit stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens b) < 4 %
Afkast på mindst 3 meter
Rustfrit stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens b) > 4 %
Filter c)
Rustfrit stål i pladetykkelse > 30 mm og ved intermittens b) < 7 %
Afkast på mindst 3 meter
Rustfrit stål i pladetykkelse > 30 mm og ved intermittens b) > 7 %
Filter c)

a) Halvtør skæring betyder, at der skæres over et vandbad, eller hvor skæringen omgives af et vandgardin.

b) Til intermittens medgår den andel af virksomhedens normale arbejdstid, hvor der skæres. Skæres der med flere skærehoveder i samme maskine, eller er der flere skæremaskiner til rådighed, skal hvert skærehoved medregnes i skæretiden.

c) Filteret skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen.

Tabel 3c. Krav til rensning og afkasthøjde ved plasmaskæring ved vandneddykket skæring a).

Materiale, pladetykkelse og intermittens b)
Vilkår
Ulegeret stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens < 110 %
Afkast på mindst 3 meter
Ulegeret stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens > 110 %
Filter c)
Ulegeret stål i pladetykkelse > 30 mm og ved alle intermittenser
Afkast på mindst 3 meter
Rustfrit stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens < 35 %
Afkast på mindst 3 meter
Rustfrit stål i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens > 35 %
Filter c)
Rustfrit stål i pladetykkelse > 30 mm og ved alle intermittenser
Afkast på mindst 3 meter

a) En vandneddykket skæring er hvor skærehovedet er neddykket i et vandbad.

b) Til intermittens medgår den andel af virksomhedens normale arbejdstid, hvor der skæres. Skæres der med flere skærehoveder i samme maskine, eller er der flere skæremaskiner til rådighed, skal hvert skærehoved medregnes i skæretiden.

c) Filteret skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen.

Tabel 4. Krav til rensning og afkasthøjde ved laserskæring med O2 (ilt) og N2 (nitrogen).

Gas, materiale, pladetykkelse og intermittens a)
Vilkår
O2 i ulegeret stål i alle pladetykkelser og ved intermittens < 55 %
Afkast på mindst 3 meter
O2 i ulegeret stål i alle pladetykkelser og ved intermittens > 55 %
Filter b)
N2 i ulegeret stål i alle pladetykkelser og ved intermittens < 550 %
Afkast på mindst 3 meter
N2 i ulegeret stål i alle pladetykkelser og ved intermittens > 550 %
Filter b)
O2 i rustfrit stål i alle pladetykkelser og ved intermittens < 2 %
Afkast på mindst 3 meter
O2 i rustfrit stål i alle pladetykkelser og ved intermittens > 2 %
Filter b)
N2 i rustfrit stål i alle pladetykkelser og ved intermittens < 45 %
Afkast på mindst 3 meter
N2 i rustfrit stål i alle pladetykkelser og ved intermittens > 45 %
Filter b)

a) Til intermittens medgår den andel af virksomhedens normale arbejdstid, hvor der skæres. Skæres der med flere skærehoveder i samme maskine, eller er der flere skæremaskiner til rådighed, skal hvert skærehoved medregnes i skæretiden.

b) Filteret skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen.

Tabel 5. Krav til rensning og afkasthøjde ved flammeskæring.

Materiale, pladetykkelse og intermittens a)
Vilkår
Ulegeret stål i alle pladetykkelser og ved intermittens < 22 %
Afkast på mindst 3 meter
Ulegeret stål i alle pladetykkelser og ved intermittens > 22 %
Filter b)

a) Til intermittens medgår den andel af virksomhedens normale arbejdstid, hvor der skæres. Skæres der med flere skærehoveder i samme maskine, eller er der flere skæremaskiner til rådighed, skal hvert skærehoved medregnes i skæretiden.

b) Filteret skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejse- eller skærerøgen.]

9.
[Hvis der samtidigt forekommer bidrag fra flere af processerne svejsning og/eller laser-, plasma- og/eller flammeskæring i ulegeret stål eller rustfrit stål, udledt i samme eller forskellige afkast, som hver især ikke stilles over for vilkår om rensning eller en afkasthøjde på 3 meter, jf. vilkår 8, tabel 1-5, skal godkendelsesmyndigheden vurdere, om det samlede bidrag stiller krav om vilkår til rensning og/eller afkasthøjder. Det kan ske efter de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 – Luftvejledningen, eller ud fra en samlet beregning af bidrag fra alle afkastene på baggrund af følgende oplysninger:
   
 
Svejsninger i ulegeret stål omfattet af tabel 1 og 2.
 
Forekommer flere af svejseprocesserne angivet i tabel 1 og 2 samtidigt, og som hver især ikke giver anledning til vilkår med krav om enten rensning i filtre eller 3 meter høje afkast, kan godkendelsesmyndigheden beregne, om der eventuelt kan stilles vilkår med krav om rensning i filtre eller vilkår med krav om 3 meter høje afkast eller vilkår med krav om 1 meter høje afkast ved en beregning efter følgende oplysninger:
 
– Ved svejsning i ulegeret stål bidrager ét svejsested ved metoderne MMA-, MIG/MAG- og FCA-svejsning hver især med 12 % til filterkravet, og lasersvejsning bidrager med AL1769_10_1.jpg Size: (28 X 15)

, hvor X er emissionen i mg/s.

 
Hvis det samlede bidrag for svejsning i ulegeret stål beregnes til > 100 %, indsætter godkendelsesmyndigheden et vilkår om, at alt svejserøg ved svejsning i ulegeret stål skal udledes gennem filter.
 
Hvis det samlede beregnede bidrag er > 100 % for svejsning i ulegeret stål, kan godkendelsesmyndigheden beregne, om der kan stilles krav om 3 meter høje afkast efter følgende oplysninger:
 
– Ved svejsning i ulegeret stål bidrager ét svejsested ved metoderne MMA-, MIG/MAG- og FCA-svejsning hver især med 25 % til kravet om 3 meter høje afkast, og lasersvejsning bidrager med AL1769_10_2.jpg Size: (28 X 15)

til kravet om 3 meter høje afkast, hvor X er emissionen i mg/s.

 
Hvis det samlede beregnede bidrag er ≥ 100 % for svejsning i ulegeret stål, stiller godkendelsesmyndigheden vilkår med krav om 3 meter høje afkast.
 
Hvis det samlede beregnede bidrag er < 100 %, stiller godkendelsesmyndigheden vilkår med krav om 1 meter høje afkast.
   
 
Svejsninger i rustfrit stål omfattet af tabel 1 og 2.
 
Hvis flere af svejseprocesserne angivet i tabel 1 og 2 forekommer samtidigt, og de hver især ikke giver anledning til vilkår med krav om rensning i filtre, kan godkendelsesmyndigheden beregne, om der eventuelt kan stilles vilkår med krav om rensning i filtre eller vilkår med krav om 1 meter høje afkast ved en beregning efter følgende oplysninger:
 
– Ved svejsning i rustfrit stål bidrager ét svejsested ved metoderne MMA-, MIG/MAG- og FCA-svejsning hver især med 25 % til kravet om filter, og lasersvejsning bidrager med AL1769_10_2.jpg Size: (28 X 15)

til kravet om filter, hvor X er emissionen i mg/s.

 
Hvis det samlede bidrag for svejsning i rustfrit stål beregnes til ≥ 100 %, indsætter godkendelsesmyndigheden et vilkår om, at alt svejserøg ved svejsning i rustfrit stål skal udledes gennem filter.
 
Hvis det samlede beregnede bidrag for svejsning i rustfrit stål er < 100 %, stiller godkendelsesmyndigheden vilkår med krav om 1 meter høje afkast.
   
 
Skæreprocesser i ulegeret stål omfattet af tabel 3-5
 
For laser-, plasma- og flammeskæring i ulegeret stål er der altid krav om enten 3 meter høje afkast eller krav om rensning i et filter, jf. vilkår 8, tabel 3-5. Forekommer der mere end én af skæreprocesserne laser-, plasma- og flammeskæring ved intermittenser, der hver især giver anledning til 3 meter høje afkast, kan godkendelsesmyndigheden beregne, om der eventuelt kan stilles krav om rensning i filter efter følgende oplysninger:
 
– De enkelte maskiners intermittenser divideres med de intermittenser, der er angivet for de relevante skæreprocesser afhængig af materialetype, tykkelse og intermittens samt eventuelt anvendt gas i tabel 3-5. Forholdene regnes i procent.
 
Hvis det samlede bidrag for alle skæreprocesserne i ulegeret stål beregnes til > 100 %, indsætter godkendelsesmyndigheden et vilkår om, at alt skærerøg skal udledes gennem filter.
 
Hvis det samlede beregnede bidrag er < 100 %, indsætter godkendelsesmyndigheden vilkår med krav om 3 meter høje afkast.
   
 
Skæreprocesser i rustfrit stål omfattet af tabel 3-5
 
For laser-, plasma- og flammeskæring i henholdsvis ulegeret stål eller rustfrit stål er der altid krav om enten 3 meter høje afkast eller krav om rensning i et filter, jf. vilkår 8, tabel 3-5. Forekommer der mere end én af skæreprocesserne laser-, plasma- og flammeskæring ved intermittenser, der hver især giver anledning til 3 meter høje afkast, kan godkendelsesmyndigheden beregne, om der eventuelt kan stilles krav om rensning i filter efter følgende oplysninger:
 
– De enkelte maskiners intermittenser divideres med de intermittenser, der er angivet for de relevante skæreprocesser afhængig af materialetype, tykkelse og intermittens samt eventuelt anvendt gas i tabel 3-5. Forholdene regnes i procent.
 
Hvis det samlede bidrag for alle skæreprocesserne rustfrit stål beregnes til > 100 %, indsætter godkendelsesmyndigheden et vilkår om, at alt skærerøg skal udledes gennem filter.
 
Hvis det samlede beregnede bidrag er < 100 %, indsætter godkendelsesmyndigheden vilkår med krav om 3 meter høje afkast.
   
 
Svejse- og skæreprocesser i ulegeret stål
 
For laser-, plasma- og flammeskæring er der altid krav om enten 3 meter høje afkast eller krav om rensning i et filter, jf. vilkår 8, tabel 3-5. Forekommer der én eller flere svejseprocesser sammen med én eller flere af processerne laser-, plasma- og flammeskæring, kan godkendelsesmyndigheden som minimum stille vilkår med krav om etablering af 3 meter høje afkast fra alle processer. Godkendelsesmyndigheden kan beregne, om der eventuelt kan stilles krav om rensning i filter efter følgende oplysninger:
 
– Ved svejsning i ulegeret stål bidrager ét svejsested ved metoderne MMA, MIG/MAG og FCA hver især med 12 % til filterkravet, og lasersvejsning bidrager med AL1769_10_1.jpg Size: (28 X 15)

, hvor X er emissionen i mg/s.

 
– De enkelte skæremaskiners intermittenser divideres med de intermittenser, der er angivet for de relevante skæreprocesser afhængig af materialetype, tykkelse og intermittens samt eventuel anvendt gas i tabel 3-5. Forholdene regnes i procent.
 
Hvis det samlede bidrag for svejsning og skæring i ulegeret stål beregnes til > 100 %, stiller godkendelsesmyndigheden krav om filter for både skære- og svejseprocesser.
 
Hvis det samlede beregnede bidrag er < 100 %, stiller godkendelsesmyndigheden krav om 3 meter høje afkast for både skære- og svejseprocesser.
   
 
Svejse- og skæreprocesser i rustfrit stål
 
For laser-, plasma- og flammeskæring er der altid krav om enten 3 meter høje afkast eller krav om rensning i et filter, jf. vilkår 8, tabel 3-5. Forekommer der én eller flere svejseprocesser sammen med én eller flere af processerne laser-, plasma- og flammeskæring, kan godkendelsesmyndigheden som minimum stille vilkår med krav om etablering af 3 meter høje afkast fra alle processer. Godkendelsesmyndigheden kan beregne, om der eventuelt kan stilles krav om rensning i filter efter følgende oplysninger:
 
– Ved svejsning i rustfrit stål bidrager ét svejsested ved metoderne MMA, MIG/MAG og FCA hver især med 25 % til kravet om filter, og lasersvejsning bidrager med AL1769_10_2.jpg Size: (28 X 15)

til kravet om filter, hvor X er emissionen i mg/s.

 
– De enkelte skæremaskiners intermittenser divideres med de intermittenser, der er angivet for de relevante skæreprocesser afhængig af materialetype, tykkelse og intermittens samt eventuel anvendt gas i tabel 3-5. Forholdene regnes i procent.
 
Hvis det samlede bidrag for svejsning og skæring i rustfrit stål beregnes til > 100 %, stiller godkendelsesmyndigheden krav om filter for både skære- og svejseprocesser.
 
Hvis det samlede beregnede bidrag er < 100 %, stiller godkendelsesmyndigheden krav om 3 meter høje afkast for både skære- og svejseprocesser.]
   
Affald
10.
[Hvis virksomheden har oplyst, at det er muligt at genanvende metalaffald fra bearbejdning af pladematerialer og afkortning af stangmaterialer på virksomheden, fastsætter godkendelsesmyndigheden vilkår herom.]
11.
Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald samt afpresset materiale fra tromling, herunder hjælpematerialer, der er tilset i tromlen (f.eks. gamle aviser), skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder.
12.
Filterstøv skal opsamles og opbevares i egnede lukkede beholdere, containere, big-bags eller lignende, som er tætte.
   
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
13.
Produktion på maskiner, hvorfra der kan ske spild af køle-smøremiddel, skal foregå på en impermeabel belægning med mulighed for opsamling af spild.
14.
Ved udendørs opbevaring af affald fra klipning af plademateriale, der indeholder rustbeskyttende olie og affald fra savning af rør og stangprofiler, der indeholder køle-smøremidler, skal affaldet opbevares i lukket, regntæt container eller på tilsvarende måde være beskyttet mod påvirkning af regn. Afdryppet olie eller køle-smøremiddel skal kunne opsamles i egnet spildbakke eller lignende.
15.
Rensetromle skal placeres under tag på et befæstet areal og være forsynet med opsamlingsbakke til afrenset materiale. Der må ikke være afløb fra det befæstede areal.
16.
Køle-smøremiddel og olieprodukter, såvel nyt som brugt, skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der skal stå under tag på en oplagsplads med impermeabel belægning med opkant eller på en oplagsplads indrettet med en egnet spildbakke. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild svarende til volumenet af den største beholder kan opsamles. Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke omfattet af vilkår 17.
17.
[Godkendelsesmyndigheden indsætter de relevante vilkår, jf. § 3 i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.]
18.
[Hvis der på virksomheden er påfyldningsstudse for olieprodukter, herunder motorbrændstof, fastsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Under påfyldningsstudse for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en egnet spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.]
   
Egenkontrol
19.
Hvis den samlede udsugede luftmængde fra drejning, boring, fræsning, høvling og slibning ved anvendelse af køle-smøremidler overstiger 10.000 normal m3/time, skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages præstationskontrol i ethvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at de relevante emissionsgrænseværdier i vilkår 4 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst 1 gang årligt. For anlæg, hvor den udsugede luftmængde er mindre end eller lig med 10.000 normal m3/time, kan tilsynsmyndigheden stille krav om præstationskontrol til bestemmelse af den maksimale timeemission, hvis den ikke kan bestemmes ved beregning med henblik på at dokumentere, at emissionen for den dimensionsgivende afkasthøjde er overholdt, jf. vilkår 6, dog højest 1 gang årligt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.
20.
Hvis den samlede udsugede luftmængde fra slibeprocesser uden anvendelse af køle-smøremidler overstiger 2.500 normal m3/time, skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages præstationskontrol i ethvert afkast fra slibeprocesser i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 5 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst 1 gang årligt. For anlæg, hvor den udsugede luftmængde er mindre end eller lig med 2.500 normal m3/time, kan tilsynsmyndigheden stille krav om præstationskontrol til bestemmelse af den maksimale timeemission, hvis den ikke kan bestemmes ved beregning med henblik på at dokumentere, at emissionen for den dimensionsgivende afkasthøjde er overholdt, jf. vilkår 6, dog højest 1 gang årligt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.
21.
Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 6 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Tabel 6. Prøvetagnings- og analysemetoder.

Navn
Parameter
Metodeblad nr. a)
Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olietåge og oliedampe) i strømmende gas
Mineralsk - og vegetabilsk b) olietågeaerosol
MEL-14
Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas
Total støv, slibestøv-rustfrit stål og slibestøv i øvrigt
MEL-02
Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling på filter og vaskeflasker)
Nikkel og krom i slibestøv
MEL-08a

a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk

b) For vegetabilsk olietåge anvendes principperne for måling i MEL-14.

22.
Der skal føres en driftsjournal med angivelse af
 
– tidspunkt for henholdsvis vedligeholdelse af filter, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling, jf. vilkår 1,
 
– resultatet af den månedlige kontrol af renluftssiden af posefilter og lignende, jf. vilkår 2, samt
 
– årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald, f.eks. i form af filterstøv og brugt filtermateriale.
 
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.